Skip to main content

Full text of "acta martyrum et sanctorum (volume 3), ed. Paul Bedjan"

See other formats


• • * • " 4 ' t * * 

.litnta 0UU3O MAOttX *fi\»» 686 j<n..s:? :;*>e??? Isaoxxi r ? 2*2 JwoKxao :2&»? 

;*,o?voo 2fc2a^? ^?o r^L aS . iyw ^oj r »f^~ ^V? 
JjmSM doiso r^i £»» lis* ^Aa ^ A? 
v ocAa:> 1,?«£» S *J*»V> **?*? * 2 : tt? *^ -woioi^ 
\>, Icuim Jsaos acfpaotko p*^* £ itfll -" 

^Li«5 ^itt* :?ojSi? tfJ* 0J1.M :^? isii .^off* 

«i^3o -sii :!:; gj n ? 2*2, «M 2 ?*? V* '*&£*£ 

^ li2 ^?o .;i«Si'i? looiai Z$l X> jii rAxj> 
2>iti isiio .^ai. \i- ^j-io *>?** ^r^? :i ^ 
...CTioiOuAa 2o£i ckocrts 2?o*o : ^iiw^ 2£UX»ao 

\i* 24j? :!»»? ^A.?* «-a**JS& :'^l3© ,*? -a* 

!*&&• :Ao ioo-«s: :2aiflp ^OT ^aai »o 

^.s oojo .CJ3 ,?*fta^o oi^i «tfl£ii2 \>. N*;a*a»o 

V " .... v. *■ 686 .230JUS» 01430 »ia»X JkS ittaftopo ;otr ^-i.siop? ftp aa -a jaooy^i 
oSKii jbpj aiLo 2oei jsaopo : ^'^^95 pA^ ^ 
$01 Vt ziom <plB JaaA*« ocr aa© .W £a 0£r «J 
^1 £2 :ojS j&*A»o oiiap ;ooi Jaa ,?euAa iVJ, 
oA >**>&»? «.?> ^? :Jooj j& li&*> &©*» 
:ds*;?aoa «©r«uaissi : aojocyaii Jil^i ^9 *a3aiio 
.»0)o*iu.0p 2i©a^»a Ixa^o :ojj -©reuaiA* Jakoo 
2ae :w.OT ftS , y\ fap3-V»e 2o©7 aii £ aa -3 jCiAv. 
waaS ^oa\a.s ? ;*£ jocj j»»a»o oj.»A ?^*t 
**& : *¥*»* *«^ aaag ii^m aa© .Jsoax* £> 
swasb -orolkS^a pa* *A3a ^a «©i .©£ 2»j 74,- <t ift 
: &?»• J«*V? ^?«» *i«?* a? : <WP .W 2^a© 
*o& :,Afc p*5 u aa :©£ *.ooj 2aaa2 J&cpia yiA^ 

•■>*** &o & &a .£»©* 2ao& i^M^o $**?• 
Aa\a:o .^ep x*is ;*» Xaao li-ilao ?***«? be 
42 :;«^i ^CLil aa*. Jooi fiJia pate ^oa :«^o 

.£©» ^Afc ^a© : <£i pf, -0 "^ £3 :2^a> 
•<*~^ ^4- 9*** flS^aW r^tifrAv r ©oVa oio*,, Jaa-aaa 

ftftA** #*• : °J»» ^oer jlaao &007 laaJs ^ aao .liWO 0US3O uloaaX »M» 681 lala -oaso ;jSa*#a «*is-2 aao .aS ^1 Jia2 -is? 
A 2ixJa :oi^os33 2ia*.o2 2«~JSo :^3 So .Itnil 
:Xeau,'p -^M 1 j*? -&*,? •^ °***? : ^** *^ ^P e 

£&i V \T x\ $~ .fc-jiuatt l^JS A .i»:o 2ix 

la*? aautD^. iS ^a 4ai .&-educ*o 2*.ao»?aA ^ocf 
.;ei^i ViH rA ■aaflNj *-=>*.? sk»M 
\»oai JUoxa Jo? •..SLa'iti v o9)»2. m? i\*2x,N*o 
aj^a .bo^iaxS £«£ aia : iaaaa? U?om-x>« 
v-U™. \^s ;^o«ji 2aS*»» *-**?« : ,?r i**** 3 r*? : ? 
iKooi ilia yoer^up xi xi ^p* -£*» *>w ,x.**.b 
.Vow 2A» aa .Ax ^5 -as :;$*??» "*&p 2»»2<» 
&W isa*X2 2iLk3 jbx^ySo : iJKoisxi? U^^P 
2a»: :.oo£ isoo? JfUaJsap aao -2*=»K? ^a*^ 

;ouo }*A»ao : \*?^ ^^* *** J ? m ^ J ~? 3 ° ft* 
il'rtU? OJyOai 1*2 .Jskdis J** l*m & voaaap a^ x»9 
.^oojjslxak ^a J^a 001© :li*l 3?> $»a* -V?K? *»* 
V\^ :-©7oaWaa 2^o 2^©a ^oai aov 9°*> °F 
.Jstlaa ^oiftAttu lis: \i. :2ias A ^ox /aVi v o*oAxi? 663 .lima cui3o aoau w.\iso cjsra? 2aM> oXnxo cbMsio : ;>\ Ao 2_tccA r 3,\b 
^e $Al? 05 v :a :cnS oocr ^A^l»o .©>»SSp ai. 
iapio 2-Li. ^3 O07 -eri\3 cla ~3.^©i lA? 3ifl 
oja o£ £2 ;*«? iS\y .^ii Aii £3 :}Jsoo2? ;i-A? 
o2 :Xi2 :iab: >\o»i3 ^.aa 3AO -..m «\v ^ 234X3 
ocr? :^o\i.3 ^3 ia\ab . ^ ftii 23a 2ia*:s £i jg» :2>-M 
. Ti\ . v\ b 1»*3 ^ l » *fl L a 007 i^km <-.;\*ao o^cao&u \v v^ -i 
oocj r -*i»o :££jSb e'o^ cuisJ :2act. Ska ^o 
enJSiJt is 0070 .afssS , o floats sJ&b .op ^ukrao 
i»2o iii-o .»ci03-2 id2 Ay^fl &w}*3^o : ouaA jafli 
' ^Vff Q :&2 JJLfl JUsoxb 23b»L fip ^Ao? .X-IbzuS 
a«JS? :2i: iaosco . r cia ill y&xn >^£-.3~ oycoasai 
rA-2o 2jA» ocr? 2JLaa) .^a2 ,\nrHo olo! cuie 

:?ijAo 2ii^ ^j dL, ei X? AAb jit &i 

^^2 crA ij; :^a->;a ©cjS oJ^l :2ior iiis aio 
x»2o 2ix :Xo*ub ^M* ?^ -p? 3 ^lifcoBpo oocr 
\V=P -i^Qa -b-2 J?} 2i^o23 ;.soao «jafl :2ia0T 
iA <£ »fcJ)*£ J-yiVvi ;crA: ^93 ;^a*B3 lis liajoj 

.^S 2otr> u 2—3 v>ia..n 
oocr r iXi»o lisaa-a ©aA ouk.2 :2i«tf tAs >io 
U\Aoi :ojS 3.W20 ;-\\>rti 3*. ^3 0070 -crA ^lAio .2aw» cwao 9 M»Ot)AX ^i» 682 Jsaaaa }*oaoy» 

.la^ao JDoa^odi oatt>\,\2 ^abcLa . 
(:2.: JaaSS^ ifi v o&JlB -.J3-. IbAo : fort y) 

.^ocjaaJS ?iL ^J. lias o>-.\.s:o :joK ^a Jca\ 
^eao i'ajoa tO^a^a : 2a\aa ^e ootr r ^:*ooo 
^i^o ,iae : 2aX* ^oowoa-a o»oe a*&u.2o .2a*»~a 
2ia» :2« ^oojii low? ^a ^oeua? a-i .a^oio JaJJf 
?jy ^>? J^I ^Isao li» :jiao7 SVrA iaolo 
.yjsefja'i? 2aoxu ioM) ol :ka»eA iA, ooi ^u. r a*Csa» 
SAy . oJtoia aJaSo :Axa ioa-M ^A» Asia sae 
.oojS 2eoi'a ooA : -X» v <u: ou.is->: aio .Jxaailo 
v ocr\a as ^ft^hio :ojiiS ^oCUaaaa a*3 :2« 
aao .op uiwue :„o!cL-2o epo2 2aa*a ait .-orisbaar 
: w.ovia»iio tOAuia aJaS : «woab?oi ^o<r\a cu.ao 
;;Ara 2^a loot J&La aa© .2ao*a jiVa^ Xa. :J* aa 
?a> «oen ^aa a-i £8 a-i -cjcLi =wa\S £p Jaaala 
jlai }oio .^Jarui isaaaaa :oooi ^aaolo v o<na»2 
2jcom i»:? $*2 .JJifcsp ^ 2aaxaa <^Io : ;*- 2o&2 
.llaisaa ^oioaaaaa icriwaixtsa 681 ■ lioyo h$±Sl «iso ;eLs? 2**2 2aiL2 «fcaaucaS aii.2 :JboSi. ^ .viiaAo 
:l^?o 2*oaoi^3 &*o~'is Moaxl £\j> A^o .^ 
v ooiiAi v o.»\ii Au£xo :liu3ftS ^ooji ^ft^o 
3ii ^basai Zai \i. :;isoM^o ^i'A* 2i,Aol\ 

2,ujcS «oja,Js»io oiss oj^iis is :a»2 ^Aor aio 
oocr v O<n4»2 AAe 9^0 ^-ps ft? ^i£ .J*,£oAo 

2soj3oaa« 1*.***?,? : ^ «?oi ^aftsw .as*;? ^Aw 

: &» *»0 2?<7T -pi 2lM^ : iaolo ~i»\K2, : -ojoa^jp 
i?^? $ *W .??? :^Xf?J3 &.*. o£ fc*23 ear 
2s'jao 2^*o Ii^o2 2*2 iiucuo Jw :2Nai 2aot ^M 
w *^-,?° ojttoaai ^3 :2i2 2sw -a *^»- , ^>n- 

iisoiriA a &*aJso ;Xq»: CTisOSia H^-r y^y, ^ 

-&.eaxAso Uba-ai-o jiaaaao :&»oo 

a ,» ? 164 >O0 Xixr. WOM .230JO 3»*>Al -»» 680 ja^i? 2» $.2 .2&iJ&? ^^©A oviAi zAxIo aifl 

a***.? liaoo 2~. ^Vl? "- *•*,?• ^* 'W V?^t* 

«nS *-a 2'afluM 3*i>A2^ »oio»a> :J^o>.3 $$#• 
; ; ;Xm 2i3» ;n*a £» ojS oooi ^,ai? ^V# : \*°£? 
ojS ? : o£ U^a ji.2 i^a=f 2*4? : <»*» ooen ^iao 

S3** aaa -I— 3 ,?.? J *»3 A?* J&»? of***? 3 ^P? 
oisai.? v oct.Som-3 \\joo .2fc«a T » 2|»^si : Jjcmtt 
«Ao'Js2 ^? *».oj .2fcatta-i» mOJoSv 2<»wiv :a>,»i9 ^p? 
acroii^o cr.SoouoS 2lox3 -i«-*=Lio &*£X^ f^=*> 

tdiesaio *iio2e£ ^lacna/Dsoo \\i- : i»2o 2ii.o 
jjqIo 2m">Js2s :^ia& 2sor ;£»:>• iA ^otr £ .^o*x\ 

jucaa \v? v°4?° ->ofl*r^ ^^ r 1 * r*** *? 

: v oi3JO v n\\> :230&.f 2*393 J~ Aysao : -^*? 4 13 
. w Jsosucpa ;Ao»o ^i<ao 2^«o^o Ikj- looi2 Uio 
BtttibpO^ 23^2 2aulb £p? 2i?«? JieT jio» ^p ^o 
^.ojsae Jsojski £o ^*o jS :2<J&2? -woa-2 ^p £$ G79 -laowa hiiSl ^iio 6& N02 ^ao &iaa 2aai, c^a Jo^o sorfc^a&a 
2=Aa &£*.? :^i» SL oX: ? ^ixj ;^e, ^ ^ 
2'iaBiap? as\ Joe? Ji* aa ,.Jc>Si jy, ? tfj, i^i ? 

*>&&? ^ J3CL i<^ voovup oi£b :j*S*j»o 
*Oi? I»o :o>S 'lo<r ^a-'ia ;ift^ ^.i j&doaoj ai 
£? Jow aii <tvx +jy] iai ^ ^e&os' 2o« 
Jlwfcao £$* Aj±j o)^*^» \io :2a^ ^» ^\j.x, 
<» sJ-Lioi ..oje&tta #i ? ;bw ^©i aa 2007 
.2o^i aaa otaois fciuaS &>*»» 


2^03oja 

(:«• : ji^fcS :o: v o*Aa sjt 2 &n :i£a») 
-c^c&ia ;o«- ? :2auB» &sS^ 2a4*aa 2ii a*iA2 

*4*> U^o2? ;*cl»3 ^ g 2, ^ ocn . (,) 2a-v.? .■a-iSl -iaa \a.a !»;» 678 -cr A»? *» oS Swa-*4- 1-L-o'a affoSija a»«i? 
3dd jo-ai? -j^Si 007 2aas -iii^ Ai. jsaofia i^?^ 
lax yl ^00* ;i: >-iv &OC& 1^^ 2'a-aa <^4> 

*oqoa*aa^N JS*3 li~£i oaa oizjiaj lAjla : 1a2 
;\-\^j \i. :X2a-Si i»2? ^ osei &a*op 2iM>g 
2a aa <rAi Jj &JMb a? .S*i^» Jia^la afl? 

Jaa Ixsala 2ooi Jtisaftcfi jStl^A-o : Ilhtu & J p a 
^iaS^is £a :crrJSdJoSe c)S»a }»\l\ Joir ojAi 33 
?\.An; <^2 Jow pio aa ;*.©a-aal a 2aaa <r^V? 

jxo&ais ►» iioiL ^*aa labia a*a»ao :23a ,1,S>aa>3 
era-: aAJSa :;<r^2 iaa laoaa Jn3~o 3^X20 aa 
2ii^«L fas .aJSiXap aa ma a*.:? Iso laaAiaa 

^owc pi^o Aa* ^oo&a Aiaa^o -.l&oflLatoa 
op ,-iaisisapo ::*»<Ai b:> 2'alV J±*«\ « ^aa aA 
liio^S ^.1 wo-oxaaab aa *ia iS 0010 2*ai3 ji^iX 
Ia*aaoa #\rtVn\ ojaai ,*>S?2° : -^^ ^ a ^4* 
Ibcroio :2a<uu* Jsia &aa **c&«a op r*^* >? » Socr 
ova-ais \i. ai» loci <^A.a jA eriseuiiAasa Ij? 
^adKO* \aa : poAa iotr ou*- i.iaoa cJsAaca 
g-:scu^\*> loci iaao aa iaa-aaob ouap (S^^Aai) .**» (') 677 .Aoio? aatSS* A^\ •v.-iv; Jxo XxdcX Ilia ^cr J3JS23 2L& <*vLd A,;iu, 

JsaiflNI OV3C : ( '>2*a»503i u&sS iXAa 2oo»b 2** 
JK«3 is? 2a\oT3 ;o9ip iicr 2*i*.03 I'iQoj^ ;v^-« -s. r 3-ila wcraaai ^3 **2 t»ojo&303 32 : o^aCLsio 
&2 :?oAd 3^003 jVnVi ;ocr $ 4^M? iio 1 ootr 
ixoiaflo^ £#3 jio? -a~ ajxSia J^ofusaV ? 2aai» 
lo&2 ass 01^013^3 loer -=A\> ear : v oubi» iusa 
>o\A^A : CTiiStt^^Mp 2.JKQ \,«a.aa 443? Jioj 
lavas 2cwo*. lie v ^ u .yss &*i^ ;?<A3 

-iicx- u CT03SoX3 1»*3 : W»»Vo & «tra*3»;a 

.mOiKi&NqC ^e Asia 

JS3CJ* OCT *39o5 :b-33 Ai "=LiO il&fl ^1 *A.X 

X^. «\Wi 0$ jk*eo laal 3 oriax liUos At%V 
&Cb ;.SiiA (,) ^W -OJoiSoM 23^3 :w.oraUgft 

:. 9*3323 opii £xa& u3 O'otai 2a»a) $?2 Jabs :-3,a32 -aaa X^a 2aa9jaa 676 l^kfiia : laoaoi ^AO laa^i- ^331 o£ x: 3 sap 

M 0i ;.\or>l jsia ojfcaaa ^» Xia» Jiala 2a.a£o 
oj^lsS 2*ifl Jia- 1 ?»^^ :oa1 ^*? o£ lii.vi ^o-o 
< t -»N )L> ftyl £? m$ M iafloa ^2 (^''isa.io) 

C& 9*>3.aS (J) 0^ 2lou30 JJk 013^23 jS:6 : yOXl 

.^2sAa Jsai >to>» oo 
. :&4*md=> *S sao2 .aoJsa J^oJ. *S <am 

i&»% 1^ :2ocr iS^ab si "auifli ?ll\\ C& -^2» £ 

j&> Ja2o uilii \ tx -e a ' ^VSyiA iA 2*2 JifJxp 
:oi kmAVrvi l^asX :i3oi A/aia 2aoj oiXAxiv ^ao 
lie; ^Moctxis \v kfiUtt &? fceaS J-aoa Aoolo 
^.i aaioxaaabao : ^<3 Zaola ^3<S? ^M )ooi) 
:2ikoi!)a*9ra 2aaa 2j*« Aau.b 2i<7? . issi tos l-adaa 
2aii *»Ja U«r ;^ ft\ . t^ a laSt, oj^a, op ^.kift 

o^ ^*2o :23*\ -croXsso otJSXS opoo4 Jocja 2iof 676 ■A>*»? a«OV -ita^ xa&.i> **?" ^ ? °^ *■• •** *V^ »*»£ 

^ W* j^io ^ i^ _ j4- ,,V- 
f<>, ■ . «« v ""• / *r«? -PI A- 1 -'TVft 
-* t :n»a5i -iso Ai.3 issolas 674 -sis or£sii.uo 2so\a> jo jakbi 2>>ii.s ^Loax^s 
•ss~is &a loot Ai» s^toa*! iiakS crjiso ixja/s 
:*«ai_ Aa ^90 Ji'laasa <^2 I^AeLa ;^J ■, lisosola cr,3 
£9 PcAai iCIdOU iNai-s cu»o3 ^Jo'ioS \ajp 
saxs Ijlv.2 2a,S,3 -.^.oiy ivas 2 .?4\ ***$ *^, ?— 
:j'uS>s<bo i^soA s-» Zi'Iiaa o£ aaV ;,x.\-ns 2in.\\ 
^Acr i c*|» ia ft*33 2***< *' XI >' 1 &W ^ a * t ?^° 

A? Ws~:? :26e3M oer 2>>?^A <*A ,^»» 2sc\ 

Ja.*\>? 232\ 2?*a? -a* i r*J ^^»? ^ *5^* 

JiKOuAsb Usp: -«n ,aa Jsow 2£k3i pas :2jKaiss.crp 

--WO'iWX .OcAaa iOCl 3-1 JiO CT.U3- »A 

: <£ loot J-ipss ^nsi aA si .ott»2> ii^o 
^V^ J'Qj-is Ia»2ai3 Jai&cL cA jola -3-aSiA 
0133 v <xaA 2oi2 ? : l^oiix o2 sA Ss-2 &Ato ^Atr 
-aA .iaOiS A a,s3:s ot^m-su : cr<^o ( JS~o lis! a 

cA ^isaS 00- Jilia ;.Ay3 iilAo. ^ : vou'sia 
Jlfii 2aaax3 : 2a\.aa As aim^SvA ;s-sA.s ©oci 
2*i*>? °>*Aaps pAA^ js^s : ?*,"•*** Abi-JWo A? 

ivfluixab yJA.v-« l^ax .aaAoai* As :.03ulw o*wa 
A :o&3 oA oaw XJAis -er ; v>..S ;*co3A» 673 .A.oa<&a dotuJ Jxs& a*aa,b 2l&9 oi ^ao ^>>Jc:A J^?** ^»ftoS»iM e^^aab o"c& 
J^>» i*« .bcaai. ^.Vucai ^oa a*, ^aso :^a>l^i <ui 
lS : -aao .alnSb . bcr.ao w&S Jeoj lijaaoJi a*i 
o'er ;As ^a5 Jj»3 jSoa gy-aisA ^&3\i 
,-aiw ?**3*0 J 3 " 77 °^ — ;^ : *°** r?^ or&iajob 
eras lya'fcia^n JOioca JfiZa XaVa &**>» o^n-ftiS 
;»;d fcsafe ffSiVi ^•yvft &*»& lax ,&A\b 
j-uU jLadA $Satsa oiis~kA :wO-iba£J \i ^biaa 
\\,m yoSJ^ Joo? Am.o ixcnS J»,ai- ^o-jAaoJa 
^\jo eSSataS »itta enS :at> ^cn^o \*aaa :1a*. 
?»*a»? oraX \yyi o : r .sA r ^.: ^a^ol Jo-? <rSa± 
:;a~aa li? n^-irnS ^s-3i 3\ ^Js'aaM-x; ^^ 

^^13 :iY\.Sy>. ocr ^ojS ;o<x i^aao &jp ^Aova 
\x» ioa^s Jia*3 lawK Acts A"* 7*^ ^opsod 
AJiwaa iXo&i&asa Jadi^ -ajsio ^b«S? ixoao ,&Laok 
: (V'jafiia) Ja£bo ;ju aaa? ^L^ aaS o2 locr 
aA, ;ooj Jaaa cn^oaoaaaa ia-aA ojaab Ji-JC&~ j»> 
;;Kai3 \ aA }o©] hU&ub : ^V» ^p Ji-aia a*i-Js^;a 
iJra.Vib ^,1 ^V«\ Jsiaa jj&Npii jNi ;»n.,.Alb in :-a#i3; -i» Xi.s ;a»i» 672 A^*. kCUai : % ai2 -joiQo jiftMi^a l > >to \ iaa^,- AO? 

2=ii^ ofliio = ■?&-? ^> oocr r^^r 08 .? fo^V 4*? 

xxaio :.\ocr ^uwjab &a*i& ;>>a> op *-*3>»2 ^ooi 

.fcocn 2£Lia? (hiirnS 2&a 
fetti&M y ?o i^oaa.S ^ap 2% (As? U?p\ »r 
^to» 2ocr jcu il^S? 5u2e ! o\j>cpoJ» ^o^ -o?«? 
i*ffci . iOio>a\ Ixob£ jouo Ix'iaaa acia* i&nAva 
^uaa &&Ab :2Jka^i iso locn pie ab ©£ ;oo? 
:iiii+ AsLa ^bia i: "A °& 2oei 22. . ^i2, bl^i 2-aox 

U\~ ibso* ^.o a ^-bjp i^u-? 23b 07^ ops- 

:eb»itA ^oojcA -ju A^I Mii l£tta . 

JS<ts 2s»aio &bJiab ImuJcj- 2&5L3 2&»a* Jsaoi.bo 

Jocr £^ao:> <«ii:> a,- : Tuiilia ojuo Lo<r ,'bsoINao 

^Li^lo -ao'ia) jio.'tt.v xia o2 <wiy»A ^o£ .(ff^L-NIo pftf&s) (*) .^iNsA ('} 671 .A oajoa jaflV* -iajA »*33.b 

Jafcia j^t.sMo :o.iw\ ££<>*cA ;i3s 2ocr <a#^ 

.;»a lAxo lisX tiaex 
jiaaAA :2xa!03 cusp -op- (aaoiicp ^Acia *iaio 
Ai* ^»ol ^90^^ ^fcai iA3* cw-ira S ^*2 ^o«a 
omi. 5$£f laoaii ?$£ JVA4? ' oxod :-&Loa«fc 
v oicr? : aoAa 2,-xyi Ux)->o3 loer 2'iaA^ Joe '^ 
^fc'iaJ*. iiua v o»: JaiSaA 1-3M v oA*o, ?oAa 
iwoaac^ Ai. ^oov»> ^«9^j :^"<vMo **&~i ai. 

ZcuoJso ir*9\ ******* J** i ^* b 

^y t«;-i lajiVXiA yootas. ' 'o-oi :^ao^ ^»2 
Cwooxfis 2a*. :2c£i f» v ocrAo ^oA low jidSoS ai, 
laoao iotr Stt ii*i 2ioi t *^»o9 ^p Jarais ^-ax 
litrsa 2*ba» ;^xao« J-ovi -apaio :&~oi»as -oA 
rJ^lioai a.i3: ioo- i- ^w? J-a-la J^? 

-aaxM &I9I3 -»iio ljS& ^ ^ai» *»*^*4? 
oaii»o }M03 £aoI Aoux^ rqifcsfc o»: ,?o?o 2ia 
tr K S 2"S«ni. ,30 iocr -•»?« J*??** J ^"» : ^^ 
2ooj -«4f fl^iftSo :2'« ^> 2iI*A> •** IfeoboA 
aafM> 2sci\ff> Ba-o 2aafc4^ 4r*» B,4 ^ Wi? ^r 3 
^cajj jsuso oocr w ?AJM»Spa #A\ «sp 3 i : ^J S***! J*> ^V? ^^ 670 «id,H= JV^ US*" ***** * ? . 

^ * *• ** ** *** *** « 

.^sv* C') J-*'^ (<) GO .\oiej> aattij ^N a*ai-3 odj #> op- a5 Jaicj Ucib limbos 4: ? :^», j 00 ,b 
:ja£U * ***? 3s,?a 2?w *a.»tt ti» jifiaaS ooja 
^a^-V2 ^oA v a» ^a ^3^» :aaLtt ^ ? 2ao» 
<*> AAa ^ai £»*• :(?( , ^.N2 ? ) ^ j&$ ^^ 
2aai 2^3* 2stta^i j^a. ^j, . sioo^ap Jcro £i 
^ i-*0V **?»V & «a ^A 5 |&Mo :;ocr Jig 
: iyii «*?*? ^? Uioi fci*Ssfc2, &«& £$ 
Jtt*«s •* .>2*i> <jiiio ^ ^duj ^ ^ 
**o2 ;^» ^ ? ££, i^g*? UA lom aa* ;**> 
,A*aa 4<&» aoi*. J'a\a- £> Ae& . : . j&& o^ \*> 

oo<r w 2-%> ? 2iai^3i 4^j, j^ £^ :o ^ 

&a.»3 2*>aA. ^»> ^-,070 ■ <> M nt>oS ?s;\<u. .,*« 
<v*> aa^ jiaii j;iu ?B.aS2a Aqj :^ ? oaiXn3 
^.Sii ojb^ :2Aaia o2 jLi £> ja 2^<tt lij 
fc'SIa 2a\o* ^oiafl cms :yO*J^y 9 lio^iia 
24» •.•J$^W? ^ lf c^0 iisols; ai^ :2fi£i ii© 
M& o^io :2liA *&> ^Z&SaL jjS^S 
J*»^ 4<4r<» it-? >ttfti« ,• 2S01 4*»io 2?ai j^io 

2iaaa A^oo 2«-.-»aio 2?^^ :2a>A $m 
ojxj lua&Kja :2a»3a *?2 2i?3 ima jA©^ Jo*, 


!! m i^ikSl -m> ^4»? 2iaoJa ? 666 


i*-*i*tf**H>«<»*Hl l, * i to**** 2 ** 

yL ? J^i *&*, £**~ ***** ^ *^° 
ijua flfe ** °* ***• ****** ^ 

'**', .' , .-. ^£***m (?)i&&\ ,r^*^ ;abwo 

.« * . is i^-i lfl-iA j y 1 *^ ** i3: ? 

rt^S^j .*-**« ■*>*« -**- (1) 667 -Aoajaa joosl. ^aaaS a^ii-a 

1^ •• r ...... tai. «a?Ni 0730 :^aia -?al ii-ia jlabs *A- lis* 
^0 ffl«*30 otioi a 2*?*. 2aaou. . JsoiYti qnp ioi 

rwYftA liio 2yi^\ ovitts «©s2o : ocr l<St&\ 
or&&bo : ^Aa ^ \a» Xn-soc ;«ra &eia 2i.vb 
J*c£i 3ati>a^5 op i-iiS*^? iioA 2qxd 

ejS ^ooi?i 2oci AVo ^ 2ocr aii. aia :oiJSatlkl3 
o», tap -ol-o : Js-2'a-x-a ?Aaio -aia <aatia iSifl 
&»2io; \i*? J?ci &»332 *-U'ii-oxa &»o 2'ini, 

2*3*Ou 23iiio Jaciba ^ooaooa pis-o ;2aaxb 4 s 
M gie:v>i>\is^a :.3*Xa,a j-i £Slo aa\.a <a«£i3 Jas 
i^L j9 Jia>a ;^ > tn ojj .ccMaaa ^o-.S il 

2Xo«Ax3 2~ao2 -<t? ^39 2o<r j\,<oi A a :or<Soia,iA3 
2©o$3 -3JtIo :oaaioo^ ;^o\-sila .\V^aa lavii- 
2a* UaA? Jowoftn 2a\o?a s-ciS^*? ^.j Jiolo £o» 

^a'ix 033 aoauaa iocr ;^ao j&ao 23«aa :craao3 
ornu'tA ^cnoaaX ^3 jou. ift.Wfliaaaa 2*c&2 2aoajk*B 
:&xojo .\Sss ^oopoi. 2idb J^Via 2» 2aa lacrio 

C?cja ^'i^) 4a ?i ^o'a ^3) {» 2aaLiy^sp $3 
asi *Jao : ^acaoi \a op ^aa 2or3 2i»;»a lack 
wUiS off aoa.« trisoiAcja 2~*oa iaMa o-jisoai, 
*A ^ lor <^a3axa 2aJsaa.a :2a*Si 02 ^JoaSofi ^p 


.: 

^.som <**A \i ****** vj« ---^? ***** 

^p ^SI «o* ? tf* obi 2^A i«$9a» =052? 

ii2 \~i> -= *WW -M"*t ^ *?^ °* * ? 

^ «,** 2i^»oJSo :.^oi l?o>? }0fc*? W «* 

:iir joi * ? # ^ * <** ^ *?* ^r 

g$ **A?? :«nft^is OStf £? *o~3 2>oii o2 
£•* low? Woa? ^Wf« **** 1^5* 4» 

.^ (3) .**»(*) *> 665 .TJ-iSi uNt \i-3 I'-XSOiZO ^olm y6mSa $p U^i 1^> K ? ^^-V &?~? 
:ZJaoo •a^is; -XJ9D C^>j^ ^osa^x 

flfl ■ ,v | > 
a; ^3 aa aA. jii <i»? 2a3oa 2aas ^iii a»*I, 

;A» ;a.i :;x&ii\»? js?o jis iiAiSi ^j\ Ja2L 

2'ajca o2 5pii o-\a J*Xj? i'a/aa? i^?? : ^tal 

;?.-t lani. «,*»!■* J^ * 1 : r^"* ^:P <r ^? «is*J? 

i Cod. I'arisicnsi 198 fol. 119. S .ii&» ***»ai -** 664 ' • »i^a ImSoM ^M>** 

^ **»> ***** *4 i*M -**~° 

,/v* .Cad. Vat. .«!=■ .«- •»-** V^****^ *^" „, -si 

^ -— - ' - - ion . 663 ■ Iv'VVn -a*i£>: Jzso : *oor aqla Paxils &a Ai. jo» aao -cioJ \>» 
: ls-ois Jaoci^i . ocp Jeer ^ai? . aitr J\eA iaqi 
Jtt'&li : ;^<uX£>cu~ As .oact ,ooj*is-J3 iocr ;<Lo 
gifrmaowya (V ''yco^a) As* v oJal r *y» ;A ufice^ 

:c£ 03»2o ocAao.s; :a>apa sa ^aicro V^isxiia 
;<tt? r^* : ? iJt»*io^ A> -cncuttuo^? jui ^ JsA 
tAai&apo ^Aai fril'ri iA, v ooAa :'+&& ^e r isJo 
fcro ;.o<rA isoi 2fc3» A»x sao .jidr ^VftJO Ai. 
a?cn,o .JaliaouC&ai v ocrAaA .j&i & ji£i ^oa;s\\iM 
iocr -aao ) : 22Aj£o lapa o ;>w»rio <La a5 ojS 
iii.o iJ-*o .iaoaa ^icr.i.3 A.; Cs*aoa ^p"^ 
,-oyaj '.^3ia<3 ^i a dtito^ r o»2o :;bo^X iUo'ii. 
oo^o .' *'£*9 &UB ^oop ieoi wAib fV?? J"*A 
«iw : jiASa oow t*gA?o il'aote iaA &*23 v oio? 
iatr jWna ^ZAjO vixxuc*. raoAsao I .^oil j©ij 
»-3 IfaS 3a : <rA 2o<r joj,^? ;» ^ss .ooiisaS 
^.3 ,3a . |J) lla3<oja Ai. .oopoobii loor? y\J 2s_il 

?i-\nvnS «ooj . ii^w o , ,"cg/iai fcii £*3 ioo- ulo iJU^jo fr-tfoo 

&£ ^usjs b-jsIo (*) .Cod. V.it. .jSfoVAa ;^i!io ^Wiiio 

• ii^iaia ro ^Nxl & oia« .."^-il^o .V-'iai ^tyijij : Jufti'ouo 
Cod. Vnt. &. 662 s ^« •**$■ ^ tfitf*» I* '*** *•* ^ 

^U) .&.** &£ &»4M *«• 8 «f* ^ 

.«oI»*» «^ S *" ***** -w^**" ***? 
B £fr4 ojfco^o «**>&* WW 8 ^ "■* W» 

^ -«o^ «*!■ ^ *><^ ***** "^ 

M^m^^ ** ^* «**» jfA M** ^ * -«* '**?*' -="•> *77«\j ;«. aJ, 

,{N. E, .379 -V* frW ■S"" eM ■**** "^ 661 .^.i\» ^b3k3i uxo . -o^iBI o;:ax> :ji?3fiy» o&X> *$**? z &+?** : *4. 
;<a r M 0070 icniap Jbo ^jiop «3J5>*iyiB *\xoio) 

:2x,xb *» mado, .VxiS :;xkii ivXao* »Aen aa 

*? aA .;x.sa: «oi » f ;^,;^., *At:o -.aw? xiio.sio 

.\o<r ?i>Ja : cr.sAoA i-X-oJ: aio .iauaJB J*OT? 
xl?: 3J> ,-.? ocr .Jo&i? opuait Ai» o-Sx; :Iasoio 
wiae -ii :e£ iaolo w oaa 6^'a^otoJ ojinSoXJti :cri~o 
Jvxs) r ,? -or - ? > \ .; ■ U2 ^tixa? ' NVT? ->^*? 
:«*XcA -*?ai ^oruoSi xi : xSaolo ' ; ' \ a a\ 

AjLx 3*?03 ocr :j!ert ^0 aiya -eja^-. aA, ^o^a 
: v i»N iS n ? JmI .o^iyi-x: cXoio wo EjqSj ^0 
:lhi^* ,?- l*w ^4- :*©&& *45*. Jtx3.<o *JoX? 
: A -Jsis £ .Jauail 051 o& i»i .<-*£>» xA ,«i^ 
^3 «aiM eoi :+IV\ojo cuj^jo S ^^ao.Slp o'er iSi 
;ii.i r^sco-dX lS issi A| .-i» i*>- iioA 51 
.£•1 ^Acr ? » Jaissaa :^3« si.? A\-» . w o?o^s»i)s? 
;.ijoriS isiJJcno zapa&x t&Jx &%sa dp m) ;xJm: 
iiAm ii ^3 iisisii .IoSxm *JuaLD3 ci\3 iero : &us& 
,;>ai .a fffti\,Sri\ >\^i* ( a ) .06 ^j-^iflA (S n.lV*l ***** 0) .;&&» pod? -=>» 660 .#^. v oo^ J^M* *?**• °|W : ^^ 13 

^c^a v duA^? :2*£A <^- ***£ ;, W f*?° 

:jis&a2> a& jo^M &4& &#* <£ °5 -*>*?**» 

^ ( 4 >JA -.^o^a o**Ajs2 s^ ^<«m ?-=>? 

soiftjjt* ,aao -voo^a V? *°°> ** W :;< ^ 
^ .'«w» ai :2i*ai>? -c?o»»tt *^ :tf«»* W**4**° 

cS :^a*r*> ^** •5»* -wo*-'* 3 $£ *»^ 

.,*&«* l**L& 42 £* *J*i *>*** **■** 

^c^j ;^=go **M> ^V? ***** *■ W ■&■■•*» ' "» 
{^4h| -or 4i»> ***• :.>A^ J»*Ap» M »»•» ***** ; £V> 659 .jjflXao ij-i3: w xe ■?a\ap^ y^o} 4-3oi A^,V.o :2;nom Jso^,f> *■»>? opcu 
xAs> weraoJ .. isouhdf f\~\ %£o :*B<id» Jaoia* 

t*' * \* ■ * m r it t »m 

:2ilfcaa ^aaVy JKl^y,^ .tflaao jioor ^A* : J*"*^94 
euAa :^a *a« IsxoJO <tjL» .^KotMuor o>« ixol 
u erao2 :e>3CdaL «,iiu, U~xso .\a J?oa> 3a- 
4**aa0 :c«a^oJ3 (Y' 'mtbaa tixo .crjac^aas ojaassa) 
?A»b2 -or? : . lS\\ , ov*»2a -&?** -^>au. aviso 
cjiso Jt^aa : fcujaea jwuaaoJ er*~ «a aa . Italia 
vOfla :2Jsa*ax 2Jsoua.cr Jsocr 2~_jo :j©*JO:>cr ^<7Ai TiiiifsB f^fls'ia? :i>i op £: S^^? —No?? <a»i» j\- N^W O 
-i,.o .iijti <A\x> jo Jbdusa. ^rioli A> ^.z }>tn\i .^ooujd £l 
.Ijuajo? I*} Cod. Vat, .iia&iioj e£L? erkae- )oaja Jeni: .vA-= l\i-oo 
.INUs ( s ) ,<Ji»oia v$o .ojsopjojt Wat? (*) .(S'^.5oJ3o) ( J ) 2i*a32 -aao 658 v»a .aim .'"yooiiia^ oiao ^.m? :oi&t& ^onft ia 
:U*Sa IsooZao laa &a*cp eocr t*xxaS0 :&*aso -is 
»d ,.oe£i*a 2*s»:> sai. 2fctu- ooo- ^aaa. too 
:o-Xo &*-! -si *ao a-^ an3 :oOib. &o :a-o: 
:Joert l^asaa ^» ,*? oor - v ov: ^V fo ? ^oai? 
>oA^ aa :-cno\.a ,*? v ©acrr .^oOAia v ocrA Jia 

iojo :&Laa33 Id ox ,£> a^s Joci aa'a. ?ao .^owAa, 
l^opo :o**3 ^oJsS isooi 2*33? ^auojao 2a- }ftiai 
.oicn^ *4*>$ :a<A oitSaitsi aao .&>u.mS JSooi 
:oj»4s wi*. aa ,*? oci -J^Jd £? ^^° :owa>3 
.V Jfai Ai: 2a*A :*& a»; .sivl aao .c^o^-i? attSo 
l^aao lSy H \a- A Jk3\*3 :<A Xaa»2 wb *m 
^a.Sl? ^1 li^ofso :;ojSi? -<rol«? Xi. ,?fci<*2a 
:*soai fcJa J-1S\ ^A«tto :e$ a»: ,-? 007 . v ooiaa> 
^Jk3 v oicno jiio . v oa2 ilis :*.a»2, -c*o K \°*l <^ja 
Joo-? \> oped. (*.? A0) .2*a*a^ lis a ad ioeua 

la» j> -wo^J. <albo .JSiuAa. ii*ai>? +i?»^ J»,?i it.au i~.d (') 
la^Ml »o)boia "\« ,a»Jpo X&M £« oj«i? JS atiroS to i^*o?» ^>o 
Afi a» !..oiiol3 fr.itN 3-b-S ^■■ 1 «°°i At* °,? t 9*. ' &°^ • i * ! ? 
^3 ? ,»«. l£&g3 -Sa.xio fai_ ? ii.a» v a_3 :i»o I^aS? li>^> io<r 
.tt-iaio t c.SaVoi. >*•&? '. -<>>So& ^oiiuiisoii .» s.?*« ■ ?»-*$ Jto 

.Cod. Vat iiaoir IsoNS^" 657 ■ JiAVih -ruiSl -iao j Viioo | . v oo^an<A ioer »o3j> ju2 &o ;&uaao 
Ido^A o-cAjpo :&i*a»b 2a aa cn VaS coi-Io aaxa 
2'aaaaa. op 2o«r? X.:? : Cvi-ass jm \iA *oen *y2a 
2-)?SS r ? aS?5 .2uao 2aa\ a :J&B ilia? 2LAjb> 
o\> -i* 3 * 3 °*?? ^oonaoo :ooai- .bojuoo :.oc?p3 

i^o - ^ra eom ^a**,? i<*o)i&a oeei ts*lo :a3aa 
ooj ^a*or .^oVu. lis vo-aio ^39 aiA jaasp ofiax 
♦Aw oijuo? 2ao ^a \i- J ^ ai ' 3 -^* -^° **?>? 

[1* jauAoa ] oj*3f^ £*,?> =Ji*>« ooi &a ^3 -ad) 
^po .2jLx? lior ocj 2->t :J**?*Q? OU3t3 <7P© .*>-»? 

jjpcus : li-s? out ucriol^ 2eoi 2Js2 : v oc-.Va. aao 
49 aiA 2uo .&*aaob o^La ^acuofl; '.Loaa 
: \M-roo -ia^ yOtn^ "A*? *->r | ? ".1^— p ! ^.^ Xio ',<up9 *iasat »i.aJo \i i'ajeio -aao .cruii-p »N'aU;a ^-i.^.i? 
Cod. \ it. „*o;sa£i osou&is ,iii»o llio\a itaax .37S ola .Dcsniit in < ml. \ al. (') ** Xjoo ;304 icu ,a» Jyua i>X»: ■. jSd.i;a jo^sio- 
.(N. E. G31 isia -.363 A^as Sn»x? .v» Jbu^a. 111 .2iA\» a-i3: -ia> 656 \-3? -^\y :Jow aii- Jaw -013*3 2«o) iJ.io sji-J 2ooi 
0*05? K o<rS a»2N2 :-ojoi^ o^iaao .lkoiop ^ap looi 
. joouWs xtA ossS tro :2\i «o?oauu. ^a ^o*oj ^iS* 
U» ^ViP ^o^ aaojo s^?^«»i v** 1 . 2 *" ??• 
-oj<Li-a ^V?P -.yta'i o2 .oaapjL ^a ^er ^oviofcttsx 
^ojS aasi ^ ooj .011^0 ^aaeii :«ei J*V*? &??£ 
^il £ ^ili-o :2&» da? ^iln &£>&& o* 
.001 2a-aa\ a*\ edi :2*^s ^oa-M a-\ v?^ !e ^ 
:ls,'uao 2a-aal Jail ?*>»*> J i ao^ S ^a ojS 0001 
jsJLa cjSaa loci *Ai»a 2aa!k. :2^-*- £» -as» 
.oop as*) aa :J»aaao -o-o\i- po :aii- as© .2cji2 
.&a$s op Joei ja^flbo ai^s lV* ^oioaaoa^oj^a 
0001 ^oojJk.2? vf*i ii»io Vpfc &&°$i &i° 

crx>*3 ^a ft-V^i -Jxaasp tuo v o<nA^. £2o :cni=>»3 
^au-i \a. joJs *=»*S>2o .ojikk- a^aio sliaipott** £i 
Jow a U*: :o£L? 23 aCLofl : JoQi- -aao \\. AIo : &ua» 
jotuA^ArOafl \> (Sjjfaaaj*) ^» aaa- -JalaopB o)S 
iLflLJsi. n a Ja*4 .)»'»-2 j£S^ ^ ***• s £*0 ^^ 
aivaio :2L^o Ja^iat ejjsjp oklo ^a o&V. ■>*•'?-? 

:2lao\o 2io*ax \> ♦*»?*» £?* ao * .^oov^- 

J'LwaoJs 0001 oacva2a 665 ■?i^Va -ruiSl „iso Z rA ao? .&uo»0pa Zft.?> :«aA3J3 jsuaao -aiao .(Aa?) 

.-30.03 j r «.a :Za\sp uo 
■aafl Joir Jft\I ^Aaao) :Zoo? ft-I Bwi »*? i.ai» 
•xilo :'' >Bi 3 3*«o Z~Ax joo;.\j Ja? Ai-cr? Zi/ift. 

OOl ZOO" ;X2 3A ^300. ^30 3--30 .oA fOCT ftA ZjQjA 

.-ertAi. ejS .v-iao ;2ioi jIviftA -oi**- :Z*v?A &?e\ 
a»a :ju2 ouifl "A? Z«~ aao : r*^. AA ^° 
:a»I ^a ocr VaL.ft.fis? ftui Jig :eA 3»iO en ft. A 
aaaxa :iiao\. c£ iaolo . Ai. «,*.: -buoj :„iao r 2 
:Jiiio ioo- ad iioo opo -<^o" Pad 7 -'-;*'"'* 

.ZcAA Joo! wnaaflo 
ct3>o jcjoAjoj jx.^1? 33s : ''*r" ^M *^ V*»° 
jocAaolfr. v o<r>*ft-;? :o£k»? ! :, ;aii ^acoa») r i.\ 
: v o«rA ispZo .Zaaeu&si ..ovioaaoa? Zia-i :boojft.o 
laaiA v oftj.; v .Arw :*ot3oA ^oftj.1 ,Azi* ?a oi~ 
- v oo^ a»i Zft.efti? Z&xA iio iZ^cos jutA? ZiiAse 
A ^Oftii :j\s aaai saii. ^filo :ft»&s;9 ^oxxA 
007 ooi : &i ; ;yn\ <Ai, ofix: xio .^qUAaaaafis 
mxA ^fiAlyse oocr AZx»? ^ail Zi- ?io .tx.?J3 
Akio Zficaa Zoo- i ? xo :Zioi Ajcd criSaosA Joe .Cod. V*t ■ ffi g m fr ra iio.^ „a*3 ^P^-? iisi* ^i. i»ij (') 
.luaAi. ;™*» (•!) .add. Cod. Vat. .JboAfiki £a-> jt, .'.sjjj (*) jiAV* -a-iSi -iao 654 •Ojiaa \v .aao «ci«*A :2»aoj a»2 a» •■*$ 
:i»2» ^2 iseZ*? oo] ?i- .^5*? V 2?<» \f ■*.? 
-.01*0*2 iiia «9J *»- -£\ ** lay* v? ^? 
:aaoi? $.2 a»l*? off A^A .2*waMO 2>A* yO^HM? 

:„3ol3 «*i 2s*»3 •?> **" -1'SflfciS Ikisi »*ff«P? 

=4\i? *»2 2?«? <»P1 ?»=>"" - 1 **?* ^ ***? vf ^? 
-.2*3^ ^ Joaft jia- .JoNO 42 2i^B ^ojw? 
Ojfcj :&? ^i Jo'ffi 2»i» .a»2* £ff9 24kJS*2 \io 
:(?< 3 ) -OJ Jifcb) •«? ojaiAc- joa- .2JLft«Jr iii? 
u^eaa sai? coi ^A .2^-as (S^) e?**??*^ 
leer* :2liiaa 2*a? •* \A ■*»*£« **f jiai^o 
.jlaia 3^ip 2iio :£ms 2»B? aoi \^ -if^ab j- SioftX 
..©c*3» ^iidoi i«oio) ;2^ao 2ii? odi \A 

# is.*!p ^>r ^Joeo? Jis fi " J***" ■*!*»$ r»°! *Ji >*>! •i-> ali! «' 
.ii«» ,iow X»i ^A iji*? A'** 3 WM »fc** *>? ^^ v *° 

„V- v <hia=> efiip -£«• 'Aoi }ii^= •**« • ^» ^J>? *£%> )•$* f*? 1 -^ 

Cod. Paris. 

.„!**^«* 0) (*Jt4) (') ■(-» *■ ^ n «- #* ** '") W 653 .;v < \\y> iui3: -..va y^icr ^aa 2a£ai 23.o»sS Jido :;<rA: :0L ? r oa 

«fc«3y*33 ^3 hi .2-^i i=)cfj»? 2,3 2& JSOJ 42 

:&fefl> aA e£ 2?07 3*i .jlao*»3 ;ji ojo scaups 

&g 2fcoxi2 0&3? cjBbj£J J*?*** tf* aao) 
^x? ^an± jiaoV tf* 3M&© M2 - k,.h\ 
ffi 4^io :;i^a jsia *u±»2o «*.i :?.^\.3 *>o»?o 

2i»^.o 2:A* A> :&u*3 -c^Lo ?«'v»« l^cxoa 
Wao Jx*.© U~j.it)? ;Xoii33» cj\a \i,o :^oo-o 
2>ii. A>o 1^o3m\ Aio 23efC» Ai*D : Jxi^cjcdo 

likiaa lilts &3 Jaoi ^tiAJSx 3cu Xao .tus ,\u<r 

&»2 0070 : 230^33 A-30 23333-130 Laii I alia 

x> . >\-n o :2^os3 2303^0 loc; aiis ^.o^iSM Jaj 
;per i&sso 2oer ;«x-»o t r cn^ aAV'.'^ SxJaa 

.^jlaua? 2=i^ 4&£fcj{o Zoo- ii-io .;i*\Vn TJ-aSi -ase 652 flWi ^ 2*ai*i v*Z as*. Jo :J^aa £a? ^,??, 
&*a *» ^i,?A Jssaoxi ^.trb 36^ -*??oV ^ 
^i. jSai aa -.fcaaax .jlejSio Jxai> laftaa £&a 
^.a 2oci *OA» -JfcoiuS^ o&o« kaa \i-o --ifcoila 
: ' v ooifciiS -»aio •****•? ^o J*^ 8^H 31 
>a;\ « i^OkUi t» i£\ foflN - :iZJJQ *»S? iisaos 

liib X.? -.ihaXs ^oojV? li&o* o^S <w»aV> 

,obA*5 a.V^n Jsia aks l&a-aa jia. *£ ****!• 
J^a^a ai .^cjSitfJoS ^b*Io i(t"J j?i $ i7»ft t) 

• ■ ^,'ioiapa 2»i*a e£ locr &, slow -mSJ^m IssaO-oi? 
^jia v oo^3 li^>.eL? £Lb Saa ^App Joer 
tuo . £.? aaa oisa <4) uo»o.*o»acjja ^ap .lixos 
«oroaJ? ojasoaS oj\»a) aa :Xwaisfc JBU»*»» Jo** 

:. la aaa -weal ^ *»*, *»?0^ *?? °F ■**??£ 
*.«? <^i .ikaJOf aa?o -^Oa \f»o Ja£»» 4?\ 
AJ iiac? :fifltt«M ^oa-o ;^j J»Sia :.ai4*s Ja 5 

r x ' * 

.iL5 W i s l .jt)OJ<i»i; ( r ? (-») .^i»tts( 3 ) .Im^j»( s ) iffliHuC) 651 .ai\ab -sauidi ^i^j *£** t* *r° .arsis UiaoS ^i i^a** ^dojA* 
£o ^p £ ^a ^uajj ;^ g££ ^^ ^ 

oOiaa -oroj^a ;JjLaJi3 oecn r ^-VflQ .jBLii'fcg 
O3^*o .^Hoao a-ai,a M0TO&&.J) Jxoa^o -.^oa^w 
od) V? Ai^ :&o-S v cAa^ ? ydopa jai ^k^ ooo; 
t*» **.?? J *4*fta -is- J&1» \i >ooi aisl z^a^p 
•■?** 4p«P J« adr) Ai^*? 4»a :criw»o dj.*** 
|f iBoxa &«**>> jlai. ^o o^ oj^»x2o :2i?o\a 
ooo- ( ' J o\i*d .opai.a dor £$«■« 05 - ?^-V ia^s 
o£ oocr ^j-iboo : 430^3 -^oXi^ \£, .do^a. 
:&s iocA )U ^oj> ;»o .^ojtoi (? l ' ,| i ^«Sojna) 
:aA»aia t»o .orJsd& ^» v aa-ii ? oojA aiL3d 
.oqa*aio wi*^ 5^0 :S±o nup ^ .0^.^ 
-,-i^ ooo; Atvw o : M o7osbati o^£U ido&a aaifid 

ojSkj^ao . ja^joao? as*, ojes o^i : ^»k^ cAi- aio 

-i2ibad j&a*aia Jtaj&ao? Jdro :ijoi, oeja l^ai 
Jfl*a <a*a r? i^ . r or4sd»ia Jjaaio :.o*£)i»o 
aoja Z&ai r^^s ia ? jj^ q^^ ^, ^gj^ 

■- wa -*a™? < 2 ) •Cod. V*t fiSjti jsoj 


■ ji^Vp. ma&i «iio 650 Xs. ;**:<> iSOCl &t23 Jot? :^J4o? &^M £>•£ 
ooer ..-iV.ioo Ai-i.'.Jsao oifLloa &**.&:> :jl» -31 
< n-u-aoo ;«L,asob : &Ao\a3£o ^oajoI &J .JJjo 

: iivo*- ^»op ^isAo : o^iso-ao £la \i. ojjo-a 
J-.oi : l&o&o? l?0pi \^oy ojj .*i-o» ^oia iisNo 
JaaudO yOoiSo :^» -fli \i* (^ooi) iiu.a» Jo&i? 

wosii JojSis i-oi? :{S*la*3» ^>*&fc JOis Ipan ^apo 

.ZXOSOaiy (JO 3MJ3 IuOm l!So :-«T 

?sfia^3 aiva ^ap .^iA £» ^So"S ^a ^ Ji3* 

oabo^io .-jcxjofxr Al^ Op Ail? -^\iT : '^302 
.^iojcA v aaii3 ^9ai :2o&i» 2*o~ ^sp .ooviA. 0001 
Jn.S.VtA jsaAjoa loAla ^j&» ia»2 : oft At a .seto 
a-i3: jao\A i JS*obi ;<u.? .cr^aS oocr j*SoJ3a <*\r? 
r*-^? ^Aso ^=x!So : ;xa\3 pie aa ^*->ao 
*» x«o cruix. jo a*, oocr i«aoitio : Jaoro&a iis-i 

.oj^Wnro 
.oNlia :opoxa oof ^se : Uso\. 007 Jailio 
op >ia : ' ' 'Jk^Aaojti ;\,ao »d . <o->» „mao& 

-A30 .Opfti, p^V? : ?°^.<> 'lA^y ?~ aiVSaB 
..lai (') .Cod. Val. .lieu .sis .!>;> &•»* {') •«£ (') 649 -&i\*> ?i*i3i *»» H * ->•** **fr ^ *, ^ «| -i 2a4p 

^^ >* V 2 * : ^a4A.sS iLix ^<* o^sa 

Mp ^° «<*H '?&* « ^- a;i o^, jjj^j 

:*»& JSftaA i^btfl >a -li^j l*JL. M 

**J '■*& io, i*j ,# 3j ^ ^ ^^ ^ / 
**? £** *i fa a^ ^ ? ;ioj ;# ^ j^ 

~ ^^ * ? *»**< •*&*& v&?*? ;^ ? ^ 

.Cod. V»t .L-ial 


M — ^ ^ ^wy tas i " '--.- « 


■ HA\y a.ia: -aao 648 


W* :0 A *»*<» Jixa !>A iocr m ^o^- jijta ^ 
JojAJa 2i«*. jam :2i*»i \*. J*w aiix aao .^i<x\jo s -cr<Ai. s*>2o tptjAJ -aa»a -crolU, op»2 ssaol. ^oo 2i&se «>2j ojxJo :*.<xi:oojia)a 
:i*io* lisla ?*»&i -i» -i3o .^oO»» ^aao aoA& 

&wo* ^JevN ^i**^ *■#! -i^ttio -i*ooaS 
2s*ai 2Jao ? orfcoS^a sjBkj&J «is& &oi 2i&a 
■l^PP-^P e^^ao ©jam ioai ^sa <ui :jb>oAa» 
^V * " ? : >a» A . \f»-i «3ca^ Sayan Ase^fcl, Jsaaa-o 
Jooj ;opo^e .jEfc^AJ £**ajaa oi^oS^a : k \.^us 

: ?^ 3^ |?p?? tpujAj -si o£ 4*aJS2 jsL^o 
£i* ^3 AV»« ■*<*£& 2& Joo) ;ax £a .i^ao 
loon igwa e'er 2o£& «iio :^ia oja .s^oa^. £ 
wa-2 . jti' . 'bS X^gaota? x^ ^o>fc*2a ^X*i r o&a 
.*vfUoa <7j3 iocr -x-o c^n r i.»is misoS r a 
&a\ais*4 Ifcoautea &i ^ouacubsa 2a*2 7ila» oovo 
fo cu i kV n .a oocr fjojoaxap *a jjdAa .qaaxa osr 

:2cp2a ^A> r ooi 2oot jaid aa r »a* r » ^a ^o 
2ia Jaai -is sjiuajj i^oa ^i && £$, »la.\aao 
l^oa© &o 2ai : ;eoi a*>2 ? ;«or o-stox a* :o £ 647 •*^» tuifli j£ »« -Mo, to\a ^^ ^y ■■■ ■ *** 

»?** ij -aiA*i ; ■•- .,.1 • v - ^i**- **<u„ 


.ji&a, ^i «a£ 646 

: ojWw^ £$ 2^a : i^£i b$i oA»fc*2 aao 

■ V**" V^}9 jia-2 : 2~x» ? oj-Ax joic : oji 
*W OJ3 2o£| iii : Of^flA Jia 4 ^ ^ ^ ^ ^ 

»»;,<» .-oroaoia ojia £»jo ijtseuWa -aoo .Joe) 
-woiia Alio :^ d ji**^ M ii ^ jj^ :o £ 

.J?.>4 ;*&* oacjlo cma ^ .jLa| \i mj Jii 

*?°?7 r?^ M*9»o i*^tt$ i?^k k^»i» 

• J **»* Jocji 1& Xiyap .;«i.s^ isSsap , .^k-ao 
** Aft* ?#^ jiiia^ j^ ^ jiaA^ pai 

.^icx: ^2 ^o jbuaja 2ja& oSJkOftaj 2a-so© 
: jaoAxaa 2a-> ;<$& j ? ;^ g£ ^ .^^ ^^ 
:£■>«*» (V'^ia) ii| :2iiui : ^pai o2 J* i^jj 
kpci jAttae : *\.o«r a, *. £ j^eoi *sV>fc» l&o 645 .J&1» ;aua3i *i>* *» £ *£ *ttflfe|J ^ s « '^ivi^ i^ij, 
^io :**£ ^ ^ ^ s ^^| 

:U«Jai ±, liaV aA ^ <A v^ „„; - 

i ~ 7T^ -»*^ ^»~ .^_> sw»^ \«aJ :^a» *aa 

-*» *i fc> o ^ ^ e .^^"a^ ^ 
^J *&•£ <* fro, ^ ^ ^ 0? ^ ^ 


Atrium? fi .2iftVn 53-i^l -i» 644 

2ns>2 -croftyl loou? So & :2&»« &t?$>&» £* 
IxJsoao) lioo— Ay,ft>jt x . -*S iiw .wA-lu.? 
2wA?a 2xia 2a?o*a o£ 2©A ,aa :'''&4iLos»^ 
Zooio .ii.A*a -ax oA *—-»•»'? ^oioi : N3£» la'ioa 
Jw\-> <^2 ;saap &»«a 5Jfo ,aa :2a? U^So^s 

jia^j^aS i»: £xv.<ucxS ;eoi jL> )S»o ..v;^v 

xi &&2 :.iauo Jaoala o»ee— ? : tO«2 oi : t*~? :< * m 

2xflU2 o^aa tfw liawio .i ftvwS ^f^Jtf *"*<* 

J- yy O laaa? Ipojav 2«»©*»? ^.Sjcso : 2ic 2~o«o 

.■a*a£ii uM> ocj loo) i»s>ceo V er^w? 

U~o .iZiop ^ftsa 2»& -tts^i? :^s-3^ cjS ^A 
l\\-nt>3 ;ia. iscaeya ts-ifi ;~?A iuaS: U3o\, 
^3J^? oiisaa? •*-,?•*»?• :oj»*,o :cpoo4 xa &*«« 
J&i 2sil*4^ 2a&,x£ is*3o .jaoAoa -iao 2x.xBo 
.^39 2x- 2&X criXn loo- doVeboo : jooAxas 2oor 
i^iat ^Jsik o!S*o 2ooi 2ix :*»*32 -» *£ J»?«^ 
. 'op ii-o 2ooi ZiSNao jooAos lauxd 0070) .2w2 2cn2 
&o,x\ <^t :o& iaolo o-X.? yOCUS ^^> oi*ci> a'xio 
aoAo |La>aa tub? 2*x> isii .->yy 2ero : Jn-AS 

Jra too (*) .Cod. Vat. mxia l^ii—iepjO J&tfjo) iai^ipa (*) 

i Vat. »*aai *i» J»?<iV AtAta *a^ J*»^« J^ 4 S^\ $*■ 643 .JiAVn iiAsi «a» 

oot : U~T v s -i-ox. .aas ouua :o^S iapio iaoi*. 
sla&M J*fl3o3 \v=? :1 »» J 9 ^ -aXxio^ -^\ ?,•- 
ovso .;plS:? lao^e <A^A *» Ji* : ^ 2*2 aiifl 
>V« : aap'i *a otA Ao iiiio : cjjjp Jxit iii^a 
: U Vd? aiaafeaai ►» yA**3X> sjo&i? 073AX <£ 1*2 
Josn -5ft\ iisa Jot ^o .jJaA-b criaj -i*aaao 
2afca r ? aa .;«s^sJs 2i<uaa.b& I&.2* :«o;daao3 
: :3J^SL3 , a*i3i «3» ix*3£> op? looi aisa l h\ m 
33**»ib »,-aai JlS ^auor : ^ii; ^p oVtl^og -a io 

: r"?s*?? &M £° **?*? *»£l? **?>* gP ^=*i 

iaaio ?4 . >fA 2**a? : 2^fan\ \»2a:> 7^'- Jsao 

2V* 0#*»> 2JU3J3 %>3 Zv»0U30). JB«Aoi 

3ie2jK2o . jooAxm JauaB Xi- Jt)2io : *s*a» ^ixatl^ 
Zflcxxa ootr oaoo .2*3ia o£ kii >iu i-ai? ;ojS 
,i~a o'er ?A\i oxao : v ai2 A^o li jdio :&ua*b 
^ ; * n\y 2ocr Ait ^jio.? cria,^ . jgijWtJ 2* ax ^» 

^jiui/Bi v o H 2 o2 2a2 aoo :e&ai*3 ear JivA ^ kyA 
l03^ ^M? 3*^ 2*sr .233«6 (?^?) ^W. lorn $**> .**Sd Ji»>J?? °u^o» I?*! "S« >.iJo? m^ 1 .?? ^m po-3 (') 

•Cod. Vat. .ftoroi? l?fy jeor ««l*$rl? ioo»3 „ ? (*) .Cod. Taris. 
1>* .JiiXao xuh&2 Jxa 642 
• frA^V J ^a«^« «*!» 900 :Jocr i\» 7\ * \ i 

.2*4*0 iLal ^2 .ti V > S ;oo; u*..\»o sl&j* 22^ 

v< i sa?x> ^i : locr *ia 4^, &i\^j» ^oiia^o 
<wboo : ««•&. ^ 2ooi ja^ao »S 2a,>o .lii: 
2i*^j£ uo4» ^mS: ^ ^p .^^ ^j^ j^- 

:-ffrol^ ^ 1^5 2&J~3« IrfKht&j Js^a ^ 2O0T 
aa .o£k9ot& 2ooi -xiftsse i^o^po ia'Soa 2a*.£3o 
^s» 2aijc A2 j^so 2p^» (')24a%i jooAa e? 
-a» ix*aa loot ^i** :».ifli wi» lx*ai& c£ »o<r 
a»2o -v3.\*o :o*s A\»? -eiok.2 li^as ;ma3i 
ii% :2*0*2ft •&?? *=9?^3 2*2 *»1 ^ |*A 
.2e£i? or^-a^s ^i»N jo.\ &o :;^Sk2? o^-l «£ 
\ i h * *=*« : «ns? 2©*> 2oe> Aj^2 ^b too 

*?•? 2*2, llix 2i*£? ^qa©*^ <iar 2a3»»3b 

^ . . , 

*-*° -r?^ & 01 '???V #? «^*> !<nfcaiuc» 

soja^la ffi.a-2 aide :-a-<Ai- o£ i^ba :«oj»i. ai 
dw ia.^ 2a»a ;ocr xetfo .wi^i o^a 2o<fl iiLao 641 .i&l» •n.iSl „a» jp .-ojua Jai ;o^i ? j^ ? ;^jJi ^jctf? . ^ j 
<^=>o3? :-cnioI? 2ao\a 001 aa ojS fvi>io2ivI jlaas 

fei lo&i? i^a w^iS 5o.aSi «aaa U4<*r Jooi 
■ J .??~? 2*>»**3 oooi oix^o : coot la*. 
ioe) -aa a* ^ap :*ux3i .i» ;i,aJS r? <,oi 
£j! Jas-4 ^S £ :-oi^ ? ;*£ca& ;»a* lialaAa 

VJ :-*aaVa^ 11 cr^4 r? $*, *^u i*> Joe, 

^aoi ^ap ooo- yomJ^i ^eioijjio .JaJ^o j£ 

;o<7i „ojoLl r a o-ioaocb . SVttaa ;io£, ^"Vr 

**»*»* £• : <*&» Joo! a-Ma ^ (ro*- -.ji^, 

Ui-0 (?Joe?) -oto^o :o^a \a 1 k -~\ K Jon 

■7\iiroo 
:-<ix*a Jai ##jift op* jB.ifti ^ ^^ *i3*j e 

4tife$ ^ioj 0.0^0 ad£taS> <at> *ujLaoi £i, 
^ r ?r?P? &=>ia *» jito^ #$ ^ Jty •**$ 

»*ifli „a* ^oV ^ ^orie rjlaawwii aacLii? 

* * II! .ji&lu :o*idi -i» 640 


.;b«n lom JaS Uoi -.iaoj ^AoV ;xao .2,?oi Cxvxa 

.ooAa <rA oeei ^^eisuoo : crA o^Xjo ^.o-otcyja 

jh^J ftrtVu* 2&<w :2*wj AAit ao*. oai aa 
0OOTO : v oaA^ aflU.i^o .ji^ ©J^ ^m v <»erAl» 
2?W :^3fois2 2& jp aa ? : 2iaor oa»2« CsA-:^ 

X«i^2 i^oa OJ30 8 ?M*y -w? o&aooS ?f fS ^ 

^xi: oL. no .Ux> "Ai Ai, .\o<r UUpO :J<J, ;.so— 
•&=■? 2 *>?,?*' a?,?*-? :Jc$2A o*iao :oior>. lisAis? 

*•-*? f*.3 °A J?«" *-*? : r?«^ "^ nVoo v ocm» 

^2? -iv-uiM? oviaaoiA Alio 'OAy^j ojiasb 
liioi :>*.» eoro ::i3isA A> tk*ajs . laaaaoA yOAQu 
Zoo; ..crox*;? 2:i.2 : ;^>>yy\ oi^aoo) .cX? *??*Ais 
«o**3 iaujjb iocr jLaJ jA .*ciawj 2a2 2©#i ? jlai^ 
<w oW .^2^4^23 ja-afli j&pg |A32 : ^.jliojtt 
"0**9 'Ao :^»i,iaxD Vijjid „ca.sA JsocvX: : 2oAi ^ l£j,pc\ (') ,( Ass . B< o. I. 41 ^j) , or1 , v ; (<) 


639 !H*a4i Jk» .a»oA^ 2*5 «oro*-2 #£<* :^cu ? ^ ^^ 
:**&c: ^ ? Jo, i£ 3 ? ^V* zU^L ».i3; 

: f?s^ #&? &>l *M •*£ ^ 4«2o g&O 

aa .laws ^^ oja ? *»sAa ? ji*J : j&j( ^ortj^ 
i»2 ? ^i :^c, gS^ ^ £^ ? j^'^, 
r , ? ii&D) :tioo,*A ^<> j^ ^^ .'^ 
-")B| #afl«& ouiio ife$&*d ^ ^ ^ 
tf i^J 2*^ Sv «aA &** ^i tf^ "^ ogf 
^° ^°& *f&9 o* *^ io*i x cL ?k s 

U«ws* ^p $ ataba «o, :2 & ? jjf^ ^ fl? ^ ? 
>V* ^P = •*&*& ope, ^) ^ ^ ;^ 

v **? cpaxi : ^ ^^ j^ ^ ^^ OOOT -I 


• H^Vab -auiS: «i» G38 

*i-? : iSoi^S Ji'6Xo ati : 2aSi i^i aao .cjsAi 
^^ ;^o ^ ^2 ft g^ ^ 

i^aa? ai»i» ; 9 o7 -wojL:? :jtD«Su3«uf voowaaa 
tfi~io :^ooi li^io :Ai«U *ai tfaJo .*c>3©I? 
yOo& *Ui*2 ^ ^ . v ^x iiLip :^Ao- 
a-Aa owbo rjauaflj *»»» cru\av&i £» jioiu^ 

A^^oo .ov»*jp\ loo- ^i^» .Xa, ,30 : ^o os Afl 3 
^ ^ aa^u :Ji.ai» I^oi ^> ? l&a^a^-, ;oot 
:iojSA loai Aiajsap ftfr^V ^^o .j&oAjojw 

iffty^O ^icroiso 2opodv -<r«Ax j^j ^i ^ ^ 

oar :2ixfl JS©fc& ;paa pia ? : 30i? ^e^ ^ .aa-ii (') (*) 637 ■ HA\ aa suisi „xa :^ ^ vie -tU^ ^^ ^ ^..^ 
# -*- -^ ii*b :Jtf^ £ ik ^ £ 

**" i3S g V^ 3 **<* *0 .jjgpf *J« ? ^aiofl 

•* :2?a3 r xo2 op 0o « ..a^w,,; *is 
W :*i# jsa^p 0,3^3 J^:, -liLxvL^ ■ i\ . 

~ a* .**! $ OOJ . ( ,^ ^ ^ 
<"«« ;*?*o ^^ ^ ^ £- 

^ ^ * * V) . A**. ** .fc- o>o : ob^ 

^ *** *?» '**? VDN *>? ^ ** 
«»W x« ^? 2S^ cv^: 23oV .^ . , #o -**■ *M ( 3 ) .Cod. Vm. V OCT. ^u\a jpj. •tf&» &&si -i* 636 

,»ao ^^itol ? ^ 0,3^) *&mi tMpm} 
.^ooj^i 5,ifl ^ ^^ s ^ m9 ^ .^ ^ 

:-i» :i*2, r? oor ? fc \ii jaj^ &,& .^j S0 A 
tfP ^»>? *\?*»? ^x ^2 s ^ ^ ^/ ? 

£<> =-*-: *v* : -ii j^i ^ ^ ^ 00) ; ; r 

^ :cpai Ai» 2*2^, >? a .^^ ^ ^y^ 
VrA4 *^a* io^ ? ;<£i jli* : i^ |^j j^ 635 .tfi&ab 53-i3! «i» oar Jooi -ojo^fi joa* ^oi^«jj ? Jeer iio : a^o 

J»?i :?o»« iysol JaaV ;^,j, : iSax f yAy 5 „ ^ 
&** *£.? :oj^. ? 2a ^w aisa «£kio ^kiA ^ao 
*i^o :^m **.* o£ka d£s *&oo *s»o) zoaxia 
Uaio ^tt> &.i4 jai fc \ooi jlfcio .;^©i*ojia A^ m 

^ 007 *&» : 2a fl^ ^|b ^i" # ^ ^" 

.j^ott? ^oia 2^o ? jaioS ^i&o ^ ? o^^ 
&»-o famtaa 2Li? :23>£? wfccuaa jis iiaikja 
iaAttA o£Aai aa .2o£i £» o$ Jsac^v lSaa*»o 
:^-, oar Aafc*»2, ^07 .^^ ia^, ^ ,£^ 
■i\, «7^2o : flr,6^p Ji«b 2o,« ^0^.2 2^3 

2«aSo 1»^© 2iAoa cjwC : SLpaa 2ocr iU ? 
: V 0< " oiioio :ooypN -ajolafl 300 .&&*&Mb 
•5 ^ «o?ol* fettbio :o'<R 2sia£ opisai ^a^a 

v i=.3 co&o lt A6^B. v AbS ri« ; S p„j ,£$,$ ^ 9 |^ (i) 
.Cod. V«i. .o*S ii^ jf^, s-p(S j-^,^ ^^ ^ ^^ ^— ■ jiilVw imadi M ui 634 ^gl*-? J3?i -is ^a&o :odr; ^iw o& iapl . |:; '»ai 

A33300 : ^'a**- two <ap .?*A ■ iDo ■$**? r* : ,?~ 3 
:Tui3l iiai Aaos 390 .^oxooV^ L-ioZs ^ isopeo 
-oAxao :^xO ^uo ocA c-Acuo : cna^-ia -.is 3 
Aacie J^cuo 4Aoiao i.3-3 iaxVo :oj*t> :bn\\ 
aa :^^o bo,,!? -aso :Jfco/a*b3 2aJ9i ^oajp^ 
.ioer <X33Jsao ii*3J3 iaftexa JSj?i f "wi 
O0? ;ocr 'A^aoo iaowa aa : ;»VcA>lS ,30 1*30 
la- IfmO .aiA -aHao g-»\Ao^ iotr crjaruc : 1*3—. 
era-Jso :iA^3 cii^A^o jlsw £> iwi3 jltto? eiaLaaa 
.«.croi\fi» .bovadK 00 loo- jun^o :)aS 3— 3ia 
t^aa : cr>.oA 0001 . ocruiws y»Vj^ **>'-& ■ vS -° 
oaaolo 01.3.0 V A*? jUs-Ja? ioaoo\ LioA .coA.s; 
v ocr^ iaolo .^3^303 I'm 3333 3 ^?— jcdoiVA :oA 

Vo£ loot? fcj ^30 :330: JO.\0 .JS*i&&! 1^> :J3&0 

e'07 ia&ap -iSo .' 'i*.?-*- * JaoiAo*) : oA oxmlo 

a-sfli v : ;^: .o& ;«? j&lb £9 jjbW isA -.aaoio 

1*3--- OCT ;«m ^\<7f 330 .s*C?30i3 ;bo\33 1*.300 "mb iJJta ^f» ,»i.i\,i»i| Cod. Vat. .judiAbj^ (') .*i» (') 

lists? tf^fif -OoAo. (J) ,(N. B. V,Ao: i«j jsiii^J .263 J^i 633 .#&» juia: ^ : S? aoUs ^a ^ ^ ? .^K*2 o^P? N\n ijLsia 

:i»;o <^o»iI^ia isobJSl, :^) l&Jsil? or»\ap jnuaSi 
^ ^f 2 ? J '^k : x*v'S ' ^^ £**,*» *.?«?? )» »& 
**o t££#taS \i.o &fto !<f*-»-i lift" r »» 

-A3© -.a^ l^Sa *\<A A»io ,;ooj A,x iS ;is<uaoo: ? 
:eo0r yOOf*k*l l^i-. ojII^oa -or a pi Uaf oop .cjaai, 

*fcaol. la :Iaia ^e ^ojaai. >ooj «6o Jem Jfcaaso 

*4*j *& JauaiiS Ji- ue .&£*? ao*> kkjmi 
$& MT^^ : ^ ^p x: pi, ;ocr 3^ p£ 
*a£ p*asi -aai liuia l&J }&4 ^p :*W f£&£ 

tfi.i :oor jlao ojS a»2 ^iisa© .oj^si o£o ©A 
*»i Jj£ ?fc»j ^©7*» ^ jaio :^ftia ^j 
& :a»^o p,iSi «sao ji.ai, jk, ?;©©)& isAiaa # J?w ^p ( J ) .i*V> „Aa» ? (•) 


■li^Vn s*is: Jxso 632 A£oAisx23 ocr Jjj& iso'ai. Jjaaa- oer &*3aod 

-2*3i\ Js*a ^idxaoa &?A ^t°) : ^V r* ^a^ 

sa -o?o*. f : ai : <auaii &*3<tta»ap Jotr \3Ltj ^eiso 
Joo- JtabJSJlO :;'3oao»» loo- i&»o :' ' 'I'iucasiaoi*. ^ix 
jhb ^3^3 ^apo .or,3Jaxia 007 >»a-S *=*>?.? J^Mfcj 
3A0& ^BJN £9 *t&3»o :;^ai- \> £flo33 lov 
%xx fsaojo fMo .2303** lia* low ^»iso : &*3£o 
:2£Uo3 ^ap) oji*. aio .^"dotv &*33 -qsftjS 2^2 :Jcj 

■ " ■- ■ ■ ?*^ ^ •• 

aOi43 ;^i 3AO .wOTOmIs &0& ^OtAa Cp Sui^S 

23£*£p3 : &u%3ftS crS 3^3 liicu^ Ji^so : &i*3a&\ 
Ix- (3) ;or : 2i2ao ^SVjftB aa Jiu J*~ *flu?io ..££ 
luaa^aoo : IviaVi isom 2iw» uuui JKM»32 -ewss 
:6p »»2o lausi) oja 3u£XJs2,o Ii-oi &a ms jvoo- Siao I V) .^.ofii iAa?a ,» ( J ) .Cod, Vnt. .^ iuoxo -ioai m 
• r>3 i:\kjj t,J»p ail Jero lion? oiNiC* Aj. 631 .J&&M xio6J M iab too* ftfcj :^iai u ii ^^ ^ ^^ . 

; 5 '* • 

M»? 05 -wfc- *Aa tjty X\a ^ ^ 
1&2 fco^o c^^i ^iflftSi O^jhuJ ^'tf$i ? 
*& r .? jiaoV .^| ? ^idax ^3 4toi» 99 S(f ji 

.j£p &%fci o^i,o : jj£ jooi jifbkki ^iai 

-VU*« .#« ai» orftaop Jo* ^o^2s : ^\» 

.«*&* loco : ^ ft* ^i« ^ ^ 
1499 Aaa ^x^h* ^i tJ5 ^3o» p^o :3*»io 
o&* A»^« ,j^U ^ juajp : ,^ ^^ 

ojsiasoteao ^o zUo'ik} &S & ^ ^^ .j^a^ 

^ W*.o .< s ^ li, iava) ^ ^ 

H |J ' < N - '■ el •*% t*» *»i »*&^ ...)<■) 

j* J5 " il *W»<« *- (\**J 338) ^v 6 ^iio «i^ 

-,#*»* liaaui „fa^ ^ jj^ ^ w .^ m ^ j3< , ^ 

391 ;** v i» .s^ ^ jbd^ft.) (J) .(Am. b. 0, I. 17 — 18, 

- a '^™ iM0 (J > "»<M^a. (♦) .(.Y K. 363 4** s^ fty-o ■ h' A so auaSi »aao 630 --*i :^sp JaaAa, ^a loo) ja^a, £g} : 2?^ W 
:^i £» .CoX*. <ii»2a liar iowafc jH^j ^ 

I u0)oa.2a fcafckaga J^iosoafc ?*a :o£ Noo- jloSa Jo; 

2o£i X<& 9ji^ £fc :J4«=>'?? i^«» tt» aao :2a«ua 
,**?> 2*ai .2^6 Ji^» ^oj^a, iaiib :oJ tto ^o 

: vf°^ ^^ ^^^ ifHUfci ^o) 4^ 

** : n? ^* ■*"£& oj^-r v^?®^ ^>*« 
•&PJM «•*•*• **«?,?? *V<A-? Iiii. :J*?oit? «*&* 

•opaLp £ia«2 JjkoLoo 2*a'5> 2i>2o rkto :2aai* 
»»? °£m~ ^t»o^ obacbai ft-AiI £ aia :.oior 
: v ocuaii^ out v oou ? oas a£Uai : Uoj iiaa 
ftd^-o &axa£ anise i^oomm^ .oraSali* 

2o£ia o^£ ^oi jaia, Aii r? a* .*>;*** 
t*» ^?* 2 :2jUoi.« Jfcoaaap aia :2itolo£8b yiV..y 
liacjo .oj^ai 4^a jfcea* ^SL ;^Soj3 aa :^N 629 .Ji^Vj» lauaSi w ks 

5-Jfr-i :JPQi.V V a aa ? -crcaaa ^DlKoA^ \i« MW3 

:^uadop lS? "A-ibo isaiso :;;Ap lS-^a ^au^* S± 

.&»& ^-iais 2~«\ap ;^>ois 2jpii3 chAa, -a-Jsio 

t^L£o ^E.3 oar :l39)i3 ' ' ■'iisiA Jooi cr-pao 2JK3-A©) 

&»o* .Nwo .ciaa^o 2rL-pi ^p : &U3A0 Xf «¥a 

aao ,23pJcS ajpo JiSJ-a £&& oaas ,\^.y : &jf> 

i\«~ XiocA TirtnS »Ax2 1^13 : \<io ]3ox \.» 

1 'io«jt 03 ^aasa 303JE o£k acu&j : ;l\*b ;' p 'y > -p 

-iso ■rti. :2£on/p62 ^3 qaOi* „i» .&*3a>S o& jcao 

^ . fara jsapo ooer ^icufl ; k s^s : ; v>v , tr\oo : "3*3^2 

cr^a^oau 2*o& t ^.3 ouvs^o .^oai, i,?>*? Je£iS 

om*b2o :2sos ,Sp oia ^Ll 2a ox oiao -i^io ll^aa 

oi m9 aoaia .2x&a:>a3 aib 2wicbb 2'iai uaio^U. 

Joi« tdl 1^2 :.\ocr ivcr»^2 0JUKJ3O 230X3 cr^tAAp 

&xo2, i A^ , >» > Jd2 iA ;«u. .oa»«io enS t * J J^| ji£j 

uixA«3 JLb3039 cr\\,m2o :23ax ,*> ^iA pica d\»j 

"=J-A.\2 :1<30oot'33 ocn 2a \ aoa :iauoi »-? ,3a .2acai 

2aaap *c?e*«2 ;I>\,i2a3 ^ocrjjp aao;.\2a ,A*2 \i, 

007 29023 :2o«h3 ojiNojU ^po^i2 ^3*0? .^asosr'ia 

•i^4 (') .iio .**_* (') m .ji^Nsb aua32 -ias 628 iiat ?>\» joni t \\\r>nti : Jocr ,iV- r ?-aa^ 
MO ■ &?*» j*.Q*A iocr jap A3» eop ^ «n^ :\ 

jooacrncucA opai. ciaoio : "aASi „iao ;ih«vV 

4^o -Joe? Joss <^i ixaa tj*&» Aodo :oji -a^? 
■S3 fci Jat^ *iao ^ajj oci &1 : mais^ *iVi 
iisfti^ ooi i3io .^5 : 0^00.93 ^ si : £** iS*™ 
• IcnSl fcJL? 3 Jooi ;ii „cro»a.nS ; ■n.iSI w ai 
Jooi A»isxjuo ,;oc u»i ?T f ->n Isiitob &i*ao 

V * * r * ,' * * +* Iff j 

. (J) oi3N3 ^jse Zfcaixi -ereib eAabo) : ^a« ?*^ 
-era :^A>i33 ;^\ao iiooa :&o<u VS ri s&s ^a-07 

.(N. K, 325 ojivx ^aai s^si (SiiaXJ ^o^s .?. J&e ? ojioa>) (') 
**io (■>) |N. I-:. 337 A* v ii sixji e^ij> J»o» t V4r n '«> (*) 


627 .#&* vJ&i j^ s(')«|ftMp ft>~fc 2hc\$ ^ aa) :£aa*3: ada^ 
•P ■**? ^« >*»*? o£ jtoflia rjjqa&i ojuo ^30 
,?a tt&eo :4ai aa r? 2&a, .Ja\»o :o£ jaAi ^ 
o^o 2Hj^ o^ttfli £afcao .oja eoo? ^e^fc 
jfciSi -i» ^oo .^aasp S.*ao± ojauaio i w ,M^ 
<£ 2i2 booas :2*2 aaVl $S :2^ :aao2a 2»a ' iVA, 
a»24sa : ^ojaa Jaao &32o 2*uc aaa,a &i 2o£ij 
oy«0^ «-*£ £Vl 3* mi ?*,aai aue : 2aa* ^ 
o^a >.».\.\2 ^ax, ( )qa .;a»oa?a*<fc ;n.a3i :a»2o 
eua? ^o ^ euaio .ojap* jldajodi ooio : &i 
jaAac oct- 2ll^ ^ £ais ojao .^«c£ -aojLXia 
:-eroXi> pio Ai»« j£| !$£**> <£ eioai .^eL- 
-aae a.>o ^a.07 .o£ Jlaaxia roo^ibsb 2as aa 
Jajol ^aso .^IfcaA- e£a^ ^aaox 2o* asb. : joa^ 
^o a*iy :^ai ojiko «£ia lauaa fluifli -i» ai, o'er 
^a 2aad*>a f 3 .iaJ© ft,o)L3 2i%tt dio .&»aifcja 
-asp n a 2i.ai» .*» JM ;S oo*.o r^eai- ttfefei aa 

.2oo; -o-oiyi cruojw iwLasio >> jkiaMi *o*v ^ (3) .|&fc ^ ^ ^ ^ ^ 

,ir>* * 3!— ■ .jj AV a "a.i3i «»» 626 *a3o E^oAfc,' »a» ^ ? ojjs^ ev^io - yAiA, 
: £AV? *•?: »»* :J*?, **• .***Si i*s«V. iio.Sva 

:om.**\ j&, o^a ^^ ^ .2**?^ Aio - ? : ^\> 
ooo- ^ta&M ii v oen«po :ctj 0007 ^S-aa ,ocu» aa 

iii r . ? 05 .(*©$) ^a^ ? :0 p W ^ ? :v ^ ^ 

Ji* 4?*> JfaMo 2^A. 2i fc y> iij ;^ £ ^ 
£ ouoo .yoil too- \jLtb»a ;ibso ^03^0 zj&ao 
-pioLa? Ai. \jaxb ;£6j Jil »* :2iaoy, Jocr aw.\i 
&*£ iio© !jAi^ 2aa« 2^, ;^^io . ? a'jjA 
isi? £i ^ :}**> A». S ; ? ^ ^ ^ ^ 

W a r^ v * ""? -Si- V r *&»k & ^A^»?J ? i£o 

2o£i 2*. *ao .«a ^lao.opo? I'^o*,, £j, ^ j n '.\ 

2aa^ ? 01*03*340 *£**%» 2c£i 2o«| 2i- :2o«) 

^2o 2*^ *0V=l*o :2jo> c^s^ wasoSxI»<i 

■ • - * ■ ' ' * * ' 

3^3 $6 :2jh»d JJX3^ pOO© .qj^ ^- A JwJl ^J Wfr 625 . JiAVw jauisi -■»» 


*&o2o .o£ 2o«> 23»3» i*iol XL 6&& ifffcaoa 
.oK*3£o23 a-iai ocr 3 :ASiori jo l^Va Lsaai 
^3*07 -Ja.2 JiS^-i ;<ro : j-Imo Jo*?* -wo*-.;? u oi<&» 
:-woli lift |ji» aa :^aflod2 <K& ^073 ^-« ep 
:23acuc»3i Aao3 ^a 3A .^jieuB oj^s wcra» ? ts -isio 

joe; -«sa^2 Ua^oo iiojo :jl*£i lio» r ojS 0001 

v& too- cjois r? °,f >^9?5.? g?^yap ortS 2ocn 
A p.aap aa :22^» iiaa, cjiAiS o£ >«:j ii's^o/aa 
jo-£bo 'Si S i>\~ : r I :a»: ;xi_Ao .;eoi VVn-iff 
-iao *5*?i* ^3 001) .JS Jioisfio : «fJKO0L.aa^ 2*2 
\^a :l&3^o«>S ;o0) ^sxcpo £ o-\i (V*Xa) jou, 
IcrJkii ^3 low jp ^a .crado? «r\ao Joe: j&iboa 
.:?ot \\.so C7A l4^f? :J?ftflA* «aao ia-Mj 007 .Cod. Vat. *n,tm .lL«s>> liLax jiviii iiiioo jM^M jS? -.to-afli 
lotr .ial? Ave iio<7- ioi Jiioaa &1 l£*4 £ ^ £±$ (') .o^, * 

.Cod. Vat. .*.Aii -oroiGo^ 

4° " lit .ji^Vlb Ti»iS: «bso 624 ioc \ . r a o ftujLasie .o-ik-ionN ^av Jo en i^so^oe 
ioo- £o -^.ia $*?> &£. &»» lorfc^bisS cjS 
-iiviX e&a ^eo 1^ : :;ooi ■a*-a *a«aa? -a-oiv ?a*Aa 
ijtW\ <Aia er.Sa^ Jocr? JiAfD ^3« b.\b jpo I 

^0 IOC? 0^.??> OOJ &y<B iSOp ".JoiSJ *2Li3 CT&3.3 

iota lxx>S ^cgnAxxis Jeo) .obiliooo :„<rocoi >Vi 
:y,er o. ? o ? A3 (*?* Ja^b) 2?bj30 .aatti* -bao ^fjjbS £lo 
Jao- ab.o : JoA^. ? '^pja erbioa A^.-N N :i VN 
. ^aawbs) ?ti>Ha o^.i .fllo :oi£vcA ibai.3 
joe) cpoxs i*. ;bai ;^sV3 <*.3 <-,? loci Ayl) 
4JS>^3 <*&?? 'Abaati 2oci -irois.: ^3 Uar :^biji 

:&30jS3 <^A\ Joj fcOOl 0>X»;O .sNi-330 3 cr\*3 oi'b 

^tbka .2Jko*i«3 Jvuftfl lie* ojiiy A^ 4 ? «!-**» 
v ois»bao:s :ji>co3oo: 'a-bS: ©ens :.oo^ -bas2 :Jx>'aa: 
"iy-oas &A\.b ojoai low »sX bi aa .^bjcao Ai. :iouS»o t w 7 , j i l^ iivaia mlL? Iaiojci_3 i_ -i l&aik (') .Cod, Vat. 
t*> "=*«i iuj '.js>^i3 iic-A ;»m ;•*. u ;ic- ■. ■n^sii oot a:o »ooj 

.Cod. Paris. -or?°4 ,aa»S?o -.^So^a Xooi m*»v.la :&_. jixis ir.su — ixa 623 .U5\so sba^i M aM &•& -No^ ^p ^t -3oi3 :o^ baolo -cnooi 4^* 
^V*> :*&A JM&fc ;<^fc £ -i-isft :ftai jag? 

.;^a liat »» 2SP& ioer CU^O : Axa «x- -.^croaia 

CUM 1^ 30 Biao 39 : u 0Tesi N*a ^p uaso Jliio 

A»^ ;&*& ;oor ^5* ^o :g ;vtv 

loot Anya a iaoi -r 3 ^,? &**? 2*>?>? iilaaxaa: 
I'ivo -oroa*i Aya &eiS'i 2Jk©iuiy© .2o#i fc^Laa 
*>tta> aoS> Uaaao i^ia'ioa ;io&o J^U, .Soo- 
: ^isi ^a^ xkiS ±L 390 .Jfc^SsS* A-al ; 9 er 

r? °.r ■' 'i^-oia? ?IW>\|-1 PpduSio :^;-i.n.. <Aiai) 

cnaai. ';oarr *o)«$*Jo) -U.'ii3 2aAo Vacuus :2Xa*u 

ilafci ooj o£ Joe; ;«L soo ,2o&is 2^? ^oasou 
: iriao? cr\io 2o0| 2£biSyo :jf>m, „i» ^.ajj 
•rt? «5 ( J ) .Jue>H^?? (") .(V»»n*.to) .-on; ('J — -'■' ^ B-1 ^ fc __ ■ ?&Vw ■a.iiJ: -i» 622 &3 :2ooi i\iiv» i-c^I ^ocjAj <jo : low 3\ ? 
w 0re'»isdb 2i£.o ^x«sa3o lpo\. ^3,?3 V^-*^ 

.\or &fei3 ;JKfvn>^,\ ooo- r *~ ??>>% I'i^o .-croal? 
^3» *A : crojp OOP! H^t :ff^-? : >^ **^\ ^> 
^al l^-lXa &3*Jp .wcrocjj: 3*g „cnJ.o*~jo 0001 
..CUitAaoi v ocr\.a &?*^ ^^? :-o"oV-a: OOO) 
JoAxo .0^ Jnoo? liyiao v-crAi liaise ; ?I,S\N 

-jla^ <A 001 

;oo- Aas.s: Jjm l»Ao3 :&*ttaii ef-a ?u\«T>aa 
iaol ^3 2*3*A .2aa~3 1^? «oj*?30 :(V (,) oiV3oiaS i 
;ov^ ^33 Ui >3aJboo ^: ^2> <V»&303 :„erccj: OjS 

^ 1*2 Jyil ;iK;'I.\e llix ^ap :2a»co>S cA i»2 ai 
£ ^'33 dsoS.a 5^*^° "■*"" 1 ^ v * (r ? J^o^ ^*iw3 

Znuo oa A Ipcio lljap A jXfli liac; ijLsi Joeriss 
tf oubo3\ : A-3 U*» lVivi*>3 &ii 23g v l *A: .L-*ao 
:«,33 -? Uof .-.XonAt) ^0 W PV$03»0 :«,.y r? ^•' 621 ■ HVV so mifli „U3 ;i\ao*> \io i^Lxic J^aau -aia c^i Xi 
aaoaa &**&* ^i** : ^iA*** oifcaSgs 'Slo&o 

o>»^3 lom ^oioLi jauiSi „a£ ^ai, ^ 3 9 - 

**? oj»^ :^aSAi .w ^Laat jS a*\ Xaifc :^aeL k \ 

uojoai ;ooi w oioLio .&L3M ,3*1 £» ^ ^i 
■' A^si Jooj J3A&M3 a* i'aai^a ^a^gia £p £»ea 

2u> &O.0P0 .©tiuV^ttoO &* 1&m ^3 jp&a 
-cola, a oo? : u oiocjii^ ^ifli -s i i^aa Oi. v 

, i 1 ' * • * i- if r^., ft 

.die :ao-j,3cj ? ifcoa.3,33 o&aA op j^a tj^Sj 
u4 *#? .o- fc \oiiiao ? ^33 C ^j A^iv g£aA abulia 

■JfcMjsa. (•) Cod. Vnt. .A»i?l (') .?»3*~* uQX*3 m3£0 620 llut Ai. ^ ^Lxioo Aafto jd2 ii<r fcy2 v : 
:2333i03 iaas- ^sx r ijs .*.** ;oau, :l33Xx» Tx>y S 

& l \^ &k* &? ■ *V*»? Jpi«» 2"ia»? A*»«t 
:^,al iA 001 ;cni»: .lisiiiso ^xii? iiottb-cr >><)3*_3 
£9 : v oa^ ^iaisa A» ,jm SA AAe .vS -S-b.3 oeio 
&3&© :2$&J*o I^i :2i*A^. J.A^a -croiDO? 
.enias? ^oaxdAb <^i ImOKjB Jai ^uaja . eai ri^xAo 
ftaisa .crxaiba Is&jke :2au?i» ^ouou 2**>&*6 
lS: i^oafraLSa? LiiX&A : 2o£i -aw'i el .eoA 

:2~*x» jwqx* v ia>^ <**3o.\o ^sox Jioio :(?( ^^o-iS) 
TiNvS p) ^3«Wpe law :2x**tio 2^ (uoio -ores: -=13. 

• ( Vh*; : y .'n\.w 

.j»-5 I') "*"' ":»"" v*** 619 . 1* >f»« <*<UU3 «*3£0 


Jii (! |[) W»o) =:^ 2i2 ^ : ^ 5 2*2 

iio^a o£ (?^ouwio) -.Jaad, oiii^ .Woo 
*?-**» sllj^jj U-Soaao 2ilitt3© laojiip iie^-ao 
-O ,o^ 2i*i,*op :era\^ £&? ^^a ^o ,l4oj\ ^ 
<*** aa 2^2 .*£&> 2io^ JKilo to$ 2^« j^ 
■J*?*? ^«?i o2 :^S Jloax :oiab;o q^ ea^ja :^oj 

l&pjD .^.p a&M^fcap J^, :^Uoi laoaa 2laJ, 

^oo^aoro^ iocni ? o : ^erroi ixoxa ^ae aij,x.Js2a -a ^AJ 
*sOol i . ^dft j} ^2 oaipi? ^2, Ji>-3*, ^ -AvS 

. n 2»a»ap ^op or»*js 2<j£A aa&bjKfc :2'ikia ^oiA. j 
*W 2xai» *<mmi 2ai ^i a-U&a ^» ^aao 
I»x» 2a 5 o :2fcoaua» £» CT ^9 J^i :«**££ 

-o»«fc.2? :U*£p? iLii ols J^MM. iiijo •■$&-? 
*tti*« :«h*9 opdLi £&£ Aaifo . f a»ka r i*o 
£frfc :o£ r ol^o op* ^ »i jSjii 6i,5o3S Hie desinit beau in Cod. Pari*, et bra .jm^ (>) j-^sbo (') 

habel ' bd. Salmon. •l»i—— M ft3T*3 «iao 618 *# °£ V* ( \? £**o •&& -*^2 tfj© :^*&0& 
zlx&jsl v ocra33^ OR^Io 1 ^ :oj»i. .oJUdi i'J p'.'U 

^ : *»? 2oci a»i .:i>o»c»o 2afca> ii*iao 2o&2 
^JJt4s ^oa&Aqd ^apao iv®*'^? vf^W 25 «~^<3 
*f $ VJ> r ,? }« -voa^iai AiL f£$g v «A»\4s ? 

&o .}i^a3 <p? iWSo jW^ Joe; A*jJ s^ofoj-Za 

<S 0M\**©) £ \±l*; ? #> fa ^ .fa jj$ ? 

:«aa :o£ i»;o -.oaa j£, ^ ? oai .iLiiod \l 

^.0 s^j ? iL^os ,\i 2*2 \$.:*>p j£& 2*2 

*»,^ £ --Zoaoaiso UVoi-o 2aoas«Mo 2ate*:> £ifl 
99 V^i^a ^NiSia 2i2 J^ 2o£i ^iab i^j 
^iio :-ojSL2 v» ^io JsSi* i^Aof 2^2 Am* 
J**?* : V?2,o ojS i\xoo : v o32 ;»a „oii32 &£ 
-A* :-aa *.2i2, z^ofca 2?i <4 a»2 .. aa2 i(f^) 
:^o? 2»o& 4^2,? 2»a2 *sj ? s*gu i^ £& .2*2 

•itf* ( ) .Hie incipit lacuna in Cod, Paris. ( 5 ) 617 -i*,?r-* uox*3 -as© 

*so xi ^»2o .«oioutoa^,2a :!lp o2 : A*? oS :.ootS 
2i2a \oo& a»2o .3j» o^axr J&o :-a?<woj.:> 2^2 
v ocr^3 sA \jaio Jaaia "'^ a=2 Jicp :lii 2»a 
:.eop aapi ^. <S aaia oias :da «xoi .'-**. a &ao* 

.2 :5k: ^ae7 .tte A»i. <A* asi r&a.j iicj 
v oa: \*acrr v boA 4^2 ? -V,A ?^ o: "-i*s-2 fsovoMoa 
:^? -oro.sA? Ii^a^iA I.Sai £? :l»i^4 ^op 
<1L? H.? 2xaaSi|A ASftfw a» -CTaSi- &&1JM £a 
£o :£«i3 ? W^rp £aa& *?a :a»2 Js^a /aa^o 
:22^ *ii 2aa £ a^ ^ .<$ 2aaa» ojsAio :N2» 

:2x.aa v «?23 tr^oik 2,aso 2907 lisi ^tSooo 
ct.\cAo»\do offccuab ^a^ao : ojsoL low ,\Uo 
W£oqf : r *aoo* ^ao a^a I*a» oji aapi .<J>fcox*aao 
:l£aa c£ -xiaJsaoo) ;A,.»ro2a 2aaaaai 2a.5 «S 
i*? ^ = v o<"Ai- 2oo» <£oxo .2*3 'sad op . aOoio 
:-a» A Jlcoa :2auai> o)S a»2 .j£aji J£& 2a2 
•^"^ f?ov3 73C3J3 2? 2*2 ~asao £0 :2=ua Jk*2a 

.^o<W si ( 4 ) Hie desinit lacuna. (J) fa o£) ( 3 ) .jaaik (') I 


616 cu±\sp? :i»ii? <*=& >^9 sJsud ocjS -oio^ojaJ 
2«oS cross Jsi&* :*A<r, iabl sao .}o»a -a oAV -I 
*s£a© .aisoafJ ^o 3.3^ cruruio :>L|. tscasaii ii\.raa 
aao :;t*>o . eai oja ai\o :2=lcj oc£ -croo^is? 
aaip : ^Acy e*~ aa ^,? 2^2 .(l (,, !stl^jsj) orisi* 
.^p sank 2o£i 2isaa6 -.o-k»:o .coi ?ifl °?^V cao 
2— oiao .oom ^j^mJ 2m I ^.ais ^crA oi>s cnJsxs aao 
^« :2m 3& aap_2 .oala ojs 2opi ;s*2a 2i*ai> 
.2.2 jo jj\j 5:^0 is* 2 kwaoaoe :X*Aii soos^ 
jik JU^Va cr>a3o :oai\a v a*2 ^so a^sol 'So 
>JX»?? \\-ti :c& o£\j> JaaiV? &>9? \>* - a ,?9 ti 
:a!3£&3 <^2 aai* 2"i.b jcso .jiuao l^aax a? is* po Joe- 
,w,c7iox.am iiai-a ^oai^a <wao tig i X,j » ,» ■ \ ' * 

2ajcoa ai&aS 2owo :jAai oisaiw 2©c? Js,i? *« 2«2 
Jur>o .;^o ;^S ;A^ ecr loot <S«2e . \Vn y»»cL 
:ajS oiao2o . aai ^e o6aiS yOioio .Jm& 2oa- \xsao 
oiaxoo . Axaa <&i, ^ *cnofs*2a -.2.2 yCrA >»owc»2 
MV li ^3 . osi .ojik joi^sso ok lizo pSp :2^2 
: 2^2 c£ oiao2 ao.N . Jtoa &0 c»\.3 1^ : oj^ 615 .1»3**m wttua „iso :-*4->o2 z^tai :e>S aspjjo Jan ^ ? ^^ ^ 
:2^, 2a» o'er o*^ iaslo ?£$ ^073 o»*«Xa w ^9 
tiSa>a oasoi,o &*£ ^Aep 044s j£j r i.s -^e> 
2^2 oipuB .2^2 yooj^a u o7oa>zie .wasa* o\ rm v o*w 
oacuo :ZJ-oai j£2 r i.\ v oioA oocAo :2a»b » ;ni 
&M? OVMO J^iOS r? ^oaj ,?,^iti\ ^i ^3 
*3\* i*o*«»A e^soAocIo :«oia ^ai : u oJua 2a2 
iiaa^ *aia»o 2>ao ^2ao;iAM -ad jJ£J ^©A 

-4 - J'^ft i V ^oe>»\.2 iS v oM3- ? liii ^ :i^b 
ejS i»: .^oojAi- *4$*j ai; 2a» :2ao si o£ 

oer tdl : v ocr^a «*&&£ 4fj v oo^ .A jaa :. oai 
v oe&s e£ oa\xa :^ onlS -ero2»» aio ..oe^i, 2auo 
&L3 -or 2i» :2at.ao ^00^ aaijL ^a-ey .cjiip oaaaWo 

«4 ^ V*^? ****** $ r^«* loaa eaiAb 
& &9 Jis^att a\axo o.yoS:. \i, :2=ua oo> 

^9- .?**• :^mb^ o£ aaogo o^ka ^oai -iisisio .2^2 

°^ ^ -f^v r^^° M\*il «*^v^P? :2?o2o 
0$ i»: .2*2 ase'i 2iss £2 :6vA^2 £ 2*2, :2au(D 
o*oixaea : holo 2ao» ,30s. : *oxa 2a2 2x.?i> 
ooer ^aij ^p : ^_ ? ^ ^ ^^ ? j^^ 

-U-oi iaaJko 2Sa*a *e?oiL2 jjai -ojua 2jis . *»3»* afl>3t«1 t»M6 614 


3ai- icnS o3»2o cniao o^j.So .cr.s<A o^flo osaflo 

/til mil .' " ' ' * J* ' * * m 

:*-2*3*. . osl v cu2 AojSo .^i*2 3Jk2>o .Nx3iS la^o 
ooco ;x^\jo livaxi; Soo~a 0^ Xoo- iwa ^ctq 
2ii-23 :^bo .oil i^iso aa :2L.\c> ico&. opaL 
.CLoM? .oai la- ,A<r ska ,ip -Icr^^ ,. w .ii> 
JoiSia crMaas^ }\aaaio :^:w j.Sio -.'aiJa Ja> 

li.o^-3 oii.*.2o oSjco :2»33 v o» a!Sai.o a^» o»ad 
^ ^o^ ^oi»io KI'ttNk o£ o*i3 .IsAo? l^ico© 
erjuiX) o2 :^**2 ^e fcaS 2^,3 &.M V^aal o2 :^»2i 
1*3*3 :-»oiJ is^iA o^t :w»2 :.ooA iaoio V:crA:3 
V3so :o& ^33o2o .lAx ^e iiAs i\>i 1 oc & iA, 
:,oojS iaojlo "i'^iljt 23*A :2~302 ^S -©•>>. :. osi o2 
-.crjoioo o\hxo :^oaiAi. -^o .O033 2&33J o^« 
..ocA sitdb ^i op oiss^o :ab?3 2333^ cxWo 
4^3 IsSsiS o\i-o -.JA^joS o^2 ,-soa* £9 i*ao 
oop on ^3 Jooi isoi, .c£ N.23 ^a oiaio -.:«: ^39 
«oc i&soo : J.\.cA OflQ ;oer M >yo -.3*. 23JED 2333 
:2ocr i»2o -..ooaso .3323 ikoal 2si& Jybodus 
2*3^3 33 l^ffi ti£> .fAor A A-boiaoa e<r ^'Aab? 

.(sic) .09 aji ('.) 613 • I*.?— * -as*3 u iso aa ''•>&» ow jado .£eiy ^Wa sad :<£ aas'i 
' £fcfcboi ( '>iooi & :2a,*Sk ©©A) a»:© ej^a 
**ooi 2 *wN\y ^aS -^o^? :«£ *.a»2o -"V, ?"** 
:$&>oi <J )j« :;».att9»* ^S Js*2 ^) ?2fcai£.oi W-'. 
.^ nliw ;~*rs ^ap :„oaua 2ai ^ '''^^ ^Aa?) 
was 2-^**4 jlS2) ;2afis^o O^ *£&£? fs >^siia© 
Aapao :^cai JKoS 2s©r ±1 -naa ^>.A*a jli 2o&ia 
W»iiaftopa **»7») ^V?P '^1$ ,?*&? ^*a) oue 
.orflsaoaa ooot© s^ai o'er a»2 ^Aoi .jlaaj Js©i p ^L 
«^^*2© :-ojua 2ai ^osi *,©^ 2a«aaSk ©07 ^gro 
\i eroiso aapaissa as :JUii ocn ©jS i»:? ;« ttV> o^v 
"-'^ap Aiiao \ii ( M )j£ Jooio -Amxo 2**.a Jaa ear 
-aba. (")^ft c-S Jksodouso :ix.ae u ojua Jaia ordAas 
£a -.;xaixucr xtoi ail ;oou X.aw £ .„,©j©^; 
;^ai eiaooS ^0 aA, aa?2 ,^| jai*© .^^ ^^ 
di 2*2 a& 2a Ja ^2 2'iaa, r^ ^©pea ^> S* ? 

r^oaia eftoaftJaaa e>ux JJva 2^2 Xa©> r Su\'"> 

all? Jii^s (4) .„ ft (j) .jjj n^i^ (tj ^ ^ (1) 
<ni= i^i** n? aieono £ (?) . dA # (4) ^ (S) ^^ 

Hie indpit lacuna in Cod. Parte . (*♦) .jdif'i ^V~ ('«) .\j,(") .j* \ * m t irfQXjJ j ISO 612 2*3So uosus Jsi ;x.ai> ^.a v oa: IU.130? or&2^ap 
iss r ) :;i.ouo^isaa ( ''i»-o4? \»3.ap :i»io o£ Jo en 
.£fcc\oi> ^ ''''-tal? :;o^i ^Ai. tx-is.Slo :iA 
. oo2 ^o jpoN isk3 ) :^Aep epiS -«iisis; <ya 1^0 
.ar&ax*&A <s) 2Joib :2i*ai> l=us o'er JscA ' -a-Oui^iip 
>A»*? 2o*» J^u 007 .-oxo Jal ^UiO cnS >sp2 
&i*»»a o%~iaacA <£ <^« p5a .07^ ».«iisis2 :o7&eA 
.079.9^ «»**£? 2aab -9^ iJ^oi isii w^kxaoe •■"■\- - 
^o-aoo <«V»? &?K y^*" °P ^ -ax»o Soi. 
:i£tt> 29aaa No ;xicu ''"'ooj ^a) M 07Ofc.2 .iwea 

;i r »? iSOO .y.i*13330 ;i30J3 iflT^^ O&Xa ^kA 

j&jo :2i©7 1» 9 A. ^a) Jii»b v otniSp xAaa ;^h 
. ;*i» -s-3 c»t3i 2067) tsiiao &&oa _!oA i;;) ;ooi 
o«aob o« A> «»x.: ■njcDO : 00 .^^ \oot ^ai* 
-.ii^aSis 001 .S«2o .^ai ^\xa : plo ai>o .&9,gap3 
079*2 TJjcao •• oai ciioo*? ^.2 : r -T.>ta *&>• "-OJ^O 
„ox*s Jai iauao :ji»07 c£ »»*o 2*9*^39 ©07 \i. 

Jor .'iao : oTisoJ? i.Vii^, ,14 Ai o*) l,?-ioi^ -ao^ ja»i*o>( (') 

.,w iA ( ) .Joirr <Ua»b 0) .Ji«:a .o=3? eiuo ajno (*) 

■ \\wie ("I ,lVH .^> n-oi ,ji^ 611 


^AJUpe ►< ; *Ugii «ej ^a : £Laso *«\« A ^# 
^i J*;? 2aa^ :&£»> jSoa? ^auk ^» :iai 
JW .2Bia OJ3 <•& j3\o :^V ftse»tt ( ^VnH 
aao .fc»i ^^Ha* 05© :^ua lie, ^ o)i 
oj-ajejo) .era? c£ a»2 ? ^2 :&*&*£ Afio 2a*ta^k 
:s >:e£ ^sa jp^p : ^B ^ ^ odr/jSaJ^ 

?•** .e^ *»«& 2i; ^3 ^ : ^2o qS «iie 

faciei ^ao *la.\*2e :^oai ? «„&pi*»ioa, ^ 
2*oj ftS *efl ?o&a (:, ^i4bw e '^j .^5 
007? :a,> as.0070 .ojS ^oo.\a:o i^yal Asoi «,<&eyo 

:-<au3 2ai 2^*0 ^oai *oi linSss e« "^aip 
0^0 :2o£i ? cvai <^ i5p 2? jj^ ^ -*i^Ie 

.-coal sii, 
oj^ia ^fc2, oe*) :£»£ iAo |^ <*o 

-^o.s, .Al^O) .^« (JJ .^^ J^^^f.J 
.tm<>) .Ai^ViC) •£&,«£«%*.* ,*W A* **£ •♦»i— ufloua wiso 610 »^*aio :*o]oS\3 crXaeruo :ojup ^2xo .raiao :)o« 

: v o<7iiao Jftsx^s iaciofcxj £ sao .^Jaas *S dwdbue 
*A* n ,? 4*f» ,?a« . (5, &3j ^) £Ai ^ <ttvii 

: V Q3;? „crcAi 3 ,V-.\ ^S: Ai. A^ -.i k.-A x o'er 

C^ofoSi. *ikflw? £9o) ,&i5 ,&* opAi (6) *-4io 
lik? Ai -is :o*S iaslo t^ajs tub opoufii :eji&i 
£i© .Jjo^iSa iaooa ^p AAi -.ouoicaA -as: >soki: 
;eioua :-iiflo3 \i .Sxxx Ao r^ij^nx <A: :isii 
• f^ap &a&Afc *« ^3?o3- v <rA Kii £2 .S.OCT 

Ai. low .cujco :crisajj^isxap A Ai. Jooi Isoo 
tfO&dEJt 'A? socraao lor Ai ;oc? JU3U.O rcrisioax 
a-A loo? *a=Asoo ;«eri liaoo JaufJO r ? ^ua .6jS 
Ao .^cAao 6jS J*\A.\» :i^o.S.\:D ,V>» :33t>ie 
f?-»^^ •« »W *»? A3^ .opiA -wcu^iib i^pgg 
l-aX .\cA »i.3>so :Ai- -au-fus; :*=>2o Jtaa zhaplo 
■ ^o^o Ai, -coAixIo :2©£i3 frA"- 1 ? ii^siV ^omjjo (♦) ■ yamiip \ . \ n h^MfS 


.Ji«3 ( 5 ) 609 .2»i— . woaus -ass . v o«7ji» 2*2 ;.ss #2 A»; :^i ^ :o £ ^i ?^V?? 
•.-?i £ &2»» al* :a»^ cpia C)^ ? Afri^) 
iS^aoo ;aoa-a 2*2 «fci ? ^p) ^id ^ J^jy 
Jfto*? J* fi £o .2iflS ? 2£> Jk*;; A£ ^ ;* sjtii 
'W * ■-*>** -i^ 5J«"3 :J3J0» oiS i»l ao.So .. octosj 
xii.? -S^ 1^ :tn=>:ii i»2 ocro :2it&s £bo ^») 
^> :I*2 Ja£ £»£ V J :cp&3 i»2o .zb± &© .2*2 
7J«a :&^*o opjfi oji i»lo .2'i.iii 2^x2. Jflafl 

.Jaua 05 ejiae J?*Sso . (;i) 2Aaj^ Aj2, £o .2*2 

:2io2& ^42 cjMi as jab :;a.»flise ? <^i ofcaaab 
yoalp oikeb ^cro ,2^0 op «aj[jE £o :6j^\o 
i^ £ :< 4 W 02) «a j^^ .^y :o£ i»20 

2»^, jiiia oooi ^ttaioap 2^p ,ok« :( S) -ox3 
?2^p ^okor ^2, a» lOofjfeM^ oj± a»i .js©& 

Ufataob ( ^:«aa wAato-or as.2"s*ai : 2a.a* ojS ^o) 

-.? ^ ( s ) ■.*?* (♦) 4(| £o i oou » i; ;.si mi iii,io .^ai j, 

■W»H ' > •«!? i»JO -OJW. ^.M jaj ft S olc* ^i*. ^kA;o J^ ;£, 

J' m .1 - * • '' 608 ,ocr\a 2rup ,oo^ ;<jw ^o£sX»o :2(kcalfc. .aido 
.^-SoiL J*o-» o& fSooio :-oicL«a &o<>* 
ixiiaoa -oxa 2x>x0 ^2a2 ;ocr jn, \*3o? ^3*3 V! :2?cj -or laaooa 0^0 -iaaaaoa J^^V* >— .s •atrial 
jiaor 42 :Joj5i,& jsofsai) Jooi axaaob SA laaaj 
. ^)&»2L»i oym\ 3>,flaoa Xooi Jo&is ffiai . 09 i ear 
1 : 'Af? jisik, liouao) Jo-ica ^ jaUx :}m.xie o& a»2o 
Xi, *iao :2iaaso 2aua> 00; x,bo-ajc>» 300 .-01*3 
: Jin\a :M -sp3io £ao \hxo ,cjS Acjo -o-oaaca 
ouap kAa»Js2 **a*©10 :-coA\a ( \l*3t2* cjiao JSlio 
' "ia-xi 2ai -oou3 ) yoal -.\s2o .Uoa^ ^boxa v 3» 

^Ol? ''jftio .lit&a U13X J3M?0 : ^» ^Oicr £0 
: ^aaorA ^oopae 2JSuo:^Og» ^9 oia-aaSk 2A*2*a 
<^2 ^n . >>i S aula :23uftoa '" -o& iWyio aa) 
i^i ^P : r a^ap ^aa o-aja^k ^a ( "^ aa) .^tii 
^or C 3 )^ ^jp) \Ai> Jjo^ ^^a .^ :0 £ ijijj 

-\.Xjo: (•') x «i Xaoi )<i«Sj *£ (>) Hie desinil hcun». <M 
^e («) .Ib'ia ( 8 ) .J^i (7) .,£ j^ («) .,£ ^ a (J) 607 -2*a**u w03L3 «i» boo .^£4 ^£ ispi ? fffoSi *««£« ^ ^.s^ 

J$w -0,0% ^kaiai £ ? ^ .^£j£ ^ f]? 

**° 'V??J ^ ^?*? C00 < lkO : £» v?°^ **'* -^ 
**S° 5-iioaoj^i :&iaa ^Aa opoi £2 fek.*aea 
***&*■ ^oajtoi^ £ ? ^o.^? cmso 2ii ^ 
o'or 42 ioo- ;4j ^ajso :v qoi *^ ^ ^^ 

007 \i 3 v o£7u\,5o ;& iiuk o^aoio :i\jcA 

A"?* *2ki# ^oo^ -o7oX*J 2XJU? ^ :;»>Sia 
a^J? v»*-35 ^om s-.o^a 2ai ^pjS a»2 .-p,©^ 
^oN^iai yoisiio : *0!a«aaoi? 2is ? *fy s> \' oj\ 
,a-i? :i»Iio =07^V?p ^** ~* <©** f-CTftJ^^j 
i-Sisissp s*^ ooule ,-cuA.aaui, £0 :<£ >dc^ Jiiia 

•«-?*» t*jh* <^i iW ? ojik 2*2 jW :o ^ iii 

2m2o :2iaiL 2oo70 :oi-uS& 0o>© : ^o^ ^» ^tio 
jjao^a ojSo Ja ^oadua^b jai'i ^ ? pis .ojx&i 

:-oroaZ^ ^ 4^iau ? £.**, 00712 :oa»2o ^2 oia* 
^i, c£ ^Li^o ^aauo»e :j£o»aoa Jiyv^i 0<J, 6 

007 *i.aoix2, ^<Jj a.\3 13&<U± ^aSojjia 2»aa, ^ . 2+*\im btOX*3 «*&W 606 ,0*2^0 :£ v«*&*^ = 2*2 >M ^oi? -!»©•-% v* 

^W? 2*» 007 :oi»)2 2f"i~2o .^cr\^ ^ Aaokii? 
2$.L^ ^cjiso xi Ji*o .so** £» A2 : fc?aL? <£ 
:«,Jko^ .Os2 2e#2a Uaol A*>J? ^V* V.? J*: :a»2o 
:$£fc3 2I2 ^«; £ :2b&i ^» Uj ^V 330 ^ <r v : 
:i»2o ops? -auu? -ojua 2si ao .<£& 2*2 ;dcr Ao 
lio? loer «oiois#2o .J-iasa ^o-oiaJSoS ii^i? oicr 
:iiX*ao Jbore «_3cro : J*soau loerb ear : >CL«JoJ 
.y«L3 2a2 l3*ai) yOa2a oi&bola — ^.i.Slo :2":uaolo 
;xo202o 2xa 2a3aaao JauaJ? y a3l locr ^di a= 
: (N*2j-»i 2^A iikipo :2^oa^3fttb3 ;A^,o 2>»i*9tf 
3*. Jjuxo ..bot^x^ia 2a«oox \i. v ai* 2oer \. r »o 
»i. yoai ;ocr \\tiaaa Isoo : . oai *><A 2ocn i»L 

1^99 ixxo bcr) ibcr ^Wd : v < *° 1 ^ *° cr *^^ so ° *T? 
000; ^2% r X*i v ocr^o .2-.: ooc! ^ixs-o :2"o\ao 
bcr? 2 Iyt\v iVV^v* eeoi «J*xao : V <*J*? oiisc& 
.a-iS\x 0901 H^\.iv30O : ojuo 0001 ^ixD-o 2x»xp 
oxii.Sl :-wcuiijc3i? u au 2a2 XoS 3-. 2=ub 2!s2 >i 
a!i *Sa.?b : 2iuxbs c]*o*ai» Jsjsd 6a& oi»2o 2-2 605 •u«m *oxo uui 


.-o?V* ^\j? ;crAA x-otr Aiaisap aa :Jsc*S op 
raaiacA A«;o : oa.iaaa ,n\ro -bxa ^i ^p Jsuail 
ai Jooi aaafcap ^3030 .*.£*■. op aaaJWo :^»ka 

:;bOl3 i^ifl ? aua i t il<rp QiSsib oocr ^siajsap ^.io 
tj^i? Jj<w v o»\-a? \*«£ Jow &x> X*2i-asi© 
a-i b>a*23 c£a^$ ^oJLSfto lfo£4 JXfuJkbOTO 
^oia :Jf&»ox &?b lS=Aeo jSpo J^<*3 iSs 2o£i 
:a~ iy«oi v ecr^l3 :jMoBa i-oio iiub 2a2 :\ao 

yOoA looj Ji\» .*Aa. ^>a &^2 :f*a £ :;4<"^; 
,a,ax* yO^io ^aia cM?o eiiS^ ^sp v oa«u -^.-^j 
" frV ' AN °?ffl :a»io laou. \i. pois ^ojS Jooi vfi £aaL 2o&2a t^a £api? i^ 2p> o'c* 

iocr ^iaasoo : 2^2 ■ai. Jooi a.s. oiala» c.J aao 
^©*2, Jtoiia 23 ? : v bojft^ai ? iiaXoAa ^2 .ee^si 
.\aXso 2ia^& 207 -. ^ojS aao2, ?j.?tfniff3 ^ a.ai ^ 

Ipsob £ 2ia*ai 2fcajja»ora -or : &isc ^1? A 
.ifa*ba 2*aa; ^i *oj«;sAa *asp a^ga oi :6^a»2a 


604 £ (^">4,bo2?) :-auau ol :JoS£ ftwiao .f^ 
:cja-a -proisAa jsaap >ato*? -**& >**?• £? *2aop 
2eo) xni» .&» <ap k*2"a*iy0 : a5? &o io^t? )\ 
2pJ> v «d;»»o :m-o\^ v o^«;iv £ :a»2o 2^A ^oai 

iLAes ^»» jcjSi v ocA -i>\^? 2i 001 *A: :;Uo 

&a : ;t>\v\ v cxafl.S lS -yoa^ ■ n fl iipi v «o-9^? 
v <>*»*>a ::?erus>? 2i^ v ^*^ ^ ^oaaAi ail* 
:Ji*aa befo? 2*a^ o^t ijlxoia <-? ^ aa -2*xaia 
^o- ^ .Oaax ijfcati ;?ov»? v ocna» :oasb2© o^ 
aao3<ro .■ ajAaa 5^*3^ ,??^? A ^tM° "■ r°' , V- 
.Jc&& .oJsj.2 ywaaaa a» :^oa':sA,nN 
,..Vy,rio : 2aaaaaS ^£s2 Jlaaaa thai : ^Acr aka 
^aa<£ *ao axlse .^Kxlo :ojs ^aaoa.? i**>° 2ajco\ 
:?3U3*. uJ :cr^ JNaaeZ *3.iO 2a 2a ci^cA jsloer £& aa 
2woI o<7j ^0 ;-a\:i ^V^? P.aap 5^59 jii Ittaao A 
.JA^A Jiv.no l^aisA -ai-i 2&3a|A Jsl»~a 
2*©jSA v«^t2f0 ^o\\ni Aa :2«2a a^ Ss^u.^2, 
Ja2 J3: :.Sii ^»; ? ocnil :a»i Jauad r ? 05 .^ S^y 
: ,aA^0 r 'ajs ^A l^Ss, : ? cr ^\Jpo -%»-> 2*2 ^*: 
,a».\ ^apo : bo*c\nS 2*2, fcA«2© - r 3«^ t ifiL ^ 
xAjco : jXaaao jsoiv iwutio :ja>*ioVi2 2i.ai>a 2a.'aS 603 


JaaoiS c& ill <^cpbo :-a aAao iV~:> "'.cue**: 
.£axS Z^acaa .al&o ijs&x J-iso eAoouo .£*& 

ojA 2x2,0 . Hmq .j -Boo .&*t*aoo |(')|m£ -Vm ) 
v&Strlo oittaaJso :)2x.sil v co:? ojfisai ^J^ N 

;©&& — i» ? : ritoV, jl£»> 19010 iWj^ca „J>fr$ 

■ ^p>« ^oo7Jsoj„ .wOIOmS yooeL .oojSas 

:2MWpa ^soa. ^o y^a yaal r ? (?2ooV) ^kcw 11 ' 
:l*.a>&> ;i.o :ojS >wio : (5 )jiA« p* JWm «as2o 

iai.* ;xii3 o2 ixalo IXdo :J*>»o A^o .-kJycA 
AV?o :<niip k.i.\»5 ^aJ : JseaL J- tAv, .oa £, 
iMgg ouAis Axffc2 >0a3*? jia 390 !$$JjJk£ 
-o^oa^io 2^1 op v <Aaa? :&& lze& ojAfttl, 
:^»^? wOJii aao .oiauoio ora-2 Vf 5 ° ■* io ' &*^ 
:*OJua :2aso2? £» ? £3oa ^0 £0 fcaa ojS fcitsj. 
2ftLS^ v oocru ? jj ? ^ j^ £ iot&o?^ &Q *£„: 
minax o-^xx i=> : A -iko 2i.iB Aooi .2aaa*u ■ \.\n £jecu (') 

Hie incipil lacuna in ( 4 ) ., fi .. it i.)a .rtii JLi3 Q.3.M011 ('j 

602 lai is*?£i? ;».q^^ J*>» A33JC0 -i-.?6tr-. ;^isii -07 

2xxA : -ou A*? 2*a\ : iasio oA -i«Vjo : -ou 
aio A»2 outfli ^ap oon? : J3U.O* 2 \\y Js*A jiafff 
-J aA^o ; ;i\ni 2~.3o AAi? Jjea*. : ojola,. 
: iaolo ;-y, \ h , oal iiao Vols aao&A &3oaoVrt->o 
;a»5ifio :<£ olfcxiiwjp© <^jc AaSsaoia ^9 2*2 As A 
op acei .cA Lo-^o : v iv<A ^c-oo^crivo : ^o-cAi. 

^>\vty £p Ji2 \os : cA a: jA*^»b oo»: :)!») 

isii ^.a* kv2 2>iao : 3jo ojS aspi cA 2*2 ao>o 
-.^•oXxIp 1*2 -a-is \ocr 2**a2 .^33 JkocAa? 

2»~2? 2*2 aoucoM iA, A .j«owi Xas 2*2 2*o ^aer 
ai :2Aia 2oo"2 2*20 : ^ouso 01. ..T aa A*s i~A 
<*2 .fix.iO <^?-i? &V?V :2»3i« ,i~ ^ap r is,2 r ?fc 
*A. A .i i . i o ^%>\|\ «otA3ot2o ^crcAa. au.i> :-iao 
2»xu23o jAAa <£ Af5.\lo 1^:? -w £p (I| ^x2 
<r\S i»2 .^crouAfiorJSD jii** : ^-? isoo. ri v ocrAa 
' ' ! ^i.,x» .udaus A*? 2la!^ o2 : K*i aaii aJ*i : 2*i» 
JssJJa? Isoai :<£b*.s ^aSL ^4$ isai 3 io ? iA 
cisii 7a*oi ju2a :2*cr jo oSa 2som JnA :>AaAi»A 
:< ^AiaV ^6 tjxx; 2*2 Am A Ao.ao .^eroaa-'a £5L. 
\\io :2aa 2a\jo jia-aoS <£ 2*2 M iJoaoao iSi 
.^J6<v» ? (0 AT| 4£ ( J ) .^^o (*) .jii *ii (') 601 .j*3»«* M <ub9 ^iao 


<sj £u £Sjo) .2'x.tei O^ao jqu.^ j&ui ^o £}a 
ii*>V~o 2a=ul .oxjojc .lasiA Jsii. Sa^ly J^s 

-p #» «^4* *•* Ji^i ^ap© .m»?^ J^kii ^ 
.**. ^ooo 4|V ^i :^.so ^toj), ^^s JS*W 

Jv.?oI ^>C7 .^Sauaxjo a&tto 2oiS& ootr ^iiXMo •>"=> <') lUO? JJvoiiavi. ,*, ^ t&$a n? jsoiV? ■£& v i»4« ' !**«*» 
<fc\«30 -.^i^a i.jo^. jfiij i^ ^ i^kjb V&1 J .i. ? oio *wAy^; 

.Deest (4) .eiw^Ji weja^,o (■>) Cod. P«ri». .AliaoipO . S*3u— -oi*3 -i» 600 

:£aoj <£ 1*2 l**i (,; v i? :.*oxp I*?— A oaa>: :2^& 

.<£ ill liui 

oa»2 £o :oi\.o :cji» ^ aaqaJS*? 1X.3J3 ^ool *.03 

iooio : aiA:o ;A: v ; loa u iA, *.&»? 

v oerA iaol .^j ,A\,i i*\ 3iS^*f> .^eai "A : trA 
Zjaae yOfl^a-V -V^o A i*,?ocru >Q*^a*l :2*aasa opLaO 

tsS SAi* :-tn<Ai. A^? ^ ^soojaso : .A.o 

' 'J*..\i: cr^ijoct :^AoT A raol sao U\-0? ' ' 'cuAs 
oiao: : ^ •saaolo cjisA ^se ^cu?io .^pA A^aoaoa 
*ii ieux :l»3er ^ 2ll l*t» .2a :2»a*«»* stQtiA crA 
.Aaiskl JSoi asue aio -.locr ois. i**>Q ^? ow .$S 
:^ia* fcAfts otaJSAaS Jkto zai&eS ^croAV a orpAdo 
2*.! oo-ooXo .^Xifiiit I»..iso S,eau . i» :i»Io 2XB aa 
t^fJSiSap yoal ol is*! £2 : cA oi»Io oaaabislo 
i*^«a ? i~SA 2a»a auo -.^iaoa aUL,aa v ocA aap2 V kil 
53 M v 03 * *<r&o cia&i. looy ImSia ^io A: ;lsa? tuL 

A^i (4) .a*Aj ^o (J) >0 i<r Q| o^-ro (») 

•e^\\ii o-Xixa lj*a> -.flail ^sr (») .J^a (*) .&*££ ( s ) •<*? 599 -J*auwM -ara u aao 
/'W^aS d** £*» ^; : ^^X ^^^ 
**** m**ml jj«ifm ? c^^o ifl^Je 0,^ 
fc>oav 2»co : ®^)f«* & ?0 *A officio .^ 
2^»o Ji^ *W : ^v, ^ ^^ ^ 

***& * »f** ^iS 2^«2 r . ? frS*^^ 

^#« : &p* 2.009 ocj jx^J ^2 ;i«o . ^^ 

:o4 *&»J T^A&a 2jj ji.^ ^ ^ ^ 
^ 2*2 ^oo» :v bo^ i»; .^ofc.2 ^ ? <»)gj ? 
?I>*oV a^.2 :e £ ^j^ ^^^ ^ . ; ^ 
•4* O^ : tf^ (qg i;) ^ ju ^\ ; _ 

l&*4 v a»i 2*0, ;^> *4,^ : ^j ? ^ 4- .^OOJ^S (4) 

■Um» ? I'M x wi V) 4< (*) ^ , ^^ (5) .JjOum* wQU xiao 698 .J^J ^3 2*2 :i»2o 007 lii* ">***? t*° : v^ °^ 
^Ai» iA )sS : ocr opi Xii o^ : ;-uo ojS iao2 

*\V^o? iAa \L*9 :J=ua o& i»I 'Loai *ias fcSiJ 
-J J303X -120:0 2*. 2 007 oA 3^jCdo . r 3(.uio lihoafS 
-07 I^ojyana iA xii; -x'-y.-i V •■* sjaupit .oai 
^ZBlb & acr £0 :-io i£fto : U»>o «rA isp'i . vXao 
^0 *AgU33 2» octt Si :>oisiuaT Ai. &£aa» ;A» 
»e?oJk3w -A^o . ^O3m07«3 ^g|cuaiAi3 - ?*'r'^f* r 'ooi 
£g :o>*v- jSa i«S :2c£i 2li» : i=o2o &ph .oai 
JJoiut^s :Iiau3 J^i 2 : <£ 2*2 AiaN» .*ii . 2 

• (,) 2^2 dop &.aoaa*do? ;Xca*^ 2o£2 cA -i3 :2=uo? 
so^Sg siss 2e<7i ^Sii ^2if»io j'*- 1 ^ £l) low **2 
• v doA 2oo- Jsbisxso l^o :iio3 2ooi cA*>.\*> £0 
^Ai> -oj 2iso..\A ? : ( 'V©a\> ^U^S ^#2. ^a liar 

.«oi©a.2 ? jLAod #i*b :W\i^bi &*»*& ©A -^ 
l\ Wu.o &cSU &&•©> P)jfcA*i oi*-a) (30 XflLaio 

* * ' * . ' * * y \ * mm ' '•' * 

or*»aO« .-\*a cjjsou^o -.cisaa^ia o>**i, ,'i\.o l\seo 

. V «>L\N ? (3) .£} i_ j-^nSe. r? (•) .[| 1C .lesinit lacuna. (') 

••*4»i* < 6 ) 4- #** ( 5 ) .(VA^»i») -W*» ( 4 ) 697 i* 1 ' • - V^ ? .^ *?**" :o * *** W 1=1* ftULii ^Oicff 
*j3£ **>• = ^0* fciij ££ ^ ^ V : ^ 

V*» £*« ^ : ^ ^ sJ^jjA ^ ^ V' ^ 

hAL 9 &$& ^oiv j^..^^ ^i'<4ftoi« .£ 

»*# eP >?? «^*^ &*?* yoai ^ fan 

±\r* OP*i- «?« i^OC «^ tihAf^ky 

-t£*J fc^ :c^oV«a? •* Ui 4 &*j ^ Ji 

<*}* &***? : v a3i **fe ^o .fcpA fa ^ 
*fefc£ £>o .2*5 tfi^ ^M :£, ? «o*» ? liosu^ 

*»i fJS* 2 ? to ^ ^i ^^ ^ ^ 4 • Ui~~ -coua «a» 693 :Ji.>e» oA i»: .liCa A Aowo -.A-vncA aiAisi 
Uv» oA ^?o^io . ^fiVy p 2ojSi 2.aa> ^ aoA* 

aofc & : ioa« 2?oa ^S tsilJOas 0(Ta1? : i»io 
ixaa iftgl ^xoj .2~iA ojS ill ^10 2i2 0<* 
-o-ou^iNis ^.iao ^3? ImoA Ia>aa. ^o-ii ;;^ :VvA 
^osi ;^2o .ojaaio -c^ax Jiaoro .2m -oioia^ ^.2 
<W3 ji.jj-1 J^A 5 > ^xeu <7ao.\^o i^j ioj ^ 
tf?uo : criiio orLao .2saaeis X^oapo laaiso iaia 
Jo^ %?<* *Ao . w «Mo :<r^& laoM aa -^ vA^V 

Jooi --aiaoo :2oei ais-Xapo ;oa* ^» ;oa» ^» iotr 

.-oxo 2a 2 
:^«h 2*2, ^aoeL ^ao a-1 oj^o^ M^ ci*^ *» 
*»*-*? -oro^iio :»w^ v oxaia 2^2 otdsiS ok: 
2i*,o .^oorfcxflia 2iafcoA Jfco^kaia ^» .©c£ 
oacj :^a&£? 2101,13 v oa\.\ ? osisaiKj ^cjS aaslo 
*Jo-j?o :;i«vAbao :;fcoua>o :2»OgO : lU& % r? 
Joi .^i tAe&b 2i2^»o :^ia 2acwo :2^ou2 
eaap>^2o : ^ooiioaAa 2ai«L ^cjS J&\o i^J 
1$ S oooi r aao2 : ajfc& ^ ottii, aao . Ao ojs 


595 


lyosiS itojo ,2o£'2> * ? oio :oi*i. ^ a^e :o^a 
■«**£ ^ tf ^3? :*&» aoflo Jf* jJL j£ 

-orsfciS 2>i* «7&oS ^9 vfiiio :2s3^S Qaixo 
oaao 2o .^oai^ ^ojikttfts :&u» ui jjj r?b ^ 
^o k.09- lai :^2o Xsom) AAila oSj : j^i p£ 
<* ^o?i fco^ }&* : 2a>a\e 2aS i^ ? oibahaa 
Wi ^ «,?*» : ori^S til fy$ g$ ^j ^ ^^ 
yoai 2ix ,j^ &*» o£ ^07 a^ ^o^ :(Vo£) 
*i4xa*» :?or Xio :&*& $ZuS Xaax :a»^o 2i*ai» 

^oju 2e£j j£ &•&.)»- 10» £ ^j ? i^ 
**• : r»* smJ? *» .^»i r^jtaiL -nSj^ ? « ; ,„. 
:-<uua 2ai 2i*a* v «ai j^o tf4J»o 2*Laf cjfco^ 
= A«= *^ <4 V>i tf jlai ? £&» ^ ^ 

^o? ow ££ 001 ^ .-*fc*ui a*^ *^b : +axa 

o2 :2iaJ? lauta ojS a»2 -jijj 2b>& 2l2 2|M 

-ora'aai *fc? i?*e *p k»i «ii £ itfaxp i??i\sp 
**?fcai, ai» fg^f opsaa ^ ^ ? ^— .^£j ? 

.4w3<r axaao ^oiauaAtoi© M cioAai2 ? £j iid - 7;^ q& 


594 lal i^att yoal ova >^3 yito .„oi\x>o :cr:saS 
c*»i>acA cr\^.;o :2:>3-A boXs cocn^o iOfJO^ii :*oxo 
--^^icua Joe ,\SloM> dcr ,-? I*s-— * -aaiyo oA„o 
^aflo^ wiisftUo .giVVoaoN J©6l ^.> "A *o3*3 3:o 

Jopi aoj&i tni&x ia .Itjj© iicr \Vnin ii» ^\=o; 
oocro :^Ibao AWy 4»?fO : jwrrn J*.oia ga»yrA 
.cHSarrwii> \i.o 2c&2:> oiisoai' \i- lis.~-a±. ,,AVww 
ears ei&sioso cn.sobk^o \\. ?*;>* t?B& ojSji© 
.^in» til tJUifl v ca2 :crq loer »\A £pa? iZ^XCk. 
£»>& 0.007? :o^> x>o2 ^ixo Jai la-ii ,. ? jiu?« 

lasatts iafl^. ? \^ dp ^3070 :2i&tt l-io! -o~o 
uA**<s2o : ^c-A: M oidaap3 \i, Ao oii.io2o .lier 
-Cvx.ia *oioi*2 ft^a ;o^i >>A>b &^a* l&Msds c& 
: ^?2e :Aaas=> ^*ia iaoaislo 2*w» eor 2oer caoiso 

-«J ^uaa r? v ooi !-*a» 2ai 2iso ^aflo 2xsA 
&*«*• :1~.A aaolo 2Zi*« o'er? &5 crJseb.yao ,^oo*od 
o.\2o .^oa^. ^o lWe £o£i £— otai- .y:? iA 
:&»o*3 &xt yoal i»<A 3.y .cusp oouJsi.o .oc-Aa 
"Jsslo : v ooi? o^os&wM >>o:sx26 2aao? it~o 593 


loo? ^» :»*^N»o f^tf X* «%" ^*° = <£&A 

2m -oioLj :^o> inx ? co, : v as» p£ &g« S'g£y 
t* ?? fc* 2 ?WO :t7aX3aflo 0i&! a?o ;^i*o 
2»<&<fi« ^ c£ 2ii aoj^ (oioa2 Aifi) 2s£a 

: M ,*• ***~ 2lic*» ? 2$*Jsi r? 2o6j js*j 

J '^ ttM J?** *?>^»o :jiso*j3© ;AVa ;oo] <xax»o 
^,aaoo :;cu».\ 2i^ ojS 2ooj &*2o .Ja'Soa ^»iao 

-lo Jooi \~?o : w orol'3^oo v ociWi )o0| ixaoio 
ilioi^a 2iol3 £a p«a Jopj jiio ai 2ac* .2o£ik 

jctfj *££ 2^3 Ui -£** -a :o>^3 i*: .ai^ 

-4^» : (I) 2a-Vb iaaaaoa ^ p£ ^a^ &*2 :a»j ? 
or^oai :*oju3 I'xateoo zavai? o& J*xao 2o£& 
^«o .Jojili jiia 232 fcoAS^ isxl ~*xas Jim? -a 
Ai»o 2>io ^2a Jfiifl :£s5 Jiaa^a j£^ J$ 
. W ttua 2ii aaoL £.2? loci Alx»o z^ijcubi^A 
-cro c a.\o : u oioi.2 ^2x\a? Jm vv^ S w eja*,»oio ]« •(?# mi - 
. 2*a *hm *clT»*i i«U1 592 :«,Mai\ NofiSo yhtom *» a^o jcjaap ^ Jjoax^ 
:iMlo o»ic Alx .softs -«,oA k*2 sViia bo lAfts £o 
i»* v 'iao .&a- £9 2i; cAl.k!S v ^JO ^taf = -a» 
-Oo-ais & :oja Ai-Sfis &o a*23 ^M> A :0 & 

.^3 a*xa.JS Ji?«"3? 
aa \a 2oa) 2<A t°-?j? ou *> : i*a» A*acr ocr 
(Also -aaa*. -aii 2aal v ^2 ejJaoi* \V*vm o : A»i? 
2i.au 5^axS taaaftouoa .y v 2 : w aas : a*>2o v'a*A 
a> >-.? ai ej : <fr»\ ? n\ ai. .\\~.S3oo : <^ — aiaoo 
2laaoo Vots &is_*» o^S JS.2 -a :.bop ...lYto :inJo 
»ao jtebaS isAo : ^rav. -A3? Aa4 ^2 : <rS a»2 
jot* -aa> h-AS? JS<r liaor :<raV2 oA (^''lys?) 
o^ls oo»S .^.i.aas a\abo^3 yocrilj y oa& ill 
ax ^derfi^oa A.ala ii2 *-2 .2 : -a» : ojS a»2o 
\,\.,ioeo :. oapaSt ^2a.o Jifiio :.boi3 ...ii'wo ;}ti'.'in 
>ior : v abo cA a»2 SjioA *?^. *» :^*>a ^oat ai 
<nS locr - Am \»^ .2© :2aaxaa? Iwo^.S -crok*: 
fc*2 v 2 :-aao : aas2o 2a>aa ycsi ojSji aeJKtt .I^a. 
^*2 i,i.o : <£»* ^\.y A° Asiisapo -Vo Asia.? 
x.Li'flO : v ooyal ^dcrrtsio : «* A*a\ a> \X-^ 

-H* C) 691 ■**><—» <*ox«3 M&as oi» :-ii :jIisoS v eoi p»S i»2,o ,^ j^ <- 

^soi cjS 2*>ao :„<uu3 ^i ^ C^j .^ jbU 

:*A i»2fc ? **» ^ap (\, ? # JA3 .»& £ -.ojS 
<£<«•) ?o£ JKii *$& 2l*p Stfoja c*s Mi saL .o* 

w> ^ift* ^4<7p £dU&j rf|J p£ # aii' : ( 8 )a»^ 

i2U I '°)^i 2i*o :^al ^ ? }£o£ ii, «,*\^ ? oo, 

*♦** v i i^ ^ 2*2 &#3 .<" ; Aa*i «4 ^^ ? 

^>o .^oaiiBj o»*o*A ^cowS* «&o&.p :^oA^*p23 
l2?a«g )i«iS -<wu=» £J tf** ^oai c^fli jojI ^ 
*efi>2 ? iJi Ji* £ :- j» :^ io ^j ^ ^ 
>OAi? t» : -ii : i»lo <raM A2X oo k \ .^i 2»4 
£ : v ai e£ i»;o ,ui 2i2 J|S ^i &j* ^ 2*2 ou{>) 


•^N<") A*<") ,0*2(9) *,.* 

■ <t)<tu «*ftX»"1 <*3£Q 590 ©A acuo :Aa3 Ai, :^ox*3 -iao ial &+}B v oai? 
i^A . oa: ia>; .oaXo oA^o :&.&& &Oxai3 JsAx 
►31 :U; oaA ^a*. t.oj.fcAini A ^OM \\.,y : AafJ 
J3?i 'A :ocr lAi^i ^i»i? ^V~y :ojS i»:o V^b^fl 
i»iJs A :^t*>a v oai oA iaolo -<^<A -crcA^is 
^.1? *A.;? ^J3oi£i iA i»I ::>ai.«o A\. U<r,y ^aor 
ii: sao* is'ax .Uxn? l^ooSip oui<+2 : . ai* ^Aw 
uoioiji .S*3 ;.cu:>i£A v o\io,3 ^ ,?->^ jii'^ma :.oaA 
^coisAo .<7»i. fc*2 J*iao? cri-I? Av^y : -^V **^? 
^proAvia Aa£i 1-2 A xaSio .liiooo iaa Al :l3ox« 

*a :J*Aju v oo-^vioA o^cro : cri^cA ^0 aaSiO k«A: BMfldua A-3 icA :o£ a»2o wlao : U*xao 

oi.^io .^A-ocs; A ^o :?ctt \ywo •■r*-S- j -'-^ 

;<>o- -zl^, l\ fM ao xi J*.i XeA : ojjaiy o>jy*;o v iao 
;^.il Ax Jjqa *a -QJto Jji -o><u,o .^>aeew ^X 
A.oiJo ) ;jsoL.ia Jiao :bAo ^A <j_3cj>opo Ao.saoo 

,,so 3»N {') .Ilic dcsinit lacuna (*) 


589 ■ 2*if— -cou3 ^.iao 2Sc *« M&2 -i*«*a ^ojae aa ^ r? fa 

2o<* ^iL ^\aa .-oroioia ^ ? =;<£& '^ 
.oiAa'aos ^mm© -oi^s *\a\?>Io : v ofiUio» k 

;»o, *a» .*><>&$ ^ ? £^ $ ^ j^ ^ 

:-©a>a Jai jLail? *o,«j&S« \i ;^ j^^ ^ ^ 
yeato o,is& fa j# ^ gj 0?? ^j^ ^ 
ky» :£e£ $& (*) % ^ a ayfo .o^ fa 4^ 

o£ a»£e- Toift&aa £s ^0 :- ax*a ^J ^ ? 

$ &;'j r a» ^jjia, -O^io^a «£ i»io .^ 
X*. # J?fa ., ? oA <*sAa ? ^ijA j£^, <^ 
^ai© -.^Omuj &S* oiftsaojlo i^ip jiia, -.^Sfc 
A £?,*»? & ^cjaw :££, "^ Jtf 905* ttj 
^oov?*, a^ .^ .j^^ j^j |^ ^^ h9a 

m*AaS o-vp mo .W:Lv> &>&& o^o :L^oi ■ *** * * \Lm. 688 Aai >>>-*><> : r>i3iS0 ^.oi fr*&2 a»i» : 120* 3-0? 
:^ia> i»2 &»o? :i»J \*2*B*: aoiso .Ji-ai? oj&2 
.2—. .aaoo&io :2aoal ^op — °^ -* 1 ? =i-?^ -*° 
;ojSl3 aria \L irucMoo »bAao ai U a aft ^ > » ^cuo 
-3o.\o .wcfa&a* **?oao ^^-*? 2~oiA Z**~? : ***. 
:a»2*a jti: ...Sty £ :i»I UAx joo^oS ^lA» 
lUae .Japotia J-oia v f. &2 *A»««ji 001 '''^iao 

v a»o .JfeoJLSiSa JkocjAi la*. Ai -^.aos : »?><*? 
<At :i»2o Ixlaiit ^ctioi-sA>A idS U^J.ao Xox. 
1-bo 2j2 55x3 j^o-i. .ocAa^ ©aaaa-2© omo^x 
^Atr ixcr v co^ (V''',ja£Jjta) 2a2 .liaotia Uoio 
2*.03 \i- ^aawa. Jxaii Ja>a> ^ap ^^:? i^baoito 
2-S ,13 :J»o 2s2 ^siu .V.booi\so -ero^I? : Isaac? 
^Ab? Jauajj .a? 2a ctjsooS ^0 ateax »» V^ocrjap *ii 
001 atto*0? : ^pada Uob \i, Jsika, ^03 Jisoacfjca 
oaaAfc^ 4oo fr*l3303 .oi*iv*D owi.3 .oicro ^w 
241 :}4oJkA^3 o^^ 3 ^f?o2o -.oifrfii^Vn 00 
:2aaxa 2^aw>op .oi2 aaso .Jsaoea 2~oao 2a3o 587 0**u wOX*3 w 3d0 


<•*•»> <A<n v±iax a» iy cai <^ &,; &' 2 ^ ^ 

i>3 ^ ;UfcA* ^ fc,: ;^ ^b ^ ^ 

;■». 2m<w ? l^i 4*2 ^oai :o ^ ^j^ ^ ^ 
£• :&-M jA :&a,«ifc ae ifaj^k ;iiao 2i"i 
io& »»2o u&a u »» li,^, ^oaj ^ ?-ki^ fc N» 
:*> i»J ?2ii*o £*> ^ ^ ^ ^ .^ ^ 

''f"* 81 * 1 *W |H Jo«r fel 2^^© :0 jo3 p,^ '^ 
*9 ** '* * ^ *>•>* *W*K|? J-«io 

aoxo .2ia*»4 39U02? -*?>io ^j^ 2ier \^ 

Kfc deeidii fot ■ , T^"iiV' ■ i*^>M» yiAtttl u3A0 586 *»«^o yiflao ^acnao r Sja.vo :^OiJSi&opo ^^lisaoo 

2ox & ? Jiij : U\a a»i ? ) ^j :^ii \a. ,-ol»o 
sjLaisa Js&tUo :<rA Jsloeri a»2 ^Aof 'iJsAi- v <xrA 
4oo»\»\I :tJUifl ' 2:ua ^» ^ox ^or) »o --4" 
ojfcaaopflji l^V p ;»a» oaJxa .isisrko :2JAjb "A-. A 

: ? fl o a lio^aoa 2aftv23 J*a*«* a-1 )aa 2ocj ^ ^ 
8s*ia i»li? oi^V 3 «*:»?• '.U4 i*V=> erjS & § o 
2aop iocr lio^o :ao*A laao 232 1^1 :2ataa0a l«.oa 
aaoia 2io & :i»*.bio r a 2o£i .jylAi Ziscui»\. 
,2.x.ati v oj^ ou'ii-oo iSA o ; Iru&s »ffftVn>\ 

:5) *o«xsa :3.\:^ ^» =<"*? : »ot~3 o^ 3oo;.\:o 

.- I • \ • .4, ' ' f . 

Jsi-iisi\2 u ox*3 lai Jauao ^»a In/a .Ixaoaa Uod is«£a 
<^2 axsp \> , \ a alexia : 2eu>'la &»*, cro^j 
xAa^o :2x,3^a2 ^BN2o .do- I*,?-*-? oi^ftifaSiftNb 
• ^aa !Xo*xAis> 2xa3a\^ : £*?<l *^* s \«W 
loer aaoa. ? 1a*A v ai2 Aao2o : ^3«.*A v oi2 *a&io 
*? cr 5t^ < " ao -itiJaais ;*.a303.3 oi&aS 2aso ~-2*?*~* *>er 

2*3i.a $^a©2a loo- :d!>o -OJU3 .032 IX^iO }=us» *.? 

Hie incipit lacuna (i) .g&p qgy *£*£ (*) .J6oioi» 3.Vsj> (') 

•(V-ao*?) (*) .(*•***) (♦) .in Cod. Paris. 585 >J*3mm* uQt>3 „iao •£&& a^b |^J >e ^ o^ jC)^^ ^ 

» ^ * ' * ' ' i " 

A<aw? ^-aap iS i»:o Vjaoi ^ gjj 1\m»-» o* 
Jaiap ^> oi . yi\ft >aaa ^ tfi a»i ; o£Ata» ^ 

;ocrr6 r^oolap Jslee; Jsaa : (6) jSjlo ..»» «iv°? 

£ fr <A&o j^aat ?AmoJ ? ( 8 )^ 2sM S) jjW. 
:U* 0$ Jsisblo .^>i\3 ^aj, ^i^i £, ^4^0 
£*io Jfci\ii ^ fc \.; ? j^j ? : j ? ^ C'^^ ^ ?ia9 

■***»• *• ***** «? *-V« *>° < J ) .^bl? (') .cvii (•) 

.£ n ?.to ( 6 ) .isBio ^i„ ^ jut. *-, . (i) ^ ^j ( 4 j ; 

•ifw '#& J ^° '"■) -«s (•) -i>«i ( 3 ) .^i (?) 


684 .oop js^a ^Icrjc raaaaao 2'iol_3 «?iao :2a":>obo 
;?. ii' . 'in\ . oa«a*!S* l^i? ^eroarioaa 2ocr ;tV r » aa :sa2 
^a2 l2a :;ooi ^i\.? )»• .l^oSjso 2a9oia ^aal aa 

w ? V»\j| r*? jo.\ .2l» Jocr 2&o laoa^ 2s*~a ^ : . * ocr 
:2aaaio3b 2*.: Noii J3o3i? a»2o cma. -VSjoo :j2ass 
2*tcua>b? 2/aaiyo 2iole v cu: ASao :2si v ocna Jopuo 
>$£ajs2 2a 2 y& oo? .^09^ '.oofli i«°f?.? JiafleiAo 
-.^visoxis 2?ctl3 la**. vA isA u ab» :aao2o 2*baaa ojS 

2a 5 £tf* \\J? A-V"**? "-W 1 V? 9-? 1 * ^? & -V? 
ojS 2i2 acv 2a2 :^?JS 1^ :2.a» o£ a»2 .2auaeo 
■ armS 2*2 .aboaoo i&iu-rxt -alxboja cJAaaao 2ia.bo£ 

!2.a»? -cj-caado3 aa^i? 2*aii^ «oioa©a, ^2a*ai 
: u uua Jal 2x.aa yoqlp opoxb 2su03 2*-a aA, -S 

( Voocr) t^*e° ■' '^-V-V 1 .? I ^,? a ? "7-V? '"HP "A-***^ 
wO)oa2^ «?oaaa ^p oocr ^{Uo -. ;< Act eiboJa 
•effcoa»aap Jso;Ajsn ooc ^baeokapo :oja .aaSjt>>a3 

■a^? 22.oao :2^a» iOLo v bcrjaa^ (Viper) Jii»o 

.' ' '^ooaao a- AaA 2?cr ^Stvi 

■(tiiwj) {/ .ITic incipit lacuna in Cod. I'arisiensi. (') 

.la-3o( s ) .Hie ilesinit lacuna. ( 4 ) .(XlTMA ¥;2aV^ip el ?l!fv^)(J) 583 .J*3»m* wOXtS W 3db $feo :»A yi^ £„ z^xiSts^ j^ ^ ? A, m 
^V* 2o^ gp£ £ c :*».2<» .AS b^o tf& *$£ 

: A*tX4s2, &* «c^i« aao .£**»* io& 2^x» ^^ 
^ ..aw A. ? ^ ^ ^ :o £ ^ ^^ 

:-ifctii3o i^oo ^V» d :o^ 2*!^' ^ ^ 

^ ^- *^? ^ ^ ^ *?* j^u: ^ 

^*»? :!*&* o£ jaaxo ,<')<£ <^ .** 2 3 aio 
i^ j aS feynia ■ U'**~* wOXtS -iao 582 

\SflM? Jdi* 1^ wOT^i-o .( Viiia) v ocni20 ,*aJsi?° 
Jv.3 y \w» a v oioi? :iA v »auJS» :aap2a Jso eop Jul 
orfisoS \«a©7 oocn oxiiivi .;ojSi £s& <**&«« : ?**** 3 
i.»ida3 <^2 ^ojoaaaMo :2*L-o":s £is 2x.aii i ??? 
raftsai* v ow^xiiii }oo! 2nwoo .^Lfo^ ***»?.? 
- ai.soaii ^p woo? ^S&a &*. 'Xso ^sp :j£U«3 
>*\ yoo^ ;oc?: Ji\» .^li^oi 2o&& oooj ^c&iboo 
-la*.* ^p v oVkado : ! ' 'lisaaaao £Sx .eauia :*y2L»2 
'■''^aiaoi^io B«M<»aa ^avaucjspNio :^a'aj6aa .ooo^ab 
&a : ( 6 );*,o£ jjao $$S?^9o) ( 5 )&*&(S3e tiofia 
as*? ^oji £ ? p .2<koi*1mo jii^oe £,ao ^u&a 

"^ S aoJJ^o : v ocr,i£liojca JSOM .oAAia £j : v oaux.2 

^p &33f < - , v 9^Js4ap :oj*ap yOSa^Sdaap) zjlLoaia 

i^aooxo .;is<u>£uoo ;xouicoi . oauaao : { "K6aaS 

' * v V 

2po? itiflao ^Aor .i*3*o 2j6oxu oicn ..oojlllia 2ila- 

.(")2c£ia «*??>£> .oo)^ 
:cr^oA ^ t . i aa 2«2? 22ia/D '"'^aoT 2iu.b ^p) 

Hie fol. deddil ex Cotl. Salomon. ^4&|S 0*007 >%»feja O 
. v ojjoisj.jo ( + ) .^oiitejpNiso ( J ) ,:u.up.|i ( 2 ) .jioj ,» 

-.^OKU.iiO ( 8 ) .SAooo (?) .jJ»4!£J$ J&iaivo (") .l&»&9? ( 5 ) 
.&» ? I "I ■vJJfliMsb 0°) .^9!«4£ C) -^Nr <***> 

>tt j Ji» *a (") 581 .-?-— *o3L3 „iao :ot»S^A li^A 0'or 5^010 «i*^o «^ ^aiu, ;c&io 
i»:o &^£ oA -^i :o^.3a*S ;i*iti y( n2 ^Ja- 
o£> -ail .*«& 001 JxU :£a^ jj/a i: -.kaofci 

a*»o) :l^sap wwclui »3^o .aj^ -»*.Ni £0 :^«:o 

enilS ;o«r \jox ?titi>,>io &ssao) .}ooi ^aabkap 
.^S-i ^Jiao ;ocr niiy &o -.iOuA i~Jtts> <7I»:>o 
asiii .-cro^; ojSk-a j&a 007 ^i icnilAa ;ocr SioLo 

■**** »fl ^i =Jj2 *&? <£*: iiaLXo .oja tfl 

£ ? o«f; ^j (■») .rfu ol (') .jASis tj* m i, jaij ji^a (') 

( 6 ) .Js?k-A 9&$l 


.;.>— -oxa -i» 580 rifiLjo £«eo 0$) aaJbo :«}& &| •«$ *# ^ 
Wfttio :2a3*, off «4 a»2 •** £*$»> ,(,) J>W ^ 

tt>2o <**& & -6M 2a2> o£ £01 *>*? o* 

j*i> ^ *, ^ ^ 4fj .*£#■ ^* -**?* 

4^6 :2fci^ *>•>> <9) ^ £** J=ud) hM 1 * ■** 
^p jK^p tfS gj& isii i£ :«^ *&• **? «? 

o^ Hi? # $i ■• f,3) ^ **? °*° ^ *** ^ 
; Ji2> .oai \^*. ? - £**>• -^ W 1 ^ 1 ^* 

:o£ 3M2 2=U» ( "\? •.?') -^ W^"? 3 ( ' i} i* m te 

:'^a> Jk*2 ? rin.2 ^ff ^> *W> A=>**> # »#»* 


679 •**i*~. -Q3U3 A.^ , V*? : ** # M <*J :o£ 5*2. « |*« ?(■) -. 
w4*£t&o ( ■'' 'hiatal >A*_i<» -14- 1* .«- V 

v " ft V TFT1 ** ^3J :«3 ^ua*ciaeo 

*» ^ O^o ,(%^, ^ ^ .^^ 

•or ^ tfS^i .cpai joe, ****« ^Ji^j ^ ^ 

**#** ^4 pA ** ^ ^^j .jfc^ jiu 
*** *« =4 ^ ^ ^ ^ ^£ 
■J*X*M «OXO *xio 578 


JT"»* «-* ^ ^ ^ ^ 

V **« J^O ^ (*)^ 

* °^ •* ixi v i sattia9 . "** 

-» tt J ^ : ^^° ^ *~ ^ v- 
°* ' W >WL ' " • **■ 2 ^ 677 •i*?**~ uOXJ3 M 3,M ^a«n) aoj*a .<*>2^ 2i2 ^ a©*. jijj 4io :2^io 
oej*2,o .J^oiiuo JJM&^i ^»^*o :2AS < 8 ->2aoj3 

a»2 liaor stf**«B £ i»2o :^ii ? pj^ £ 

:°T*a«M ^2^. ^oaoap >Aa ypyi : < 5 >2ix» 

*»* i^ai o: r . ? *£j .{ 6 )2*iJ j£^6» ? o .oa*J6& ? ) 
i»2 :JJ^«» 2ii ^ 2i2 DMho '2l2a :£ao ? feop 

*S #*Jo :^o-i ? o,*io ? ^ \ia C^mi) 

titia+a < 9 >^ 2i2 Sfr* jijo .«£ i^o 2^4. 
('Xasa &£ joer*\o ^ai i»2 : 2iS 2ai ^£& 
-toStS op yox^hio) :6jA^ ^su opwio^o :2>ao ? 

2» o<r (" J liao*x* ^opo .2pL? (I,) 2ssafl ^u 
*&*> :i *»?» tfep is*. feftapft (,, »ooji i»2^ ? 
(Ao? .^uias* 2i3o\ *<ro.v: ? ! 2iiSk y 2ii £& «£ 

^ III' 

576 V°?* •» x^- -aiJSla 2>aaj :jai) A xOSis «J 

£© :;»o^j ;ocr ^mJ -0 *.a S: iair 2i3o\, 
££*»a 4&ft£ %^<) £> £j| I99« lom ^ 
«P»?o wa^i? ifJM Jfsia )ooi ^.vokxie ^a 

1» .£ru &»52 ? or&o-aia Joo; JJkcrJSas fetf^ji 

JMWASpo .cja^i ojS ^Oxiaoo :oj»i Jo or jifcfcapo 
.-ojoW JJUcS £k*£a> o£ Joer i^« loifcL? loo? 
&fc ioa ^oomo :2ocn \xokxx ;bo* ^ jjo* 

. .i^i\ lA»a &ayft JaJi 2ocn \ai ;^^ m 

&$P *»M? i** ja^a© i£±x lom 2aa .\-2ioaJo 

£«4**f *»•£? ** $2 2ji :2c£ia cr^ac A.? 

•A»- ^»M? il*o\ Ai*» tL.ai, ^j (•) 

, •£* ( s ) .^ij? «,^^ (*) .opaaj ^ (J) ,^^ 

.Deegt ( 6 ) 575 .lOkMM uOX*3 „iao 


iafcaj iotr \aoto . jtili JHo^aika -flaJsJ %*o Ao 

<^0T isAaoioi .Zauafl J-.oaa .&£, &» ^s> ( r, ci*ai 
^p^a ii^i opiks ftf»,iv> :3a»fca> -oj 4&&a -cr Av. 

l^ao ;<As Aao oi^ola oo\ Joe) 'A^as .JxafiaS 

• * ' ' ■ ' • " 5 ■' * ■ 

^« )»,? £» ^© iJJUSiSa iseiuo Jaso^a 

;ocr Afio&oo -goAao .Jo&ia ucrc&xA ;oer ■-«-, „'* > 

*»r? *»• -r^f* ^ -wa&aS^a ciojl woraojds :ju»a 
:^ai ^aao3 Jaj . oa: Z'S^dco 2akiao w 0roaaoa 
eroaiaoo *y&oa ojsai. jeoi ^^boo :o£> looi ■ ■v, -* ^ 
2a«ft* ^ap rjLka ^a eloi : (J >&s Jai o£ loo, 
yspo -$a\3 vfS^axo roitaadJaab &ao :' v 'outSia 

ij: oaiL ? ;^a, pp^ ,\y y :y- a»j3 Jai Jxaa 
<«? o'ot 2i.sA zajtsiS crj^o ojooi :oi^a <rJsjo»a 
j4 ? (4) ojtoi la.^ tfj ^a xi4 :;ooj'\a\aN» 
:^i-oa taouj JS-**oa afiaL ^iaoi-o , u ou ^i A.a 
:)&*! **> fc?^ ojaa Jw : &» Ja^b ^e> ^aoaa .£»* (») .«^> 0) ,j& (J) ** (') 


•i»iMu wOX*3 m3A0 574 *£o lee, ^io : ( '<>2o&i aA-ai cr^iS ^o 
J^»o :^a» la g? ^spo 44f*&& ^?,?^ «??>0^? 
iiao 3 HH m ,^ ^ J, «o?«*i>5 yOc^o PJ3 2Wii> '^i 
\flfc. ^ ? aioT :fcio>*\) ojjfcjo :lMaao (3 >£a 2Jab 
&-a .SeA ojau^o .< s \\.hmj|a iaaai Js*&o2 : (4) ^ 

liatasseo ^ ? cboo J^oa A. s Jsi ; w -CJ) oW2a 
: ^,?T v??4 tf? °^M» -^«* J^ £ 1*2, :^a 
°£ #•" *9^? J*>^?<» -J****:?? 2i*aii 1»mo2 opaSio 
^jiottwjo ; 9 <r iWbeo c£ 2907 Jkiiouc -.^issso 

^jiogi&i \^pj J061 laaisaoo .&5 J^oa^oao 
yooill^a loot iabiisaoo x^oov'aaoaao 2sl'aij liiia 
**?• .^ la ? ^A. IcjSiS ;ocr hue :2*>£» 

•r*J ».»»» v°?5* ? ^° ^W ****? JS?3 v?*?" 1 ? 
«.4030? 3^ =«~° :b.2L»i k»isA ttf-iL. X&ef £ai 
ff of Asox aao . v >v\a.a 2<nS 2a traits, a Jo :a«uA 
:^ax ,\^.\ jsJ^ oral- £ii : : ''ik.ai» ^La laj ►» 

-BI&iijKia (*) .}#$) fcj^p ^a ^ . j^ ^^ ^ ^^ ^.(l) 
USpto ■ . . MSJ fr,^ t»J» JiL. j) .Jai Aafc To, t^o^ («) ,£>o (3) 
■(CataL B. Muj. «t Paris. .Jai&. ? ;fisuo £> &g£ b^ ^ j t ^ p| 
■(•\**>^e •.»? i^ua -.Aasa) ...a»j3 ( 6 ) - \W C-ly (') 573 •&•&"? »oaui „iao 

=>**<» -^ *?^ aaaio v 6eu^o £>?o :2 - ia ? £& 

qCkaa ^oofr ^iisoo j^^ 2 ^^, ^ ^^ ^ 
ibov, Jooj -ewfcji : u on3 ^si „» «,; j^Jj ^ 3 
fel »&*« <**l (3) ^4- **i£$ *> x^o »*£%> 

:«a^ aw'io wA^oS -iSai 2*i» :o# i»j ? ;^&j ? 

:$£» wa-J \j3 ? .e£ oxbj : v ocu*i jia ? t^ocji 
*4&?) tfcn Jw cfejgld «oxa Jai ^eoia 9^3 ^^ 

ojol Izaoi .cj*> Jvaa a,ftoj© : ( 7 )jA»sm [fjttW] 

«tf£« ^c&a r? oior c$J&p 6& a»i .jiL^o 
■^ ao **» ;js rv\ ... Y>n ^aiaaA o&^^aasa er&auc& i y 

f ** ' • • " ^7" r^ / 

■£»** (*) 1 In decidit fot. ex Cod. Salomon. .£a*ae iLiiao 

■A-** ( 7 ) 44 (*) ^ ^ (S) .^ (4) .^ j^ (J) ■ ******* -ojud wabin 572 •"? -J^i iaii »btt ^ii»? fAxis **A» 

ft^uc i«^ tf£i ? ^ccwUio) •?-- ; «yt-7 ? -J 

::<j£i -<n4V,b **<* —asus isi Wtfyfa j££ 3 
:jiuS $ f o :Uw fciUs 0^ ? j^ ^ jg^ 

%"?) 4*&fta\ 4^>? liao? yoe^a Afctfo 

wfcbi«A * baio : )Ia£ ? w oj«akba3 b^b J^2a*sAK •^p 44- -i^b £» o<n . u oi«&. ^asA ill ^yks» 
V**o7.?o : v a^.\iai ? JmJsouS }ll ^ ^ : ^, ^,„ 

■r?P yoa. ^1 ? ***?*•>*■> 
-bai-o :J^bi .»bJ$e :;c£i JL&o :^ol'3«e J*Ja Jiii 

wt\ •j.axji uwiw 1 Jus -.*.<u.oa i^u .^ois < , . T ,-. (') 
■**^>~° C J ) •$*•» dfs^lp *p£taeA (») Pwote ieu Pes^us. 


« 571 .fcaj* U^ii „i» 

^ .pa* ^iifisa 0^43 . ^5 ^ ^ 
£0 :a^a w ia<o aa :^ \a ^ u0 ,o£i ^oaaa 
-Nocr ^oxaaioo c-'ias *i ^U^ oprfi ? j^ ^^ 
■^ \f °^ *?»» soia» .So^ **£a :o>>ois*$ r? aa 

£**afl Aa*op ^oiobooo --£« ,1a ^9 Jill oxia.Mo 

(? ( '>J5«frka*) :&* ^ ^^ ^^ ? ^ 
oA^ ^ fc^orf ,43 ^jcp v^p g^ . ? ^ U? 
iixi :«^i^ max b^sit, JeVa'Ja n ^S jiaa, 
£>X :^ai> auSaaao emva ^kso ^ ojfceS-i 
-moaja^oaafttk^ojaa tfor l34slSo.Jaaai ? c&oSaxl 
ai^ii :eroJp 01*4*4, cj.ft*j ? l*m &$& .Sio :Ji.ati ? 
-aa* Jiafl? w*o% :^a* ,ia ^ 6jo©a*& ^ 

#»** <*#•**? $*4&? r .? * 0fc \ .^2 itfojoaa 
Joai :of>^ft>? oar jA\a iaix^o :2i>ati? ojaaao? 
£? oot UojXS ^U opai-a :o)^oS^3 jlaas ^: 

■ r»* : tf»^ 2&^? tf^*??' Jwj :^*afl6 & 

.(036 _ 637 #jj v Jt ^ ^^ ol j ^^^^ ^^ .ii.i^ , > , .£&. zAil -a se 570 ****** ,?a <£ «iji -o»ai ^aS jJ&oo ^jk^J ;oc-o 

•**•£ «*>- :era» 3ai ? jj^ j^ ^al^s^jp J^» 
opaxo^ oj^aio :ej3cua cnioc^ orioio :ojai, 

«| :o!is& o«« r .si ? Jii, ^ ££ ^ 2? ^J 
aAifclo : v oc^ i^ £j :2i ^ ? ^^ ^ 

* **& >^ ^i« ^ OJh?1 :p ^ ^^ ? ^ 

■*f»k? jpaferf i$»fe 2 ? %,o ^4*"^MW 

:U**a& ^ -oic&io i£*g i&gS ^ i0 fc 

i«<^ op? *Ai ? ioj j^ lis, ,2ib4 ^3 -oS?-^ 589 .£&. £*xl u a» ..bopaa -zla aa ja*ib\.il JaX^e :^i*?? £**K*A 
^aaa aia Tjio ai yi^fi'i J-mo JskxaS -p*-«- r^*" 

fer^lS? t.r*** 1 ^ >A .O0UJX3 M i)U0O :*oioa .yAJs 
2\>£a3 jS.>\t v oeai3 twso : laoiai v *\ . \ , \. b 
\a.o :X^» j£ jialo :>.»« £ Jjui"? ^X*i :I'i-.?cio 

-iM JX3 JaijS JO.S J«hO . vlAo lS b^l3 3 3^ 

abo .grJSeuMjaa abrJKo ;|^ii> r»»acf JjlAa «Xoi 

V;*3b mriTT Jiawa :£Aa liw <"*■»? -...crosa^ 
,jp a-A £'2 :AAa licr u ojo»Aa : \<M>? °A r* So 
a— o y.V?* Icj :23aia ^.iaoi -*Ao; „iao »\*3i Zx.>b 
:aao:o v ocu2p a^ iia.b ■t****' r^°* -*»?• ei^ajgia 
-.;.-A.. &btla i^Aoi »aaa -a-iaa ?.'..~it $Aa Jibi 
N*a ^a» 'S^a h>>oto .-woiw : a?o\, . bo^aa 2la«2 
olSAt jlaHw jlsii ~>ooA :aaela ajpiotjl ^boua ajp 

Joe a :*»*.a* ^^? r*** t*^^> 'M ^ ^9.°' tt? : . D<r 

:is*?J3 *--03? ji»^3 Aaaxo 2i~ ^w iA w ab 
:tr.C> &«,b laVAa A?« **>•'' -°*^ ,?*^ n4<* ^>^ 
zAxlo .-crebsacp ifops IjsoX— a iooo:> Anso .;»VC i^x: -»» 568 ^oja AaiB ^393 ^; £a©» ^oj^aap : ^«^>$ 6 

e 3.\0 <T.Sc^ r ,\ffli «.» J* .2*©>»*> C7^CXlli34» 

^l^ ^9 ^- V' Ax ^9p :m*.3<xA f^U? w cjoJJ2 
:\i aio .misaJwo 4ȣfc \i. ?wsjisis: 2iA ^iaao 
Jo&& 4^ ai :io-.? £p -cai-S? ^\ oo& «a*: 

oocro .-croooA jJsi i^ai '-♦J-X. ><^ i—ooa 
JisoiAo iiCissaJS ^iijao •.;•> Aso? jAoB y A& 
J&jba iA.cuA eaaoaJo . v oo>ia~3 i.'Sao r oA>a 
r^*^ i^»^* 2i*staa oocr ^ocn? : &&£ A-i X*3 ^ap 
^>o*o • Jim? i*ool^ JlAcA wi&io -i»cu a^a :p;3a 
oiao : f.'iaV **8ot,? 2Jfco*!fla <^2 o-^A osia N2 
'J? -cno .2'i*«a 2&a >bop oocro :J-*soa ^ocA 
liupjss t*?^ If*??? v-cA* ia\ ^a ^p ;ocr <^-*a* 
•IdJCaaio ^auX. ax. o-jtiA :ocr v ; lS: ; Aol -»M 
Ji.Aofla ;ooi -A3 era**. <^2 a**a ooi iao 
■ v«cAi -C r llaol&O cu*xii 4y»N: A»*y :2»&Saa 
JfcoAAfto 2^3030 yamas^se ai : lA^ aja^a Jiic* locro 
<4^ Uau.2 ;A\l r >^o .2a9i v ?^ *»>*• : ^>o 
JaooJisa JsVaX „carua:o : -cr<Ai- 2l"cAi Jaa-i 
lisi> 2ui.^o :^-033 aio^ ;•» ^XO .30x1 &? 
f».\ 2«-o .JjJsoaoso iscnjcoa jj eaa a- \ o ■. ? .. Ax bo 567 .;,-iVm IjSsi w aa» ■lorn h'^aa pjue \a ^e a,*!? oc& iotkoJaieS 

} * " 

:^_ r ao?o) ;oo- jtAao iAS? &tt jaoAWoo 001 
^oaou 0J3 :g; !ffl\ .,. 3 j£*£2 ^ ^u> p-A (f <'>, J ftJ^ 

:AiO ;=U30V ^flO U 3ts33 i*3<>33 ^50 <£ Axi 

V 3 ^°7° -^ ^ *£ £ *^Aa JO.V2 \\^ 

ear iacroia :Jsl?i> ai.3 &30-!ko :boois isa^\»3 
^.Na.S? *-^A Jam -3: ixa-o .«;i ;^ ? o ;*»o.vu 

:?!-? ;^»— J ?» . TV> 3 31*3 733-d ikiio ill i^LX 

0V* »13 &3sia 090 .^aSdtj ^oSoi .\.^y :j-sxor>:sjo 
^SO «OM)OA £» SbfcUkg r ,3jfO .«070>J 5 >J3 
-tTOisiA li0O .^?OH3 J~03 3 IJKOX: jAaS 33 :P)^lS 
^<Aa •si. it-? 2b«<A v 6O5^03J3 ^iivo -rrX^ \ r . ^ o 
,-oAs \i. ;<JT^;^ 0*320 .01313. \Vt3 3 ^.i £k» 
&3O3iS30 jAao : v oerisju33cA ot>3cr Zsista cpo Cdci? 

-20CT3 3D33&3 JoOT 

j3?eJ93 J-oia :i&i ^30 J32a 3A ^3 ;x-3o 


J*»il 566 ?M43 wis :oi&& ,'-\<a3 cnxfli dOtdei a^ ...troxuDlo 
opa ivyJ-nNa ^*Io -^eio o^a 2*&i,o oct :^2a*a&> 

on i»; jQ>ead»oa ^*a ©oi .}*,a-o]Jso Inouso^ -cr £-iais 
-wo V^icr^a cr .\-.\;io Jsoen p-: :«i Al :2a*a >ai^ 
aoXo .ftfiXotS f»>i. Joox ^30 : vvJuis. oAa cnJw>.3o2 
• ■.og? t Kun ■a\xbe^t^crc^::Ull33iG>3 yla :ojS ^iv»2 

^ocn'iaSi oou^o .C70fto . odbua : v oo-jciii y, r *' f S-' ¥ ^ 
cnaXa jX- &**»b cjiao oSboo :.oi2 ajaflb 4*2 
t» o.S~i :2AA v oi: nisi si© .^xd>3 Js^is <^2 
.0)3JS3 v oS ail ^»o :\Aa ^ o~i^»\a 3 <^2 : ( ^ ' ' bopa'a ) 
2b\a£a :2iiu^e ix-o -eroraia £**>3fca sA Jeer 2a2a 
-•j ^*2 :o"Js«-« ^Jp C;' 1 'otii.'S?) bw : . owA-? 
o*ocrp :*0TOiyai £e .*>ero2«~ w*\, » :««noA*30ioci 
♦^N Xx3 00T :. bo&*3 2b\*3en 2&*2 »aoo 2lA b 2a24 
: °iiat3 jcu J^oiMuoia 2aJ£a :2o<r a.£& I*- 2*»a 
:2a*<& (? (3 Loio»a»« I bA oioox .obi\i & «cra3:J\o 
^xo.V aiko .HsIjSjo ilia ^apo 2~cu,ob ,jo <^*I 
coauo :-(toI>3 ^»=io SUiAab "-WmjA oficr^JS.2 
o\5L>N; **k ^Wfte\a v* -°'? j P \?*^A «, oerJ ^ 565 .£=& 2*idt: u u «OJJ .UXXI -OJOS t **" ,?<! o>ft^> iooi 3&ia»> 
v ai«r ^eo^a ^ao i*iyi :ja>a.>aoate oja , t tn»\b 
J A-ian o (S-2b\.aap I^a so, - <\ y^» o loer A.«U jn/ww 
^a ^2, A^i .&aixi i^bl-a o^a ?y»>S loo? 

.jkm lAika ^2os ^»i, ? : fo& sp ^oior o£ r i*>2 
.-oio^aoti 'So :>X3>iaa iiLbA 070 2 ^jo 

1 ''cue liaojl ^o ooi .^aeb.So iaafto *-ii :.sixxx aa 
:2a\» ^iao SwOj crA 2&2 V iauo : tf xaja ^w 
2-»JoAo .O7koja2 .\ooj £? :£» liUoaqafc jsl*. 
^aoo V;«l\ \.\n las* Ai :ft\» w&M | i^i X jfo 
^-3^ & sba Vilao? .\5*tt* &*X*»> Ai- JM2 ^\f} 

«£\ lioV :jOoa»ojo o& aaoi .^4\**> (t^lM 
.ot :2a\» „as» :ojS 2asei .Ss.2a*oji Jogtd A*i ^ 

007 ..jAoio jLi oj^ot Jsi£ *$>*? - J»3o& orias 

-ojaLs (?•*.) mo .^oi ..S3 «i4 £o :&j» ^2 Aia 
oaila : ojs3 Xis ;Xouii *» lift \~ol? : -wokaio 

.J^o < a ) .(V^iiii)f'i ■ jA-*7 jia> 564 JBX Joer Y«; J/aijL iisjoa : ^i: ^iao li*pi) ^9 
oej: fc^ ^ 2^ ^kSl (?H«cne*»:j' £0 
l^iaaJso ctt.Sou.ojA, 3 i&ojo ^»o : v oc7vLi=! ciS 

Vc£ looi ^OkOps ai» :JUai: «,aa li: ilia :aabij, 
joo^ooa aai,o -.©£*? lxaa "ru^is^Io jo^.sio 

v O(Tjii ^JUW^O ?1>|taY>S .Ol2 4UAA ,^ 3 » *J ?C.\ 

... ,,' , " ( " V. "* *» *v* 

■**^ «^"J r?^ & ^*y *9^ r^? : 2 >? °^ 

*»?«I ?i>iaao 5 .ooaai. :2l»*2 J** ^.iO uA oof 
*V & :bu?i> ;ab ^ ioo- aa .jak doo :iaA^ 

** *t " * \ > » / ■• 

?ol«ji3 ^J :-zA«o& -o-e&i ^aJSo :OJ3 Jb^a *ii 

ia ^i aui^. 2a5u3 Ua^p :,-? aaoajpoo .A~io ^aoX 
**"> »* s jox&aa^ m . \V\\ a ;.s:o :;a*a. <^2 likaaa 
Jt*: ^3 iio :ljai>aa v ocr\a oaaa\ aao .ijjao\.a 

^Vp ' foray ^oim? v oct>ju3 -ou«« &o :«o>03o 663 .fA\*t U>xl -aao |w;3l craJsA 23333* vAoJksb oj-t^iS cna*~»o ^''m 
&os *J^fi :JfcoiCi3 iA v ocrisiw» tlxo .Ixaubiils 
:;Uct ii.i ^o\? ^*ii? 0ii» ii^o .isarai ear 
x.^ 22*&9| U»s oor ^,? -ad : ^aoosor \al> lio 
3» r ? -a; 23-b JSX3 .;U1jo 2a33. 2ju3X> oii\i 
-«aSV i pio .sXib :2lii2 ^iao 0*05? ;cr&3.>o*0R2, 
3332 r ? I3U3J3 .crAi- AjJ-3 ctA &E3&39 ,3a :^?o\ ? 

£p J3oS:? toaA 23933* sj|*2 jcjoojjooo? crisi 

• dOkV A y} w0| .&*339 

:&-i» criiao 2i^3 aiisaafcs 2*^ ja&i ^s^tto 

:Ai fc5& £? 239,33. I ^3-0330 ^,aH \» OXlA^O 

.^1303^3 ojiao v aai3Xi3 Jii-i liouiyJsl iS? o-iaAj 
yAoi : C71333. -creLu -3iS© JtoCkJSODOUa -3 OCT 
91*00303 OL3y\.is: : u OTOuftu3l3 2&3io :.J3L3a»0 
9)393 erfexadS :.\oc; aj**»2 o^y>3 ;Ai? Jgp .lU? 
t*° • ( ' ) r^»i -*» lausi)? cisa^ »4>39ftac2o .j**i2 

.lasoa ej&a *2i*l .*£_ Jboaiomi 09 w? }£k £fai ^ .3> lo,) («) 

(N. K. 547 ^ 

3«" V ilii: *aae 562 ^lia aaikm aia .£&»- &oa? &aa Ji*s> V\ T 
.i^as 2a&,& 2i3io 3io jo :o--»~o 

y^3 |^o oo-.Wa ;>>ouia &A«\i S&&B ISo-iS 
i ..... .. V J * ...... T- 5 . 

^""? «•?! ^» »*V, £ *J1?^$ ^iw Ofiaa 
^o» ia*j £* .jaoajoafija oiia jlub ^ii *>*o^? 

**H? o^ 4S^J *&£ ^i ? : 2iL ? j O oj 2 ^ ? 

:A,?o^i *£g i^ ff f nft\, -or pas .#x.pttp dfiuakS 

^s»S *.«a» &w?V -?J ^a»sr J .?^° J*fM> J?e £? 

&& *i£^ &j4oV oifcaB oiJSia ia :^ij *ifii 
: ^>r *M*r ^4 >*■ ^ *>«•*• Jao fcfc »a-H 

»?• :&&* «J j&kap ; fc \ .2-L w i^ 9 io ?^Vr-. j£ 

: -^oiicoa ^oa 2c£i ^uj \^** .jfctf joA, 

*f *° •£«=»♦ ifr t» ?4^? »**» £» «fe}-& «feau^ 
*** # .wa. **«*~? :«a3i X^aisisX :li?ii *J 

***• .i*J- ;,v;4, ? .^ ^ j^a 2*4 \i ? .4^ 

fc&ooio ;^ii ? ojiiig ? 2aJsi> Aiap^s s Ai. jSi 


561 4£& &*: -b» 

(f ('>*¥&) $0$ Ji<* ^sxi : ^£ ^ fc j^ ^, ft 
to^*£ta$ ^<**? *?g a--k £ -o^ «$*£» £%, ^i 

o£b*c*, 7,0. oj^ axoi :^oi ? jLio c£ '^^ 

fcooj latoX <na ? ej«f &£, j|£^ ^ ^^ ^ 
±L wo .oj& ou.kS %saa m$a -. xjoio :&ia«\, 
2#3fcao o^.j ? :o& **2 ^mo! ^j, ^^ . : ^ 

**£*** «Ag n>W« -oiioiiyJflii 2lwt A'^y [ff 
:-©■« <# Ai^o .«**& o&*3 Jiflo : ^4*\» 
llbo ^bio .2^*2 ub* Jaor ^20 (?< J >^ \* ? ) 
^? «^ A -^ »"**» ■*£ liiio &£ fci£ <£ 

2» & tlfte iwa^ n? rbo .sib ^j,|i$ -Q ^ 

^ia aa :2o&2> ;ooi l^£»o :2b- &oip ^itia 
^¥*^ ikt^i *L 2a*b fc« r? fiobo .2ia4 ^ib.2 
s&0$ 2LA dj^p ^oi, «»» jfc, .^(^ p^ 

*4** (>) .<*y. A± (') .** (•) 

>* in " .;.-iV. Uxxl uisb 560 

4*»o*Js2,) ^bo ^'Vfefl^ i-ai-o) oiao^s }Afc? 
:%i 2»s^ 2iS^j oai }o« w oje*-I? Xv*° . r> £»- 
^iios oi^oiu^ :2aojb laotliit £> J*?9\^ - **?* 
2.?u.apo .JaJo* l^a 7*7*\,^ £*> v? ^A ojisao-Jdi 
laojis *ora£\^ ouuadv^o s^Ufi^ ^?=> ^^ 

.4a\fc£a 2aottaj& ^o^asaia n^™ :J^oi Noasaao 
lio :oi^a^ 2aoji oiao i~ob oo A>3** Ayiy o 
aa :2aat>ajaa- oooi is*2a jiii „a .0407 -»Mtf «??** 
J~oaa fornSg :2ai&A cjxa^a 2» 001 oiiaft^o ft** 
rf?^P v^cn aao .&*£ oA».\: z^op la** *#»? 
^io? tt*ixA w <no2«» A?*y zw.SoxAmo laoiin cna 
:2o£ia 001 2aa^a o^aofcaio .2***fc?« $M-¥ "H» 
"Pr^i :2o&2a oiaoa, 6: : w ai2 aa o4»o^ 0VO0 

U»o :jlsp \i, ^oj» as .M^a 4*7^9 - v oo>V' JO * 

W *A? i^oiia (?< s >fco~Ao) laodai^ ($%*&#) 
As t sp :liio\^ o}S lorn Jo^> oar 2io£i J^L* 
£aia oja&si ^cj .IxjuS 2»aa, 2£ottai& P^*tt$) 

, w? Xi C) ->«-»? ( 5 ) ■*&* ^ 559 -7-^V-'- fcaj uSM 

ob A^ -tti^o :«iao ciaai &*b opo ' y^V , * £*£ 

tf**? ^ M :A^? ojto^S ji^ ^^ ^ 
-iao s^kM qiaoo :<*&:» jii^S «*: ? J^C>«$| 

i?i* ? iaao. ^,jai jfr, ityj ^ i^ ^ 
*£V^ %* ft, "^o J^ fci ft \i. ^o^i 

*4U* £ ? tf^ : ^^ ft <^ ? ^ ; ^ ? 
^oomi- >34s*o :;^o ^^o ^fl*j ^ .o^ia 
1*4 .^^ tfftiM £#%£*) r , ? ',aa .iSaaaia 
^oc^A ^ jiy *±« .^ #^ ? (t«litt) 9 u ^^^^^^■i ^^^^■■H ^va: ..iso 555 

£z : jdj> 2iAoS v» &a*^ ? }ooi Js^ Ao L\> 

'***• ,»» : ^Ao Ua» aka ^apo .-croa-I? Aaa> *» 

°>***^ VfA>5? ^'-A-O ?ai«.W ,J33 JA Jvs-M? JJO\. 

; i(-^o ^ !i *? ojjwL** ^p A«? : \ ot7 ' JJ ?P jaVn^yo 
i^AA -iso txao .2aopaxa 2-As aAivi isAaa 
^a^o : «£& aou 2*«oiupa erjjta £9 \A 2ae> ^ap 
-iaAsoa 2»Aofl -Ai ai :^m. 'i* ;jia>. ^aois 
op -ii :2~ao2 J&aL jo bCU&oo Axaa 2t- aao 
flAi 3u^ 2~aoo *»&. cA Jxso :2aoi_a ouca jo \A 
:2a*. &ifl ouioas ofiip IsiKQ 2oo- X*2 .<t» asas»o 
oia Zacxo 001 ai &*& *a> v-30 . A~i ^.3 op&xa 
&3£b cjiap a- jA^, oa aA»o A^ok/al ;cn~ao=> 
2Aa < .;Ajq ixia cjsoi. j^2 ai :2a 2* ^ap a^i-is.Sjjpa 
aoajta 2aao :i*cr^. £t> jocn ~Ai Ajb> cn»2x ^03 oat 
WXxk Ao :<r«c?,j XAj? 2ii*2 : 2iaa\.a cr^aocA 
A^ba oocr A> a? = *».? wordaa^ •ep»>>& ear ;?2x 
-** i£L.a Lcr 2s3 ^o li.a£ix OOUCU : '^cr^ cr,A; 
A=>2 a»s opo .2a,\,ni ?A\\ ^fluOsio : iAi2 
ai 'flixo :2*a*2 -iso 2x.aria crZsA^b A^j jii^tp 
jHMtta :USofli 2»or ^30 crol : iao2 aa iixio ^Xap 
^,? 2i2 :euaa^ Ijs 2-A ^Aor 2^0 9a s ! Ajo 
^us oio23 : a»2o oo.\ Axaoio .A ooer -laq A 

657 .&&! 2*Vk2 -ass 

*,o&1* : ^ 2*2 a»2 2a«. ? 6Aa .ioijo ^a s ^a* 

&•,?* <#* "- ***?*» ^or -i-sax aao .fcfcoasaa Jkj 

Aiisjo .Jilm,;* ->»i^ a«atf t***aro :2ioj i'ia^S 
o* 2 * -'yoem* »^»H 3 &J» ooro :fc*2i.»a oapJO 
2*iaisfl ^i vf ^W 2 °?»M «^*AK aa© .2iai\3 - ^-A 
ffl^li iso .2ali« ^*2 ooo-o atUsKle r.o*; aufso 

fe? :2lii2 «a» ^2 ^o 2a»x <A*B3 ^2 i\ 
<V*? : ,?r J»^ a^3 2po! aao .;N>.\io 23^2 #S* 
oooj ^a*ao> 2a*2 :23ai4 fea fcaoaa £a*m obo 
2*5* 2^*2 -i» 2^x0 ^oi £*!> .J2b£ 2^ ? 
.Ji^j&aaa ^^ ^^ vOft^b jiaJ :2ua»oo 
o^ao^o .ia^ £ :o-*scA Jamb 2iw& jioa «o>^o 

■ ai-> -or 2aai 2^a2 -a» Jx-ai) ^io, ^^ 
Jaw 2Msk» aa : ^2io» 2c&A 2ooi Jii ^ko 
2*.ottxs Uio2 -aai^ -mjjdo : CvWil^o 2ioftvA 
Uiiao Iv m . fr \aiL aa .a4«b J07 2aa ^» 2^»a 
oj^> Jodl -plO -or oS^a ii, aa : 2a-© 2oei ^a£o ■ *.-A» IjS31 «aS9 556 jido zlhSx a-- lx>us aae u3»oi .Jtoaa tr.S-i.3K 
-aoja • i«ao ;A\ :Uaoi aaol aa ^ia* £sS*. Jaoa ^aa 
-l**ai>a oiJ^ao -a^ca ^xa.o .jlag* .a*aaua ; \« » n ^S 
: -eraxA. ^aAas -aao o.S>o <•?•*<>? ?aa»IJVi i*xisx: 
o?JKo^ axao .y>flmv &x ^o a*»*isisa» Jti: ^.: 
i^oo &*a *aa ts*i~$ oiaaa : cjS io«r ^Jboo Jtoa 
;-nA x ^aio V^douo A».\: jx*egi v o<rJscA? :.aicj 
: ^is-asa ajss ^ao v o<Aa J3&A : *iacr. Js»* M : aaslo 
ao.\o .^tbJsxaa la jat ii>o : ^.aisxa? ^oi, Jihocp 
lac-oiao JSKoa-a Jiaibooo Jjca*aaib ihl^raaa ^aois. 
^ocr jaixxao iiiw? ^ocaaa- U: ^:o .(^'^aaoaisap) 
a ad? "-ia^aa jioj J^ucbS isl**? i^jio ^.a© J*Uaa 
-SfAi^a? o£ ;oer jo«*\aoo ^i.^.o'aaa .ooiaVn JsoS 
J~A ^si^io : Woia: ciisaai aao .ff^»*» Jaaiaa 
-**.? . otrS^ J.»i ,\»>yio : ^ok«i*.a isaai : ^Ao- 
QVajc xa :oocr >,»t«i?> Joisi ^ua ,-a*<r .»X*2 wasi. 
: r^»* aa boa &ttn oXb :;ocr jl-b &» y» r^ 
:«^a«a NoS> tnso- ^V»? : ~ ia t - 3J0 ? °Y^ oa =>? 

. r aoo* ^ajs aio ^Las ;au*i 
Aaax :cr^ aaolo Jioa is<A U*ax» -iSM ^><r 
Jam :fea aa «oa, er£ asb'i .IcrSl XtAa V? oax 5&5 .£=&, fail Jxm 

& M? ^o Itfs? 2»fe, z&lax jsi^ jfcj, 
aa :oco3 ^ £p" 2*3* ^ r>c? .<^2 2o£i 
•&*» 23o>» Ioc-a? ojuoxi? :2otf& loo: ~*fo 
01^ 333 «\ ri^ %> lia* 34, aW ^9 
230* i io ^joo ; 2ko 210730a oriaM *eo3 ojLs 
Jjfi :2m o£ J007 fc.2 £ jwa ? ^apo .i^o ^o: 
&* *?*? -*P = 01^ is? 07*00, 2oor A**^ 
yaioj 2aii :o*» ^3 3a -orNs ci^aa loo- \ V* 
*oa ^07333* zojjaa o£ Jooj fete (SOjjieofi) 
ojfcoS ositt : jA^s crease ^50 j£ d%*W*ft 
2A^3 cr.\o»3 AxKft, £ :2a\a> .333 :oA -3392ft 
2*a\ «3-2a oji ^ifl^ao : «oioL; isii Aai jj ? \^ 
•*^M« «?^» »>i sjeoo ^suc ( aa 4^*2 w ii JojSi? 
«ajup3 ^Al. iaoi A tVjtas :ix.3i^ j;oa ialo 
~a*ap W ^a : &#A ojS ^ •***» ?"^ &i 
:a»2o am -iflo .4^2 ^o*ops ^ 3oAi :a#k2a 2i2 
6*1 X~x*a :ajp2 n? J^aj-l ?2ii £3*o^> ^kap 
■2io> 2A^ (SOjJit) i-zAxbola ^pov'-.roAoo 
Jfca^A ^a»S? J*i ~a*» £ ia»2o Joa ^o 
o^oa? 2*3o» ? fts 2^ *2 PattaS ^ :-djaia 
«m 23.ai ? : 2^033 2Lia li. Jauai* ^3*07 .jA^? .;.-\V,. 2*A>s2 -i» 554 

-a» 23uae ^ooA -ac^s -.^oier £ab ^oaj Afl* 

J**s£ ojiap v oaji^-? :<lo) I'xxa v cu; o&Aue : ;*vi* 
crises ia :£»3 yocujxi 2jj>- *>*^2? <■»<> -^ ocr 

o^op :o|m Atiy? iVLnai J^oXa oscnJS 
"-►001? ^JX»\a op oS/solo :aoi i\o^ ^2aoiad0»se 

ispbissp Axa : Aaax ai <-.:> oteo .07& kltollsl 2ia*2o 
:Ji3e^a Qjaisa iii 2a. M aoo .-007b ,A-2 y?iVy» 2007 
:jtoa oppAaa Also .aA».b «^? 2*? >>e ^P ^uK-Io 
2s*aiA JCoo ^Jio .2aiu2a ojS-a 13*3' \i qsiselo 
a»2 ?*ii &A-a 2aJ cp :2aa£ ol -.aiolo && *»» 
}e£i a«A :A 6*2 & &S*o A :.xocA :s*?i> cS 
lAxbo^ J*?oo> o£Vt)»> oot A,ax* eraaao :2i2 -As 
-aao 2i.ai» Jap v Aci Asax ai -a aca .2*2 laooo 
; 2XpjA * oa 2xocA jl*=sS aa cA locj 2i*.o ■- 2*xx2 
j ino^S erfraaa jSlo :IL6&1 jisoaui^, JsA^ls Jop 
2i.ai»a eucoS ^spa iA jikie -*A«ol? ;xd3o\3 
2alc»2 ^oa -l**Vi 2bai? 2~ so^. ^.2 : «ooi ^nAi 
^Aop JfripV^ >*oa w o>«mO ^>«s2 aao .^B^> 2x*tf? 
: JT^hiN crJk asolo : cTpoiso -cAaJsI : Jab oa io«~ 
1S2 -2v*^ i ^ v: V*» ?r? ° r >* i >* i ? ^^9^? A 2****^? 

.(*«iSft) 0) 553 .:. -A .. £±£l ^i» 

^p -<r-ioa\j.? V : : J^» i ^ ^A^ v °c^ -aix; ^Je 
^ocnAi, oocr ^ t u/a a \\y .^aootraa 2**A 2j©A 
■ yOa^La Job) *-2 ;? * \ ib> Js'Ibo : v oou2o 0001 ^iao 
£33 &att oaso i.ooii :i.s^ <A#2 &a& ** ^. 3 o 
^oouao trS ja\ : v oo-3.\i^ ' ' '^cn »o .2iio liai 3 
ioen fete 2j& v boA 4*VJo :>.»*»*< **» I'abia 
w ? aa .2i*Ju» ££L Jooi jieb \v?P JcnibA.a*? o£ 
,-xa ^vx: -i» ix*3La? «b? ;aa wkS^M yoior ;i,oL'3 

-i=LiA Jocr Inaao? ix.?^ <-.? -oro;t« aa :oopi 

■jlaiJ Jaos Jot 233 $o Ux> v oisju? o^2o : Uio: 

.<?i\cS .03^3 eo- :oo(r .oej»fe2 ;v.V^.<aiab \^,>o 

2JLtol3 2*iao X^Ao :oi&o£ud£oS o*»o osfe iao 

o^^ :2~io: JxsL Xs.3 07JSftltt».%!flAo itrjiUa Noo- 

r ^. ° : ? s^a»2 aa -croxa^io .2juxo 2ogd 23^1 3 

aoiito £'2, .<£»>? 2*o3*i^ <**? jikafts £ sJojSip 

JxxAou. Isii jAsp? tea; jlaA ojSaoi \io2o ;Mvi 

U-Jt» \i-3 ?&ao*s3 :2*ii2 Jvso ^p 2x,:u3 .J»2feSo 

joi*o : 0^,3 2b3 ^0 Uo la-oaJ^ l\so £uc» : ci» 

O5032© ^Aw £ip Q3LO : v ocA i»2o v <ucr 2Xoi.a^ 

2j»2a>a :Ui» ^oju . xru a: iooaoo ..osij Isao 
• v: ■ • ■ v ' 

v oc^oisa,cn aJa J^bao y$ v o*07 .^oa&a laaiA ojiV ,)riV. ilaii -aao 652 -oJs-S &ao :;,■>«>»> crisis. A3o\ It- aao .2a Is a 

jootti ^o2 «ass Ja-aita o^^9* lido^ »is.i Xas'a 
o^aal ^ae .ixil -aao 2i.»il <*\3 ' t?*^ 3 
..\*»o 2-aaoa «'Aao -o~~ 200 :la.. m» \ fraaao i a* 
ouau ^.iio 2lai2 C?-s») Jxait ^A ¥!* °*^ 

-i»o ;.vt; „*» ^>k oooi> \Ao **=»* »*> &>° 

2auaii r^Moi- .augi opa 2ao\ ^» tteuaJs* :*»*3~ 
2-ttv. (V (J) 2biap) ^2 o^ap J^ainS : ^ol -aaoa 
;.\io^9 2fca*ai fa-n^So jLsao 2aisk : ,-acuoaa 
l&* o£ Ja^ ^W ^» yoanap ^a a-Aa ^MA^a 
^nnvi ooo; ukdxaso : I'ia . ooQ oaA*.e .dp »s«S*o 
2aoo^a ;<r^:S ^-AS aa lj£&fl *$& AaSo 2^& 
tau'aS ^» aayo : jDjaao oodi ^*va &© .l^o-j^so 
..ocwaaoS jooii r ais ^a«-aao ^.afc 

*a*y «aa ;A^.> 9A, ^4- ^** 2 , "*» «P ^^ 
Ptfaa :&»aab loer caaxa 2a*. i<-ifi Jooi fc*2 ;2oo) 
2a!s2 ^erj.^a \^ap .otoa epasb aoaaa ojjao»ejAo 
•ei^baia 1\%i\j lk'a~&o ..saaA ^>e -?i^? **" 


551 .£a&2 Uai -a i V^ *W ^ -** *W? -or Jikxii &?©*> 
^W oi,?>^ a»> 3P 05 .£2^» ;.so^.o »W- 
«*» (?(» oA p(3n^|A^) ^ J* 

o^ip jJL J^| :^ ft4 op 8 (^)j»<Aol ? ) «**? ^o 
oru^aa oalo :^i oi -i» ^33 ;v V-* joii^iS^aaBp 
i&Lfrp frp ^isjsp (!*£*) ^o .&JU» &aofc 
caai «Jo :2^i2 o^ajA .oc-.soA J&JJi a'ai 

2fcoiitt.op 2do*. ^ :jan\.nyl ? «o?03& 2^x2 „»» 
iAo» O^aofc J3oaa.No :^oi «ii 2i.ai»a ii^afc 
:-a» £» 2i£ :2ix £&,££ (?$J*^*|4*a¥*) 
lis aa asoi^i^oa lia, .^iaX o£ ^o^bo 
2i2 ?&i t^aa? oyauoi 2x07 lil J^ ? 2m -.asbio 
\> -i%2 l^il *a» ^ l*0l Jtfj f ^, ? £ ?0 j£ 

»° -r*?» *^^ *•-*»? o»?» -<roii, lid© - y-XAv. 
W : **^? °^ ***•! :i^«4Axb £* fcio jiii 
l*O0»^ oi- aa r p 2iaa .&ai Xi, a^o 5 5&i 
.n.^os ^oo&a oia :2A»2 2i*ai»a «woa*23 &.aa,ftt*a2a 
iv»? : ofi 2o£i ? 2aa^ 2icj **&&? : -aii aa 
«ii 2&. flow ^suao .;ious^o &?a©& :*'*»» 
iA& (V< 4 »i4^b*ei») e'07 ^v?P 'Jaii^a^aoa 


Uiil -i» 550 • • • •• i <a.\a k s: i^ol „:vso &><& oocrb 2io\j ai» &>»? 

2afc& ;*vot.\ v qi: xia :^Aa lis* r ? ado £> 
Ziicni ►OLoaao .2^3 2i£^o* ops . o^,a*i? ^.2 :o?in? 
ixaa ados ?avA 2sj&a- ^ap >-o :<^cr jLao \i. 
iA ^aoo ..2*aa2 -ivao ljuaxi ;oer „<tt©**2 t^,° : -** 
ycu2 «^io :JoA ^»? *'i*x» l>»o 2*^Sp2 o\3JB? 
2*oo£ ' v ai2 o*i32? 2»>i- I^mO JjU&Ib :<rA: 

-l^tfl? ^o\a era? 
.oil isxd a-au «i» ai. 2*iil -ise r ,? }x»i> 
^A*2e fviAv. i- &» v i.\\, ii .' '!i\(nn\ Z.soaAc 

• -oj*ioizkaJs v oin;^ lS , j . -v r s^ooA i»Io of yr»? 

^ds^ebas «fcap2 ^ojS 3*2, 2i>»ii ^,? 05 -^ -wol, 
A dsA :crA ^x»2 .2io? ?».\^ 2**. :*>-» v oo-iais»3 

isa": .^o2 -iso 2i.aij v <u2 ioxb ^\.» :i"£aJsS 
^s >V» : 2iX3ai3 ^do.s Icu? v as^ oi^ol : K oo& 649 .£&; i»^xi -i» :io V^ A oi -»* »y?? ^-» *v° *?*** r?° 

>$*£ ':#j* -.I"ii» &**»? i|>«j* &a* (Y Jo« k. j) 
£ 9JVO :2iAa ? ll^ol ^ ^i (r'i^^o) 

coaaelo v ooj,iV3 asoisjL -; ?-\^ ^ooi. "'nY^ 

*A •&*« 8*» ^& 3a«V <fci?» -aio :&c£i 
&.ifi ic»S ^oo^ ;ocr a£ifc 252a, : &is Jj^b r? 
\aao ;^o«*Jl3 v oow*j3lO ooff ^i^o : v ot7u«r^;^ 

sis aao .^wJsiAia 2iflio3 £>L ;d^i fc& «S - 

:2&oXm3 &4 .oovJiAi 2o£l goiid „Wr :o-.\<A„ 
:fe0ioi3 ^07 l^w -M0 n?-or .^aij j^ oiq^jo 

:!***: 2i.ae ^?|e - v oen.isk5 &*^ J*r»? 2»b> 
lias ^ocpoati ^i*,wao r^aaja »a laakfj jiai Ji-o 
Xa si, iL&xo :>ni J&4 v oo?Ai- XJ ai ^abisfl 
«^i ::*»*. <*^jp? ^J >*?*? :2aeuc» fof^ ^i* 
-*» ^3 iuio .ftfyi, !A»o I'iSt :i»aa . <Aa2ia 
i»Aa oui ;oj*aaiao JaJ&ap si- A^.s: aa :^al 
:o»» ^p :*iw> :«nao^ oj^o :2»aJs3 sa*»> ow 

o\-»jS! ? (') 2**il -iio 648 •iXxa \l» !tUB pxO £*&j \\o :**>>- ^A y 1 " 
<*?^ i?cj/ ^ lil jo*&30 :iab': aa cja 2ocr JfcfaiSttO 
V?^o vHm\ iib? lie? »aao .As- ^^? : **-*».? 
i^a ^ope ■V^y : Ai) iocr iisooA laaaa. ippaid 
r .? 01 Al .,£ £x ^a»:s : fi\.? ^M 2*5 iocra 
:opoa^ <^i ojJKojpaa i^ai: ?j»AaS ,Ao: 3«b 

i^«? :o-:s~ax3 l=j\ JsiaoJf aa i^<*V? **? c^i-aao 
^iiwel, ^a sa .J*aa aa cao^ .ai- ^^° ^2?»!»ft» 
:2x.arJ3 .ocr^aS- ^aoca aa : v o<rM*aaaj aailaio 
•lOoiMse^s 0001 o?i w*ffio*oi- -as, ^Aoi tf u» t*,? ufcC7 ' 
-cr&aos ;^a**x \i. aa^cr -.{N'ifl ibeua ft . \ . -o aao 

o*fibJS^ aa r.omAsCuSUOp -croa^saSiso 001 A-a3^2 

4wi*Jk\»i. ^pa l^L SL ii : 2*as: -ias 2.oaaa ra 
A*ttsb :-oia ii*?xJ 3xo >>? <* oa -^^oas?^ <^? 
0^30^ :^<n&Wa. v aas 2*»bo .;As a* ao iaal ? i— osao 
r <Aas ^ax Artilo .^0.1.33 li~aoiJ? 2*aa>c* c^a 
-<Aft> ji.aL.ai a i»a Jibp Ucao :&uaox uaooiJs 
aA Js.a«fc2 .2lasi -a» 2:oAi. ilia 2i?o Aaisjo 
^lisoikaw ■ \-**»- liio jo a~ ^*2 jJsoS.Y^Vb lAaoou 
547 lAxl w ad9 locr „<ro*«; iiSox lLj39 i^al eriA w euL. aa -3 
iff*. : aio ;<j? Jaoj IfA-ox }i*23© : yciocjai Js-ao 
^ Aao :or£>£oa ^ajB>a f ' >&&£■ Joer *a& Am 
ill a-<ris. o\, ;j&ft>»gja ojS i»2 .6yj« \»S ^S^ 

9»i .& Jk,> & :is»ia jieiy ^Lox ,\^v-i JiaJo .ops 

,aa .^Moor's? IfcaAas? v \\h o£* ^> :iaj ;i; ? 
:^Vt2 eraa ^09 Isois wJSo^ 93'ia: j&ax«euo ^3 
iaAi. 2*or? :i»2o loo? ibjLfcsp ^Aoi 3xa -3 3J3 
■M^Of'9999 iisbuo :^lw9 293X9 a.00-0 : A 00- ; ^ — : 
:iiacuctto jcxbjsoouo Aaut ziaol ^Aoi ^339 m? ji*9B 
ot93.si 2a£i» ei^bi xoao'ftibu £99 ;-rtAs. tfoj 
•o)939 &3HfcS «i(£ ip<^? ^2 :23399b ^ JC30ft^o 
#39 #9fiA •**$ I** & ^«r'ii3 j£& .\3aoI30 

i-ikaaoa &&o>oik© .*JKa*AaA ;^ooo -.^or'ases 
&.03X&0 :<^iA 2^*3 foJjvO :<£ lparfr. 2.33s £03 

JK*i acru 2.33x9 

* * t 

:ei&OJbg3 Am-o irua? 2,?*-9 ff9^So cn^A^ua J»o 


15* •%»*» (') .(fjSA. ?*** f&**)..## {'J Uxxl -iao 546 ^P? ^op :J3\,3 &? fisOi- Jx,'at» IjJCO ^3 Op 0.3*. 

(S^jisJa) :^u>o £oS ^ocrA Ai.\: Jjuxo ^ofk 

• otaoA »u3 ^30 cr.salsio : J*iao £9 cr JSovA Xocr 
:^aso* r aJs &c£i v^waa -05 ;ao\ -ai- ;oorij r a ^0 
ops lauxo ilaoA, ^Aol -iao ^Lxtl^ ctS JSJkKZ 
ix*>a Izu© aflo .^Val &*»&? -cocai 0001 .oo>ls.2 
oirs^o :op&i *A3o\ -oyefaa*. .oojiao ^oi -iao 

lr\-i» jpn>aaoo,-i woio'sou.© ; n.>n I-uco iaayli 
iocr liaouciao liai jpoajoqjo? \y,yo .ci^L^io 
ok:o :oriSa!&> .00&3 si. oljcoojs ^b 6wi :2xo3& 
^.VQi. ^00 . v ooua3 aabaWo is*ifl libs 1 oca.aol^ 
•^Aol -iso Jiuaiis ^caaosJS lis uis jocoaxva 
:ii; ajpuo? 5^2 :3Jo2o j&cav«o<aa onpsil r ? ii*ai» 
«t>.aii=LCi3i <^; <A .„vg\ er& ^iso VvhV eras \V -* 

^ •>a Ai ct-30 3 : jocojooa Aaa-t »e .-oiuo ilSo 
*=>o~o v-co-b .VoIAjo poo .-.«Mo oixfii Astoa :o— 
02w.;a :^o2 -139 I^jcxS cyea*Si b^ ait :cr-v3 JsoAa 

-OoojDOJCj .0001 tf t.if> ^Xi ,AJ v 6(r\a ^a^ <n,cu.o 645 .£& )Iai; *a» 

,a> :<hioA 4^33 afi>&o *aS<r.\ ? cnouo^io jot^s 
.^oii, o^p ^o4i> ilca^a :^j| ; ?< ^ ? ^ ^ 

•&atio jSoisa ^aaLo tfft : tfi &p» o£? ;( ?< ' ' ^.v^ ') 
-is 3»i yoojia oi^oiui uoaaiocura y-S^ -a*o>o 
A? *>? £*-=» *?„<»? '- £#»> ^oo&a iaj^o pj4w3 
^A> *?* ^ ^ &» ^ &^«V.MM$ 
£^oi a»^ ^J .ji©.^? iSajja Ofc^J as : j^ 
lixaao i ? o> ©Sa :;jko^o 2auA v a£* ? fi^l 
:oii"a=^ Xaaol aa »\o<r ^iso 2a»oaa ji^-o Jaejio 
$aA « ^oo) (?&.«*) a-ia A*o :^aau, «^ ^ A*oa 

jfeioA, ^&ojj lor? : ^ a j> tf^ ^ ? ^ ^ ^j 
J*o»\ ©or ©a-i :«aau A»o .^ioa-i Aaaso 4^0 

:^a^up £ ocr ^ot^ ^B v &\& jS t^m : ja ac > ? 

!W *^- A *» J^»? oj-.oa aa 2^*1 ^ )y>Aa\ ' 
.^©2 -a» Ja<& »j r afl pia -aial, 2aa*,f Ioojo a^a 35 ■;h? p) .juv» (») in .;.-iV« i*±xi -i» 644 oiAio : v <iier laaix oaio ^a*oj .iu. tr\o* » s ^ k ? 
: ^.iiolo ^aa pA jooo^oeub ;\\aa >*tr<A\ "i pais 
^&p>H bask? :2&o2 JrwA laa-fso liS^wnV jiboi 
;oo- Aaop Jjp jsolsooojo .juoisxlo lows ^i 
V«ncro v ai; loi £p v oai tsa* :2fcoiu^o ;>>Mtt,M 
a*jo:.S2a ;llaaao .cuo^O : ;o<ri ^J Ibax c-A <A\ 
•ooajb jpaaaa o ja oAaa ^itu jlaicj jiao^s oiJSoS-a 
wpa Ai»? Uo.^ ,*? £l :-lp fvcris (T^Amx) ,300 
£aos Uvil lA\? Jvaajc aa :2a*a*j jla^S oidOufi 
0^09 :sis ii~ Xi. Isixi. v» <4^» ,?? &?. 'tttjMHi 
2'a*p ^9p b:>jd iai :2>»L iAoiap 2a*aap :jaa^3 
Y<v>u:V A .o>.*a~ A &aS :li^ -ioa :oA i»Io 

v o«r^A3tis : t »>. 2o<tj Xi3? ^\-> spJS :li- ^*p -1-OL.ao 
2iai»© ^oii. •S»3S i p v ocris\iJop o>aax ^a : &J&is 
y»*ia t»N? £xil .oo^a aA ©am*. . v bcr*vOSaA 
aA A .aSmx &■».>» vAodo ^asp •awl : ooo- 
:oocr ^.ii^i JfecaoiKSp :?i.>hp .bcucnai oocr ^qr^y 
Upajcxso ^xiy v>.x 4 pij isiaaia ^apo . v oaI U*aao 
2a>i» ox^isoS Jsi^ac : ?Ax2 -aao caotwap cufloi»p 
*ia -ai, jooocaoA v*? oaJS .(s*Ia-a» laaao^o ojiaa (*) 543 .&a& ;IvtI ^ -ia :2o!j;i jia&topo ffaaa.? : w i»i aa &\i~a ^Xb 

**? J»fMt .J*o**>* lie? £» Jojia? : £*" ** *4S*« 
^aaa, een aa :J=iA § > 1*1 y ocnAa. ;sM ^ax: ^aao 
: -a-oaaa, Jila^ aa^ £:> oar ^? ZojSi .£» aip 
..ocvicrSoa j» oirwMo : oacr ;.,.aa:»alS ^o. -Adl 
•A aa :^vx: &&V? oaa>. ooo- >»;a »p iaii, 
^ojS abo :&»afl 5^: ^ao \i. $Acj»> -cioii- 
o'er? cppoor^a© : ^oSaa £»? : v dior (? f ')iv&) 
: 4o5 ^o-aao r a oa^kisl .^ocraao aiA y,c!oJ*a\ ( ^2ao?i 
y ooix£ii v aaoai Ibciiaa 1,0*07 laii. ^op&a oa?o 
yjaa3 aao .<j-^»~aa ooo; fO-so J>o3 ^0p :ora*a 
paJS v o«-^ Ua*2io ro.S^y^ v ai<r iaia, iJscuia^o 
1j> :c& v oa»;i liaoao :.ooiaao j&oaaaojCD? ^oro^i 
aaiAo lo-toikZa ;^ ia» ^oior oaaxi ^a-cr :^>* 
v aa^ Iaa*s jAo ^aCLa,**, j>J ? l^atti aa v ou2 
:la\ap jo 0000 00 -sad iacruea .oaA ►Loo- !■ .>*au3U 
e\j*o ^ocnJiJ oX»b t» .ljulia ^oerjaa paflo 
aao -&*aao ^S.'A •Stjloi op -so oaoa :.oo?d>^>3^ 
:iaSab x>oaaoaxaa ^eroiSi -JadS Jaasa , aap ",\'T I 
soa' lkaoBasp .ocaao »S*33 v oioi laaa. o^axlo 
^ai2 ;>rtAv\ jca\ j& oa-a: £> \yn : &*£,« 

.(N. E. 546, 848 i.sa Y-\Ka iiW) ( J ) isa^ (') .;.-»V» llxil -a» 542 5^2 : ooc ^Ati t*S. oi -^° ix»aa 3*£ v <"0" ^*? 

Q*ifl ^» ^oicn T^ofsAfl 2a* A :i-JaiA laai. ^OOj^ 

£» Jjpi**? <f- ■>?*&* *J^'?^3 :?oV, i?o» a*,, : (l, e£ 
»» v oaA cAasi aa icro .oa ^>-i? Uoj JAfixk 
OgSfc ^a v aicr .cA«2 ( - J \,i\m\^a 2£>£o :bs<r 
.^■Li^aAiia -or ^biS v <xS«^a :&*j^a* v ocr:s*:>aao 
iicjia o\\*\ :^.aoJs ^aa aa a*> Jaso* a*\ aka ^ao 
^>ore ,L3woo jAte ;ocr Aao? :;Lxi»o ^3= a*. 
(^>3aa,fc?) 2aadai» o-axl Ae -2aAo jiiA (? ( %a4) 
cr^fjjo \a. oo<r ocjNi -a-aso .007 iaoji cAj ybaj 
:jAx2-aao r .? Jauao ^o&laoaia siA *Aoao aa :230jia 
JJmusWjso :«SooT iloa o%aAab (S^jMott?) Uoas 
ocr 2xa*ad ,\t** : Jh'.iTirT .i-ox, • aaaob -c JXaos 
: i'lwtr'T* , eioj ^ao a-A opr-o : 2oc >A\.yn> 0133 
IrjA^a jU ;aiao .-o-oSA- jXSa 2i2ao »uap cmmo 
2.a»a ou-oao .Uyn cjxfl* Ixto : Isojis 2lao A*. 
i^aiA w^i-b -op :2^©a» 2332, Ai. otAolx 
orfitoaua^o .ou? ^aAo i-aaAaA evAi .s.A^aa.a 
.2x- £» «Akx2aa :2Ai2 -aao ^aoi^ orJsxfA Uaaop 
:jAoi i^ao A>3 -cro**- aa : ^aier 7 . w Yrt> ^»a*wo 541 .£aXi j±ai -i* 

&2 io^I? ojaou. ^a U: Jn£ftoo l^ :.\Ym\ A 2pcu 
:*-&V> (T^aps^a) :^oopaa'5 oo-^o :1^2 oaoaa 
^ae acrXfli taixaXe :jpft>»ojp ^ai „a j& ii j^ajv, 
v owiao v ooj^ ajafla ^; r? ^oi .J-aoia f.?i» 
■ v ofl*~i? oaob iAS? J-aoaia ;.\^,a 30 :oaiv liaoy 
Xa* <r.\oaAaoa iVV'a li'iso cusp 2 as* a 2acj aio 
roi^Sjsax li- JK3AV3 iaaai :ojSwp *iail js«9 A. a* 
o£ r aio2 ai> :i3A$ £? -oroacii, I?oj ^o u oro^a 
£.io :isii Jaijccao ^*3^j <^jx> <^co\aa $2 r^adi 
^*>*2a f\.3 h«.?>o ,?^uAa :**2 Jaili ojiao Uioa? 

f?^? : J^? ?*«f o?» J~*?\? -,*f^»? oj?«~3 $i» 
«2 &2 .iiajcweo 2~\xao v ocri33o : 2xttAa ^u»*a 
Ise .iio «,4soo\»a 2iO*j3 : ^.Js*2 v «sio ai, : u ^» 
^.2 :iovc3 3&£ : *9°"»> y?o*.^? ^jtAi :ai.a aA 
ova isotr laXi# -Ajo? -ob ^a liaoi, it-^ao ^» 
v oc-.\aaaX Axuo v ocyc3.riX (S' ( J ^->.\2) ^aa-ivao 
aiiS :.ooiku3da jX~ js XAa JS-ai -a ia 
:-oA. Xaa UcuJtoi oooi ,-iiaa -. &X*. 2acA v ©ob 


*Ai: «>» 540 ^p ;oaap A S gl lJ|^ : o& awl ^,?*^ •> 3S ? 

&«rt»S 2oa2 U?ft\ r*.? «n»«^ •^> a v ocr^xio5 
.&^ >V*?o\ J^-o =&> ■*"?*$ J***" cr.Si^so 2*~ 
l\» »s :oii<iyfl .s-aS $£ei 2*>a2 *£ 2a3o\ 
^07 &V° -^" • ■ ? ■ ? '> rt ^fr? r? ?? -^p r x^o ;xa.iik 
:ooei r ix 4&£» £& £9 ia^b :2xj*d? £»»5» 

-cui.^*\2 J^oo t^ooA o^fjt? vf^^^VSP -°>*?M 
Jyr>? ^SJ r^oiui- ^ ^ . tyi ^a rid ^o .2?op 
a&a .00^ -liso :2»a2 ©00? ^i\io ©jS ooo- ^^w» 

: Uxxl yOtr-uo Xao-iao lso-a oocr ^a*a2a -«rao 
v oovS^o .^oii OuigO v oavi^oa aA.S.\2o Ix-sp cnpJD 

oS : -i**a~ : 2.aj»2 2aaAa< ^3 i©p£ asp 2 .iv.2i*»ao 
.o^Sj tSl :2i»a* ^©aJN.ajB ^aaaJSO ^0^1*0 
jiSa-iisap 'A^ JiSauftap 2ior 2:oaa- ^ap? = v o«oi.Vo 
2*,aa\a30 :2i; \a£ 2^aso ^L 2~-o :2i2 Jisao 
539 .;&££ UXXl .ias -ajaiaia A.a>*2, ^oi »a» 2i*ai>a -wi&c? ,*» ^ 

•keen l=t^ ojiVaa ^er &p&2 2ao* ,30 aSJssap aaa ;o<ro 
:ou n\ ,» n\ ^ero -woA^ pi. fi^JasiijcMo 5010 ^a-cj 
fJU -lot Xaa :o& i»lo 2i^ cr.\3>.ca^ 01*00 

: !^m ^os ^ioi'x: 2&»i w *ii &al Jfc£j ; ..iU« 
■ 2iV« . ' iftjp JiOf ^oA ^33 ^ocr? <r\a ;iar 2is« 

• ">ffi «»?> f?sfc? &M : - kS - -^*-*» £2 .;icuuud3 
iim &? £j :2ooil» jtf )3^ jlxb ^aco £fe \^y 

: **J \J : &*?°\ °£ ^ *J9°J* -^? 0)3? ^o 

2i2 E2&9 <£ ;ocr>, ^»;.So ,mn>\ :2*aal -3*3*. 

> — TT>V t -^«>ac :2ii ji»2 2fcoJ.'2a 2a-bi \^ r 
Jifc :lAo -»a-i A bio aaA? .2ii 2a\* ^ojsai, 
: ;.\a*.:? 2*»b^ A»;o -iaii du3 ^9 jos; ;xooio 
.-J I^jXxj i^t J».a3*i^ ^ Jla^ ? 2a.& yasisao 
as*.*.? rorJSa^aaaS jlail 2Joa\ o£ ^$\,k2o 
raecAo p£L ? J?wbo biLa s Ss 2**ap *\axo -o^e 
.^i«M^3 ^2, .\wo sj£2ji \a ;ni, £i£$p? o^Aao 
orfcob^sps eiiaA ^3 ,.» *iia*o :oia,*3b ftiU^^ 
-^ a - ; ? 2 **ai ^42&a o& *\b~2o :X.^jo3;o iS-iibjoaj 
5r *? : ? 0, \ « ^^ W? aA :2<Ai2 2aaA*, -a 001 *As: -i» 538 £ oreuf cj.o*. ia-o-j idi Off :£&»? I tA'y . S -o>ou 
I>.^A»\ Ucr criao? ZiNoa, &CiaA aij^jlo :;iS\ini\ap 
oiisaaaasa InV. AAi c»a2a ^ aac aa a a mo .iiotii 

f * P i«T •» ' 1 |i fil t r IP * r * 

c&~ aA Aa. ct^xj° ^??° r^.° : -^° J^M*? 
■aa. \An ^q\ w*3i ^A I :l3,ap\a p"A*:> ^Vy 9 
-aaa la»cv^ cn*%~x& nflao :<uwn Jaaa«t -croaaa. 
ISKaaoa*. ff iMD aa v QiI ;»~o :o-^XD cAaAo <-^.°* 
;tjo3 crisp ^aa.sio j id ^»a aa .laaan IfcoaaX? 
«aao .^iy? voa Jkoa*, Ja-ad era r a» : Ao: -aao 
■■■n^vNa 1~A . alia A*i ivucucrw liUjJa cA loZao 
v-crA: >ocu\ ^»a <AJ r cAa o£ 2ou£oo ISA. aa 
.o>ic ZaAioa c^o*L~aa3 aaofivxlo aa-JsoI cr:scA 
ii-ao j^uo licja ^aaSis: cn^oA\, ^as.a ^.icnoif <^io 
iiacr - ootado „<7unA llaaoa <aA*A>»2, *32o : Vivo A 
:1oot svaboaa :ii3a : Aol «»» fooS cA'->a~»\: 
^Ao: «as» Into lia-o . ffi' . yi v oeAa^ $ai^, yAa.o 
^aJla :^aji: JmAvS oA asolo ^oka cn^a Jaaa ^aA 
»a\*o ^oAaa <yia &I :^i"axo£> IsoA Isoaa. -aa 
oi^aiuad £Sl ocna Isaa! .*a» aio ^»>o <fc-aA„ 
iS -aio ;^Io o-iLd* Ads 'A? Aaa : «.q?o'a.tA>A 

.A ieo: 
537 ,2<aS.M J^al *.i» S i aXn^ iSsp 2a of v .So.\sao ^o Ja&Iaob Jfcoa^ :#« 
iiN-a cuoAa aiii.a iicn ^<*iX^ w»O!0ufl\^*o .'A\j3 
isA cr.Soi-o :-e7TQiiaiy ^aiocao <ucb iSa ocr :±.ax+ 
l* » * i So «cj £ia -era : iL- ^*a ftA\ -^-^"'nS t-<n!a 
:2Ai2 *aaa yi'ioyS v aao ^sp? cffcoisip '''ctA fcooi 
:ii?o\? too> ('Visoc) ^iscdoo li&oa 2o*A ojS© 
«be -.a» o2 isti 2ala ^aap ^aj :o& Xaaolo Mi, 
Ixtr) 2a2 Al z A«a.» ao\xa : aaaueo&o ^*?o ***?* 
.;xeua>? Jaw l^oa.W? (?J-J?) ?£ ^9-^\^f '''^ 
.\»ro ^iv, w ivii wSJS : <\*i3o^S crA a»2 ^*a oc- 
2a- : ^ftt*i $n **&aJS oa ^ a^o :2iwa lie ;ioA 
^oaa. :2iLai a« 2ioA, x*a ^ *ocuo .^ 2a~o ^ 
«»*»>» ,^° -A so y tta °f*?e 3 lioA o :aAu J.LvnSa 
aA oaiae :;iox.ait3o >oou ^u &£& la a- -ai 
•^oiqx. £a 2i2aAS .eev'a^ 
&opi'* &mJ&S ;:soa*\ jsaa iiat oca r a oa 
: ^'aoji £^A v o.Sii? <^*2 : !i?o\ ^AoJ u aa» Xoa 
<oouo ^i32 r*> cr : ****? iii^ou ^is . oa-auo 
*a~i? 5^*2 "-i**i2 -aaoa QiVUa 2i*Xxo Ji'ofcaa ff-TV^ 
ooj .opfUaa J^apa .\:Ajo La\ &Aa»a crjKoieuao 
2fco«So*aaa 2"axJa* g&o :^aoat3 JilaJla *o>a\qa aA 


?-^> _,i=e 636 :^tJ^ ? :"^ *** *~£ A» 

^odftsos 2s*VM»<» -ei««H3? «*?yW : «** r^^° 

:l"oo, £^» Ja£& *$P te$ W? &»* ■^ a ^ 

j^ai oa»?? : (l) 2^. *■«» S«*»M ^ J"A 

££? <*>&» 2ioi\ a^, oip ^il -ai l%j£ 
£e 4,&3 ^H : ^ 2***^ : ^ **^° ^" ? 

KA..S2 j&au** Urn 2ii»i£ <£? ^VP : ^r.?* 

ojii^o :$&•? &UH cuSoAa^ tf| :2*W Jiikto 

*& A^o ojftii? Jjax» ^0 *»o :2^&ao <* 
^aiotaml ^a ^» «oS2o :2jt»*Jai o&£ oft^? :2c&2 

j»l 2iaoo. :-ftoua^ o2 Jfcftj :6jS aaogo to»oja> 
y,i 7*\ o2 :^i $\& \aap «a^ -*» £j| .«**2 -ft^-o 

ft) I * <"mt. Parisicnsi. 635 .&2L £xki j& *-~*° :4sooj laMl&s oji.s a^L ;^^» o£a ^^A 3 

or^oia itoiap ^ia a^ j;ii ? ^ .^ ^ p^ 
;i*a-uo J»e^ ? U^oa ^po i&fcaaoa ;aja >»« 

Jo£i 4*tt IOM| ff aaL ? jifti^o 433UIO riajio 
^3 ^Oji .30^0 l ?fltt»0 ^ !ii ? ^CflJSfl?, 

^Ad aao .£»ai cjauc oiao :!%> iic ^©u^a 
**?" : w" **? ^^» ac$>kj( iS^faa *-^\» aio 

w f» <* fek> *&# J^a -aioojai eoei ^4- 

dfe£>> :.\oc )^» i^ii pOtf^) opikab :J& a 
*» J^douaa Otoji Ibp o-sj^ 4,001 $tfc* .;i-yi» i^ti -i» 534 -ftoolo Sen ;»\vS ^e*.?, -is»2? :£*» la * ff^VH 
—oia *<V-n £? Js-2? -i*aa'ais2o :ejup aols JBa32 
^a ao*.o :J*of baN-v ^^ 4*W? -<r «t^o^\o 

4303£fto : 2i**-a» Ii» <£ 2i2 oo*3ao 2?OT ^V9° 

yt ' : t jAL -A A :2s?aa? ^.oio 2as© 2s 2 -**£**- rfuaAji n > \VT,rt SVMMACIIHS. (') .(N. M. VoiMOtti? Mf) 
633 .»'.%.» «iao .2«£i? opa~3 ?oAs v i &2 :2sAi,3 i^oo c ? &**»3 

Mf*&*M £o fcia^w &© |4^»&4| & r ? H: 

H2o .2X^03 C^ .sA? 2oJMa , ,u\,1f) ;cro :„.\Ao.\3 

(*.? Ha .^i oiis ariAac H2 iy- aoAa ?*>j » 
(*° ''»») <*,? *» ■# M^* Hi H^ <*** °£ ioo,b 

H»»e :^od^ Hi 2*si jAAab : Hi a*2 IbV^ 

f*,? 2» -"^V-> ifloaa ioOtt? JcAA Hi ■fOr^T 

Hup e\flxb <AJo .&sp Hi Ai\.\ao :jAA ■ -■^.-*j 
jLoaac^A vfV ^? :^o»*i?o jAia v i\kioe lm z^aL 

-bio .(?( 3 >«^4*p4^) Hois (*<%ty*fc) -^cuiau ?-3 

( ? **»?) # ^4=w<» =-*> ty *«• *jfc*^ «4 "3*0 
:©b»A. *- Aiyri ^ejukbaaa ^Aor ^o. v ooila ^od 
oJKai? :Ai. a-i.s: .er»\o^ Uobs -dbo ^ ki sa 

2o~» «,i3o :3ii» 2a2 ^.K.2? 5^ap ioAb Av?° 
^ £ :^a? Iwm Hisotti 2~03o :^\yy ffi^fcfc 

:H*2 ?i-3 «i*babis2 X^ooo .fcadtt £ faJ&bo :1 *2 .23-S0 «!» 532 l^Jssp ^.aia ota^i «a£? sisa ^*o — oiiia-Ja 05 
0^0 :oii~o .om 2a>2 -i=4 -*r-S *«■■ ^,? 
ojkoso : ;n*A>m <^2o iS-A =ii\ 4^.: -oio>-:? cra\£& 

«i*Ao ejxia oja 2iaao? c£ ©,?»>■? '■&»* l »"ft"AV 
-130 :^ki. ,» ;>*> -x» Uao\. r a Jali .«&J 
4aoo .^tt r ioi-o ;bo ia v i*> ISo^ 1*?*? J~« v» 
Jrfsofe : -oral^ao cja^od? 2icow? wa» &> 
ia ;*«>&»»» ^J^oouiiJ £»• .liiSeL© 2jU*i2o 
otJKo^'a 7*«-" .ocr\^ :*cjox»23 .iao oou i&lx 
^&ao :cr.SoS^ j&oi.Sao? \ao .0001 ^A^top 
litbsa^ o^sp >3uou :enS aaaisaao 2iaa*op» -cnO-I? 

>r se2 ^7 cTT.Naoo* ,o<Aa a&Aso ojwi v *» op 

"V. ;f.;.» 531 .£>»» Jmc '&*** ^ ^*» v^ ^** *$•*& 9#> :0 *****a 

■°A %4»o oibaS vhJ& & :MO ,i^.i ? ^, 5 g£ 
^ ^s° *"° -v«S £&• vOojAi, 0^ ^ 

£? Jffcr*. r? ^ .££ ;»li ^ ? ^ .ffi A^ 

«n> ii« ojfefc 0070 :JiUi o£ ouiJo aitflo 
4ae*k, jbo* B „*£ 2^ <uAx> ^ ^, < r ^ 

ori^ *»*o :2s^a 2^23 ojai,,^ ^i ^^ ^ 
--a.VVJo :2<^A ojJdi ^j : ^ y^ ^ 
»liaa Z«^o 23<no» ^&» oxiao .Uiiai £i £0 
.c&Si fcoi **&*, erottioi* o^tAA O7(uto :U: ? 3 
i*o» ^oqjSa oiia ;2^bo ^ii ^ait oq , ^ tt 3 ii V^-> P>>? r^^ $$* :&Lii*o 2>aa,*io 
•i^B u 3£0 530 ix.i£J? ..croaa-a I/aaO :^y Xaa a-.SiisxIo :Ao 

.cam a&aais**^ oiy 

crX ^aso :ii-i»o aki XaX «»9 M orow^3 .'-iV^o 
op cn-3QA3 j.S. a^a ^»<u ^p a-fa "o^i? *ia« 
.'sXx :cj\ ia>: i^ v" 5 ? Q>uSiy ^traXy, loci :*a*M 
^xii Ul oucxi ^aso. XaJtoiX Jaapa ils-ao -aoA. 3X 
-alXaba <vn\,-t & iajiao <^.oaXo i^aiSa lioX 
y*Sdno .-i3f >Xjs o-:scX Jsocr u3 2acr .:bo-oJ. 

vXxu . ail M^iio : J^oaJalSo cjfimadda .oaXa 
* » v .' » • ' V ^ 

IcnSl oci 3-Xi-D :iaolo .^sl'**- v ocX iX\ o .ILco? 
^» XsX cX.aaa **"»*? :Ja? ,xi !»** .00X a,?i*> 
.^aU :(? ( ' ) v oa3li kv ) XL jio) lao\a ^o»o .£&* 
erJSo^ aja :caoaX lies ^i Xao .Ji^oa iioiS 
ii\ , \ ca: cX ioouo : .<naoa XaX . a» miao -3oaaa 
oppjssapo : XoiyB Jx-aa laaxso iksap cjXa X*. 
: ?>\y> !«.: Xoc 0001 -s^Xw aXxael licr ;ao\, 
v axa3X *Xa oaonatlo :i£i {Sfw g 5Va ctia»->o'X adoflo 
529 .Zb-ao -Sao oJktio -eu^ ■•bo^o ygittTugja^ lio? ^i& ;^\qt 
<^aa ; ... v >Yia iio? 2adt2 ^sp 2?'.\m Ixii £2 w^cA 
.OiSi la.be :.ai2 *alo :2*073oa.3 ~it 
iocr Jjl0 liis -cis : Joei ya.mp -V 3 ? '^V? 
v iao JuJyo ii. aOJ3 : ?oA v <iA\\o2 ^2 %±1 : joaao 
^Aor? 2'iaaax «r>3 o>abx aao .lioaAb &J 12<Aso 
0*40 Oiia :^ c o»o sXao 2.'fc\»ab :«c|Oaa~a &ia£» 
<^I : foo jAr a -i iacrbo laslxa crj* cui-Io : u orob2^ 
ijtoC&ia en— ii» ^ap ajlao .&x**h 2a©T 2>*a JoSb 
Joo- (V'-ado) ..ass? crjsab*\. ^J?ai3 a-^Wio 
jtaiue **>**? <f : - vm-?» rV&**> <* 3ano32 ;^Io 
is? 2Saaura$2 ,*? 051 .Jb-so -bao ji*ai»a c£k-3 2a*b 
:2a* ails o^a &iA crytaaao A»:o :oja>a jsobAxA 
: 2aaaa*\ iiab aisa ^aoe -Jauaii 3-%yn\ ojsaxio 
^0 SVft ^ cnS ^ito : ^o^o ^o.s \xd Aldose 
«tj aoa*? Ja^o .sooSia cuabaao ,apo cu-iaao 
2aa-o ft*? K oaoixp z Oki-ora -ojoaa-. 2&a ciS 2i=uo 
o-isokS oa>o .} yAVy .eov3 ?Loe :, ,\ ^VcL. laa 
.^a£&2*o v ob.\kc»? 4x1 :«,o? \a ,ap iAoai»2, 
oauA v ociS ;o<r a«v -^r» -iao iouaxj r a 001 
.3<A*o ;vf\\» ^A Hoc? <~x-a \ao :&£^£m> *-»© 3* 10 
f .'42*20 *X0 528 isoixi. o-.V33m ^aiJS : ^ap ^<r l3-» -ias ^.^o 
lilS x-xx ; JtubJiS oift.%- iio .Jen l*io»ia onfcbj 

•alao ilaoira 2aaj» ;ocr »~J -<nos.-> om *?&» £2 
Jfcisii? o-4seA liax > 3 ^^ -i^* ? -wc&ia Jpc 

: isBsa -a-iso »ao3 . oicn ^L* lioa; ! <^!xJaaik ^ape 

lio7 v >13\y .N-3 ^ ^ >*&»6 ^ ^?= *°" ?*** 

K <>±~ is : i-i-o cn_iLa ^JtJ-a^io !^ou l^Morai 
■S^T* emoaS -isS 2i.ai> <*3 oal -or? :k 30093;^ 
v ot *\ .. r>3 v ol3<tA:3 lS—; bcu : i.»2o fO-3 ai 
\As 1^3 : v oo^ 2i2 O0O» &*3 l?o£ V C0 3 3\0 

.2la^M Ao i=w &i ^o? Jicr 23>il3 oaftoaS v co^ 

ac jiia o-\3 -nyJO .Voaxxoi Crjibp v aQ£l*o *A: 
^30 .2?cr i-o? ? oj^ \J?\^^ X ^ ^ ^?- So :3 fo? 

:xi 3.V3 3- ^oov'kias ou*> cuaiio :2Li2 \i Jar 
^ ivi-^oa aaTSab .2*4" (S (M -a*M) J*ioa Jsossro 
= &w Aw Lm ;x.s*: soaoo .ou^.s: 1^ ao*.o : aAa 
il.3 ^.?-2« ■'=.?Jp ^ca<* 2?*» ^ ^f? ^ .*? 

ac>3 20]Su CU3IO : t><U-3 T A-i yOCn Vo i-iOO 527 .2i-30 o^»3 l»i^ :2p>\> a*\o» &3ito \Vrw> J^o 
is»2« r^o^ satis >Aa ou lalat 'Jopj ^"5 Jfc's? 
:^3 ^o^IiriA, ^> v ois4 J ^ v : : 2*xoi&A ;_,.i 

tt^3* .^oo-ai- *» >*^o»^ lli ,33^ : A?^ £? 
:^X»i ^ : r \ r . ^ :oi»:o ;x.?i»3 -oio» ? ij 2sai 
:3j r,?^ ^V* 3 ■ xca * v 5»o ;<t;^A v »iii t V 

:2iJSax>^ oiaik^t wisia: ia :2o£i ,\o!i .00^3.0 -S~o 

:^ii.kxa: 2x.xo:> -croi.^i 2307 Jfc30»3fiA o*» 
■jl*. 2op2 tsoS oiflo :od omcr v-i-B? ?Y*\ cr\^ 
:2^jB»ao J^'ia? Jaws 23>2 & 22^jq> 25ua aiiaXIo 

tt? 1 * &?* &? : ^,?« J*^*J &*«=> ofi loo- jjyjo 
oi^s iid-s *»& xoo- litis £© -0>oe)) 2**kxae 
293 ji&ao .o£ Jsocn ;£&£» 32*3 0^3 : i-ia 
^ops 2i.3JS aio •««&«# &*tt a£a ftsoaj ou.\.2 
:oj^ r 33a2e aii- : -SLiab ^i3£> £0 pois ioor 
^3^3 .23or JiUi; ^fiUfc £3 l£&Aj£ ^ «,o3o- 
Anax sao .23oj 2&si2 '©£ 2»V,3 2d&3 :*»*< saLa 


.}£>wtt -iao 526 

007 ilo .tSf2l &l£ *>l^? OyXiiOXB Jii :}o*m3 

-A^o ^ : ° -I«£j? "l&oii^ »~iao? 2a-& bo 33- :op 

• iouail ilies \sao , 3»d ersruft j i2o :*i*A iio3_3 

' ' ■ ' ' V ■" ' " ' * 

\\,yi i&u,3*b ^'iiisi i*»33« :2-iiaa^ j^o ^<ne 

«,33Xi3 <ui:l V _?iao3 ) liLa^ ^laaoiJ Xpcr ;».g)3 

£2o : ^poaVta ojS osctu? : J**3i> JaJO v <iier eoo) 

:$3sXlo JS,jo (V'^siap?) :'3*iA \>- ^3 3» 
5^cl-2 ;isa :o£ i»I si !*&}? *? 3 ^ s0 °& -«~ i M 
iaoik*. 31^3 cooi. J^lo .23*> o» iai iia? Csao? 

.2cu*i3 la^Ja? : & u **o~*? wX.iO aan^A :23-» 
li-iia cb^ib iJk*^-r : =>\ a - 3'A» cjS -a- £io 
0&3 jssuXlo .3-» -mo iauatt &=» A3 TO? :2?c> 
liio a-ai larA : Zirivifttb Iato : iotAla C\.ifl 
2=u»3 cr^a^ia ^0 ^ 0933X1? : ; i.S\o ; . »'As .e 
.01; «»i3o v oorAi- vAmO .23uM -a» JM-illoiXe 

v 0L3Ai. &D01 . jtAx3 TOfl^ 4,331 2^3*) : 3»iO 
.1«» ? (*) .(ftf|3 ttf$3 Vltf$k) («) 525 .2a*ao -aao ^L 5^-i3:? :<£ iKiuM }oi iiiua ^*&ioo ^V*o 
«i JvexA ^ ^,a :^so n , -i\ j <rS -li ^a 001 .^Aaxi. 
^kia &; :J.si 2»iL ^oa oS «i£ !„,tt ? i2l^» 

:?^t? jD*jci\j3? ;>,o»3 <rivo^ *» orA^isio aw 

•Ao :2tt£a.2?o *A\a !^»?* ^? oy^* ^4- ■amo 

le£i» ^V»? :«Vt3j^ e*S *»a looj xsb'ia V\^ 
Uou locno .-ojio fAcr «S jii A.30 -chiis 

;ocro :,A<7T Jio» r ? 2fcoi*3\» ,.» iis-ivio rcrJscA 
:I?oibO Jo.?? v oo-.\ax*3 ^p locr \~?? ^\r* i-aia 
2*aaScL. iSJo ,*? &2 .a-Xaai \i. loo- Ataoat Am 
-ok*2a *op ;-ejeL2_i ^jd ioo- iijo licuoio 
.*©! 0330m* -cro'iaoi JSOXiaV b xvAi^o &aa;a*A 

iaai .Sjo Uj o oA 2aXo ZotTtts ^i :J&Mol< 2iaio 
4?*,? t=P *?*4 '■<"? tf isoL? -SJ? i3£2»o :2iuu& 
.2o«» acrA ;*. sa :,-»<« £iU iioo .230,300 uoiol- 
lioi'&Sao ^0 j£or 2o»« ioou 35? :2oerr 1~?? V\^» 
«*? «*** *» : e°« i * £** »** *»• ■?» I??*? :T^ .&*» -iao 524 wOUaouM? yOk&or 'oil °9r? :J ?f ao,fa ^^ <^° y* 00 * 
J4& i?io ilaiaaaa^a jilS^a ^A^Ad -aeo . v cA»^o 
*-^<r oi^JOsI iio .op os^i ^S Jul aa :-i-xa ac\ 

.^crou^xl Ao wClojia ::i3^3 

ioo7 44-° -t*^? J*?V« J*4 t* $*?*4° :;vnx»:? 

x- J-ioa ^sois <rS ~?Jt2,o : ^.oi , JaaaiA ^ao>. oj^ 
%raap ;o(r i*A :iiiaoa> ^V??° '°*? ** s ^° *C^ : 

;oor wCUai, Ajo :2asaa I'iOi- v f, &<■ ■ loaf li:? 
;iodu\ £9 loo- aa-«\; A: -t*^? Uaosai. „crA\. 
^L^o ?foan\ : v aicr :'ieuA v oi: ii\-o : ^»ci: 

;cL» v o^i: jA\s *<t?oSx ;*>:o .^j'iob i ^ . »i-i <r^ 

A? ^cro^xio „cro\i. cAAio ::?lJf? ii^fl cn^o 
(V^aoo.1 lisx- v o«rivtw» ^9 V3a ai ioej© .^xao~ 
CT.S -ijtO :\*^->.:o !9L3».iS2 ^>cro ITJJO.: A^ 

:\f3S,iru.3 :-*»» Jaaw iso>? ^po ->olDu3»3 iL&pfla 
OVsAi li3 1 \i- :y>\,.w *>»>3 ;<nS A -ABO Asiafc Xi i ^x 
: Jt*3^o io^o »» V &AA °A -*-^ : . : '"f\*yt (^i) Aio 
ao <tA yticuaoo C7i)oo .VvS yXbaiaab M oroiuaiaoe 
*(?«6 i»io) -}»^ka orioio* ^-xso oiora :cr?S ^aii 


523 .iiw&o u itf V ?*»\ ji £o :^eJS JjBfcJl^ v oocii £a : v oa& 
:JmX» \x «,iao . .aois jciA .eoi £o =?!„>» oo.\ 
:i^i» 2a2a oar £» <up\~.\: oijsvs ut .. ai; —isoo 

.tAjcdoI^ <Ai.5 *»>*» :-cbi3-fo Joo\, Off! ou-boja 

^90 mmajSiSip ^»1 : crj\Ani ejXsolo ami. o^ubie 
t 5 ? °7*^ '+ov ?^o .l-iol? 2*>o£ ^ase c-\&xs. 
<^2 ijCDQito-kiy ^ ixi: o.s: : \.\n £»£? 2^** 

(l <'>a6iIo34 .is 2i,ail oero .^oncx^Io Jiaaiss 

asxBo oiaut (YjA^ > o^a i^o .la^s ^iao fo- jsftS 
5^1 : J»<u*<AS mom cpaou.is ioJb Uksa : 2X0^^3 
;i'i3>» ;pcrj,o :;Xa5laouoQ;3 li-icuiCa w oioS^ ^xOib 

-g 30 ^ & : 4*»* y?* ^r^P ,*? **? o?J .2*ttOte'a^S 
»a!0 ^30 jioSaOAdia 2a***jCD \auao :m\i. yfri? 

.JSiii.nSjt (*) a»lo 

P*=S .2>*S0 -i» 522 wa^aa^a wopo-oi ^s 4^0 o2? : (^'''aabi si ) 
.^AX ^sjaiw crj ^ ,\.; lots :A.3 l.ixao N*3 ^90 

.yul ooaSo : m\jcA a :?oi .oop *vi\3 : i~i>o^3 
^wol : v ocjsai. 0-i.x: iS 33apo : . o»2 ©^3 990 
0735 ..AOTtse\ .oi2 orx-o :.ois&2 ^iaxi > .OD|S 
ear i^>J?a L^V^cA ^07 ^0 &iiJS a—».\: ;A\:s 
^3(71? :^ao3erp 2£ja 1^*9 oioV : f "'dOo;^ 2iBdO03 
^001 &auao3 3fio 8 v ocosjo\o A yoc-xn^js Noo- 23-3 . Ssoo "C 3*33 : JtoV.3 .OOlttO i-A -cu. :2l33jLiSa03 &o£s 

itT7i« *^^ it \ ' IT h . / *f 1 • 1 k • , 

locr uo .2x2&& -croixA 2©or J&*ao -iao? oiJSoA^ 
..oavxoau. ^33 .<u2 off): aaoailo :oisA r -iiso ;*3~ 
aio Vl3u3o ::u3.S3o .03030 2i*2s : »ca2 oAjLx© 
ooer ^y* A ..(ro'sa.? .*oto : ,-Ja-ivs ^ocuio*. 
oittX lie '?w.rflb max? y a±l 1 V 0*330;© ) .aaojA 
.lUxaai 2*23 : iapio .©©& *Al o : Cooaao? laoax 

i^p^aab ^Acr A3.© .bo>A3. "A^p : ft^Ja*. 23>»i3 
v ai2 307* **? 001 .2I3JO 232a oof ^3p ^oix-.si? ^3-: 521 .i3*» -330 ^ft Afi *,? 3?m Xa :;ocr di^ ojiSaSb ^xAao .233303, 
loi? iar&i? J^Ua :cr.\o^^3 I^Joa) ajtaa : }oo> 

:fila ^.«a \i Ua^oj; oiiacuo .07A 2ooi 

-icL? on&ao^o 
:o-Jso^ yrt\<a ?oAaa sJa :„cnti 0x1-313 ol.>3 33,0 
^•2o .ju2 en jAJai £ aa : ,30 is ^ ^o „ ttrw 
ftiaisio - v a^>? qi aa ilJ poX/OAS ^.i -. nikxbo'A 

i ftvov Ji2 Jon :-cro 3-33^3. \ fiseAs o>3oas &J :2~*x3o 
44* r ? 3.3 .JXoou^ 01A .So a: L.0A Jxaor : ill 
4-Cu 07*33 :oc 1^*C7J3 «t33*0L3 J3 g :&*>» ^»A 
£9 .V3*. ojaaaaoo o :\v aoao .op ioo- ?r-ff> ;^wvv) 
: ■ J ff n > nt» a &*i i^4? cwiS orS -0-0,0-12 : 2ojX) 
: r»n <o«A\ 007 ;b3J* 3^0 007 Sil 330 .©07 £p„ £« 
J^Jv.Slo : 01133 $&3*.2o .a-S *..\3.s: 0^U3 g ^9 
l\3-OT3 }aoi 33*3-3 007 :Ax3o* ^ ^ijk 23070 .c-aii 

..JO^s -.0-03*3 2o"^ 33XD ILXq *X~-0 .&U338 -33-3 
:^>>X ioO" X.23 }OpOS39 233^ 2103.3^.103 ^3 0733 

if- .*? : 23333,23© jA\s li^ ysp ;oo- ixsi.Vjps 
„co\i. ^s x.1^33 :iAi^? ofleiosS ]\ , y t «3» 7**™V 

• tJU3 007 2 3 2S 0tt» 33\.\*3 tfaJ : icr^I ,30 233^3 

©07 jAi^ £» (?Xii») :2>2s 2ocn 23J3© M±** 33 


.23-ao -i» 630 ;oo7 j»a£ & ;2xs Jii^a tfb >ooj a*» <n»3»«^ 

lifceiu^? -op :2ia~2 &»»^ ?»** >?°1 *** £• 

.ojS fcoci *A— ao 

:2?op 2ocn i»i»^ap J^fl> :£**?? ^o*M tf? •?» 
:£*» *a» £94 *oS> -aii-3o :2i^>aS 2a* 2iiS^ ? 
loo- Aoott? -oia - oooi ^axisxass eu»ovS> %>\ 
wOjeiU. ,tV» -aio £2, .JLcjSi -oidaao? ^i peAa 
^2© .»o?o.Sy?*o o>*^£ *<&»*? :2 **- 2 ****** 
.oivvn % 2a :a»2© op ^W? «>aso :2a** ff » \V? ^>* 
:23-» «a» 2i*3J3 JSoS -io!bo: :2aao> ^o 2*2 J»£U? 
o^.lo wficio? \i o^#? r ,? y» .2i2 2ii» n ?-oio 
-^. Vv 1^£" =oy>» h^o o"<^ ooct ^jfB;^Y> :ojfcoA 
\y.y r ,a ooi .1*9? o7*o»kaiap ^o iS-ift^? 3*2 
:2aor *M 2oer) «aa :22iA3 .omtsosja (?ojS) Jaw po-l? 
(^'Lo^oDUBo) :2ioj 23i^ ^oioSi- yttoAi £? ^2 
^©2 -am 2s.*» ^oS> ^op; Jaoi as# -*£^ 
\^m A aJv42 ^,? ,3a .2l»2Aap 2a**»o '.aSi -oidasUo 
ft ^^V.. aiii :\S.n ojiao an-aio :2au?i»? wa»oa* 
*ao .2>Vd? wfcoiaiPap ^sp kai^o :2o£& 2*o^g 
.03X34? fc2 :«&a^ JdOXaS o-i* :;Xocu; OJ3 i^a- J g- n . n .. t ie I '< 
519 -b-» ^iao -joiis liiaaao :tr.V^i»i Jj&o 0po& w±lxio :3^ 

iiioo .oio«w9 JSa^i ;xis>iii 2fc«cfi*a ojfr.& loot 
v oiiL<ao v oJs,o»i :i»io Joe? iaoiao aa :iocr 1»ot» 

rj& A** 1*^°E y "^vv ^* :-x3j^ **>"«>? A-i 

lis*; :ii>i*!^o &£s M oioSx ^Jki3 wai • ;-y» u b,ao 
ioen pin* aao .o^i^S«l3 ^p '^«>tt^ u ofeuaa!kib 
^oaoxa ;ocr Jfci :£» 053 crA loo? 4yl3 iebaoid 
^o^ loo? akio :2it*3 lii^o o«l &£*«*. l^oa 
boo*a 1SO& o£ ;ocr a>.o aJsio ii?QV? -o-aaA 

iA&13 JX i >B .■U^t)3 low ^3*33 - JTA l l 2=133 3*.3 .&*» -i» 518 

OUwi A As ».a Lai : ctJooolB ;ocr -VM^ -^ 

4eoi iaoiao 
;*.oa>s*ao3 ^SioJtt S=S :fao? 2,307? 3 ^3 »oi ft\tt> 

2a3B3*A ;=Ut3a- w»3 :0»fli 3-a. isi»it> .00(71 W »»aj 

:oi&aoa .Soir 2^Ai? \yy :iocr raia,. :ao\c a*. 
6%aa? 22uoo .op iocr a/a*? aai loot As-2 iio 
iocr *OXabo :opo>3 Jao.Sais ^p -»<r2 A :xo*t: 

A'V rri loo- 3UBO IliDO l^OlttS Aa r V» aa iSoisS 

001 aao .wcaiits2 ;xs :oA ioo" *» : ° • ? » m^,i^ s 

:. aao .S(A ;©er ttol -.Joir M o]Oiki2 liso^^o 2:>a»*M3 
^isis Lao .jjoi^o *o&2 «iaa»fr lao -i-axis 'A? 
.aaa kOOiS & or^^ak idlo : laoaa ofd\a 2*»ao 
2oo? JlS\>\so :^oio»ia 2ocr 3^ v i»:v o=>-a^ lio 

0001 ^L»» ^V°° •^?^ a °^t? - p . oV^ o 2i*a 
voCusoia 2x» i-i. .aa :2~*»i£ ^0 a*ftv» J*» oiisaa v ao 
aa iasou.? o-*aio l\.rt-io .ojS Jobj 2Js»» ?a~a ;'Jba 
o-a*l3 e .n\ aa 233aa>3 007 iocr &2 :l*aaa lcr„ 
( V .a-S lorn) \al*>o :2aiii £*? l\» aa ■-i*a r J* 00 
a»2o .feai icr^a 2i2 a-al? Joja :Jsx2, 2N ^33 :asp2o 
£» jib's* ;*a» .afli? :2*.2*ajto iJKco^Aa c^oa 2oor 517 .&£» wiab e-.soS li\ja ;oer J& :;jk<>3 js*» ? 2*20*3 ioo- \m^. 
V* i-eroso^o ^oiosu'ids jXoaoaa :2xa3 cnJSo^l.e 
-o?o^oiao :;*>otiO ^09^0 ;i>o.\H ^Bfei v o<riA*3:j 
v i»? cJs Vrv S ^sJSjcdI aa ^*a 007 "T>mSoj> ^a 

aaS tf&oj o£ 5 ©a**a :2e£& ;oo- aiia lik<& s 
.^uitto ^o> J» 3>M? v^ :i^QXii3 taJs! jo 
^•N?P isaap :2ao\, oop crhsoas. # oSS «**© .osx© 
criooi^o criaoai aaJ, ail lip jiaj : ^Alaa :basJi.a 
ofU ^isis^ .A«> z^miseS ^soa ouoxs 2*.i o\.ii aio 
oaii. iia« liopa -era .^croouao \ao ^eros—l ai 
^.W^ Wo .2aiL2a ^2, ^o : o*»fto ^ojeai 
:^*3^io h^raiftS e :^:LaAo :i»a)A ^eojS )ooi fcy2a 
tt> ^o.SsJso 2aa aaiaa :oaciii >,ai Zocr JaS.Stolo 

wiilo -^^M* &? ^"^V 3 fc»*wao© :l*»ii »sSruao 
: ^£ ^P °>V^ : &°* *^5» J5AI J^aoa *».< o£ 

ia? :&u 2xoaoa .w jWjri? 1^2 . triao \i. 2oci 

•4L si ^0 2aA^2 ^0*0 :j^u> J^,o .^a 
: low ,*•*,> o<r 2*a£ ojii^ aao ^p £j .-*2koa .3*a» -i» 516 

A*i»? JjmH ^ :JJU»i» l^ao -i*» ooj .X.^oa 
l^li &oo Ao :^troi3 «dL,.s: A : ^aasaias 
eriseA Aso.so; iaa Ai .crj-a-3 : Aaoco Ao 
lo<r 3Cu{s*>jq : ^Acra ^A ? <^i *oo> ^>abo ;^u2 
*j>fl y» &fo (?;?bi 9dpio) .x&a 33*0 yOaasi. 
;^o £ ? J^yj B JJ«jfiauk»3o ^j ^& v©iuk^ 

^*Xoi „iao ■nit) &oa)a loo*p *s» :^»3 puegtA 
rojsuaV, Ai. ;ocr Js*,! Ib^Jd? a-i^Qi -.(risaia Jbixao 
ffi -A v ©oaaa AaAo .<ryaa Ai- 233x03 ^oo«i3o 
oAitta :Atifl3 Za'ii £j* .001133 qaAo : liLAi 

,33 .g]» \yvi ^uco euk? <^: :^o3p jvASi v ; A: 

^Aop : ^kx A»«So ^3jcx^3 ^JSso 2339O30 r ? locr 
,_» jAk Ao loc AiUL lA 3,3 :2'iftJa* ftsoa 
^.voiviis ^j :taab ( a*A lausa-i $0 ^ jSg :oj-303 
U \ .<o ^aio : ^a»3 ow?o eiii^? ixlaa Jfals 
.2*Uo3 cu«jq3 ,3? -ojoA\3»o (? ( 'Loioa^xi?) 
$* tf*k ,?-3 o^S ,» : laia onai, ^ ^O 

•5? ^V?P° -M^ *»? )*ii? ^OM^aae :2?A*© 
i*03ao :;o<r -A3 jitooci ;.'..Tn\ :>ao ^is Ii3c\. 515 .&*» -i» 

li*afi ^3 eoi .oocr j.Vb ..cro'ix- J-,xlJ ^,? ^Sor 
jikaa*^ ^pp -<tb ; xiVsA ^.iotio -a is ^Aoi w it£0 

w5 <7\aoi» .&&* A.M3 «ul -.-a^.^2 2S30JB3 ^033 

\ ,*• i* * # » !■■ *■ ■ (T^ *■ ***** »»> » ^ r 

0JXJU aii uto J»a«J»o uOp :iocr lie* cr^ias. oJk3 

?~ :^OiU ,-JOO. <&^ *Xm? : .nnXWv ■■ ^30x3 

(Y£*ab\sao) **o? jaaupo .paAa i'n-A'? lacAo 

2-2 £fl slip Jaoo .J&fejs ;i»Vhn p-opo : iA\a 

: ^ox'iao o-X-3 Jcpi o2 : Jooi \vikay ofJSo^ 
' ' ' ,■••■■'• • » , 

: .o<rA Joe 2cwso aa :)ob{ *S,tM3 :siaa iotr \il 

: -aalpo A-p I?\A 2*j~£S isA 2* 2p : juAa tj*a 
;o^Si Ax &iu> :;xoioAj»? <*=>°p3 K 6oC~ oiaoh 
Jsso? :^*M -i»p crAo otssla \\jjo .^ulia \io 
j<xXj03 fc p nio i 5uls : JSooi outf~l -orojli oidw 
-i» i-*^? -casi :cwbcA c«asp eitwi ojJJ Acti.M 
OTJS&xaJKO Jepi -Difl ivooia crfJsrA,, xroA^o .^ao 

Jxso\ *>^r? "-"-^3? ^>*> A*. «^e? : ***?^ » No ^? 
-i»p ci»2o -craal Alp *o& .fAoa Ap oAoi.S2o 
.ooA oocib <s*3o»iao3 &xo3 <i\a,Bs ,.» :&ao 
co.\.o v-o^ o\i- ^o :lp'pZ Tii, os>d & cJjmXa'u ,&*» -130 514 ;oo- jcpo :}»dco locr Sal i^isoS -woopi ooir ^ocr? 
jJA B aagj ;oiao\a :or«so^ »ap 0001 A**3 Jjoo .ajo 
gSie .oA Joojyfibia aoAs o>aaA? iSaxto.+oa- -^\^ l w 
.]*o£i *?*»?,? &M? 1 ?? :iJK0uS^30 laoo^ crjcAi ;otr 

? - "S « f* j .'wyo jtS -Xaiio : yiipi -aso Uio\, iv<A 
ij/oottio JjoaJL &* 2 ^ p&tj -Ail -aao .liKo**— o 
locro .yOO-S paA? r A-2 ^oAsa J^A ^ooA -~*ix>o 
aaaA^J ioo- »*&>isxapo :2m> <^.i ^Aei -iao liiuc&S <A 
jldoaa I.001 yap Ui»: .cS loo- isoio Jo 01 iAa»? 
v oo-\a J-J ojooixio :^k*sii jooiAo. ,30 ;:***. \i. 
;'iaooA3 aims 007 : Aoa-a crissx- -aaoa po lIoo&*a 
iio -U'i-2 J--i 2iCO« ni. ^*Xo2 -i» 2iao\ JsoS 
As*cr Ja?A? t*2 : &*U0 ..1. A 2*ui« oof iocr ,\-i 
^iso 001 : t*?*^ib 3aflftflj aaCLX. „iao 2ocr liaa 
-i» iA3o\. o^»I >i»o -locr „croX*2 v oirooi. 2^-ao 
4?,? A^tjA . ox^iuo v <u=>>i? ^.° : -^°° -3aai- 
Axd? -cp :2ow 2<A v oc& 3-» -isa oer :lioba 

Aaaso :^ix ijcxi.3 J-iJssp ;*.; ;a> -As? ^*? t» 
.CxAiAo (V'^ioaA} jj&i 'frfii 1 j Uoiao ,'o^\, 513 -lM» -»» 

£-j> £4+ X& :2^» *fl» v ii :^« -ii 
Jer iii >*<">• ,3^o .^t«>ii\ ^'i^so *»^oi»? l*«?g^ 
:li*»ioup 2aa y+1 JS&2 *3A* -aiS .A? ^23 :«S,o<r moI? 
iijca 24flu.!bd03 oc ^.la i^XAiiis —Sakfc aS 'So 
jiaJKoAb <^2 : ^cnl* S>il jaB &? ^A-2 \v isil 

.2a*?i>? <A-? &***» - 3 ?*> 
^a-jo *aso3 ^croL-^i? js.VtiK ixaj lm $a 2*2 iaoao 
JsftJ fp q;n>i\-i loot -croi-2 ii*?x» ^.p lien .21bo\ 
:2xoXup ilia :2ouxx»o 2x.'aJ 2xi2 ^p iliacroi js*33 
iluVyft'aa oeoip w oroojai ,-? °,?-»>- ■*^»? onp2 -ia 
^333 svi-o 33 :^o2 wiio *3U>q lo&l-s JlaS^ ->*23 
audio . v eq)^*vN<V 7»i,y*A oacjiia : ial'iti ^sjso 

2.i«&ftVn „is :-Xo2 -iao ;i,art\ xo^Jskla SJSJa Jap 
2~*op i*^a iocro .3-o?3 lacaowo? iwaaiisa JaJsab 
.;isobk^o \^3 2aaoaao :2l©$2 2ii&cu3 2jAo 2ia«? 
oocr r ^-» :2!>;s.oA. oocr ^*fl Ajq> ^trocal? \\apo 
2ak&ao iilao As -ax Jaw so laoixo 2iia 2ut \a ojS 

*»a : v?*» v^ 1 ^ ^ w? v • JB *V ^ ^J»» 

U I" .3-so „i» 512 

5 'J-Asoa-Jta £ iAio :^u>ti J=m& o& aavl, &e 

■V^r? crjsl*il & -iVSoo ^up^oei -Jsoioio crXa- 
^Uf ;-n^3 :l\ya ou^.:? lis? oofc i?«ro .^Xauou. 

6 ^V? ^.?^ ^ : J $* ^ ■*■!•* ft? ^ ^ 

:2l*^JO lis* >yoc7i iVi.Vso ^A«?P ^3 li .-Jsaxiiao 
Ja\ ;,&iy ^A v ;? .^w J*3*a o^S ^se Jaio*. - v^N 

: *jLsm: «<XoS^b 2&ioda aci^iEs »&«Jk2 t$Jkm 

,?? : ** A * 3 £*^ A **.? 3 ?joJsso 1^3 2*.iol3 &.ia&A 

„cjclMu.;> pin liaaVs. *axS 1*2 Jyi-3 aa : isiA 
iisio**! Lisas IioiiuJb <ui :ca .cam .oio-i :U*xi9i 
oar J» a^Ixo :;ivl»\. JistAxo 111 -Jsiio .;<a\ i> &i 

axaa :,o»M.\o a*s :,aiA .sojuJMo aSixi : iaoii 

v, ( v ' " ' '," 

mSJI crcr^I :iiicr la^aS j 2a i iapi ..oa^ -ivfJ*sio 

■(9 Mniyi.fr) (') 511 .3*» -iso 

^Ww -o-oa^.2 ;£l3jo :iA~ li2 *»iia: &? N\-*> <& 
:2A?»? Ja^a? S&=>«4 a*K o?) xy .lc&2 fiso^ 
iA iSzi, -XaxJioc isomer ojS ^:? ixoi aS ji-3„ 
:\.o?a y?» i'&a &o ±±Sl Ska & ;2iooj.ao -t-i? 
2i3:& :2ap^Oi. 2»iaoiis ? v ocr.\o^.\ £ aisa £j 
■iuaw -5 .2^oi ^^V»?o fea-3? £oJk 2a an -j 
ixao &2 .<£~?o A.? ;^oa^3 JaoJsfio 2Jdst 220? 
lijuo isxito-3 ^.I-uaoX. li£J2 :lijLxu.S Jji jsii 
,.:? au»2a 2ia-2s : >-o<x 2«~ ia li: . M JSo^a 
Ibis? ?y > %« .a v o<n.\ -ni :2a cu,? ;«\ia aoataoo ftwooi 
*A*a 2ii>»2po .^oojiaiaa ^ua ,Jso> :2xlu ji^ai 
■ yOOT^oisiuS ii-aol, X»:ooj. Js-ooi : 2JsaiX,o ?^V fr-f 
:Jk1o<j ;*\\t> t?A?£> uMaioS 2*o 2s 0? -Si \i.o 
sai. ^*S?> ^ £? :lsioff! &>2 ..jyA'VJ? ?f"™^ 
.Kii &ixap 2?or ^»? 2o#2 ,Xj}J ^ :<w\tY>\ ^a* 
.2a : ^ft.y.A k.ocr .xs.flso ^2 1^: :9oAa o^S© 
^o^aii ^ap ^£^2 : Us«? jl^a ^.k.2 »> ^£» 
;»~Jso :2a*aa &S 7ua>2o :2£o£i .otrX^ao^o 2~is 
X^cr 2*2 >v 'iao fts&a ^iai -Die i^iso a^sbla 
£ itA Js*2 J9>m l^to 2?ff! JNoi ;:o\m ai :2*oa 
.icr^:> ^boroasa &iri .g » n ixoxak 1S0 2»«a .&*» -i» 510 Jaofeo A".'..t>) Xi lo&ia «ot«o«# ^ooott :23aO<&A2 

ffWi V I iJJsoiva;? Xa \io :2io&2 Jao-3 ^>~^a 

.^slo r 2 :^*aaSv ?iSaS :2i=ii3 y lo 

ss^o -a»=o \«Laa ,*aaaa C-wijtJs . iiao 1«3 is 'wVt 


Js^ys; Ju3 3*3 OO.N xla 2aa :«&&> ioysoi** ..cr,oL>l? ;;'»aaci<u 

jib <tioo. :^o qa*2 :Ia-xao 'A .aa v . iato :23a-a\«l 
»fa,V,3 ^-iso'VN .\Xsaa- 2-!OA> -JU>> ;s*ii-x3N» 

&S&2 \.^ r » » ^0 -OI .20&23S -N*33JS5 JV^OtS o 

«,xoA\ ^spa .oior :2*'cnS: la&bsb lXacr& aisc Ai pw S 
<^ocatt3 k»ooi aa ,-a lacr .illA i V^octj) i^ai^t.^ 
l^i A , v" 3^o 2>nvi :2isa*4x 2^oaoa \aa iw.o~:\ 

.JO-MI ^V-0 )\ . . | V) JOJO (') 509 .jL»2 ^*2*i? u iM 

: 1^— o ^oJKl lx.aa ^ S JmP soAa v ocn*— a aS? 
oil? \\y -^a^o -e? aa v.01 ^oov^om iisa &i 

2»* i.vpo . ; ^ \ jDJa 2.001b o^ni? .\.\.y serosa*, 
^.ffoacxSo : t b»a bib 1^0 sof&l ii : M oioabai 
ensax ) ^!Lb Coi^ ZNosowaa -l^fc2o :2^LttO caa^ 

:^euo 23aCUadio 2jai cKy *a& ^x.0TO . f '\ai? 
: juA.s triisLsiaa jisb i\^*ca *er«OMDo woroi&o 
Jsci^aeb jldops i-A-is^J ^>o7 -J^ foaafio ^i&a 

^ p H * * ' § ft * ")™ , 

: W** J *£? : *«*^? Jw&ios^ (Wppxo .^oo& Nojasao 
oxiiWo *Aau3 ? 3i ^3 £0 Ucuoi -c-Ax cAo.So 
«watoV.?o ^oSmoJmx^^^^cjj) tyop « ^ 
-era-Axo .;ioa*? jSAa „ico Aia«\:o ijaxo l^s 

-*«X> OffcO ,-»Cu JoJSCJ 

M.^ ** 1 *??**» *A<*? vf ^**??? ^eifcoSjjJM .Usal S*Lii -i» 508 

Aaaa X*2*33 -aa> 2ju»ii : 2aoi.t lis* ^Jsao 
JsAaiOo -.ErtyorS ^ap uM&JSA^a iaoo* 2v°° •'^•V* 
JieiS A»io ..\..tti a.ox*5 <o\. ;xo3o-jc3 ko'y*yoja 
w&» ajsri ^ifso .„cro"x» r la-so "ai. .\\~.Vo :l~*i:> 
jsoiA-oo iiopo o\»o aontoS: A»: :jaa^v ^p 
ggroatyio : }uw 1^5 iiuao : o-^jca ^ap ;.yiv cr\^e 
-croaoJOO :i2Ao lx-o ;"irbi3 _cr&*iiA.o r^soa. .$£*. 
oj»>ao? l^aoisjuoo -Jiaa Jet &.» e^Ls i?ow» isaa 

„crcL*.3 50A3 aS : ^4? -iao JTU^b ^.3 ocr 
ojjap ^.vni cr^oas aid ^00 1^2 :>o!n;o falL biaa 

.00)^ 2a\. 23ou. iocT-o :^*x U»o ^x^ \»i*i? 
.-so 2 ; A«A ^JjaiJS cr>.<A~ .073333 ;*.c;3;o 2Ji»b 
V?V Js * 3 ? 3i^ x- lijaoaao ioo- ^:? iA *-i»i 

jikOp I'^*\j. list locro :„<7:aso:scr .eo^a 0007 ^ 20200 

>0^ JO 3u«3 ^3 k <30 .;XO»ix»3 iL^O 2j3jjS» 
Cr3»3^ Jm2 iSfls OOU23 "-^^? j.vAy'J O^ -^>* 

\i, :233oicu3 Isisia o>Js«23 Jm :X>2*i? -iao Jsusiis 
^p is .Ivao^cu. m; Xax Ax ^p :^»«A 2*ia:> 2'i.b 
t*>aro .«?A Uaj ;,yi\..\ ^Wiiis :or^su ^90 3> f ^.isN: 

■3 1J3 00070 .2x*?>0? <ri,i^ o\-Tp : =^»2 er^njc * 507 .£io2 XfcLia -i» 

;o<r wffO**2 OjaXi X) :X.2*i3 M 3a» ^UiOi \v y. 

r*-S? &?£ t^?^ J*^i ciisao -Jaala^ «oi ? 
.2g£j ^ \j.>9 £*,£ ^.aj^p J^aJ^ja ,aaio :oyai, 
;«-=>♦« :2£oa&iaaa g^ao iiuio »* ->\ ?^1 «$*g* 
■< oA . tr ff-aaxa iVtyj&km ^ff2lao >*«vs»? i^o\3o 
^P -^H l &&\ *?&?? ^oo^aa loci ou3\b Jiff 
ft*=A ;iottea3i pjtojkfcjlo :ft^L>i> U.?ao ? 2-oa 
-ia? Ibaco Icff Iaoto .^.s &uaa&S 42 Ifiso-ai 
Ai? £»»ii laoooo .£33*91 2ajs2a aia? :2ioja 
-iao ix.iO J3&1 :jcA-» «3» U>- &.aa&S o& 

2'i£Ll3o Cos iXcu ^ gAa ^g!ft\irj :cuau.o; ? ;.-w\, 
ii^ ? Jaxaj-i : ^5^ «•■?? o« ijooio .o£ ilia 
oycbacA ^o Jjaola ojj .2ooi „ooX.2 . a»a 07 a\I 
-a'aaapa jiaia ^ax'xao :^aao 2aa off iSka*ff3 
..jaoiii I^-sao? ffiXfl :2wo 2«a2 073 o\i£o -. jaaa 
;*o~ off : 2'ax. -ai? JiliSa ocaoa^Io : oaX aio 
ju. ;^A» -Hi. 2iio\ ^2*ia -i»o ocA/so „i» 
ffV*^ -wcuab :boi-» A3t aiao .-oioiaioa .bo£kao 
JttwTpo ffia\ -{ ro'A»o :2'aais3 &2La £9 2a*j 

-icrjl ^20- "ai o 2'auu; .lltoi S»2*xh «i» 506 o& ^oj*^o :2aA» sitfl© .Jjali ( 'Vfciko ^sOi^o 
*> °V??~? J&M ^?J^ao *A$o 2%oSo ;i^ 
v oocra3 :2*osA tffiuie? ^Acr ; ^;\^ -jaiLx 

.2'i.o^o CvnfiA 
ojj-A *^3 ^2 :J*pJEia w*A2x JK^udafc »*» ^ 
a*.a ^>ero .;toio 2*03-^ *A»is2, : cutflii i^^o 
:2*coA* AugtoS J^ijp? ^iui^ v ooi *& 2*3^2, 
IsaAo .?-* .?- 3 »,*?« :2*»©w3 \S± t^a chxup 
ijiai^ls jks Jiaoro .fc*lSAfl jaiL^s 23is2A jSAo 
UfAso ^joaos.s'a:? 2a 2o :£fx?? Jsio 2iAA>3 laA 
2aAoJM3o : ;....Vt ^joiockp ;-\% A\^«\ q : £xa03 
£*«**MI *>>* }?** 2*^2, a» .^3oa M ^3*> v ocAa? 
^4K?? ^t>9* 2>»° r*» A 4?^m ^o*^ 

BOOSTS <^2 «,Xo3 3 £» ^iAiS 33 z&osaosao ,^oo^i 

:xA&> ej»X3 &-3SaJi :2m cjoa fi^ja 23*J u oiofc.2a 
2luaaio j2L*j* \.2**s ]&*&'*> 3fe!a fcjpaikJKfc 505 „i*ja>; ^Laa «iao 

•?«fc**? :ia^» in3 &aa <kpo .^a s 3 23o*&o 
.^s a-io 2aS^» 2a-i ^ j'C\j\ 2iai cA 
ii-o :»m^ssoh er&a &aaaa $aao iio^ ruio 
Zia.aai .fli :}fcxAi 2a*. &oa &*aa» ais^; 

2a*ae aas2o .;oo? Jo? ,\ocr ou.s*: S\»a :;i\.; ff 

.^iioS ^MOflXJS Jliis, ^a«3 230^13 :\»Li3 „ii 

.ojS *aoj*jK&a ai&© :«©; £ae3 ^i, ia\*A *iooio 
:^i» £a 2aa*o 2vao?e (^'^o^Sio) £p& o^o 
**?«** «^W -tooka i^LA yftiJS onbS A* ^ao 
2*aa 2*W :2sa ^ m rfn ^i : &ox> ^ 
l*ia -as, :&o~.V» Uttffl iXW^ ou-xmo .lia-J 
Jaai »w3o :2aewD »Soo v* *? ^*?° &,?«*»**» *Vao 
&^s 2aa *£, ^cudoaodi 4^,0 :2fc»>? (2) r WoS 
24ia>0 :2aoji^o .(ttNnSro^ $3^ &3j?o .J^is 
\ao : ^i\jocxao ^baixaaio : Iiaiaaao iijcioA 
i.va 00 2*. pa. a OUU133 o.iio .jia^A -*-*j- paaa 
^i^io :!&.« «ia*,2, ^& 2a*ai,o : ^aoal r a.\ 

^? >i*2*&a ^asoa W ao ;iacro -fcaXaa Jfca> .eo^aa 

... ' ' r T I 7 ! v, 

JVia .\*=> 0V»xb ")|fyiH ^>acAi :;*'iaaaaa 2ao?i 

.2*410 2^, }*sg v ©tAaa fcidd^2o :2aa*» 

.&»os Ml .(N. E. .I'boad Nf Mf ! .Ittal ^*2**3 -3ao 504 


oifciitta (? (, \fa») v *a$? \y? .^isiap &o rial 
*& iSo 2»;c> &© 23<ji> £ ^m-B* &? : &in.y 
iSo llacox jSo :^I»l'is<ia r .\3.\ jSo : ^.Vp.-va 

: <£ 2*2 aapis 3«aa 2&ap -a* ^ux j£j| ?2*»cofc 
:&?&»» <^Ai» B(.i3l4fl ow?Sai 2*i» 2aor frXo-Aio 
-i» 2i2o .jlaj 2a\» jafti\,i\rr>oa33 crjsaAw <^i 
<^. 5pa«3 oerul? : .^o^ ^ JS*2 &\2l 2§m SVw 
s£« Jibo? &3X o2 :iao2o 2a\y je~ lii,o .ojS issi 
:2i.>B a»; .Ja^o pasp ,\a lii aji jilo :*1M .Six 
JiilsaS -cox,:? : ;ej!S: ^au.33 aisAi <£» 2i2 Six 
^LpaLo ^.fcao a $~ :2a\» i»j .^kx&iso ^xSi? 
sai>2o \-:^? W 3» lixo .<si>ciQ3 ^.lo «,*\» ^*i 
2,3cp lisfto »J&£ ujfj ho, : £\» »& ; ?VwA 
$*3>o*S lornio .jliis opaxS ;-u?\ . l N.-v.cr ii*i» 
***»2? JsiS :2l3393 er»V.aaxX Js^A, £Ho ijlije -aaJS 
iiroao J\*aoi s&£ .A ijorfS :Ia2L 2i2o r^S <ti>io 
XolO ;^\jo 2is,o .^sLis.i cruoc? -cr &03S :^xo^ 
?4^*» vM^o = 5^5 fej -mo iocii : 2au?JtA 

t*~ V.?^^ "^ °?V? ?*2o : -^9*^» *-» 0&30 


4*'W 503 .jltal \*2*ia M a£e Ui«? Is*. Jsios SmA i\iei\ »^>o? ioojia l««o 
ep ^apilo :ou-uilo cuo^V-o (TiLd^o .ioasaxtA 
v ocr\io ;W*> oxiaA^o .^3 &931 ^lih i«a.y 
JiLio i'ial :o^k3 23>\2o *v,i»6 : 2aiai orJSo^ 

&pttna*> ^aO? -WOX.: ^30 O^jLdO :2?OxVo ?"^V v; ft 

isax .sheila ^Aao :.oo& xsaXii »ai 20© .&s.a« 

1,01: ^jtaio .^xii ^J3^i ^i»is ^J 2j*jmo ooer 
^£ .W^j* -^owfiwpat o£a jo'yso «a>o i^oi^ 4VrO 
: e»^" ■a^^? £*A ixpatj? 2^obo 2iao 2si sap 

Ja&ajxS iXoa*. ^ocno :J~Jee> OTi*^? o-iaoXZo .^asl 
oXaus 2*ii» iixai*.? U*?ut3o 2iai» podo .^i^o 

. iv*3oaaia)3 iaaaoi 
^.Vxaoo liaooo lArjoao ;xoxr p^A** x^p iXHO •°"?^i -»-3 yOCjXa^ V ^ ^QwO :&aa o^as o-iao? 3a 2aoio :;c£i ^sa 
■^?? iiiaiaoo 2i»o lxV» -ocro : ^XocAao ^ 
:«< tA x^ «S \a a ; 2%VnS ispio *\*2*i? -is> £1X0 

<^*iV? «S~-:s ^aa^ia . a aA a ap :«txeu2 llaso aiuo 


.i.o2 \>L^3 ^a» 502 £* :1?oj &*2* U'2 jia «^V» «^ -J**^ i^i 
^o^iia : <^»>a ^io-oo ^xiab ^cr Ilia V^ 

.^<aAi. a\iAo ^f \aao Jacr : i-a^a -or ^ae 
oji? Ai. T*i3» A^ ia-S-b Jisla Jiusila ciau2 A<a2© 
fA\ 2^*» ^.os- ^i» ? oya» :^adr i»2o ,&\,ya 
.VjA^JsIo c^AA .3 \i. Jviio o.Va.3 two .jaari 

er.Soa:? 2!&ax cj$ acjuX2o ijOAmo qtvA A- sf Hsfc 

-i» a.ifl? -ffa^'i 5J3J3 oiii £*b c^ao 
la\» p£, &*aso> ;jua ^o gjS mi\*> »a i*Ua 
:U. icjSia a; aaiu aiora :-asoi aa axoo :cr^cA~.o 
■i'i*ii lf\B>'i*? lo&2 £> *£ liaj 2o&2 i,Ao 
v ocAs^o o?fco2&, v o<AaA iaolo 2a\» 2i». ^?*OTO 

.<$» ^4a 2^ ;e^iS : ii>,> gty o^a jiojsb 
\*Li? -b» waai ^J| :2auii 2o£& ^^ ? ;**© 
v ocAi aM3o .o£ Miikja ^ o.\ ^©^ <*?>*? 
:<-oAo3aS 4^Axo :«,>\» ^*?ai» : ^a3 ,x- ^» 601 .J*xa2 ^*2*i? w9t30 

Jporfio Jia-i =ii»^<w bj£ ^isi? $°£M £> -*= tt070 

.^Sis l^*yo3 :^\» i»i Hxia M oi }a*i : aa>: 
• I?or jJ.VyS o>v4« : v aw^ &t2 : ix*aa u£> itc'l 

.j^Ais ■fci-aaoS ;.\cuco3 .oer\a e»b 

loo- ^.<5>i *—*»? <^3croi? \\y> .Jjuaila ?««W\ 
:'i^? v eer>. a . v\ , S ;©(ji ^flpa coo : cn^b^iS Xi 
^»? cr.Sia &. \\\ brojiti r ^o .;Lib\ao:>o 
-0-O13 303 ^ocAao b\ao piti &ao :?i*^tt? ^oaaanN 
tf*t*?9 : tr JU ' ia ? -iooo vvuias cn\io o^oX- jxi* 

:i»;o ;o«r A^aoo i^iate S -oio&i ^-Awio :&A\ 

bb> :iobio:I 2ai ^ea :?au3u iia i^ao .xbx* >jk> 
l*aab> bcra Jj-a, xJs4o :cTJoi^ ^» ft^n-A fiv^aia 
U ?oau? 2abi. 5,oia»o .£x*ail ^fioaa eye: x>ia £9? 
&£* J-i-M? ejj\a isaoJ3^:o Js^spo : Udjs Si. 
| t^baafto riaja >x ksooo A o^*A £$*• ■■^•^ 
-1*Sjl isobiaaa $oai ^ ^ *9<N*6 :l^sS k>J&ao 


-2*oi JLLjb u ado 500 !£&£ ftsii aciL &» ;3\so o£ a»i .2xaAJs> ;ocra? 
aa'i .Ui iVo Aa? £&a ;a£& i io\ o£ i»2 

ocr ^rno^: w o£i ^afl ojS i»; ^0jSi uxo :erA 
:&-'i4o ;*.o*-o :, Si' . 'i-i o ^jAsjo :^-->io ?^« jjab 
:2>.oioiio ;iaa*o :to*>'i4 jai, ;i£*2e :&»'ao ::>o\o 
Uix juid juio juait :^i»io ^a £xs r eAao 
e£ i»: .ffr*C=a£s ^ ;iLSio 2**ut r \tf> S :U*\— 
.erMaiio ^auta iw i#p£ ispi ?$o£i aoJ -?~ W 
*» :^30\ wi4 Vo>S .\*i jL_a* 23*9*2 :S\y 01S i»; 
?2-Ax« j£u yoijl 2& :2a\» (')«£ i»'i .i^e 2i* 

i-oi -coL aso :^b\» ojS i»: .laaoti? 2^eb 
oi«03 „ctoX*; £»ab3 <L»03 :2i£o\ o£ i»j ?2x?aB3 
o£ A*»? A* *,cA 3>douso :ts*ido 2li ;ojSis 
£» Aixfio P„33a\a 2io> :^\» cA mj": .ou-a^ a^o 
^Aa? :2&b ^ : }i,iti ^ W; ^ fjg-^ftSj 
;o« :b\» crA i»: .oA oo> ;i.aiaa*cr.3 cttaa Aisa 
:„croA~;A OUJ33Q5 ooi 9-ifl? : ^9°\ >?*3 S> H > ? ,A 
op 3&02 .yoopua. 3oLft ^ocr.Soia »*joa AVicio 
z&aso ;i»ia 2*« .A 4y2 :o^.\.2 2iaor? ^W -SS>» . v o^ c» 499 .ilxoi J!^*laa M ade jseS ^a . '.ft\l :^Aoi Jir *? ?H\ , 4 r ? 001 -2*3o\3 

.JJKol^ ^0 2a*. \^fl^ &? o«u.b : Jo o) bao2 JaTaS 
a»2 ^*3»oto :.be>32\ o.3oi? 2»>x i*ouJ oijc aao 
.:x,^j wi2 eottAe Aibi» oJseu.3 :.oop 
v ..rvT¥io ^2? 2i»i- ;v° icr ? : ^?°\ **r ,^o 
0001 (K*2a ?"'?"? A.io loifttbioo <A ^o «nii : ciS 
era .eupio :2bAa?3 J*?*" ^o xl ''^^ ,^° •*»** 
.^o« cjS ^a-'iao i»=> o2 -3*7*^? : ^k ; *~° : i=JJO 
&3« orab \\-Tf> :;*«? ;e«« £3 6<r 2X1^ -ciSo^o 
^.boio ilsl :£&! &> a~ £2 ;.w ooo] ^-aJoop A 
ai. LbAao jct5.v; ^we .;i~b joasp Ax 2a>-V»\ 
■aio? 2&03 ^» \>N "otto JJsI aao :QT^oJk> r .ocAa 
2*.o*«o : £aao2 i.-A? 2:o\ 2«~o : 2iao\. dp 2oo? 
.\oiou3 :-i*3u. 23or ;isba»3iA o2 .op „ocr A*'a» 
J'^S,^ °A *??J ^cbo ;io^> :2'atti. ba ^L-o. 2iao\ 
:otjsoS Aisp3 ?^\sA 2xai) -o>«~ aao .\*Lab -a» 
2aA» 2ii*o .is33 ^cuigA? (Aaaao cr.xboA x&i 
\\yio V.Sii t.nSp 2 a or ;4>o»? -cr aso? :u& b»:o 
JjJsi-V koiio : a^baAs 2baa»3 is*: aa&L JJJsa 

A 2aa A :^bio 2Wo JsAl ^ Aa <iAa? laso'J 


A ■ U&2 \a1+i 3 u ue 498 3— 1 } i>\ i ^ lici ocro Itlof &uaae ^oer oujs.1 Jjubs 

: \tt30\e -iS i»a^<> &$ iaoa iSa^S *j»a^.o 

:(iooi u oioiL.2 .flii'xl ^Js JiS Ux-o2 Uot o^o 
Xi.? :.\ocr ;Aao Ibcrio ;£* lias o?S jsaA^o 
£$2 : ^VJi £o Ji>j} £o liiS £© c£ ;ocr Li 
cilao o%cp: oocr Jafi ^Uaao :iho<7! Uua lailiab lot*, 
t*u .\ia <^i >.ocro : -j£.\\ isja >io .&-ux» 
^A»? cp\a 2-lasob ..oioso-.fi o^-is ((t^jS*^^) 
v ocA^ -si- cpia.:a jbaaap ^ ^a tiao .oiosi 
: ^?-C'? JfcoaiJ 303WBU3 &»i :,*oioi33of>o oiJSei&, 

•<^°>=> °P -ocr v 'iio^i Ua~. oi.o :tittLa| M & 

^oiof iikli o» r s ^apo .Ijl^/i Isoi. ^lii!^ ^a £> .©aJ 
vfwali. <^2 o\.<T3 -.^aioojt isSp lis ,\(Lo 
#i£?J ** ^oi: i^ii> ^i :fcLaib op v ojo>o\.Si? 
i'ijXs ^oojiaa o^ipfji ^sfl r? ^aiy my oAi ^ ? j a 

No^ osao :oatgLMftU aa i»3*J ^oiojo : £kli ^ifc, 
&io $i ^iA Ixsis v oov?JX° -*»?9V? W^**» 
ol^oJ>£3 & . J :oocr *-33-o 1^ ^o ?^"' n \ aa :sil3 497 .2*j©2 JSmL&s ..aao Coo?? ouio-, ,skj : )ti>h s 2>«~ £9 2ooi *A\b 

iiaia itte wOOT ^ii- ai tf a °°' ** ^ 3 "**' 
:oer iii: o\ ^ap liuiis a ox :i.» ^U? lacuna 
2*ai ».? wOT : »OTA.A>ia -MS© &^»ja ^^ <t-*^? 

2aoSa 2*a ;o&b 2i£o\ >*« aao -3o? £^w? &ow 
aao .oi«So\ ^»fO ji?o\ txCJo : oraaj aa**. l*ai 
v^gy^yo tSaeuiJS^ :£^Js ajsa ojS .vAns 2i*iis^ *ou*? 
-.o^aioaS Isoaai ojm £> -a\,*:o .oi a^c u a &a«s 
:ji*aU ooi ax>2o .AOpo ia-al \> cr^xs as \fko 
Viai qxd :Xii a.nn & aa :A*? ?iUrt\ 2i» ^V*>? 
-aao aa>? Jep 2aw aA. ;*»? .i*aao <^*ao :?«r \s.o 
crJsaaaoa? cot ij-i*v fiyap wis^saaa : iamxa jfa\.ti 

.fOO! aaoa* xl 2—1? 
Irii ,ap 2a- &*aaa Jooi is*2 ooi ;bjsb ^a op 
.Sooi ii-o» Aoo :juA^ ovaaxo :ooj 2ao*»3 I^uj 
2aalo .i^llija *sa\.o J*»J? JaSoxso 22A*j 2aaaa 
^aoo ..x~ onoao : oja loc iyi jaVpa ;x^\,<\ a- 
A<ao : J.oai ^SfcJw ^*? ao l ? m*a»oa ^eo laAap 
'Ao .^oAa 2ocn 2oiao 2a2xS 2i*,oAa,o I^ccuo 2—33 
^iat r ax*i- .taoa? bio ^p 1j2 :jlia fJ^ °°°" r 0tr 
JaJtsoaoa ,\\y) :2*aaerjOi3 2sis.i» ;Jso_Amo 2Jsoxa\il 

.(V k$m) ( 3 ) .(Alibi £^$) (') 
i5 ur mm . ■t+jal \*L*h »aaa 496 Ji-a v o<r>ja^o :^i ^« loc- -nfU iavaxi ocro .las 
pa2a U«al :;>sal~ -ocr ^il» A cr^oS »aoo .;ocr 
*iaaa -opi ^*W *JKa«. t»opa :aa-tsa3 ui "nail ^o 

-icraojt ^tu 
-aao 2x.3J3 iveA ^o.}I *.*,: ^♦rja r a r iw2© 
oaa ,jpa ocr : epochs ci.:>o\ ^Lox aa : <S*La? 
.lauaaa *>cr<A\ 3 ziauD o-.Vnoo :-ocn ^ocdcd -cr&La. 
?uoo : crisis*; o-^ouoi ,\\,Y)a ^.bJ, 2*,»>ll -a ocr 
A.ojc* v i=o? cnsaxa :a^o2o I-acA a -crcuA <^-V w.a-2 
*ui, -JsSis: $*ia crao .^Aoj Ifi, ^-i^^a I— xm 
aA oa: a-, •^«*^d ai craolo ocr Silo nao :l*:>a\ a 
5^i iacn .^a»io i^oan iso^a rlxaaaa i~?aa ?V--'- 
JS.is*io jiaJ fcis£ ai> :^a-aa ^cuioao 2a i actt.3 -en Jot 
Aa^ aao .-croLa. cr^ «-Js3o :*ocr Jaao aa cr'ia ojS 
v ocniao icweno sl^oio JscA jAii : -cra^a-aSis? 
;*.o*ai Jsaoa- 2i*aii licr^ jiaor .ojS .\-.\*io iJsoaS 

iaoxo ^cA *A«; A; : oA £-*»; ;*oad <& 1 jmt 

^a 007 .coa >Sfis*io mm 001 aa I^aA, iouoio -?*A 
fuo: -»Ji» aio : ^A &. xa A^ ? -3a » J^io 
'A a ^\.ao :oia*A Jaai. Aaoi A»a i'.ot ikoAA 
&o liaiia oift^ap Ia\4 ai n a «*, .>A 2*9*00 
\\joo — .39 IrjaaA 07JS\soi io^cr Al :er>\i: 495 .iJal <\*2«i3 -iso 

aid? >^ixa iio&io iiC :»>i*Zo oi&o£:;b £*; 

^V» '&* ***V? tf?j fc* = ***?* &»~ & ^A 
lbs**} iSl :£u23 2a*J ^sok Jow isA :2ia» <ic»> 

.^><vA b.so»o iAti laisi ^9 \.mo A>i S'jsjl© 

;>.3Aao ^aok »iij ijoo?? ls±cS 'A^ao iklp K? ^sso 
ooi ^0 lls> 2sis& «©>*•? ^V» t&a&f $» 

2a~ yo>oa :ocr *-2© : i.'i\iap ^6 , - V'^ ioi.bis 
Jaoji? 3ia enj : JfcoJtiia JoAo- ^ ;i^i ^ ? 

♦ *.:0 .2»L^J NO 0-JJW3 2i«* &Xd .VlJBtA I &**»3 

oVa? :2am 2fcaaai3 ojS a*ye \i,o :2lo£i ?u\Vi 
iaii. . f, \aawctt ^ 3? 2$%$? -&*a U>&Sm? laoji 
©cjsb - \ \. y :^ue r .\i>i\o ,-ijoi.? 2is4 i>»iioo Jop 
2a©ji o\a \i. li; .^Li^ S.S-, ^».\ ;o<r SvA Udt 
*scu*.a : Hvi s,to !oci -wo**lo :;oci ;£ Jisbio J-ajB A .Ufol A*Li3 -iao 494 .Isas. Sit -eroii-B« gia^j^e :2&3& ^co'Aaso cr-aaaaS 

: V?fj;A ^^ *^ r^?* -*» &*B }&, n? .39 
;x»i£J r ,3 001 .-o-oij? 2icuAm V^ ?^y c£ aa>2 
Ixalso A*a ;<7&ja :ftVw\ «i£ ;cr&; \xa (nAaoio 
J"?i*^ JX32© : v oov^- ^© TtB ^a aa .^ocji 
aoas ;*« aao .-i^so ^op Aa-ia .aicr : . oou» 
cA fuel :li\jo:> crXcuaaaje £> jXJkjy ois-.s:? 
paap \» £ Sislo *iao ^ix B^pj „i» Ix,:ua^ 
^2* 23o2x» £0 *3c ? & :bu»±} <A iso: ,isii laaa 
;aeia. v <A«;*a :-xaoi>A Jvi^ox am £: .<£» *i: 
^a ooj .2>&30 *$&•«*• (? ( '\oi3uto) -y\^» liiA 

^e \a© . v ocA &=>a jd: :<»eni *Ao :;kL?o iiaooi. 

•>a*?o :iaooi- yOaaa,? ^.2 ;Uia,»a cAa 23.a& 
2'xxa 2'ia2 v oociio :2jko4j^.3 -~a>o\ o-am . <A\juo 
.^3 i-. ^So.3 2i^, 23«3« v Oi-3*iO 
lis* jLjaa .a.a-jN*3 : &3«3 2acp ^a»2a ^Adj 

.(Alibi ^ysis) ( J ! .,«=»? (') 
493 .l+JOl \*h\? -3lM **Ax? ^*s ^po .^sobcra J*4a ?V**a -troii v o<n\a 
-.ifl ■\* t 'y : ii«i3 j3>ojuAoo -criw,a **»«o.\a3 
:i»l? £i> IbjXs ooii.o :^crAi la-I £» alia ^j\ 
.UKOiAao is*3 u*3 *ocu? : &ȣbo ^p jiuia Xia^sii 
ilsb* ^ap Ja'JXa jooi-Xo* iLxx^ -(m~ao :l\ii aioa 
.9y»o ^?\o : °!^9 ^° °>*fli *■***« ■*V' n *? ^N 1 
•jdouiq. i^LMuOpo jft\ap Z^oooi'a \i, craio ^\aolo 
Jocio :jiao»cpo (A'akkmma.nus ^^-'j&ouibiao?) o»aa 

v <JCTi» 007 ^38 •t*?fg 1 \5°^ ^^*? "- JOCki*3Q. ^90 

ia.ov? ;Iix iias -^e r a^ ( V ' ■' ^ or ) ^ocioj 

(^ 4 >jiaa) i\» abai £\ao 4*w =\»?; & J$ J-ioofi 
^e XaA? ^v : ? ^<V io{7, •?*»? : r^.° ; «** 
.IfcoSio i^-« aiJQO ^33 oej iaa\ ? :e£ cuiiso. ^.su-i 
,japa : -woia *-ii^ i*»^° JftsJ*? $»: craio aaao 

*V^0 io*3 v OC7D A^-? yOlOl = OOff ^tQi^M IpJX 

o).\Xv» •») .;*->*=? '♦) ■ -><*? ( J ) -.?ii.o ('.) .Jb.iv.ioJ? ('.) 

.(462 - 464 £# ... ) (3J .{Y$*flf .l*al ,\.?«I3 -330 492 -oip ijobSpjj&a A ip er&asXaas aaa^o , .\io..e ;;»isx 
^jcdiSd ;»<vvVhS Ivflavato ;;» Jsix <h*^:a : t 33fl3 

•' " ' ' » * M ■ V ' 

33 30.3J3 gTfr0 3,\,V)3 I3-.0 ffcSiS isijt wCr) w O)3 

ja ov . \ , t\ X3o.a : „craia ^kijS. a- 3 So oaAapio :^a«0pp 
;jOl..\3 Jioao^ seas -ixo :Jooy,ft>f>no ^yysaoo 

\i. i*9o33 TW3I ^&3. l39| ,380 .^5000-33 ^.j; \i. 

iosi? ^i^ -aS &a .?^aapa Ja-ii c&aab ;cn^:a 
Ja\» vao Jaa jaoy.\,i\,fl>tt03 o-ia aJa ■ SV* 

jp ov\ , \ V^, w aQ3 craa jooyoao Js-as ^,3 a» , t '' ) j»u3a* 
jQOiAau doer's .V*. .\.aoi\, 0T»^a <^Aao:o :3i 
Jo&I? erooi. ?u\,g>aa \i. ;*3oa3 -a-Jsio : iLx? 
: OTiip -aLOi.SjLS Jc£i b^? ^V?° -i?iA»? ^^ia 
AjMtjo :^©<no£\ ^39 Liaoo :L»-x:> ^ao ;*k*a.a -ajiiXio 
;;Aj3 Uo«ao Ifcoaaa J^aooVas ji*ai ^» jqcuAcu 
< n\m\ bo.ai. 4>& Swio :JJ*Xb 3&io ixoV.V. p£ 

oi JboJ-aa-) jsuia* (*) .IN. E. 136 J&.J3 .a, ioao? ) I') 491 .iJoi S*l*y? -iao jkSso :3\ ^-i» op \oiuo :jip3' ( ' J -oi<ii*.t '-iV^ 

COmJQ ^WJS <» ^3 mS ofttU .J-1*S»? 01li&0*3 i— • 

«mojLl t*>9J J*o£i liai ^Ac ^ao 3~o . v ocuis.; 

i^jo :}Iai JStto ini? JSJ» ^3* ^oicr? ^a»M8 

\i v oc-.»i» A.S.afto :Jao\p i-iacA e»»a .oJi.slo 
„3» Ucri ;nia\ ;*iso Ja\ Jiaei JsxV? Jooaaio X.? 
Atiifiy .op>a>3 ;ira ^ioj; »AcAo :&*» « »A.oI 

.^-iiM? ^& O^?^? :o ?°1 Oi*?»: ^X?ttB? ^-03? 

:i&&oo Ii»oi» op v <h3ao .J«? ;^o* v <ail ^oi&io 
.;tI\,ff>'a>jA Ucu .V30 UJaa^ v oocpjl3 

^i: lis* J?**-*?? iS&Ja !*So33 Jo<r ,-3 aa 

t&m :#S,S,\ kAor *as :io&i -spoil : li-x'bo ^L- 
orisittop A\.sp : r ^3^o:or.SoS? :'i.3J!3 JSflu. ij^i? 
jicf y a<rS JS-la \>, : iso^o ^op^U 'A? : ^? 

^Udi I*^JC r » ^3*010 .Jopis r*133-CrjO A*\XO>3>J 

^i- ^Wo :jla» jeaoy\t\maa ;S\yA &£i Use? • i*A>2 ■*')■" jiao 490 opso :2oi7i iSis Jc£i i\oS cplVp 2a**. ^*3 ooi .>\»» 
Jc&i paoa : i?;x \ia<A i»2o 2ocr 2*n 2ioi 2s 
-cro.'ua .ooiiio : ^crojoa^va .oo^a . oiaaiMo 
^Saio l<3a,'xoa ^joj? -. ;asi«i „cro .-croao^o ^ao 
lj*\p isitio .^bjk io£i jliioa nsu ^i*.o : lata, bo 
.yOil -ao.Vki? »A ;^S: 1^3 ^A-2 :2.a*'b ctsxi, oaoi. 

v 230^0 :ywCCUO £9 33^ iv^JCN 6& «>?2>. "A? \\.*0 

aao :J*x 3A^ v ; !saa^ *»*33 2i»i.3 ioo-s biao 
&o£j iJsoouiy. ^>is^ ^'io :l+a&ip tipoxa Xip'isip 

i« &*la .cr^ao fabaJsZo : Jifti -iao^ .1*2*>3 -iao 

2^o&2 -oioi.ia . uia ;ocr aijni **»>o }iy^\t ,-ao 
^*Vo2 -iao epo-ao .cjS AtiiNlo oja—i© ;2Jsiao;>Jso 
v oo-\a otbai. \\r»o : o^S a\a ^ae \>2«i:> -iao^ 

iJS^iiS J«302 (V'^O&s) OVOuiO :lfcO*3*3? m£0 2t":s2 
ooo" ^ajcaaJsap .oo^'a'Jh frujLaolo .i-**s» A, ax. . mos 
^AA. isap Jipatjs 2~ob ^03 JiiAV \^o :;*cr^2 lo^ 
Jxoi n&pi ■-»» ;■**>».? ouj Jt r i:o .. bo& 0007 

2i,i» battiJkO .^»2a U>»3 Ixijia :^J5ofl3 L-oi? 
489 ,jaoi \*l43 viao ;?ffOyp ^as ol lausu idii law© :2^ia*Q 2ooi Xelx £ 
-op 2©oj AmI 2-i.tA, }»2 ; ?' . '\ roo -2A ? (,) 2aia o: 
; r \. f><V»vv ^Aoj 51^,0 .Zaaoaa .oop Jocr :iso»o :2a*b 
oou2o f irV 2jus»2 2itNxo "■ **A? ***??*»» iao-o 
.<yo ;ecn -S^y-* £ aU ;ai. >Aso :2oci sSi^xao 'A? 

sSlCi?*: ooio : M oroM3op 2yi\%.\ <.? >&?* -^V^^ 
• ;^\!JA :i; &*m jila :i»2a ?^A»^ ■>*»? "°P °^ 
2*i*5o\ ^omo?? Uf ^V?° A •V 3f JJoXio 
2^2 v o<Aa^ iX>oX? iiio- low :oii3li ? ;isoifl.\o 

:2aae?? ifcoieis 2?op 2-uba 2om ^s Jsx? 2ia» ,*? 
z^.i'Ivn JO*3oi^3 2o*»3 criu^i? iv»os jLi. fN3Pli 
.&&»0& J*.i-3 <r,3o,.ia ioo] -oi>*2 2i5 isoao ^.io 
; ?"S<^ yia «,oioA\. x>>*o -.;i\.£> eta ^ :?o7 ^yy 

■ tAauao 2»Xi No^S? : JX^oX o ;*w.So- £0 :^a» ^t? 
(^.asea) OTibaoi- \*..i ^Acr ^oA^A :iio\. ^ 001 

. ^iSin rS iioXl3 iv^lyA.sio : OJUO \\1Y>Q ;OCr 2S31 

\i.o :*&3«2 A Iz&i Jo -a aa .locr jiisi.Sso &soH 
r iwo •p&*4 p>vkS cr.so>>aio 2*9 foaSvi 4V? -W 
;jsa~xoo :2Js;IXjcd &?« li UV . S-i 2s*2x „crcA^ 0091 .1+tol \.;ii3 „isc 488 -•BoaJl No? 2>,:A ' ;\„o,a-i\.S <£ ^»3 :^X*XO 007 
^t2 (?W^4) 1*2 ^ A? :cA wlo ;A\ jb. 
:2VA JJa.b r ^:? ji? = i**xfl ooi c& i»2 -2a»a^ o& 
001 llaaso ..ocr,»v ^S X« :.ooui**? &?*' v * 3 **? 
<^aoA. >S*2a ocn :i>30 bi Asa ^giax>>£l.\ 2*cA 2ocr? 

■ ^TtAt *S>°V °A? 2o&23 ciio,- 

^-4r*? J*^t "f^S s 9"? ^-° L: ? a£ V : **?* *M r?° 
.2aoo v o«reai- Af2o : scoiJ la;? wio ^0 2J30JC3 2^2 

.2Xo»a»b3 2'a*BU Isasjtajj -croxA; :&*>& AAn biao 
■sf>x» 2— x»? a^A& A»La? -bao iiyAftsJ -xx Aayo 
-.ix'ak^o ^?Aa .sbs cro ■zmo ; &-i».ob ^oAfb oix£i 
l*iao>0 ou.^i^: t*?n? r^ ^^T*?? i^oa^^aaoao 
-\5v"* v iao ° : ^*A* .??&> (V'^oiAi-o) :22b~2o 
-cro .2iw>oo3o I».n A* : bsx^.2 ^asb : baoi ai ^k 
onSi ^-a^e? : v b» .\\,ap jscAaS 007 bao2s 24vb~2 
\\-ti .jiLtitb r ? :xoao :;^.oaoX l»b> .sjo.sjuo 
(?(^2joa) cjSlacjuo : ope baa b A«>2 ioAi JS2 2icn 
2»o^ oiS 2a\ ,Actt -ai.© .^'onbx Aa ^e bk*»? 
' ' 2nxa3-A Hyiaw ^0 ^o» :2ikatJbJSS0o 2AsOX.«io 
.Dccst ( s ) .*i!U (♦) -^bmAio (») jkj ( j ) .Tab 
487 .jltol \ti*ip ..aao 

^trooni -ero^Si :^*uc 2'ig>yiYU. aa <^2 Jaa ai 
;iisji >Aaj IjoA> :;jsJsui <tA v oa>ii.^3 
ioer }«*. ^a sa .2fcai*a^a>aa ^0 ( Y ^cuioaiiCTu ) 
;»\ . v a ^4 *><A? peroral:* f**.=>^ ^*+* 4 ? *A\ 
o'« <S>oS <^«2© JHfl :er^ 0001 ^.xd v>»V-? Jisiao^o 
oocn ^^3 p vv i Nf i ojA ^i.So :<7-ajoa.i:> liuujl 
o^2io aa^too ikisil mi v oooi? <^i : «o?oojai 
^i3o ?KiJ 2a» iiaa : M Sa :fc»ia :o£ aaolo lux) 
op &*2 iA Jia&o* lias -ioa-l? 2*2 2a^ 2«a*?a "-o& 
2i2 l^aaxao iia-l j6.\o ^gio^n-ajLa ^o- 2so\vi 
-ctojA Jkik 'S? ^13 : *»2? l^xaqa ovpooa 
A ;p<7ii3 ;oa $ z^iio ;iJo epaAg \cuo o-^ol^o 
:^Sboa woroia^oas >.aoox Anrtt* ail ,S%.:e Vla.aais 
^2 :<naoA 2io< ;ocra3 ^eneuattoS ->\.yv\ ;^aoo 
:aii- & ^Sw v 2o V^ti 'A <raacio .naa *A ;»\y, 
(^C)^UUb) eoi >*ax a»© fsiA c£ loc- 2iaJSCu 2& 
Job) aerJs ilyua*. 2*\j^a ctulm iJsaoaoa^o ]Vy ^Aor 
:lx*Xd 007 ^>o .L^aaaa kjouj M Xa iaoajs :<Aaojca 
a»2o 2ia- r ><??o .«er ia&l ^p A.L*? -aaoa 0?Js.atia 
laaoj : a a a a A ^S Iswa Is era eoui : ..as : m^ 
ocr iia. .2o<raA <^o!3l ^S ^a=a A v ocrXo3-ana 


.l+al S*lah wtiso 486 Jtfs'iaoa lidUS .\<A Afl joJs : &o<u AAa biao 

**-? U»o «-isii ^>«^« ■ c "- 1 » J* **? a-*^- i*^, 
5^2 :\*i*i? ijoJt ai^ ;eudo :craaa^;o &3cao>ab:> 
Jiflxsao :^u; ;i<r r wo .&o£i ifcoduS^ ^o -i*?*^? 
\»Li3:> ^p: .crjje ipc-aa i-.V*.? ?» oco ocr 
Hiiio :iio*:si- ,^mo ijfciS^a ScrtiJsi? >*?\><: *r^" 
2JKe.A*V\ rA,*>2 \*?»ts -i» j't.bJi iiicr : &*riy> 
^ I^isoS rjp^o asoA*? iisai ^eo .li-sox 2i\ai>3 
l^o :39«\fi X-cA A*: jo.V A : yLaaaaVwa £ao 
: u«orai ^ocjj o-*A .Axa aao ■^n'Vuo liiAoA 
joo^ofJ j^Ata „<r aoAao .^.^VyisZ A isoA ocr 
v o^.bJS3 yOi XtAn v oXa? A a ^i-? :^ocn*»kd iotr a is 

t *fl\ r »> :;^oa*M>> ^.>»\ ;oA; v co,»\x: :io£A 

2*Ag? ;Ssaa3i3 :\3u.Xap A? JoAi? cr&>\a v o.m: 
^Aor ^*2? &ai«*£30 tAcns >?° AiwSM? iiiaa? 
: jCrcAi- oocr ^X»*.ivM . oioio : .OoA iocr JCO^o 
2-i-ojL \i» ooio .orJScA oocr ^.-XwiN^p ;ix»o\ao 
^ss iocr ^f isjsad Ao : crjsj©:>a: js,ocr laa.o lis-ivx 
encw? Upcne>9 lo<r U^ JS^LmJ A I : ^ocr-aa-cA 485 • Utal \«2*&3 -ioe .&.3O303£> \ad? alsa ^o \j*»3 ojapa awo :;xc&i~3 
„aio;~30o . oerdso^ -cjolid :23cr ..tro'cro,; aVns ^3 33 
ikiia :aiS ^*a»i ,?9 ,*■**$ W> i ? cr ? -cro3£r«o .X*I*xO 
-3 001 f-i 3 - i^j-* Js * 3 J **»~ A 33A.*o iai 23a 
: .'— t-tt? opa-3 locr M JN3 dk.;L3923 \\-y : ii*ao 
loir ^»: T3aAi iS; .-trooaia ,:\.'aa!a .o.^x: £ 
AiXiSioo loo- ^o :<a,3XJ ;^3i^ iroivao JaS^ 

.OU*3> Op wMlkiS393 i-ioia 
3003300 :1^^JOO istiJQS lo<T aid iajOl*.? ^SAaO 
l*JO .JO*iO\J30 ;00T 333- 33 I OJt^lS C7L3 X*3 iocr 

2o*m *0foX*. iocro :&CLSo3« ^Ua Ari^ Iho. V. \ ^0 
2a*»o JaS J^3tt» 7^.3'SaV.OT,. ^MaS 2<u. .tier ^uis 
■w.gfa , t»3J1 MAxlti3 £;&03 2JsO.S*,Ao :W-y>^33 1S3 
■ v V l \ r X3Q i3*A» TJ.3.3 : j-\jtni33 i»i^^ i»~o 

■>»to .^jaiisxao Jtyixfoo 2'iis 333.3 ■ jfo'n'A *»-.b 
jt9o\a30^e :^adi <rS 3»2o ;*xi3 2*331 ^ "Ajs 
.3300 .-3M 2i: ;cr : 339:0 001 2i3.6 . jQai^JOscExj 
: jaai^jobtnap <gax &0^ia &o oo.\ 1^3 :of&o^ 33p2 
^\» :l<rSl? JjLs r 3 alflf : Xla? 2iB^J. 1^2 
:sidax po 3i CsSjo3 ct,333.o .<,X^A A.3 IxoAa^ 

.A3XXO 2»~3 3330 \i. : ;X01*,0 &V.3 *AjO 33 I*jo1 Ajiia «ba» 484 


aiuoi tgf&t ^\3 ^i A; .a*au. ^.2 1^ 0oii 

^.a -eroopl .^a-spaa ja-^iss iafcj ^p ^» <rx>A3 
Jap -cro\s.: .ocrXa las jio^o :oocr .ocruiw ?« U « 

wOl&ii&ao .01073 .oorXaAa 2001 >s*2 : llai fiAao 

JS*2 ;.\3oi.« iisrva* 42o : Wti ^iyo'ii ^30^,5 
}oer? Juaila -on : \*2*ia 22kL ^3 ocr ..oo£ }oo! 
joaa ^30 21=03,2 ^*: :&o£i 2»o.M\ e^oA^, £0 
:2JKa&uo "Aa3ja£ loc Ja=u ^-juio: -jy*.^ upel 
:23OS0wp iocr J&+o .JjJ^tt'aa,p je^oaoaA loir ^ilo 

.(Aiso^l 3-03 ^3Q\? OTSOofla ^pOJdS 2~03 ,J03 

9 12k* 2>coa &,2 :^3i Wo ^oroXi- iis* -3 ado 
l!>3 o*» 341 :oeo; ^ fl jiJ cnaai.3 ^Aor -cro'33- ^3-er 
-Nao: ^a : >sdai) £2£axSo ^-o\^ .oam> S#2 

ji»\,m"aaa 2ii&a» N»A 007 00c ^iisxap . ooai ^3 
JNo^ „<rai. iiyoo aS*2 ^o-oaa-. 2ao7 \i,o :2ocr ^«; 
op Joer ja n\R) 3oao .oaaaa : ^i^ol ai -oioopi 
v oauaio>30 rtjoAa ail .ooiJKO^b \\yi .2j*\ja:x3 

ruya ^o 2x>a.03 ojou iotr Hot .aaa»2 A^ I^oi^m 


483 •£»* V^*? "** 

£o :2*oA^* 2^5 ** ****** *■** r^?* 3 
2sW? iTiaao. o\aao -J^oiuo? 2s»a3 £* o^i 
b^obo .^ ^V?P "^v? *t^^° ^ so^po-o 
«ffl©*-2? :Js&s 2aL? ^ooj^aai,? 2&j aatoi 2»ol 

:2acnai (S< 3 Ca4»?) i»a ?**-? &«?° #?***$ 
:^«0!.?o eo0i> Js&L ^^S>? J*\*V**> *?'**• > ^- 
;iaJwo3: :2©ei iito J**ai» J^«» ^f 5 )*?? 13 ? : *^ : **> 
^cj .232* \*? **•?•• £~ *&W vf°^ ^"? 

Ji^ft^s £ J^*Va v^y»° ■!»*?? w ?» ** *??W 

W y» o .ooi^s 232 {ko.\Nio :^*x» ai.a ^J=>cri5 

\. " T " V ^^- V ' ■ ^ - >' 'I 

i^s'^Aisl a*»i 4^J° : ^ aa V* tV 71 ?? :jscAo3 si, 

;or .Jla-l JaWa ^ A»»s *—*» «5>? ©<* ***?**? 
.;asoA-n\ ^tttf ^iojss Qfi&1 JV** \**4^ r^* 
.o-aii.? 2aot *-^-2j.? -**» J 3 *** -woX*2 ^ojttp ,?r? 
^&y>J j^a^a op ■*kW*" v^?? 2?^ox i32 
lSo :2"i*xa 3. 2 iAxo -iio :iiaJh2 &**.?:> 2». a Afls 

H' -. .jl»i A*l*3 -i» 482 »3A9 iS ij^sa&'is : tntiUS ,32o cy&A cnSj^S 2i*» 
^oai^oitra 2X-3J3 ;»\v\ oAo3«2 L<r \La .JS ;p<TA? 
crii.,,0 CT3.0~ oiit^o :j»*jj booJSo 2-u*. 23<rex 3-3 
: isois v a»? w*Asp v cu2 iA i\ 3 <\yp : jaiva 
,JS lax li> -bio iisla oxxA^. Attx A 3 ^03 

OM-.3 : &.3303 3 1*X0\X0 JfcoJ&b ^Jv. OJJOO 

» ft I f f* * ■ • ■* * •' • r ■ * * 

le^ia oj*.o3 w— *Jsfto ^.2 :iiDxxxp3 2ogO Isba-A 
joaioiN bsjA .ooTKo^pb 2fil wo :.oenJSft-A,j 

:23JS*3 OSfrOI £ -? cr Ai-O * |J 'A> 07X0033 &*?■»? 
nVrtt .aiiM siA anTLi Al :jilaw ii* ..croX.23 

J*-*X»3 W3JO- A 00313 :3J02O 2>i> 3 JB>rt\oA\ JOX 

&i*aao ^ao iiA - iabs \\,y :&-.a» $> saA ttla&io 
JKkua Ao : crJsao-33 2aa*j Jjuia ^1 ox»o .Jt- 
.-oro^i Ai. ooo- ^iijxaos 2a^o2 ^p ^oou&i 
:^3 i»i 2Jkoa£UBQ0 Xi^So23 ooo; ^,>? \\,y 
:23o~ linxoo : 2aoub 2*tieao : jlooo ^oiuuomo 
^ap oo. 3 2 xi .. oer'xoaA Ai. ASisiso l^jtaob oj3o»o 
: iaooos ?-o33 «r*AxA cu^sxxo : 2ii23 2>3oa»x 
X~34° -<^jaaA 23023 J^o-i^ Js*s ^ jt3i .n32i *. 1m 48i -i***' 1 ^4*? -** 

;oj>JA x3^o 2i.aea &**** »=»«*' 

ocjjiaaa :;o£ia *oiaUJsia »aia «erofc*2 &»°? )****•? 
2x.'aiia Jaifcoor :-a*=«r ■w^?,?**?^? £*r A, ?f>* 

;^iAiNxao yOojS ajiapa :Ji^M< U©» **r? ^V? 
2Mb or&aSa frnnWno :oi»ssa-» 2aoi3 ^»aSk,^»o 
oo^o -;.'.>tY> -i-afc ^a*? «*^P it? "•tf^^P 
a&a \a>? '■'**$ W ^ ^^» J»<&<^ *?<** 
2fca3?? lt;ty ^ <?fcf J*-**? &W ;ft * , ? i ^* ^A?° 
.osafc £a :a*»i aa A .oaso .ass joJso -oiooia 

\f v o3X£>a ^ro .^o&V *•&**• v olal^o 

jiij ;^Vv\ ami :**-'?« »>»* £q ^ mo 
j^f* .eo^a liaaS A>\,lio ecu bo : ;<-i-ob 2aef 

in 


■ yXfii «i»? &**** 480 u ooio •.t'juappi oiNo^ Jjxii ,» ia'Ajo A,. 3.=0Q> jAiii i.ii -.^job* iA.yi 

^jip.1 ^a»o ;,'tiSt &ii .s~i ilaox ja .*3i ^ '=Ax '.aiio \}koSrjD nia 

ImSi Pio ixi^ii laa-io .'No.'oo .':seii ? X^s i r,Ncti=Oja^o c.Noini^ 

-^Kii^iuo .oooas ; omisos Ji*i jV, ,, *•_ -.+31 ^to-o .c^L.s jo i-X. 
\ »■ v ■ - .■ ■ % 

■a»-ik>N (JC?i ,<ul i»iOi? JaAni i:iii3 ■■ «V.'ftn mjjX^o cvioc&xa 
Svl^xla jNj jo : -hjo ;*ici3 i,'ai\m\ »tS ^uo\. -i-c- jlVf ^lieeu 
; .A*? .'^.vj^j ;Z& &=>ctSjoo liw Jaiiii ■• Icdl ,'»i»3 ^orai.o.n «»«& 

&*» a~ >~ ^'S.yiSfs J! t*a»e-o : ^s^Xiasj ^.3 J'J.VkW ,'ic-iX jos 
;.i-» ^Lp ■■i so .'° f«S»i >» ?-»*""> ^.Wc Aiio .Nil 3 C 3 jL4 v o«n!i .^tr 
•. r,^Tj.i o-A ^iuo 1^'ugBI ,~C>cA >jo? inl A^p i^jiwap <*»» ,» Jc-Al 
,\» <<»«» ^bD.vsxo yrft'fff •'-V 330 ■^ < **~* ^ J^op'iapo Ioj 
Jooii ill t>3JQ» ,Vii-; i»o J ■. H^is^Je -="• A.iio ^i i-» Julusi 
■. u»M Jfusio jL3ja •ai.o : ,ad->l Ocrlriy^O ooi'.'-iiv'.o . .ociAi 

J-ltU C.X.J3 iJol'ia (U33UOU3 I JSfl\v <*~»? ^.J t ^j' „a\ £h>l 

& iioj ;Ai: J«j : c-S isc:o »i3 ■'•'QO oc-o .-iX? i' . .iT» ^n\i 
: ^ai^jo ^siax !jn jno .„ptrJ0 <uiA.\l — .; lil ■- _A iliuxso 
■.oifiS ..'. .<kt-jjo a- ??V>? iiui I ti'.'i'.wi iac&M .oouXi. Jk\i 
Ian Aio <t^>? li-ii !??»> aji »3^ro ...ojoAi. j-am* c-XkMike -•-:!v> 
47H ,^Ao2 Jvm? fAx.s .*m3 :&» ?jo*3 Ja*-:& iff***? 
; y>\. cr\^ \i.o :opjo ^fi lv\s> o\^ SL ^©oji ^:- ^ ■:...^w JviSStA .&i! J»»io 'J?? 1 *-? Jioo&i ('"'x^*') \?"^ "^M* 
.-»: y^*- :x>Xii» i^St? oflsifl -isitjo J-SVwo '-H4 3 ^"^ 

.Hie explicit Cod. Lond. 


* 
.^oi „i»:> ^M*** 478 


&>a& *£* ?? ^^ ( ?lfl *) **?* ^isoA^ ^ 
:J^o ^ae AAo ;:o\» isxiao :?>*>«? -°"«m~^? 

.6ff)V>iS ^aA» &JJ&B ooJoI? *oL_a* i^ocr "A? 
ieo! & v3o.No :ia.«uo ^iaaa ^Lpit a&»> ^S*J 

^xi: ? ( f fciofl) £0 r fJM :)fta^a? A°"° •^JlH'W 

<^Vp -vf* 'H- -B* & ^?^° s *tf *4v? 2 ?f»» 

^3o) . JS-13-so IxL ami. X-ocr laAio ;&a> Jbt? 

:^u*a> <AJ t*enSa ^?^ ' - v"^* -a*'* 3 ***?.? 0<7 "? 
r ? 2ij( . (J V?&a ^AoT ?**?* liw «$s ^1 ai*f aoi 

Jiaux ^oaa pais "sljcdI? offsoS^a ^oisxlo : ,A ol 
x , \\* ? Av v o<Aa ^a» Ui 1^3 : &>oy -a^»? ^^s M$p, :,6eS (') .ivoii * .Desunt in Cod. Lond. (') 
.fro*»«s£ ( 4 ) .Desunt in Cod. Berol. (•>) .Cod. I.ond. .Nli 

.(.(kino &?') I — 477 .ySfii -iaos C^\i»S ~:>isuo li'i'ap Jioftea l^o : $>i??o 2*13? ;Jko»«^ao 
■ ( ' } ^*ap2 iytto^a ^xolo) .yOtn2*La ii.aa ^ssa 

;««2 oc? &a A»X2) er^ioc iao ..aa& ^X3o\o 
^*,a*oj .ilsSLsa *ii> i~*? oc ^oBo : Ixycno ;^ier 
iMeuauoo Ii xa oi ta oo liir&o 2*'i.b r**-r^ a ^° ^i?^ 

.cr Jsi^o Lis 3j6 .eo^a oii.o.\: : Y ASl $&&, *J 

^ < ■ ,» v. .. » , , H \, . , ^, 

^A*ad aa 2iS 2aJ9L2a -ctuLSjwo u g;.»Yit ' ''^.auoro 
j s ^. 1v < Ji^iiaoa) >.gj*m*Do yO^iauo -*»^? r* ?"? 

>-ao2 oiiiioi- \»acr Zoo? .iloyii 2*323 _ooio:>>n 
MM : op x^o ^MMw ^j6*i JL.a-3 <v»iiA cj^Aoo 

Jojri? t 1,1 '4*0, Sao si .(V^o*j ) ^aoaio ^Aoao 22aoiO[ 

.^ao* :<r^i-a »?»H ^" ^? J**^* :2a«3A» 2aot 
X-.isa) :^jt»i> -oioiause oi :.oa^ ^^ 2~*x»b 
.Jsl«oj io^cr „croi£io \i, 230; ^\.»o : -Oi-i^lo 

.Cod. I ■ > 1 1 1 1 . oi\-Siot _a\ A-i. (') .Cod f imi!. . ^a-cr . jyi ■ ri-i -vAoI ^iasa Cx^xk 476 


:cA ooc- r i»:o y»3i» y«\i-3 oocr ,-iao :-«^«"3.?fl 

«era<a*S: oayja : ojxSi? JltlfVap o-A aiob .007^3 
*Jsflo .cn^i ^aii- \s.o v oai t A*. $£? :cr^ ^i»Io 

ii\; .OC?A*» 93(30 lyJUl ^ 13 .OCT^IO 3u.O -CTOi*^ 

iSie : M gjQA3j jam. .Sasois .aii «»33o :3.A-j> 
-Zocr «ii:woo iocr iajs apua yoojua \A&S 
: J--"i . bo&a \i» £33030 iikoSg '^a*? t?° 
ixAi- \i. iSL :. osl :oA ^iiolo ;«; ^<ro-^J jo.\o 
wC?ojai> ^ocrisoinS 4>»ki2 -era ^vS^? AcwCul \i.o 
\i. aJs. UiA^- Jc&2 ;*iao "-isoio O^g i^ai* ear 
.OTiSoS^ \^Bo :;\. M » «,3li\3 ' c&jd ^ y> t :ooia 
v oJOBo :UI ;ii. Uio 030> :^U3fl <^oa£l iaoli ^03 i 
& jo^soo <^a jij ^3 I ? cr \\yo :& M ^ a: 
^AJ v oo-^ \iij v CLi2 ;^^o .3*tf*o :^S 
\^30 .^A*. ,^3ai,3 OpOXO Jx.30 £Ox) e i33iO03 

:=.\: 'oaiu ^.sii 'So :^3.\ £g ;^lx3 UoujCu* 
£0 :iL03- £0 :j3ai l^o zl^uo 'So :2&aa & .i» ? (*) .ofNoia .ii(') .Cod. Loftd. ^ s ^o4s(*J 
.&*V lS« ( 5 ) •"» ( 4 ) -Cod. Ferol. iS -.i^*» 475 ,J£ol Jyso-i li^sis 2*~ 2iaae&S .i.^.o *^.M° "•W* 3 *? Jio^sp? 1*-^V 
: v o«rA i»:o v ai2 aJlSo ^o\i ^A i'ioo : (,) oiicot? 

T»\*- rafijaJs*© :i»aB 3>£ViO .tyffo ^CxutJS^ 
axuO=>;\2 aao ..00^ isoi? J*D-* °.?9^? -v^ 20 ? °V»?© 

^0 orkM^I : 00 w I?>«b &i>?o &pJ0 If'Sis oocr 
ctxjoSn ..bo7»»» S > flS ,o^«43 .otAa cuiJMlo :2x.aO 
^crois.: laiyso 2aaJi^ :e£ loo- xuiaeb o'er lx.?ii? r ? 
:2alVrt\ -o>i- : rJ) irua? oiJscom 21?^ jiJ? aio .Jo©1 
ii :^ifla cnxii ^MOA? IcrSl ^p 2oc >*tt3? o'cn 
■VoiUa 2*00 :«©1©3»2 X*x£© i-crcAX'i \i. slB 
*Aao IJwm 2>-a :licr ;o*~ ois-seAk 2*~ a^o cnxiii 

ait) I07? '-i**?^ 1 ^=P °?'? 1 ?^ -r : oiv : * S P?, * 20 = > 
^2?oaoi.o :& ^ILli) -Bojoio «iio :^a» «>&b 
V\h '- AA-QJ Icre .^»? I*i-oi Jsio :^i3cnisb 
oai~? jsxai^ .croiaoM Jocr icuaco :2 a » fott\ <^.? 
\.;*-- tcA-vo :;«2 v O(r\i °V^ 2 ,? UM ^ 30 "&V**? -095 
ooabo v ooA^ o^2o .oj-i-m ^33M i*-»,>o? 2ooi ^o.\j3 (*) Cod. I. anil. .or£*»? (Yojkiaa) =1*^ " -»V. i:o ' 


■v*Vol -ass? &a»K 474 :3*'^o? v ooi4~^t 3\» 300X 2**. as ^i*o5) 
^►>l? auAb JOUiNl. :.OOV3»3 t3M SiOl l*&o:>feo 
.^Aais &JA kdio 2~;:> ^iTImS loci? :^wp .oirA 
:2a*. J»xa cA jouo = *A.o: -i» la-aJia lie 3 bio 
»ocr^? ^aal : ;*,ia a»g js*2? '^io A><r c^sxx? 

a» 25u> £0 v oV~W £? ilaaiyO 3iO cr^ aca.O 

;»sai v ouu? «i; v <ui j\aa iSsb .2*o»Jk£ ^«: 
oidS.2 aajoi aao .oocr hA^:? (Via) Jaa : 2^a.bo 
o\!Sii.\io :i*0-^io ^xu 2? o\ 2 ad; tkj^ :2aa»:> 
>jAoo .:*v?o I'isooa, ^oiai? : <; '2i»a»o laNl ^a^ 
-cratii 2*oao la- aa : laaooi^ lauatt 

2— <» Aii? : 0?3&» ?i<1«Vya 2i2*AS ^A o2 w aas 

<K3£!fiO : ^30^,0 v oi' Aa &»> ?-n\vS :?Vut* ^Ao; 

.i»o '.liSao -iio sAa.biii^.iV, -A»o i^iol ..aibo l|&4jft> *&» (*) 
..Niaoo . ^ . IS l b „isoo •..ii.Ji: ^ijjoo -.j&^ii.'o,: „ix><> iaeu *ixo » '--\ 
?"?*? ^fou*"* rt> .aAe h^Mjp ioai fAor .^.ei .>«? ojX. l^ei; 

ia-io law 2s<A N^-ia iisi .«o (') I. Lond. ^xlo ^l 

.o-isoojA (-') .Cod. Bero!. ia*J ;i^i ^ii oaXflWo :^.<*iilo 
473 .^Xoi «»aos &sxis -isoo zlxozoo :'SoS. -i»o :l. i o~ -Xjoo :j^px io 
: I ^ jQo.Aa\**D el jioS.m) ^flVo tf uio :^.v>. 2r*yi>^. 
laol -i»o :( .V ;iiaii ) J-smI -iaoo :jcjo\^, -iaoo 
*J-»a* uaabo : -ii -iaoo s ^ m Jj^ -i»o : .Saia ia 
U— a. -iooo : ;A~i ^i«Q* W U90 :(V2*sa*i2) 2*3)32 
jt&AiaA „i>joo : ^\- ^--Qu -ijoo : 2,»,»ft^s 

wX)SO : 2-2 «i»o : jbm!>^ aiaoo : ^i. yitbo : 2*i>i2 
: i^oi» -iaoo : ^caoao i*r°* -3Joo : 2*jas.t ^ou 
:2a^» islo :2aXn> ^aao :jM yisbe :^?> ; in -i»o 
wiaoo -.730739! -iioo : laoo-i) ^isoo ;I»aB -iaoo 
: v <mAt u9MO :^aao; u »oo :1^q5J 2a 2© : joolaaai 
w3a -i»o :;fi.t\ v -iaao :2xt&V -iaso :^oafl2 -i^co 
: j^aaupqi. -i»o -. ^At »wo :iaca joA ixao :2:&xb 

-iao -iaoa c?ft^ &J3>. -isiaso : ^icu ^iioo :.osi 

.ojJolLs J>>i-i f~ 2xxjl\.1i\j©2o : U3o\ ^A.o2 
v ocn*k.:? ^Acp :2aoV -^XNS ^^c^e J^AXib ^Scr 
.00*3 cJSew^iai JiTtraao laJxAjso :a&-:> 2*i*a 2^2 

v oer.\o% iia> .243aV ^ifco ^as :2 ? cr &A*fta .,A. o;! -a*>? ^>xis 472 


oo^o :2^2 .6o£ka oxia&a : NAn CoocL bioo 

... .' ' V . . . . n » . , , » 

ojSmio : c*** 3 trjS^ (,) !>~^* *p"p^ ,*? :2isoai- *» 
om.N-o 2*ioaoep <uojb2o : '^laoi^ ^» is~iS .oo&a 
:^A,o2 -*** 2x»io ^ao oaaaX2o .ooj^a uifio .2>>a^ c 

: 2iaoQi.3o l£a*M &&i,ftci ^^oao^JCtt? <^.2 .lo^lV) 
2*3*3 o Iisooi, o>3\o .;oo- 2*3? 2a«2 v ocuso lAa 
2^x\. '"*&b 2jlsxx .JSLAf .\o»>30 :' '2^2'rXjo 
^Soi : >A,o2 «iaoa ■.g-oy.vAis, 2x.id? ^ecui*--*? 
3.S2 \a ^00 : joa\.3i;? 2aoa~X ^30 o^ai adili 3 
2x.iO ) :r^ cr v?oj.K»2? '. i "" l 01&sc& axia^a liaMO 
yUio : lS .i y"> -isoo : 2*io\ .Asoo : 2»oJi\ „iso 
: 2n\. ^2000 : 2pD -1200 : "Axd -isoo rjoAiaA 
-iaoo -. .ouiVsJb -i»o : ^viAi *3Coo : g&*i2a* -iaoo 
yO>i»l wi»o :«3erj* M 3coo :oai* ^isoo rjocuia^-iA 
„xeo :A cAo2 -x»o :2>to«r .oa^aaat Jaio :aan\.o2a 
:&o2 W 3C0A :2?oyb jsmA.Y* -i»o :2?cno \*Vrbgu 
:\*2*i3 yKOO :2*jjoo3 -ivaoo :2*xraoa Aocu ..isoo Jiuftiso i*~?J? ;.Siis oilfljlJS* *n»«iij ipJO *ooi o^5 *i*l jjApJim >» 
I.Onti. -i<-2i»l «*•?-?? .ooC'ctjox jn ^Afl ^07 .f.\o^ (J r 471 .^A.ol -i»? &**** v oa»2f:>o : 0303.3 ^aaoa o*ois^2 ^3 %*Qs° 

y&a cr^"iv»D^3 i\«- .ooo- ^-ao iS ' ' 'smo ?*,ft,ttS) 
^se onflio -.^ocr^iafJ v otr,aa oiaSisI >&io : K o*2. 
..OO^ 35C2 1^ plM ^3 3^50 . l '-'^Js-oja 3& ^30^ 

laCLM sA Ajo .-cocais 2ii&o* \au *A? ,\\,y 
•S l3giS\,yo :U'i^ (,, ,3*tf ***&»? ?.?<*) •*>?*>? ©7 
Ao opp>? 2-.lio ^.3 ?'Ti>h\ .o3u. 3a .0*2 aaJS 
as 233X3 ^13 : loo; iapio jcAru»o leor -abaab 
^.3*<r / isxoao lojSis M aro33> ^ou2, v oisi:o : v cao^ki 
35o2o .JSii 233? 2» Jia «130 ^ix :2x.afA 2a\ao 3»2 
l^o ^yao 23013 & : JaAsp „=oo : ^ : 2x.aB o-A 
300&&.3 :^»>o,3aaa3 233«o2 ^o oAa 2307 &: •2»2» 
2iaJ ;,iS'.aao &>3o2 \£< &'SaM 4-ao? ^ AisJso 
.;*uoaA ' ; ' V 013 — *"? : i*»^*? 2'iwoay V? 13 *£**? 
.V3 3 23Jsio ±^& ^oVl A»2i? : iiiy^oa ^ 0070 
■ tV^c? ^* -^ :J*.'s*30 :3300a. A3AO : ! '^00 
.2io» a\Agx \opA J.ovo :2aaa> ailS la-soo 
;6vaa«) liuatt lisoaJka v ooAa 2^.2 '"' anVm o 

.$33 ;X03-00 ;<s«oisJO? ( J ) -A*?i (') ■&»>*>? tnikla- aaool pjw? (') 

■i-iSois &-,»» «\il{ .S^ JiojA (*) .^ow ( 3 ) ,^ui ( 4 ) .Jus 


.^Soi w aao3 £**s.'tb 470 -ov?V. yu Jilui pxb era y.iao i^>a apb« lia? 
: ; . -rvA w orek*2 ' jai3b a cr<A\i \i- -ae ia— aoo 
09} ess :i»:o 2*oiil jttVi 2»3 jSjIl 2oei -,-visoo 
.Oct ^2 iSl ^,i3o 2laoaa isAo l iJuVyjp'aab .0010$ 2 
\i„ oxloo : M o7oU3ea^oo^a o^#.\.s: 2rAjpa o*jsai.o 
&2 3^»? eiSoi- oo<r y.3350 :oco\» ,3:o ^oojAi i 
^3 $2 . I^ aiap yOoro^Si 0033 :00a- ^sisio 1 oaci 
oayxi ;2o\aa pxo 0001 ^.vtlna .odol»o?s .32 
:oooi ^ii.3 iS ia J&aoa ouai ;.Yit\ .boux»2 
^.2 : \ocpoo3o ,bo<i\oiLcp v oicr ,32 ooo- ,-^eeo 
^ou0 A .23 3*1^ ooo; tfV?») -ooo! ^*a»2 pispp oof 
230J0 ,(1\ai(i! ooo! ^fo^Vi trJSiJ in : ooci 
- (t ''^c ^ ?? 23>s=i fluaoio :.oo-n!S*.3 ^e (V*oaiaj) 
cjjxdo : opa,.B2o 007 iA\\ cr.^cA Jjcai) «3 00) 

.7i\,m'aftb ;^o?i ^p ^oAip otitis 900 :eor 2»cJa 
:.bo>S locr Asa *Xo : 007 2joo* paa ^p? ^\-» 

.( 6 )jooj J^a Jsl'ai) Jjjoo) .ooilj^l 0V* 3 ^oaor ^trcu^ioa ,601X30 ( 3 ) -V-So . ^uo (') 

,[>csiint 111 i ml. 1 ond. (*) ~)fc * ..tovaoSa (J) .a»a i''*"S 
j.tro.^.i? del iJiMoi 00 ;o<r ,\v;.n il'Aci ^cl'aoo ( b ) i.tyi (*) 

.(N. i ■.. 131 — 178 £# -a. foao? ►»•) Cod. Berol, .fcii- <^3o>jo 1*0,6-4 469 ■ tAoi -aao? ^*^ iis Ott&to .fc^aoJtD Joci Aai £ A^ 050 :ft«;»a£ 
ojSoa jfv^ , 2^ us?*! -?«*? J*^ : *°*.?^ ^M 1 
**!? 2*.?o«v$o ftoVaV Joai isoja*? fe? it'^ow^fa* 
An, i^Aoi J&jp aaais sa ,»? i*oXao .^asis Joot 
\l ? <rjo»? }a.'?? en*.o?*V» o?o! •**«? :o ,?~?M 
jS ;naapo .A*oju? opA^a? Isas ^4*© i^ociiseuaa^ 
^jo» ? :2*VfiS 00m ^? ^V? :^o \Vm > o*as! 
©ja-Jb -offi (aa-isfl>ae? :^Sw J*.ojlsofc r* S^* 3 *?« ^» 
.oiasa ;i»So-A £2 low 2ajcp»o :2*>?i»? 
2o>X) 2»A § ,? J^la ^afxls** ■•&*?* ^?* r>* 
;4«y |o*b 2*i *»l <^ :q £ **i° °PP*«V s^i^l 

.oau) *a^A «*=»*? •* : ^»» ■*•«? v^ ? °^ 
\i.\i.v & aofiso -.Jsiaa lit*? ojup *a«£ s l ; 2=oa 
aii^aa aa :2»a ?Xni J*0 «<* 2a.? oJ*»a* aio .oja 
:2s*ajO^ o£ 2?c? (s) a»lo :2o'iia? oJ fc*2.*» l*°i 
? A.? tf*M 2a»o> jUf, V» A **? "^ ***£? 
90* 7-'- : ««» A-oa* ^ias? ojaos? :«X asoi, 2s-?« oojo 
sjLo) Xa, 001 il^A ojyu. eift^s aao -XW £ 
UVoaa ctf^o :&a? li.aisX -oj^aoo .oji» J?4*o 
:2aXu acoa cp a?,?* 2. a«\ -aj» .oua3as? ojaai. 2a? 

iMiC) • Hesunt in Cod. I.oml. (■') A^fAf) .<ri>«ua (*) 
.►Aol wiasa &**^ 468 Jboi oj»»ab 007 o-sa^ u oiCbkkie :ia\» a-OS ^,?*oi 
A3* -S3 lio^? :<rJS isoio AitA cuo^SIo .252* ^0 
.-i^o w^-V 3 wor<wio :Ucr Jiejioaa c£ x.; Z;Ajo 
iAy^S ^o-tuxoli? :«icr^: ^p JladsO &-^? =AX3 U« 
O^j^ jo jsij ^233 ^jaso ^a 3 : ^A oAiaJ .iio- 

jijb) : iocr iaoZo Za.? ocn 2oo- >0^«33 : _o-a3i£> 

^ ^A isii J3&0 (3) 2iio : ;xq\»? v ocrc£>: ! ' '— is-J 

t» ' ' '-iSoa\.:> :Ui-i .i*ax,:> criai. ^jo ©2 V labor 
^ocrisaiAao ^» .5: ill inxo? ^** "' : io-o :ii,b; oi^a 

o-Jso^b ^U ^p oin*l is H^yto ooio *!* 8si2 ,io 
^SoSx? 2* ?oo>o ifli*. v ocr,\i -a^t) baoiia -ii ;2i3o\3 
.Jj&obib *)&& Nl^ip oer Js*2 2a 2a :oooi ^x*V> 
liaiso >£2o :' : ' ; ^'i*. .oojiaa JiA^ape 2a2 2af> jijto 
loot \Sabioo . v ocr\>3 2cn^2 J^*2 2i2o : r< A . fl .A 
.2*jobA lAx\a ySoi rjiSz oor iA\ a cpoaAs 
2x.iO? : 2i3303 yocrAao 2i\» locr soiiK ^^crjao 
ojS 2o<r liibo ooo : 2~bojs jiAa o& ioo: ^isaa ^i\.» a '•^ ( 7 ) ■**>&*>? Nli $g I') bro ( S ) -*»i>?il, 

.pal .\j? p)fat\-i ffi? itfyi ;A-= u ctia -Vibt %Jj .jmf -ax!? liVio 467 .^Xfil v-aao? &***!> zlioi &»**C*9 : (2) aM^ &^» ^.M *?*% ( 'V» 
xafJo .&ad ;<^: O.OC! t£ea ;ki- ? 2c&i jLio 
.&&& aaa Jo: la<u o>-o:o :jiao> ioer*? aos* 
2saA ^Kii? 2ii 4b>I -J**^ ^^ v°°^ ***** 

.2i> *& v o?»«H? °?s*»4 ^° : ^^V <$&9 

W^oa* :*!*»> Joo? *»2? 2«2 ^ a-£ 2x.ail aao'J <->c7 
oat U>\ so? w*>as aao .2acr 2ac*3 jiotto 2~? fc*2 
2ia^) ooo! ,,n\m aa :oj»>-£aa3 ^«« ««# iaai^ .lio 

MT U| >0*ft4 £• .^2*0?' ^SO 2^ 2iW £» 23019 

.22^» jia* op -aoo --oa'^r^ -otoa2» £42o :?&>aa 
«--«.■; :0 oer ^auia? ,-SkJ v ocr\ao sou 2»~ wo 
.^ol -as© Jauaii? W,a-23 aitea joaao ^i. : 2c£& 
sogp»»|a -x- J^i :(? (5 >^oj) ii- a» ^3 baas 
.Jauait ii. e£ aab2js23 P. yflV^ £*»?• oj .. ? <ii»» ? 9 tt*J 3d £*" J^S * "^ &**** *• '"*?* 
p^o »j»^j i£j&> ;^*i, »*4 °^J ft^ 3 *? «*if*» a^M"^ 

.«A*. o«i? ^bw^a fl«» 3^4, ^> (?*l^) ofis.aui.ma Jewels ^ispij 
„o,eiU ano ? rjAa jb-o>ot.?o i-filoi-jo ^?^>?° 31^? Jii> «&? »*■ 
^o&JL. Jobj Ak» J<tfi Mr? -.^»i v =<*^ oi?-" ■&£? &-•= rt» £' 
.Desunt in Cod. Lond. .X?? £ -w ^> ■. Jaii »>*• *=^*» »>*> 
.Aia. liiila^fr.? fciuo «-*«? *r^ W ■•**&» O ■•*£ (*J 

■JSfcitW .(N. £. 616 — 818^ .;. iiioa ..-) in Cod. Herd. )" yAp: U 3£BS >"-*sJs 466 C^Uaa £j O^fti M 9 ) tl*\i& a»i J*»e r? *or 

.£»? J» O.OCT? oar ^frgfofo tf\& Jisj # c 

■ ^1* crA :kii ^D3 fiaM \a 
bo33! -o^imo :*&ap paa ^o &>ti J^ aa<» 
<*?•) -0,0**, Xtfe^ J£ :«,**. ^ 1&*H 

•-•»**• :^s\to orifiL Jip* o»*,> V*^ :^*^aa 

^Laps (%ko*soola? oai^o •?m, l ) yA^Vf 

^5? °>»*^ -»ii &JJS 39 007 .Jaaa epaL 
;^<ufc*S*o $Sk iiimx tiaoo aa : om*jcl4 \f. 

I^Kff i^. ;Ii.cnAo jioA I^e» iiw? v «o»v ■»>? -iio .iLaja (♦) 
-^••V -^o W»vaaii? <*ASau» ^on^a fi^fh ^ojoXi 6»£ o»g 

v *«i^ *fc «4* ,ji^A ^ *<& J&«, ^ 4 ^^ 
-oioaai? '^ oi -** *** li'crois i' ? o^ ^.j .^ )U^p 

3?> ^aa4 ? jjojai* „«<&!. o^j ,jL**tf w>a^<s ifi^s fiaj j i ., ~Z^ — Lb .^Aoi -i»? Z-^iJt.s 46B 

«io z r) l.Vom &) vb»i*xB low .V? ^V°'^ 

M 0|O»£» &j |£* »^» .£»•*» ••« *f 2 ? ^? 

£^cp> *o« -asap £ o.?i? ^V? '^W J** 003 
^j^seo .;ooi ^5 &fft* *£»*» &^ ■*»#!** 

n? ^oier, .£oi ^» '001 ?£ :^A;^»? *?»** ^ 
oLio :^\» ? ^^-iiA oiv»?) i frPfri" ^ 
o\m3 si>So :l«l'>*t? ^Jaa* ^oa-aoio -oioiai. 
c^Ssa oklso -.0^0 J^b p>0 A> r< ? yoiy 
^6*1 Alio ;^» ^ M^ <£ &^> .wft.oaSsb? 
]&»B .o>fc-J ^4? :ooc7i ^&mL <*?? £aa? -or ^ 
£» &92>«i :&>?.?? wioOjcoi- A> -wo>.?o: 3? 
«*• .000, r .si *^* *> £* : (, \oc£ l'™) H 
w oiowaiJ (,) oW :o4»? ^©©U&o* ^ v?*?, ^#*> ^ 


V ,oW ^ ( 9 ) 

HI -fX,o2 wXoa >V^^^ 464 

>ilSo :;A?A aaisaoo ;a?a aa u o7clAxIo ok; ;aoo-;> 
-cio&Jso :;ia.S oja oaoaio :cr AXS wOTOa-xio Scai 
.*0To'a*sAis .oo^aA ;o*o» ja: U»a iocro :iaaac \i, 

' v. ' "... . 

-aaa U.?i»? cr.S\.o^ ^ap : ^a-i (Joii ^w jci^o 

£o --!**» tfo; ojS $3 \^? 0*;ooj) }Lj .^oi 

;6>aa loot ox» oi V ixaa tuoao Zoo- \dMM c-.Saa aa 

T&i&flu *oc JSi ^na a o".\ia aa &o : ^tr oXi, Jo or La^aa p 

&o : oia&yw oraao ,ao iaaao i^Ai Joci mas oi 

wdfija a*\. & Voor iiaio op oA O'Jocn) -.oaao 2a*>ap 

l^o :£iajcttp w >ua*ais jwVfta ^xa jSe ■ '\..^ ..fA 

:->Aasa laoa ;*nj J^ao lao ;^X H » -Xa-x» jldoaa 

}o^ao^o i*~=ut iysS^, :' 4 j^S x ia \L Jfco*?a io^ia 

^a^A o£k**,o aoas jAj q :aasp ac ado j»o) 
;^xAx3 £i Ja&Bb A? &*a» ©£ **A**£o :&.aao 
iiop ma .Uooan'yp A-*. pjika ©£» ( "~\fl$*ua>2 j&Jo 
aas;? jiaj : ^oj -aaa '^upJoS aoaa ,?oSi.JS2 2ia« 
•t*kkjfo r'^?^ JJ»»a« ^o*W ^2o Joai.aa* er£ low 
loll -oroiaaoa ^» 1& <£-A . (J) i£©Jt*a oooi) itoi £}jo <„iw bi^i ,,« ("J .Deiimt in rod. Land. ("J 


463 t^? 1 «*»? &A**" 

1 : 'iiis—i :*07<&) v oo-,o*A v oi2 oucu £u r .? «*2») 

-*>i\ <u2 jsxls criybo : ..c-oceser oocr . . tn l in a 
J33> r ? -**» : ]i i^\ °& *WP ^^ *?) : W a9 *** 

:&.&» S.^ a\*aS (5 'oiAwio <7j3cA bbio :3^o boas 

■pL 2ibL iii- Jaxi ^a 007 .jixcdu* .V33 crixDlo 
-3 % O40t .JaoiiiO 2b OS wso cnxfli JsJUd :-croi-aAi\ 
■=A y.A<\ £aoaqb :<r^ ob.»2o Ju^ltA cusoks: 
^AV» ifc? ,?ao . v ocnAi- >.o-.V? : 1*1*0 £ ^Lai 
»aio*Aa&is 0001 oaai* ^ J****? "**»?? si* ?* !*? 
fp ^eiS isauS^^l 2bA?? &»*» ioro :c £ **»£? **»?* 

: ;lo£i ii«. ^s orjsft*. ^A.\;o .&o£i j^**^*** 

5^i 2~o Jp<™? %*i ■&'&> o* v <»^ J3^A v 2 A.ii A? 

2aso . v aii 2i2»:> :-ilao bA o£ 2oei bautD .,Ao2 
.oicr foV? oA*».\Mo . v O£7;Ai- Afiio :2b oat ^e crjdk 
X\jo) .<rbjcw as\*vS ^crcuAiso : ..^oAi. oAlio 1 
cbfJ,Ao ibAi yeoA ooe) ^aas? :yOC& laer JS.2 2.&AA 

.jLj ow j* s ( J ) .^4 '^«»4*> I'ia* -*J* r? A?* O 

.t^Aa ( 6 ) ' .o^.i» (S| .lii>soi (+) .fcjoo «re>o*Jl~?o < \) .^Ao: w i»3 &***h 462 «~sao 1^'i ^ocAa oa»>Mo .^o^io 2j*s ix>aa 
. f,) li*s? ojS fc*spa) :&ua»3 oioolo ouAjo :.a£^ 
(Y ,3, la-ai> 2^033) tfA^b ^i^p^ai^ppoj^ 
: IxiAK o^ii ^aafca ^o .^ojS 2au& ^| 4^ 
.^*s? octj js*m :^ua ^OoA i»:a liiip ojsa :o~aj;Io 
^\ao iaxtik ^bol : likoSVn .001*30* AaSa ^so 
-V Ao 303X ^3 007 -ia-ac? erisoikjjo \\^ 
•OM axussap Ao zu& U; ;up boa ;a»:o 

&*A5i "di- ('Uii ;o0i Wjjj^ jty £fe one 

^ l 'i»iO .c*:so*a\, ^K a-soa? Atlo :^ ? 
2icp J^SjooS -ojoo Ih^n J^Ia : ^Aol „a» 3jo 
&*HS ( ? >afr A,? i2i^i «»;» ;cJr? e^ a»2,o ^ 

i^lSS* k 6xl*gS ctS-jio ocr? :ojl> kaijj jii© .#2 
aia.a laaai 2*.«a o-S aixo .'"'ja* ojS 42 A~o 001 
^a» p a« :^Aas acoolV ^i&v £lis o<7iaaX2o .^oss-aA 
.-wasssoj ^oo^a oo<r, ^auau liaUo : 2a i* J» 2o<r 

+ii) («) ..a^ (M ;« ^ oi? (•) .^ ii^, op? ['1 

•yi*? 274 .*Ai. Xii3 .\«jao litoa JbdiA.ioip myites -i?-.M 
.j.>aio (*) .Jijri' (8) .(N. R, 363 A^* -N" £llp ;i<" J&<u^o ■ 4 61 -rAo! -3333 ^.SN ;v>\L \i. oai o2 a^^? :o& a»2o JauxttS °M&*32o 
:£&3 c7]iiA ^wojiais* ^*? °5"? : v iao ^ o2fc:3 ? 
05 .2*33. ii ;nuA 3*^ Ji^b :2*.oa»s £o3c$ &e 
a*aiJ3 Nyr* :jaau3o*ol aaSisJ, =mS 330 2 2x.aa ^3 
.Oj.Xoaia? c>fc**2 ^*3>y 5^30 :l5ioi-s) or^oas 007 
2>*S33 ojise i?Nx2 i(*)|&S» ^oiop) ^oop 2.070 
2«~»o) sows* l^Zi? :^^|V2x-j»] ;o.b) JooiAo* 
2i.ai)3 crftsoSgb c&4 ^» 3^3*1, r a»or) . ,4, a3i. &» 
c£ lam *»i Vf±*> £*%> ^V*> : ' 5) rM "** 

jioa,,? *0?O&| li. *00] 1^903 33 124-33 2iuD^ 

£0 ^apa £0 2.S* £0 j&i* £ aa : ^a» t& ] p$* 
i^oa^tJ v 3» ,7| A3m XS^ao .Jfcoaa £> lis 

iiso\— £> 3^ 3*V 33JSX2 .JBOlAou 23-363 >w» 

jaao lijo Jiiio .ffjA^JSo ( '^oioi3 eiaobo : r, 2l33S3 
aiucwoo 2o£Ji -iiaoo 2a~o — ^3 33 :Z~; v ooj^A 
:.33aS cu.3io .lis oa*.? ^"'aapi 3a .ooA Jooj) 
.^diifc ;.»do ( a ) .;.No-Ayo ;.mu. m.^.1 ^L?o ><tj^a$p (') 
iS--;- ,» a\«i ;.vi >a I 5 ) .sk.iol ( 4 ) ■I>Mimt in Cod. Lond, ( 3 ) .^ ; 0D - -LMta £<") .-wlp ('".) -(^5?) •&* («) .?nio( 3 ) • r\oi «iso3 &a*N 460 ■xao ; io*a ytOinAnoio : :iVj, *c«Aa- Jii runxo 
fo o£ ;^£bo U*s» }*J ^ ;*~Io :cr>S ;il \!y,d jus 
buid 001 loo- asanas ji^na iA ;otr 400s .-a- J 
\S ^ y o ..(7]<Ai. u oioix ;ocr .ea~sso :;ii>ah\j&aa^ 
.^croaaaa ,jo 4210 bB<&ia :jdouo. "jfthflj :pa 
^»tv> A, ecu ^03 cjS** ^ wOSgcsi :(r,i i»: ^a oer 
Si .o-^ixao isx^pso 3 Sen :<r«Voi ^» r S i\i»? 
\i- o"H» <'>\filMt l.^o :?4Wi Wi <£ .So- 
:crj\Aca ^a M-X-> Jora •$3>a*2 *» '''a^aaqa 

.looi isii a**u oj33 oa? J^A-b g)V*'o :J>>aia 
■ \\ . M : J3Qi*3oA li-ii 007 oribCUi ^S Joer CT3-30 

.-(To»ia JL 3007*0 J£jL1 ^e ^si: „<??o^'ie 0001 oXajb 
3anoii: Xo^o jbSjo 7S J*x*» koS> :o£ oa*j; 
^soK Joa? J^udaeo -.:>*. ;jsia»S jAjoo .;i^o»o 

;jKQi^-ivao t » ^i.sao ...coasie ^ao otf?Lo &\x 
^A./'o JW.aai- \a. ewoaai ^jSct :;a.a & as z&a&l 
aiJBax erSo sjU&S&p C-^aaa^ fiwi 0070 .&£ cA 
^i, < ') Jloio ^ow4o) : aoas toa*33 lixi U~i? 
aoas toaJJ jo aDQb3& -aoo. po x-a Us2o .Aos 

.iai? 6wi? (<) ****** ( J ) .^'e? (*) ■V a >> C> 459 A til w.^93 $Axis ■ t ;^ Av>.\ ^ue ^tJ*? A $o J^2sMil? :J*acp o£ 
:oi->VtA ^sbisslo .is*i 13X MJ Ja^s JmS^ ^3ds30 
;i^«* >r>o .^XD'iil ' ■ i, *«a^ *«<*o cristAL Azuco 
;tti tji- erLaii.3 *A.:o I£oeio3; : ^lisb r*?~^A 
ii/aiaoa ootr oaJs*o i^crasoa-ti *jo ooaj aaii :Ua«i 
. keA JsWo : ff 3*g>3 <A**. lax ;*Ajo &0&o .la* 
op ;oc iuaL? ocr ;3>a\ ;^io :jaaw3<iu Iuo.ct.jo 
.er«S<A Aio : crfrAii? 2i-3>a JftJib .A.o2 -iao 

.( 4 ) -W o?-aeA>. <*j r?^) ^ : ^^°? -o*o?; c ;ocr kAo 
*u~*>? ijA.: js*-Js ooor ^3ii» ;«: r ? ^ooAa 
:.a» ^e las*.? ^*ASo yaaoymo oow yNjV"*>o :i£Laa: 
ciAt? ^o .&*.>« c-jsaA, fae jit-M? ojSiA \*yjtt> 

I' lfl j S C7JJC3*3: - V^'l -3iyO JDOi*30* OCT liueA 

jjo -aoi ^p 2a-3 ikkitoio : eu-ioa »» JBo&*3 

2&.aiA likoi. ooj iA crS locr Jk.a* .Jyiia -(ro»>D 
;ow iws? fka»?^ A>. o>S ;eoi ^aaxo :,A.oi -i» 

cA Jil iJyo :f»fcA Ji: 2\j»? ^o? : loo? isolo 

i . , * * i . /n 

, J&ba?*i#3a* JQoi«i^ai. * J&o*i3a* '.Jbai+uo* '.Jbouao* ti&UJOt I. J 

.^ (4) .^^ (») 44 -Wi° l 3 > •*$S*1 -iao? >vAs»\ 458 

-<rcA^ gS&o :<r^aaS 4&1 »*. &>2 fra ,pm JaL 

: Jaia 007 Ju^ ^4*0 . -croio^fl ^0 J3V>.o : c£2*. 
W^p« :oj3 f-'Cpoj Ayl?) &*^ ' ''^ 4M»0 $**• 
.«£ Jooj mi» ? 007 2aa^ cjao Jooj '%\*w 2>*r 
Jaliap 2co JMu. :oc7 jiai? oi«K*A,.a3isa^ ?\ — aao 
oar 2i«idA .(mo : 2boi Ssotoaa ?,yy ^ .y 
iaaaob 007 '-"'laa!^ 5^010 .*opo cni.«o :U»?ia 
iiiao .-or isvaA^ jiaA- ;x:o :2£»s ,r '2*o?-i3 c£ ;?<r 

^wTitt) aa :^33 2Jsox«3 o^aooS oflAa ;issiai oof 
r oAa ^07 |ii dslfu.o :2JUio OTfcoi \i. 2crAi^ 
^ 2.oci 2aJs» as J007 2aa 2=uo octo ■^oy'.iaS ?AyS 
3? ;*^o?i ? :'Jo o; til .Xao :2ocr aab'Io :2aor 2o«~ 
t? oiao oS^ jSl .jiaa, ^i, 2i^jc» *Ute> a^isi* 
•afaii ^p Ji^A 007 ji*i*o ;«io^ %n\ia :^i» 
jaoLyi^ioa 2007 »S3* : 2i?« \.\li ska ^00 
.oris 32 >?>*? =07?^ 073a ^aoio .1.$* ,y\n 
Jua^Io :j3» \Ao w o70u.2 jCDai-xaaB o-Sxa t\»2o 
J?°7 $^P? ^=*M t^P* —OTOOJJpi JSoA 007 32 
\a, a^oi 233 ildoa-M :2^A ^a- jLxS \ooaAo. 457 .*Ao: -isos i-"^ ^i ? tyU ^o? ^0 .a-A JaftSb :Ai T i- \Xb iiss 

«: t , ? ©or V)©i !i£*2 e> »A xaiii £? :f^ 

uaoi Ja5 xl ^-.iJs ^jo :-?> 5 *» -4? i^= tfP® 

£© :^o734s3 4*#&$ .£a-o>S 4*«« :-woi>B ,» 
;^iiA ^axv? 3^-3 ejsfli acn,o .^ouso Is- &3i .?-* 
:*<raaosJ3 jaJsX 0X^.2 ^^Wj" >?« ^t 1 ? J*»? : -^ 
:Zi*3ib ^ i»lo .jaS iA-s^o io^a ooc- ^©o^iwo 

".Off! tai.? «Wol&- *J©P1 l^^-SO , tlS .; ,1 Ul? OCT ^.lO 

a- Jaa^ A* £J lor© :&*&* oof ^e Jooi 2^*a? 
oo-o :ooi o^.ns o\tscS p:a? -a**?, i<»V* ^i 
iOCT .l^JMiCO :2©OI jig? 2a*lS e£ 2©« asjpa 
;t,tv7 o!>^3 }ooi ?-~.io .<r& 2ooi b.»:a ?? »^ 
JxaisS ;»sx oor U*i>> iV° ,390 «!?**>? JaA$ 
\JTi1o^ eAcms :cA l±l3o .ocr iisi „crA:v :2*9*»9 

.JN?JO ( 6 ) .opii.9 ( 5 ) •^u>^ < 4 ' .?Aei -a»i ^V* 3 ^ 456 ^07 ^ao oioox? liaax ^ae Jooi S.1* o\. : ffAiabri a 

23(7T ;M .OCJJ iSOOTb -3 .CL4J7T .**33& lj.tfl.Tt YU. 

,'• •■ v^ * *■ '* ^1'* V^ v * ■» " * 

;&ajcbp d^ifm , bkso^ a 001 ^nSi ;*e>33 r^siiaooaj? 

.oil i\i isoio .Isw &j£ 3*^ »ftfbrk\ 000; ^A-do 

: jSl&f* 3 0,71X3 (7^.3X30 >\os3 3>CI ,39 ]Sl 
:va*333-> ^b>Jk3 «?3J^ l^o : t^?' T**^? 0jiS.J(»l»3 

acAa ;x.\d ioer ^eroiwo i^o'iiJp &\».3 <J0 0001 
JjJ\,X333 3 Jaav, \\y> . 333 sajd ^aiae -jisbl-a 
^ao ,3—3 Jboi • *£&« -,'3-Ui ^s^isacjk A? :Jb<r jcxibo 
Ji Joen 33 3 :S -nolo loss 001 A *iis,3 &J :*»b* 

&3S ;^3x cm low js-.;o .o^oop !looj f^Ldi) 

^btrXi ,30 loa- 7333 :3? ,3*. iiX*: aiJSX^aao :^w.030 
oocr oxii Js'soi .oisb .^33 bar loosAsb «' \\.l 
&»**•? •?3 303 lx\*2 y° icr ^ 000; .ocruiwo :cuap 
oii3\o :otr ;&£ eUWaflo : ^aajc ,39 ^"A» *wi3 
,13039 &J&3 :eriOs^to .&«£j ;\-Jic.\3 333133 33 

joo 4o#i? J**?»$3 woatSgil? : J> 330:0 V VA .<*: L .{.^ooikia -do) ^Sttju) >x <wj3 ^oj ^iojb (') ..sitoNxl? (') 465 ,Ao2 -asoa ^aa.S oiiSia ao .boiv .oeuao ^oaiaa : t \mS *o*£i ?-i->H 
:IficroAi &ak ^,2 ;?**■» '*3i^ v ocu»afl ">^3*>£ 
j|A oocr ^ora ,aa : aja oadao o\y\«V ^AWxAo 
000; ^.aaisisapo : ^dwfeoo vA*-.? aa .00^.3 jSm 
-. v ocrikoa^ 0001 ^i— o ooycaa* .010: &Sjai'iS3 
.007 Jioau ^ioja «,iaab &»s» :a*^ 000 ^aou© 
i,is*A ^oijaoM? J&i :J?a-^ ooo- ^jo-axa»o 
- v ociAa. eor iaaoaojoao J*.?*a pkfl ,as :.6crja*a 
^a-o ^a^aw? ^i v i» v oa: Jiciii- Ay.;ou».\ 
aa a0ii.o :2?S3? rfliiaab <fci Ja*W? JfcoS^? ^i 
5. 4 asasa 'A^ o^ka ^ie .' ''i*ixaxS o\xo t .«lV-y > (') °*~ .?? l*s»ooiaa A*«a a*\ 00c ^JOA : . 01* 
v oou-« cr\r> ;oe< a?*^.? .\\,ap .^ociAi. A'Xi 
.^"afl ^e Ottawa iaiA ooo; ^3>o :00c ^poaaoo 
•-iob.Nla .oa;.\**\;ia3 :. aso aim v-soafl Jfroaaoad- Jaoy 
^bo^'ao- <» oAlisoti aao .^oi -aaa tiuao ? -o-oa*3 
w-?<Ji 2a~spo .ia'aa ojl^a «yi-Jsx£ :.<ul k x'a\ '''Jisoa 
aaolo A i : >aax aa boa-- r a ocr ftVp adoxS 
^iAoia j£jfc ; v «o>SU. jaoi aii £ ? ^cieiaaoa^ 

-,?V* vf*^ ^^ t** \°°^ ******* tt>^° ■^, 5i0 
otSo ^a X^a— - v ootS UI >?oao jua juao • ?-« A S 


.^oi «i»3 &*xX 454 ;?oi fc-J .^J v «iuo ^\o»jt ^0,310) v ftfiU&* ? OiCO 
H !fc»»M« .&»** ( 5) iia-<7A ^ .V? =&M& :&Agi ! v oc*As. -asio i^oop a^o : ori^au. r^.v.Vjco :< '^ffjxa? oocr ^?©a»© i^$ ^aJao 
«4-^0 v a^l^ p^ j^ ? C»)j£^ .^Aaio P igj 
4i :o<7r &a* r? J*o^ ? ^oio acpfcjo :J»ii 

^ *W «*&i & ^.yjf .Jo^i <">ke ;L<&£ 
&o :^Ao ^poasao 000; ^jt? ^z 0^0 c£»5p 

4 - 2" ■■**■* 


453 .^Xfil J»SB? V^^ lib^'i? £1019$ vO^ti*? s«#£-» •?**** r*** 
v*i» i*.?i> -^or J=h»o ?*>. a* *? -** : *??M> 

£2 r >or :^j»Sa ^a*? ^»? &*?? (,) £Sk»» ojVa Jbcj 
ja, \V°° -V^k feW* ^ *»«£*? «*»*& 

^oAa? loci Sj.ftT tJ»»A sbai ^a*or £j 
..»« > A jow lfcl*? fcSjd? istti? sjjibofi? 2a»o«N3 

^ao ^?»S <Abx ^bc&a J^lo fc*i TJOti? : ^Xol 

j» £i — ia» £ .baisi*»Jo^ t*»^fA **?* **** 2 

£a 7**^«7 -. v aaaii.? ^is* rM*^? cjxo^aN i^a 

ois*: <-**"» ibi>ii o»apo :^b*-3b^ ^ V*, ? * 10 JaoXa^ 

£bi &p ifti ..aioM *> (2) ^ *$*»> st^» 

^©A v bis4o v o*i*? Jaisia »*65A «*w ^Jii* 
-Jiai (,, 22mxm« 2a»ox\3uUo^ o^3i34sA>l :;^>3*» 

^i {)) ^Jtt -iOX.? BJOM* (*) .*M <4? ^^ "^ m? ( ' J .^*i\o2 -sso? &Axis 452 


l\\o :i=>-3^ iao^oo 2ii:s\,~ rial Ojip^aa v c>v*rr 
(V;*,o?cw) ,30V»2 oer 32 2*»a*A> :or**o*»*op 232 
2aoo*3 .crXi-iiA Jas^, :io^ 2-oofa : ;^a*3ao ici\i 
-ia 2'£*xi 2aer.a ^>\o 22» oiaai. cA\aJsI:> cr^Aosa 
,990 .'"'liar I^JStNI? cjaai^ JJoisi Ucro .coa*£) 
^ooj^a youa&as : joau\^yoa£t 2la« iaXas ioer xa5 
v o^ax) 001 3; -abia loer -iaJS2 :23aaofli Jikca'i 

&< A<a :li\aoox \i»g^ ou^.ioJS2 uo .*0ie»**o^X 90 
v oou3p 3*0 -2*.o~2 d&a 900 2ru»3 case v nu.\ii 
„a-oi:>2 -ocn wjtx* ^MoU ' ' T *ao.i. naja ^ao r> a 
390 ..afrwfrfl J-x&V, ojS *a\ 2*2.3o2j : ^euiois 

Ay? ) v*" 1 ^M '■ y&fii -"* i**?^ t* °?*= 1 *^ 

oc& i'io ^x.cno .2£lAoAJ9 .oVnx w ad03 ' ' aasAeu* 

r ovis.3Js Ai» iaA^b lisia or*bJ*o -. -cto*?;, 93*9 
xocn .^iaiso : ??fe oj*ao -ii aiMa 390 .-0:0932 
?x.XO Joer uobkaao .Js*2J2Lx3 2om .vijvto -.erJSS&uao 
iocr A93S iS A^Sfru 007 ,?9 i"-23 :sLxis ocn 
<SM% .2lK<uoi cA 9x0 ocr : -croi?: Ay? "^^ ^A 
r sJS isis-o .2399^3 JJsovoX ,\\,y iA v octA 2ocr 

.i» (*) .(131 $# .3, Jaw? ) DMMIt in Cod. Lond. (') 

.mJy.MM Xj. («) .lia>i ( J ) . v fl*»» 451 .yXfii -iaoa &AX&. *ete3*Ja iixj&l? 3dca lis iiiaopiso ;xois; -ax 
^3 ^\so .Joel p-Is i-a'ii.? ikaaaoK Tiko :i^aa? 
Joftoj? :^ Joer ^ojiojo ;*o_S\.ao:> ;iaJ3o.9? 

oar ^xt a«I .v-ao'ib &'!w*o &**£•.; <\»»'ifl v y wft» 
:cn^ oocT- h».U)3 is'ia ^ aiaa 333 :j&cua: &j3 

iieo -ox ^>3J3 iito -leu -ias la-aiba orkoS:;a 

^-xi> crjii^) ^aSoJC JS.sa? <4*=>a-t» :too>? ;m>ijoJs 

^crJsla oer :'■' '13£ cjS ;o«r oojt lia« ^a ;icp 
-iao oia*o 2oct puao .2*caa£l ^ss Jfcoa&oi^ ; cr 

^o7?ii>o.si oi .ojipj^lki (») .1)4 Z^Mtfo w&Xv? frfrt<l if-bor'i 
^vim\ c osia *>=? J»Soa.\: ^oc&^aA ^a] asoii .ioo> oaaii^a *Ljt» 
lab-VS a- j\a: v ora Ji3u ilia -. ^fiu&a i'.\> iao\^ i»aio ^au^o 

ioaj iiJNsoa ,*jd Aaa jtaoi'cfeop .ooii*a .odgjia 3aQ/&31^ a^a £» 
;.\o.\ia v ii] ^Jjp ^1 idijaia *> -.oroi\a ^j & oai 33 ool» 
ii-*a £=a+!i iai<a Ji^ia ^.iaJa .-ojSa-fci ^ii iooj iilUa ^aJoa^o 

<*** &**. #-£■? ***W V A.,W &i -Ja?* ^ li'iit lias?? $.1 iJaii 

.(Cod. Dcrol.) .JiS -^x o>^ o .^ik.©i «*»? &**&> 450 


-ii :^o; ? miisaAo .(Y'''op»i) J£|, A^ ;oa) 
fc? *frk* *•? *?*> *yio .jL$&£ as» ? 2^23' ^ ? _ ? 

oocr ox^.SIo .i3a*fl> ocr A^a-A o\io -.eg**,? 

:oj^ i? \d3 ;ocr ;&*£ i^^? i?A s -^i &#* ,0 ow 

o?**^ : <»•- *? <•.? i'iasea .C7TJS3 5 (*>«£a ai^o 
^t 5 ** *&&> *1**i& &*jA cu&iio .£^.aa oooie 

& V^ 1 ? : £^A «f»*& ^ asa,*o ^ ^Ljca^a 

(t< 5 >^£) #** ;J^> ,^bai £a ^0 m &, 

\**%? ?>?•» *W v©oj^ ^?o« aa -.^aos 

r «^a ^ ^^ j^ ? ^ ^| ? .^ ^j^ 449 .(A.o2 -aaeo &±Xls \i OMwia axiAi.: :l*Uu0 a-oi* v ^» ? cnaix3 ? 
«V" :criAso \i ^fc ai :^a yOiff) .^Sclm 

.;i»? ^100^30 : v i503 CT-Vm.3 ^o \i. oa^O^b 

cnaAu o^lio oocr <Ai. :.bep)^a ooc oias.3 ^oo 

n? «*^ '«$*£*> b&a ^eo ^iaod; ^> ('>£$ 
o^.VcIo oi- yQicro :;.\ioX»3 £&£» oocr ,.\¥ ? 

,^,? ?>?» ^oaca^iS ^.boJ Ji-ai» *.a 007 

ska ytpo .Jauajsa <nfisi» *.i jsboie .;») JaoX, \i 

-oSio :-bsf *-aa ;b\oi& Juao) .Jjabcraa 7«\\ ttr 
^JbxuaSi ^io :^3» ^i ^j 2^ W^j p^ 
-?9\- ^>) >pi» 34- 3&a«»3i o\li.\:o .&-*»> 


-3J3 JoaOs yo*^ aJSoIo :obio jifl'b r.? &*« 

jib* ' '<Aor J^'aiia) ^oojfc&s 2^ j^« .( 4 )£$i ? 

^)tM)«^^(«) .eiu> ^Li, (J) .i,ij,f=) .^iMs^sr'i 
.316 — 324. &#. 3.^0, ,*.(7) *i* l9 ai f (»J .+£»(*) ,jtf 

II! 


■t-Xoi w3J03 Cv-Ai.\ 448 :»oro>2^ ^M*^ »• ^tn^iS ojioaaiub =e^S 0901 
^jj?j *A* JaAjpp 2*23 cjaWo ^fcaS «i»*l \f* 

orfcai aio .j-Lxa ^oau ^ii ^ 2tt2» j^£j : ^j 
jio^o) :epo,pa &,aa» .\Ai.s: :&ai)a (rA» ai, 
aa : &aa *4?j*li *»*. ^s *ao .ojaaaaii Wooias 
^4- *»a ooaaJ. w aao .^fcaa *^aA ^c*: ,\*Xj 
.^S m»H*> <^i :^oa; o ? ii) ? < 4 >2a>& 

:oja»,aA ^odojja o?*-<s£p asa, ,-iCoi ^aaa ^.a Jauafl 
'"'.So* Aa£*UD2o .'"jtf^a oji^) j^i -V»iS2© 
JsJ^ dci 3 j^jj) joe* jJi .^ ^ ? iajy^a 
:^oi »a» 2aj&) ma.2 -»aio .0001 ^aua r, oaj3? 
:J-aia c^poS ^ a^a 2^ iaia o>3>\a &£ nmo 
2m rM ©of ^ao : ;ocr oj*ia a*i„ Jiaof .a»iS Joo; enaaxb 
o£ a»2o :£» ^> «^<W> -aio f>loai ©jsjlja 

*C")j^| ojaWA vo ;ocr g|oi) sfcJLdaa of^isaS 
:oia&a ^aaa 01 4voao a «ia JT'-'V fow > laxaa. ;|mo ♦So-J &Sl ^0^ (?) .Ileest (°) 
Njpjktt ^avSo siyj (9) ,^jj 
447 r^pl Jyso? &**** 

•.Ja-Ai &a o£ o*o4 ^? ^oioi .2*^ op Jksa? <^j 
op rualo : Zoo? op ^iSo Ai-o -oulis .Va^a 
aso .ia*ii> ;«a ya cn^isoo «owoZ *~boo : 2*2aa» 
:&.?tta*ap? &«?*^ ^>J» '''^oopa o£) ,3^ oifcu 
:2 > > Y >« r > v oojAi- I'iiso : v ocAiA 2x.iu .©jjL aiflo 
v bo-\^o i'ij*. ^13 ^oopa^ ^aoa* &Saa ^o*: ttttvio 
jjS 2&2X Oi3JkO ^Ocn.sAa w.\^o v ocris.3 ZlS 

lny\ o &1±* yOaS lorn A^Laao : ^»<L i^^ 
^ooula v <Aisj.? ^oop 2ooi >gAaao :;u\,xpaaa 
v oop iliao £a v oaaai„ Joen aopo : (;) 2*i&o* Xa^) 

^V*3 Aoo :2x- £i i.^a? ou'ia^ locr .s.lo 
•W** ^** **.?,? ^?* a f ja **?<" oj.*-J« .^oojAi, Jsooi 
&? 2i»*i : (1) Uc7:aoa 2iop) Nocr Afliao a^oro 

Ji.?J& vOa»J*? :oJ^.i £i *ia r >o? ,o£ 0001 
:^ooi fcaa*. l^>i- a-^ £ .< 4 >-crr«J»^ttS ^oi-.\a 
fco-jb U: 2^ 5^> :ov3jteLa iA .socr ;i»i 
&^<& -oipAiaoio ojLi (5) oli" r » 9A .goouttoS 
: *^- ,?■?• -w.o7 o*i!>a . a\ ^OJfcftO af>a : (cristas 

007 .Ai. ju.s.si :;ojSi ? oiaoi :2^ole Jsooi C*)£ki 

.J^( 6 ) .<£*:(*) .rirfiiO) .^i«ai(JJ .^o^fO .^(>) (' hXo; ^isos &*XN 446 

:o?iii? ji'iojaLa ^ia^i? «iio r'^owai, Jfco—i) 

a? Wfcjjtf Jooi **i o£? C»)i* :&ol>« 'o^«o 

Ai£ &.»£ <na? : oor $ai& £>•** : B^if* Jierf? 
Jew ai*> ^isosfls && x^ ^ooj^ ; <r .why .^iis^ 

issAi. otro ojaai.? ;-ua v ocAa ;ni £Lai) ^ojlisa^ 
Jaoai? fcLaa ^aio .;ioa'aoa .eo£ aaoo :£»? 

•V- 3iua .a.) (♦) .Jcr i3a ? (J) .^gjjj,, (•) ,^, (■) 
***** ^iiMs:? JU*»H (*) .<n> (») ,(4« .;. a^oi, .^ 

445 • A° ; -* 50 ? &**^ ^Le .A*vaii -*?j^*> Aai :^skox*^b £o 2ii 2*3 
«,a3er2o r^ftsou £? J&»i A»^o 2'ia^aS *vAs? 
^A oiiija> ^U c*3 j^2? iJ^xieS ^oSaio 

.aWbo ©&-:> .od.213 :&kbi> Jxkoi anSo .2>oi, 
^3 2&MOA r .? oaj .o^auoia ojia 2isa>, ^ ^ 

'^i o£ diao :-oii*a*^ 2&aa 0> <n onAxbo .2&B 
^»^ 2ocro J'^ojfl^is ?if;Y(i\ <AiAio :2^a^ \f 

: * s ^«? »$*»• i^*e ^6 r >cjo .2i«uu»iibo ;;^ 
opai e^Io .aoflV* «ai 2ooi 2*3? «o\ 2v»S ^^ ? 
©or ooAi.o ...cuioo^ib <^2 i&aJBh ciias Jiixi 2s&2 
opai? oj) js-Sao as ilijusi oiua 2??i jsifi £ 
.«weu.2bo eael? &gi* :ojS ;otr ag&tt ^ ow .2oc» 
Jxaili «o7<ua*fli :^?a» ^07 & &aL ^ ? 2ii2 
^^? ^f* *?* <4* ri f ^a ao ^ :o£ w iii a» 
Jft^ft °5?° •**■? «? 2*«s ^ooj.i-2? isoa uorauu^o ew;? 
\>o>o -;ojSi pfa ^L. ( *>jjjl4 =*?*? i»?i (i) *?a> 
.cafti, ocr ?ioAv \ ^aa ciab 

>fl fr.*( 5 ) .A fi (V . V «»*( J ) .Hie dcsinit lacuna. {',) /?S»*J$J)(*) a .^fii -aso? v^xis 444 


aao .2eor> ;na» (? (,, &aOa) oaooio i^oiof 2ai2 
aa^o :^\.o jiuc& :&o 2a3^, oxiafc2 :o\»s 
*?*?3? ©or ? ia . \\ j u oroJ**,o -Jsuaa? .oa\aiBaS 
tftOi .J»m vVftfoa aa M oioi4So ;2a&« \i, 
^axispo :2x«aib:» -ojeaoae o\&ie : v oo>\a oaia 
aa :<?&& oocr ^-aisoe :«oToawio -ojoS^a ooa 
. ( *\i*aai L~xxs o^^eii ^°^ Ji&ela : v asa2 
^aaa :^\is (<) ^i-,al ^ooja 2ao 2ii2 2ooi (*)jj*l 
*•*•• ^1? £*« : w a»2 aa Ji*i>a «ojoia±j 0007 
4* •*$£■ ^*4? ^?^m =v?^ ^? ^euaxsa 
yoooifio ^eis^a «a?i2a ^2 aoio £.afl£ 2i,ai> -a 
»»a oiatta, oaaaa joasp \a jsais ^» :2b*_aaa 
;ai 2x07? :2oo> 2aj3 cji^a ^a 2a*>oa .oof 2aaisA 
oaaXo : &a cnWS -woatti. aae .6jSa 2a, a i 2a*« 
w oj$ka^ u orAoio : oja 2oo- jjy.2a ear &^A <ii 
: 2a*oaa 2«mO .2aai \i. aaao w0ieo*aSo offta- 
aia orftA* as :oai jiax jXaio :2x^ £ jLbia 
2iota :aaoi aa o£ ;otr ub^aoo :£.*«? or^oik 
£'3 o^^ftS &4 o£ *Ao :2aa.\3 ofiLajab *i,a* 

4^ riroln* (S) .(V^) (<) .lacmv,, „, Cod. Lend. 443 ■rV.°^ -*»? &****> 

: v oiaia l^a :J^i t sj xA 3^ ooer ^xp.flaco .li^is 

erA iocr ;»~3 jtii Jocj JvAo .cnSo is ; o- — aio 
9073*000 : cTuap rascwa ;ocr ^aa *Aa ) : ^>n^ 

.'-c ass 3.0 op ;ocr 

:caso oiao oaio ^ocAa j^oia ^3*0? .o»!*3 

tLaij ^3 007 . ( ''f*i^a *&») ^K&fc *£ oofio 

»« -05? ^fia^ 1 ? *JHP ^ '•fr.V" V? 5 *? : vf°^ a»j| 
000? ^iao 3J-. £i oaio :.oo& ■■ffv*\>» 1^3 o«u. 
007 ;ojS'i ;-. i»3 :Jaaaa ^iA.,^ "-.«ai ^iaoio o^op 

• ia*a-0 ^v.pg'avaaa ;aoxoa .\nn> .03*393 : r 3 jLs! 
l\»> is? &i^ <4 -?^ fl ^? : #* .» tf-W %»** 

:&33 iJKOS^l «!*&£ 30 ^Lfi : ^LLo*3 i 3^3 Jia^G* 

•JflP ^fX, '"'o&a ;ai.o ooi) : v ocnaoi» ^»J*? 1&*l° 
***!:> I'isu. \> ^o-Q*aob:o zoo: ;*frA%S ^oiasM^o .*Ao: „iao:> i»iais 442 OCT 2A\,\ 3Ct^?0 :0(71 2*lA.V^ „C7UAo3\i .OJS.213 

.ia^iao i & a o a ooo) ^2o : ! ' 't~a ..ffl.i. /y^Ti 2aoa*f 
:&,a ^2 -<w? 2aJ -or &oii °V°° *fe| ,??o 
: v Oct.Vju3 a.V ia ZaaAaAo :iol Jsl'aU? 2a©Vi o»~o 
-07o2wi ^aao :aoAa <^o\ -o-<Aa* 2xa.a3o :*Aio 

2«2 ^ocni ^i.s) ^x,cr .^cuioiwajtf 2a- 2 a :2jmJ&© 
r^oi 42 ©aid ^.ffi J'^Jjai ©£ka g*k«f 007 
-or iaosi £2 o«*-o 49OT Jua-b orao^a cuOaXIo 
.2a»a ojiao Jow (,, .cdi lSo) : .Socr ilLaia wjs^sa 

t*Vj \i» 0001 ^aaaakaao -.^'^ok ootr r &ii»o 
v o<7uapo :oocn ^Si- ^.a vfe?-**? .oi-aaxo o**.b 
^lao-cjao iSa :oocr r aao2o oo»X *a Jfliil .2i*\jcaaa 
■#*■ J-ft? ^9<n 7 » ™ a i^ili^a ,-•- £0^2, r ooj 
i-ajtaa <^.2 2. t ,la, tt.3 ooo; ^»,a-i) ^*a ?yV"*'** 
A2 ^oojoi -^ap2a :ooer ^aj^se ^a ;S,L . (6, 2alSaaa 
^Uiuam &? £ «o :oboi (*aao2 aa ^. aoaaaaa^ v <ucj 
207^2 o*ooi J^saob :^ eoo; ^aaaia 7;\mVtS <-p> v <»& ^n*: »« (») .^j ^ioa, jj,-^, g^ ila: ? oiato (') 


441 ►Ao2 «iafl3 &SJCJS loci -oot» aA ii> AAo AAd locr \Vfo> r 3 ooj 
: ?» . iv> ^ox. .xe^ o£ 2*2 230.» :2ocj i»:o A^eu? 
Jti2 iio .ou» ra^ax *»,& :^si ^3 is\\„BiS2 aia 
: v oa.\ca.ias #3^3-3 23o\S y a» iij :2oenisA f "" '-?i^ 
:Jx*^t* ailS ^*>o? .^A Xiflo .£» t » yOis^ao 
lxt'\\* -.ca.is.2o .Jii. *ao jC^iaaiio ^eruioruo*? 
o*is*2o : 23jo aJ&o ,£*u wOioYixio :£0L&3 >fl,n&N 
iom A*osp 007 :2«,2 ai. Joer ftyfe JJIasoas I-xso oOi 
crio^ o!j»o : 23ai-» ^a*? ouaxai 3 vOux ^sp 

: ^^aii wSX» a 2xi 39 2o©i ioxao ^o «c-a«2 
■ iTOB3 ^bauis^i^o v oc>^ii'i^ 2ocr J3iia>o 
:*»Sa3 3 crai bcn^ 2ooi yj'lB 2*^.3 xi ^3 Isa^ 
\> «<*) &J Aib> a?V o-i\Ou- \i ;bcr ^ .VI (no 
.\A? ' : :*-b :2aJk^ oi^ie tAi^os „cru%-o .'"^oA^ 
-.crjjw -Cbao .23aM ear jA^ 1^2 u 07032^ ju2 locr 
o<r3 cr^ia Aaoo^ 2»3i. Jlif2o 1&i~a ^pcrio 
^beio : era ka>.o : 23^2 -r^"* cJsaoc M 10 -JaoAx 
y.-3r( ^0 22Ajq 2xi2 aofJao .Jocib joaap &3£b .0* ^Ai ^ (') .;^ ..o, .?; fi (■) • ..L--.1U.O [ 3 ) ■ ^ip: ..iaop &■***" 440 

Wo -=tao .2iw i*^y? 2iuixis^ »^iio :i-A iior 

-ise <^ao-i> :-US*l JS o-A ? ;-t\. :^-aj» A- OX. 

.$*Mi mi £ & &¥&$» o,ao il\^ Xi ^axa^s: 

.23**36 &*>A J « ^ ^ Jsu32« :^»~ .\*a~o , ^-r'X $> 
.2lm 2 a * 4>^ ' a ~ - s ? "■ ll) -i» Jio? £2 ^b-Ja *\aoo 
aiSJsJl? 2i<Jr 2A\, \\.» &l : ^~ -^? V\tT «^ 
CAsbS: \\,yo :L~ *£&* i^a» a-A 2a\o : m otom2 ^o 
.Zaoo? \> iioo? o^bai £? "raoi? ' ''^lixoap Jot 
:2i.Mi ^cut Jiwuj :^A 2ior Jjp.^ -^ J&2 
Visc&g ■pX avMa iao .«£«:> ZisiWs 2^, ^OiSXio 
: -ffioi*i» ocr J.inAs. wisd : ^A o2 -iso i-auifi? 

>ei3o . (J) oiJSaS 5 >s«? lc-S:\ *33o) :2=ud noo 
• boi JVlA aj „c%ioai\ai £20 *0Moa.X)JQu3 2~I^ 
5.>-»o I era..: ^Jtolo : criscA J>*o jciB csjkoo 
2».Vw r a {7 'eci 4^A 5 > 2x2s ''"'cj^o^a^ r «rA 2oe? 
:^-?^ 2Jk : ^ia :2aub cA i»2o .MOf&aos Jocr ^S,2 
439 r^.°^ -* 20 ? ^f 4 *^ 

A*2 lAa^ ^3 ocr .o'tr Joi ^i °" J ? &303 «*& 

32? loc ikAi? :Jaa aa >v;\,. < \>. *Jt*iOi wo-oass-o 

op? &303^ feeaA, Jislo -.;«*.i poAa ^oiaJs a- Ai 

:«7uts a*i; :A\o Aaas aa U~tl **.? ocr .^b: "oer ^*ni 

civvx ino ...craaoafl ~*i-oo 33 o«l ?mA^ -*~o 

aa r ? ;A\. .cr>oop T » ji aiflo i^JK&tg j&j 

^aa aa ''JojXa, AA* 4,013 :«we*.ia ojaSs tf? 

Joci asp:? .\iyY> .dor &i r ap >« &o : ^*:a»iso 

.%«J ►» 3i£l^: "Ao :«A ^2 \^.,n iiisl? : cn.a;.3i3 

;ocr aiaas aa :IaSx a**» oad ciMa as -a Jauafl 

I3JCD3 m.3*. 0^3 >*3 low ±ajsa z^ajoisJa) ^o-o&soi 

v ocn**wi ''«?W ^.a3 gS8 Iiao? ^.i .oojiva :or ilaajaa 

^Ai^3 woroSap 0001 yVtai aa :Jaso*aa ,J» ' '^ai: 

:jIsoal aa iaaAvb ©raSs 0001 r i.a :l!ocr ^'im iaiaa 

<raaxo\ ofikas 3*aa a^o ,^oaa -ao'^4 v \«V\Ayio 

Op03 . : 1^1 : "=33? cube lo<r A^i 'So : jjoAa.3 

\Ai1 ojiap locr A»ttx? &aa*3 eriwio :cA iocr L.Vx? 

(S, a.a« jLajtagb ^*io :o&aaa aA Jocr JLae .' '"latoa 

a»*o ^o^I Aa. ii.ao A*U crisa* 33 **a,c7i -iocr 

?VU\vN ^OTO.l'Vi? :2*>0^_3 .330 ^39 Q33 Li I £ 

. v oouiooaj 0) .Dcsuril in i oil. I unil. (*,) ...oroVi ('J rAoi „i»a i*\x.\ 438 9^o laia* ^a eo| .''-'lLaia c^ti 2ooi ii^io) :3'iao 

Jjb*> "fc&?k v oaoo f&j (V^ ^ :,A i»2 jSj 
£.2? : o£ Uf»j{ jAiy r? oo? .,^4?>2? 2*2 1 n A w 
-A M> *?io «Jh*J £& jift ?-*bai*isb iai -A t » 

J^i 2*2o . M &d*,a ;^t-« iSo sjfa &u» -»:o 

•*>V ( ; ',?^>i? iii -Aiap *So E&j lf$ 2»a2 :2^\ 
:2ic? 2atsA ^2o ; «!» J^a? ^lo 2i2 Ma3no 

^">2*» ■$ ^f^- &a? ^v» :1 *M» W» »Ott«»a»? 
:2i<7T 2aL ^a» 2oi ^3a© .& 1 a£ 2o<*2? v i :opai 
«oro*«2? o©&) ojXeio :2aoM J^2 3 ^ «iosuo 
^*?» WJ» o^ y a w o -.ayaaoSa o-joio -?y ^S ,v 2oei 
2ai^ Aio :oA>tt? °J^3^o ojasad *.X3o .-aoa-B 
^ 02 :2ft3» «*Si ^6^2, oi ? 2*2 2*so .Jiw 

.&» -»:?o A-3 A^a ail J± 

l * * * * 

-is 2* :o« jAi^ 2aj» cfjS i»2 <£*> .01*$©* ^i IjAa («) -Ajj? (■') .3*, ..s\a ? 437 -.Ao! ^iaj? y-iix ZjcUiS 3jcd oi^XWo , ' ' ;, :jso3J3 v^p 3 a > cr^ cjcr-ab 
: ioSli cv-oa isiV»? o'er) iiaA oi.Sp\a:o :oo! 

• aaJsla : J*ab i XB yoior la'a . bciJsaxp ^p . cuHjsjlo 
Jruca 3b oars oj*» ^up -\-aio .ii3o\. v oov\x ;ocr 
\ao .cr^Aaa opaxpo 3*^ oraaiiO : ,-Xoi «i» 
aj^ dai >oo» OttcAb :a& %oa\ js3so) ^i £o x- 

oja) waapi^ J&i :aiA ojsoji £ ^a op) S^^auS^S 

.o?&boa .i-a.* £ juIo : ' 'lyxasa 

i • ■ ■* ' 

2'x.b ^eis 9^io iocr Jja jonjk. M aao ^a ;x.ax> 
^•Ja? :^lj°i ->» 1»«>P^ ^JBuflio Jivio :iafi is- 
■aoo . (7| &aoaa o£Laa £»at& iiso*.: ^o ocr 
oSfZo : ?jj«'\b» J^i 'ai'O : y^°? cjAa,o.S \L lua 
•Aol -sao ix.ao liiioji JS^Ba tse& °*V? ,?9 ■°J»> 
\i. li*±> ^JLaojboo oooi ^sAcrjn opa-ia iiwao 
i£Jja As- Zoo- pio a*. }*\\ Zero zb&JOp? erisSuo 
:crS aao2o acos^ A»i inxo ^»a ocr .' Zaoo ^jd 
».d ocn fjsii Zao ;jjo \\joo V„aa ivii 3*1 ^sp 

.JoiNio '.I^ot^'I Jo) i-ob >-i\jo? I "' I .»f,o3ria caue a~ jg.o (') 

-s&oji ^soiuo oiyiN j \ciS sear ^j!i«3jo (') .A_iio it~i iai.30 (•*) 

* (») .lv? ? (') .cUfcJio C) .<*»**=. (») .«• ^^ <£ 

~!i\. x» ra ->.Vlo iJ&^mI 3\ oc-A jiau t^.: ^1» Ai bio 3\ a- 

■tUO ic. -ilCl Ail 3— *'3Li. jp .Oil? 


.^©1 Jyjo? &&L&S 436 

«cio*o-U>) i^aia jcaJlio ^^i3 <^i ,o ? it) Jao^^i 
fcoS jAi»o .;*AiA ^L isooi ^a ? OJor £oa 

^*i? tf*f Jija :o£ a»2 ^oi «ai ^ 05 .yoi^ 

a^ low :£&** & n? **J -** : *$»W & igoi 
Ja^ao 050 :$£* ^»x ^a» sax* ;<tt .4^3^ ^; 

.^kioa^i ^; ^ &± tfcp g j3^ .£&fo 0)6p\a 
-V? ??• ■^ 9 *^ ^?2* *** .aanai -a » tL^a ^ 

frWN W ^©^ 3*3*. :&ati? -oroiafl Jooi 
09? £ao? Mff ;_bw? :e£ a»:o oj*o^ ^a*or) .J*»<iaa 
: v ai^ jzAIo £#& -i^ ^>oj -'''iioaa *u*>ftii 

.&30a\» ^j :jici3« ? ciao Ji^tt xf o£ ^ftv» ? 

2***? :2i.aa ^^ ^ .$a$ lio^a cWo 
cru^o .^iaaa i-ooi.s op jojco^s ^J : ^'^ &£ 
.^oi «a» xoY) 2*09*9 2^2© too? 3ai ji^ 
ej.o~o :oja iocr isiLs OCT - laafl^ ojJSoS (4) Aio 
: ,4, Jor Zoo? ojS £*£*£ ^Jo :c-.\o^ v a» Aip ? 

.jfiao jsial^vi *fe ( ! ) ,^ a? ^ ^ jf^ -W-ftU* (') 

.Desuni b nd. (4) .dooia (-5) 435 -t*^. oi ->»? <** i ' x ^ 

wubiWM jaaaaoJOM .?-r?? ^4* : ^^° ybowoaJi 

:fci*ai> opt xola ^i ^3 JSooj .Z'ix- ->*; ^ae (M ji?A. 
aB&io) v oc>:>^ ©aas :U§>fe o<w ou i~aa^o 
:^o0j*u&0 6jS fe*fc^| 1,?- (3) ;XD"iA- Jo?o . ( ' ,| Ja*x-A 

Ux-IO 3l_ ^tTJ ^30 3-. : '''cFDiSO ^OCuSjS o5?i>0) 

:.bo>;>fr> v o<jris>Jtri 0007 o*.is»© .;ii«; IzA *x> 

.oov'sis (•?' 'oaso) : ?r ^^ ?r vf°$t °94 w ?° 

33a ' '^s'iiS S3 :i?»^ *»? i?^ 3 a ^ DO :1 ?-*^ 

oer^uJO 3 :ii;a jlssb offish .bop JsaAio .. bcr jk>oeo 

^? JAJJS -(asisia ^olJSikxBO : ^(roia ^aiJi 

ii*?i>? cra-^i Now? :i3ii Jot &Si:s ^3 .03* 
„iso £*»3it JiojS isia. iA oj^ }oot .^ani- u aao jwi ^-«-"» ais> ; y atn\ fuel -CjoVx> ..ins •. sjj pg o=- (') 
.3. Jflcioa ) ,:?ii (*) l?-^> 0) •&■* l.?W= »^»£ v ^" ^^ 

.* JH3 ( 8 ) ..***rf ( ) .,Ao2 „i» ? Cy^sis. 434 /■ ^>m . (M 2»Jsi ojSa^ a:»a» j£ jJr ? ) : 2«il» ^ 
-010.X.JO .ao-oao^.ai w ovibis.io -erJloij&Ua :afl3 
.iViOa -o7aS\'ao «oroa.2 ^jo>i aa :«wo»>a 
•W tA»V?»? :*•>?«*• Jacobs er£ ooor ^a-iao 
: v ?^2 ojia^ o!,?aaxi iai^ 2a wa : r a»2 aa ( 'p& 

^A •*) °b*4 &*} -®j# y^&So ^S ^wio 

^KoJbaS is»i aaakap coass (1) 2iaoa3ab :a»i aa 
3»a 2a^*l3 ^2? :c£ a»2 2iatt -a ocr Y2.ii"ojA© 
v Qi<ro :2i2 2ifc ^oovap.M v^* 9 ? ofciScu ,2i; aaa £ 
-lAflfis?) ftai ia^p 00J12 :<£ ^lo .^ai ^a^a^a 
«7**i aa : <yi^©.a ^oi^S 2flai,o W^i ;*£& 
& 2ia,aa> ocr ^oy .aaax ^o aa .<£ 2i2 -^^ 
:-eio^'a ,ii nao :&»„© ;&,©■> jg^ £ 2 ^y^ 
Jxaa^ -c^o -.(^cFjaai^a, ^p tfafef c£»o) \^* y 
90* ?«o .oaV* <4^ <n*Aiso rcniisOJ? ^ 
**?*? Jwa 001 42 V"° *#>*$ 2iw? „<**.: 
opoV^ *» :-«»loa»afl ^ 2a>ai& (,) 2^spo :ow»c&) 
•J^tA*^ **«7? o^Aoa 2oei 2a t 2ioja© .as*a*A 2aVaa»o .ii.i* jAS& -»•£»» ( 5 ) 


.jLaja ( 6 ) 
433 *A.° : -^ 5 °? ^^^ 

:£i ^oja> ^V? -v^ 8 p ^ \<f**H? *ff*°* -^ 
L-ii .oniae .A .bisi.2 -♦*. £ ao^? Jii .aVa* 

A a»I :?*?^ ^ ( ^S*? -=>^? ^ v?° -a^^NS 
;y.\ xf •f.^.ti lima lb oao« : ^.°* -* so J^tW* 
jua ^»Ji? •-**<>>- A» aa jcjioao lixJ : jf i .nV 

.loot aaaaa i*Ai £? :?>,?» P„?»? #** ^> J*>««m» 
oA a»;.\:? A*- rf^ 3 ^> ^•S) °£ -** r? °5 

cji i»: SA fc»i a»2 ^<r y£ 2a*2 £B? :li*aa £> 
loot ruao .<f\\o v oA\ioA ^2i :,oo\ji -iao 
..ct^xjo ©ra*2 jauai* :lilAa -<ro?I^ v o A\ . i p; ^a 
aaoi ^»a*o» .^oAliOl ^A» : o£ assle v <v.\\jioA 
:^iiaa 2'aoJk o2 :I3,S3 op jia aa jcacA^o «a» Jjuaet 

:lxa3 Tuc>M AfMJ oijsai as© .<x.aAo Visii ;~» *a*A 

~ ...... . iV .■ »/ 

.;iv>Sa» Aixfl A ao.\o :2i^o«? ^VVS* J ^° 
aaLo :'' 'cri^A A*:o 2? a jo<A»ao „iao ^a la-aa 
l\jo ? Waisi \aa U.\i ^2 lU\a lasAoiO loo- 
.wOroa»Zs IjxCiaS . as* low asa. 2a'apa lixAcLo :2oei 
la.sia liataab :aaa \a^a*4 :<tdxA ;.\I r ? aa 

jr in • *A,o: *S»S ^VtX 432 


2(7ii.:? IsoX <^> xAxa if^ol -sao ipsa trjS s»: 

L-iss^ jsii ftwi sA ;o? .ftiVna ^Is Jsai oucai As 

:>^ t,yya lii-siyiS s*aso cfor :!&& o^ iai «a»e 

A a. rte o Us '^Vy '-<ro'v(o .ocAa !ifl: ^4" 

Iotsii»j<MO :*o^2 iOLsflb «^i\Uo ft*vg vp -vyA ) 

Jjucd <£ tAxs :j©oA*» „s» cA ^ **>w 

^(ToaXi '^jiaajso oji^aoa) &*Bab,lo : I is as. As. 
£j ^0 : f*Xo; ^s» is-sa cA s»: ^xot ?\A 
er^ s»2 ^s*or ?A -«-X2 ;ou jisns :- J .Ss,*. 
-i>?o2 oot :A*s ^Acr <^ As. b oV :.©cAj» „s» 
-sao (1 \a.i <^?tx\, :Iruo oA sap: .^Ls ,Acr 
l^tfttiAp isxia isii^ai.sao ops liai aifli :ooaAao 

:JJmxs^ r? ^^ v oi *^ *£** ^* Jt0a ^ a5 Xo»sa 
007 .' ;s.as» \As) auojso :*sao Aw ►»>. scno^o 
crA sipia ^Aop ;oc «j©4» jocAjo .**» Jsuso ^,s 
;sAx 3cpu ^i, ^sJS v Js.oIs loo?? ^pe .2*oj» ;^ m 
^jlssio :lW ^p ,itt£Uo .^owi drAAo ?-y*tA 
°^g? : ^ ^° •***;!*>.?* -cuisAio :4*^^« :'SoM«ai) 431 vAo2 w xba ^*vx.\ &S ;o-.l3 2*i» jo fc33*a<)3 r 'ooi 2il :&£&> o& 

•A ) .kil r xfl£i? 2a»& -»>o ifc^W |:| -a» :ci^ i»2 

t-isi? >^\.y :ii-o->? ^<>*~ ^° ?~*;>^ e, . tr >??^^ **? 

iLoffi^a v oowai. lotr Wjo»o :©ji iocr uoiszjL J^O 
,\*3^ ^JOii- 3'^ -croMM ^«; ^or -'"'OLp $9 
-cr 239T3 : c& saoie :2i*M (5| Jp n>\ .*l3 iia.\3 
~is90 :&.ojO09 2\.a~ aaai ^.^o .i^ii.? &09 

«i» Jx.90 ?Ef\x3el ^p 2>2 lis* Jiop iA ca 

;^>j^^ t3«.o . A»^2 &i? ;sso,?*. -. jxav.? cali^a 

CoJo.3 v q^2 aouo :bi3.M -i.3 ^A* t* 1 tf***.? 
£2 :p„Mp '"''entoi- 2oo- is^s X\.» ,^ii,3 (0) ?uifla 
23-id X&S jaito r^iio ^eo .^ aASi oIo 2a\o*. ^ 
.cro^oaj^ ^aaao^ ^tiio -trcw? 2i^»2 : ^. o: -** 
;xo»: e&a iotii^io -.^ub^s 2aooo ^? Jooj J t&sa 
*?9J>n"S oa^d(3 aiss *»o .bOn\>in ^iso po . oaiaXia .Desant in Cod. I.onH. {*) .«£&(*) .Adj^'lO) .is»j ,»»?(') 
j&oA^ (*) ■*» ( 7 ) •(*&») <*M C*) -*baA^u h*» («) 

.<nM 10 ) .(fjLrvS) ,^ial.( 9 ) .(.268.^.3.^0? Vjb\jo) ■ A.o." -i»? &***» 430 ii*?o iolo : -a-joisi.1 ^i£) ^,*» : {I) -bw 
: v o Qx a a op ;oj^;^ Uooxa *JiU3o : ''' oxjaaiou 
jauaiuap? Jme .^xsiiisx* ojji lit-ai) 2*.o-o &jIbo 
rao .Jo£& liaoijo fc*3 ;oct->. i&V^b .\ocr £aoa 
oaoaa xuifi 2i,ail 2*4, ©jiks ^p :x30.\u ono -A3>a 

: -V30: JOCb- i» 2s,XO ^5 OCT ,^< , >W A.OL5 

'''.wo 2-£a.n<a,ai o<xoi- „>» 2x.axi 700) 
.;».oS t * JS^aS laob^ ;jscu.2 6&a t » ? aWo :&»&»& 
©o? ..oou-aoaA .cOtSo^a .oil 2aao r.oijt tAjio 
»as IxiA ;ocr ^Isso :^i»a^xS 4>>? J ,M? J*?**? **.? 
^s*o ^croasiB ^»io :2a 2*. ^0 iio 2Jsa>.a **,vSb 
?2iaA- ow lu^a ;oo» 2iN.ru ^oisi2 ^i»; 2x23 :oocr? 
2a-sJ3 r a oct; .&£«? Aai> lo X^is oiao: r s v oicn 
aa :2A^o >-ia (kS*. [leei aao ;\V\ 2»ia* osisx 
aa\ ^L£Uo :er:u3 i-oacao? ;\xu- ^qjo 2x*ai> 
.erojaa* -t _s; jlaia 2^lA» ;cro .cr.sAr) ^9 

VjsjXi ^Ixo oitio :230m l*JZa UaS± *»a»>3 I' 0$ (♦) , rtmoi (3) jooNii iicts R^oii {i^l Joqjft. J»! ►» i,A oi^ai fr.-.w\ 429 -<-X.°: -i»i &&&& 

^90 iaS 0001 ydSa L^o : ^.ocoj cu .ocrjiiU 
;*\ax? falda -auc»o iao? ^©iSi? :Jo£i Ja ' ? 

M4* *#$« v?^>? %* *^fc cfw <•£ £* ■**?*• 

^a oor .yoa^ ao> ^%^» *») ^^? *• ^? 

ii«?o .001 &aaxa -^Vt) - ' 4 \*;- A TT' $ .^ fri , 

:^»X? &t»£J*i $asi» -Liso 0070 .£&* £» ?r 
.op isii jo^oo ^i tdla : ? o> .6&*3 cjiks -ncaiio 
: ( ^om i; fioa b & s u &aa) ;io& ops J« (ooaao 

,»^o &V»> i*tiio :, i\ , ftA -?-» ;x.'ii (?**&£«) 
isioaa r ? ova :^1^ 2'iaikd p^aa *i*isao Ijo? ) (♦) .»»S (•>) .-fcSjj? ( J ) .I>cs.inl in Coil. Load. (') 
.rut * .-odj ,6^* ( 6 J .Dciunl (») .(.446 jf# .?. ^» ; 
-tXo2 wiao? ZvMiJs 428 A^apo .dj^j ^ib» aa :o&- ? ^aofJ t » *>\W: 

:2'5oM i l ^ J te lioa*. awoii ^e >£&io : 2«o~ 007 

\\ , n> oo :o!a*Ja :301a ^.at <^rAo :.oc7ttao \sJS 
£j& :2au»il £ a»2, r? ^ .2^3 ffy^ ^o^ 2oo> 
.}*>?>*» ^ ^033 13-^U? jaaaXvi a-JSS»> :'J& o; lii 
*Al .Oldy^aau op laooub £ :av?oax <^1 .*£ l^i 
-ctSmS :a\* <Aa -li. :^_3 f X33 oar 2La>A ■ l ""*; <t ; T" 
:i2s»2o -oeui: ^xaVs Jocj i*i-i :i\c 2jb« iioo 
v 2? 2307 .2'i*ii J^oi.3 Xi» -3*0: 2i$ ^o?io 
iib v «\,?ao ^2XeoxA low 2aS jSai. :oVA.*JK?, 
: ■Jo ay . \i\m ofl lisnaao b\» >a3 \.\a 2la« 
:2*,aL-o ii'^W ;ni, (t; i»>^ ^oojio .cccuAas 
2*ci3'2 v ooila, oJtiaJs2o .ftSfrs a^La or^^e 

.;^iX Jiais joobul ^i» ix*iti iow aa*^;. si iisJa 
loo- J&*» / J >2oojso^ «ooj) • aAfcs ^U2 ^ol -k» 

•9&a&|j ( 4 ) .is.ojaai (.5) ,1^1 (»j .(^»a»») ^*ty 
*os<7t»afcs aiiftO -iSafcJe -a-i^i -ii* Jpde^ „»» ladniai ( 5 ) 
.(?Ss-io) ©-Sao oifii^ -»»!>>• SVfOiis iy»? Jbi-bi? o».j 5i\^ 427 .-io: u ui3 W.\ 

\ „* * ■ * . j :eeo! ^uia *oios»fBa joa v oc\s jSj .^w op 
ojj» ^iaaoa aA^ ooci oj&L .0007 w ai« 2_Laia 
■axdo oocr ^oau'i^l ^cjoitJxS'Ssp A\.ao :^^03 
ju; 1^ :«oil J<0£op -Ajq aao .oocr ouaisis,: ..croXl '■> 
^ap iA 000) o$\i .' 'maai. SVynb ^.iap: ' ''lio »sp) 
-croaoixi 0007 yttiirt aa :>.,'Afa $iiifa VV y :' ( ';i*jGi 
::?oAvspo .22A» 2i*x oiiA.a 2oo- Ai^.Vc :J=uaa 
JU& 2o<r iiiiao %S -.oojLioblo ?^«»-iij^t v i 1^2 

ou-ai »\eA ;*>: r >br iSi^ ;;An> tfai* *ao 
^aaio :cniio 2*32,3 A-Ia«ao 2i: jslai <*a*cj .Aapa 

001 .oi^oda? £\i* ^ i»^? -i>»ou.i (h\i? 3o-i3 

a-i «o- (Y ^07*43 ^p 2x« ^») jaiio : jiala lid 
i*o r Axuoo) .AoiS jja ,;J, ^is-u.: ^>o) : 2a ox 9 
JioA ^ilcro : 2aa li-i.S <7> 2o0T> -aisx: 23ox» 007 
ij^ ?oa\i? m\o» ail AoiflAo .cjise 2ow J?Ai> 
^p~aeA :ojsp2, ^a ^07 .2ocn ^ .ia.ia.a ojaojAo :2oo? 

.«£ Joor Cl .Jjsi-ao ( 6 ) .(.0160^ ,*) .efiim *. ^ (5) .Ao: «3M3 <^*^ 426 :^ ft% ao t -aaoo :«30i* -.isoo irVfo.Yt ii* :07>saa ^u»*i^ 
-iaoo : ^i\. «a»o l&Oj -asoo :ooo^ -x»o 

-aaeo :^ooi -isoo : ^J*is -iaoo : (V ' ,'i.ftaoo ) 

„aaoo :A,<Ao2 „a»o ifV'^tji) „i»o : J3*jca*: 

:£soao „iaoo ;liiaV ^isoo : (J ''ol3~ ^»o :jou ( Via ) 

-.' ';i A.jq ^isoo ;Wjiio«3 -aaao :^uaa^ a=> „asoo 

:(V (,) is&i>3 as) M aaso sjlapai -aaoo ^ ^.^ „u9e 

-a»o :^uo ^o* w.a»o :i*ax: -iaso : (?) \*3<»r „isao 

-iaoo : &aO -a»e : joAJsqA -a»o :(f< '^aoi^') 

:^Jt*ia aa ;*,a~I o-^aa Jaai ax -. jaoifUyjo: 

Jaot a-\ ojS Joci Jfw ,^.3 &aap ^ aae^a ..gi.ira.fl: 

Cwixiv iisn j» tJJaa-a ^ooo ';oiro.Vil :iaia. 

-aso .ii& V)&p4 &ao '"'Jooi aanaoo :;"i3,.? 

o?fto«i 1 \>.o : v ocruiao5? ;j>(wu; Jai, J>istt3 J3A 

^xo> Jow ali 4o aao .;Ia*&a2a ''"Woa.aabo 

^-aaa . 1^ aa s en JN^apS cuaoQ ( ' 5> jSi>.'.i i criAap 

5^2 ai;<> :oji*a-S 4V*^* Aiaoo .'""'Jsoo? iWaxss i 

Jfffl ^*J :oo(jj r i*~ Jaoia lib .ooj^ao .la*, iax 

•(l'j-»* *■#■>» .iio) C) ^fjM^) ( J ) ■• fc J"0 •*••* (') 

.{?*4ji 4j? Aj-i ^uio) (?) ..vaoiiia ( 6 ) .(VAAaJb) (*) 

.jNai 4 j C°) .*{*? ("I .(V^oV? J»A>oA. *tt«) .^ ( 8 ) 
oor jMuii ( M ) .^ioiao ?i » ('J) .jijaaa? ( ,2 ) .oin»ol"l 

.o£ -\oot £!»*» ( ,6 ) -1* -»o 425 .tAoI «k»3 &AXJ\ :y-iS tfcsais ( \i» ,0*2 ;a*di) :?«txi. ^o :&X33 
^aeraaoo :. ispxils <v4.?.? ?'-ict ?w.\j ^ ^iou la 
lf&& ph. a^. ^ r .?^o ^A.StYo .JaoiL JjIfcaS 
-£jl3 J'sai ^oep Jwat? :^Cs JiL. v o<Aa!So J\,osii 

^k<7r ^Aor -youi ^<ox«» qt^o.3 ioj^ ^-)« .eop 

:Os.s ^o-j .«&taji iiJuAa ;.io->;<> Tams 

ja«w<V: : v JsocAm yoap ja&ao ^>« ^> ;^ ^ »\ ; 
^©i -i»o |( 7 >j&J a&os C^aito : *»?5*? ^Ssia 
r*^o .wiouio v oa^iil3 wax ;.\:o r-i^ £9 -iia 

*oijui :UfX» ^.ax ^oa?i? lx»xa «ojaaa*.S 

o^o^Xso Ai, A<^i? : r^.° : -^ a0 ^ 3JCQ ? or£vb\ 

,sa „»& ysp a^a (^' ^a\ Jsio) ;i*fc« w aoiM .^Mji ( 4 ) .^.w <l .Oin- ,^a^xo (') «M CJ 


-*Aoi Jitoy JMAatk 424 o\dx aao .^43 ckiftA laoaa. ;^.;c oof iA^ 
v o^ao v oj.Sa? ix,ao v oci^ .waS I : i*?a0 
Ao :' '^aaoaiop oocr ) ^.fttvN aao .^?aa.,>jf i^arua 
. v ocuLa. nxo ^ap -c jiooapa&O l\~ loo- liiao 
v oJ>wi? ouaXxIo : ' ' ^x.>a ^p oaaaXl ^a-cn 
.;XoS^ idi &^D3 &»a- si v cal ?o« aa iffuyaS 
crAa &i»f K£kJ la«ap : jo* i >aft3 oa-rsolo Oiwi aao 
aa ?.\v t b J'lxAa.o lajoo : 2it& sa. :'iai < : &*aao 
I?>a» ^a laaa .lau>fl a»^ ^?<\ r?*\ ooc * r>^* 
^»a ^>io -lifel? — aouaoa Jtii isA : )oo) ' '-ol 
-07 cepacia ia*-ap :ooen t** 7 "-^ iaiata aer'aoaa :>.oaAi 
v o«n.oiaax ^a 'Afilo .0001 ^ja>ifrop :eeo? Ala. 

.ill jLa* ^ooAaa 
Jw3o:o ;o0)) ji^a o?&&x « ^a l^kiocrr 
lioisi ^Aor (?< 8 )^p&a) (7) \i la^ao ■m* , ;\, , \"r^ 
0CU.0H '" J \i- .Si) :2a>aita <r,a*ia lo&i aidtoa J»ao>e 
i^ail) \ah aa jcooi\.i\tT»ui ^a la\ao .„ircu»: aaa 
2^ai I aioo - v aaA -?oio «o3o se :'" '^il la£»e 
(">ep op; Js.1 booid) &^fto '-liaor Jaaioor XoS 

S!3ia) i»o» oi\io ;Aio .BX1.1 ('.I 

.yoSta? ( J ) .iiiic Ml .-.i»jo.?is»o 
u> ■Cmi.\,i\ I ,Citto ;^ito im-rao 


.^(•) 423 -^fil »&? ^xjf, 

k*|) ju^j **i» &»* : ^ fcSfc ^c&a ojsA,io 
*^=^ ** &M« £a* &*?) :3»fcl*; 0)^m 
-wteiS raouo :£^ 3s*ao ojaoio .W^te^j 

-ovio^i £j .raaooia joe^a -wojU &-oaj» 
JV^P? 3ia* Ji&o. ^ ^ ? -j^^ 
.:i»oia iooixo $&}[& ^p :< 3 >4fi«4^> f-ottA 
yiwo iaiiooi :^5 ^ £ ji^ ^ e? ^ 

Jo£ji eiww ^ .. -ii so aa spasp »^;\ l^o 

£© .^cn^i&a ioou jiw iisooa. gja : ^5i .0*3 

,aa v o(ti^ o^a jSjj ro'tr 3369*3 paap ;aa> p r? ail 
^^» ^oojaa ^uo ai o'er £& oadio '.^ 
\x nnft .3 >a : 3*>aij iioaa 3fcL!>o*ao &iiiiftci 

$&f ;±>&ialj v «ww low siao ,3«or> paap 
qfe) Jii ilto saMaaaa ,4 >^<7p»«i :JauaA 3aio 


.^A,oi -aaoi &ajtis 422 ^u*. boijay Jswr 4Jo :J*^ aa v ocrA WXao^o J*~^ 
*-o? A*? M» \\,y looj ii> .;ioi iAi^ (>) opa»ou 
iTjaasiisJS «,.saa.o :«aiwtt:) ^mjs V^ "Si :jZx» ol 
JfeottjLo I'rt'ov . v ©c&aa &* ^"^c? °&*f a ^° 
.5^ »*a.a* A Zawa :JU*i^ v oer^a $aoa,aio .?Vt\o 
:J~»o is&i) fc-sassb -.^soAa :'a*as Iot^; ^»js*l xii ? 
-a ix»ar) $*UK dS^O : jaoaoo ^o*iS ial Jwaoo 

^k3a -is u o?<&03 : it.Sna c?i>.a^ c uaax -aa.o 

.*-•: :«3i» 3,XD ^afl AMM I>^50O .jioj \i 

£uaa ' -aS.SIo .^3f ^.Sais crva- \a. > orx2 ?A^ 
Oftaaa :«*jl u ao) :cia aaolo cra,^ oaoao :<rJS<A 
— ^3 o-.Saa iao .' '^a 3<xd 2^*XS0 A.OX. . iiaoa 
maaao -iaia <r\iao ^xoa a-o :jl\^, "r»*-f- 
aa ;.x.ai) 007 «,aao :^>? Aa. o^aisoio : U-aa V? 3 0» edot :auoa,3 .aio? v ocAao ^o Jaafloej . w 0rc&XJ> 
.;<t6:? iaiaaj ^; iSjj :oo«r r C Jsiia oSs 007 

e^JS (♦) .^. (J) .(Vhjboo) -nauoa (') .o*oift_3 I 

*■«• v *»? °*«? »«» (*i*J») —1 ( 3 ) .-ilio ou.^. ij. ^ai 

■ mat-* ( 6 ) ;--juo V 421 . r Voi -a»? &**** 1 ; &flt> A ifcio ctaa i^jcnbXBJOO : iAiy.3 enJsoss 
, M ouia4i» v o.\U? J*bJ :&*?»,? J**b v 0<7 ^ OTJii-o 
^oxia .\io -.JaoOi ^oxiUs ?4S ^ol -i» n ? ^uafl 
iilS :^.i v ocAi osiiXI? ^ao .Jfco-J 6)S» iii two 

^oi»3 ;<r->a ,il>\ ciijbo liiscuaoa Iiaooi^ JN-i> 

ja^«i? &, &* . (S >;»»o(n<l» £©) J~. °£ it^ 10 ? 

; t *U-> - A^h ;^o3»^ «r>n3o :<Sa»xb '"'IbaopAa 

;!*Si Jlb» ^ .^©2 &.S: ,7, i»o V») &* M^ 

jooi\i ^soV? ©>,?*J3 kiMbs -(TO :>iJtA:o 2*^2 
<r*-i32© ;^JB»ai? laua o^a pafl £a&,b oifc©»a 

^ft M> **">? ^-> ^ JK&> (*) ■■*** (') -^ U C 1 ) 

.^a-as (*) .oes1_ A> fiia «<f -°V?- -V ^»Jho A>y? *cro>.l 06 
,^»ai?) (*.) .is. < 7 ) .ta*o*s I 6 ) .JN»^» £* ft ( s ) ■ «A.° : -i»? &**xk 420 wfcai as ij&x* o£ ^oaiaa cgka aao .2*atia 2-ab 
^03 :Mi»2? *«2 aa .dyAOO -crciaaob JsU ^ap A0aX2 
ftyjo .iicuoaao ^ .VVM ^f» i^oiaixia 
. r) ^,aaii :?* ji^o) :2^\s -fcsl, Jaaa-ia : w »»2? 
.2i\.to ? 71S eoi laak :<a<n ^o ^w ^© 
& * >* ? ^Q£v3oj4S :o£ 0007 ^£><£ao ^»a wxa Zaa 
ill i^a jnaa £>a -.^ofr a»2 ^a 001 ..o^iofbao 

:o, n \ fl > aao . M oroi<aa \> cuaa^o : 2*S\ j» %A 
pad oSAie : ^©1 -a a» 2i/aOs ^c-oaoae -woaxo 
r aaJ2o oocn ^aao .op»j( -auaaso -0 ,eoi -oio^a 
k °^ ^^r 3 v^ 3 ;a >'? r**®*^ $ lor? : Jau^aS 

P ^2 ^2i ? ( J )^Aa ? : ^ fr^ <0 £ ^^ 

& ^*4 *,?* #*'M» «? 05 -^S aojl ( ^2o£i 
:ioa iip*aaa a*2^ o£ 2een aJhJKj; i^aa; *aufcj 
2«n> aJ^ (6) Iooi 4) ^aoa. (<> ^? |^L) ^Vl? 
2*?pojJio Ifli^ ^2 lacuO'aaaio) bixo^ laki 
ojaaaW >k± *> ^aoS: laxaa, *4 ;*» i^^pJJ^i 
.p>»l3 ? (*) .$koa ( a ) .,.0^ ^ ? :0 ^ ^j ggj^ (i) 419 ►Ao; „xjo ? Is^xs l£»> Jalaa locr *~soisl jA>k3 oao ^ j£\ .sua* 
Aa ia^ia \i ^aso*M> loo- aits ^a 007 .ojia w4^ 
aaoi aa 2a*oa^ -woasaa ^.o^li© :ou^? *aap 
:4*fc?P ^V» «« *-^H =4< «£I lift j^ 
*j ©a»fc : W 3 0)^3 lis .pwp^o oojo lii £fcj c 
Jodi ^tb aa :2^ jai, c£ a£ pore ..boA aafl? 
JOOT ^ «»& 2?2ae :2^ ojS '^fcap ^, ? ) 
*JW ^o?l»? A* <*>? :;«W acutKB ^ M| .«or Aa, 

:^» ? 097 2*sx lioj t**2p 99^ 2a~»o .Jala 
W9 l?"** -r^^ ?**?*» ^p uiaoitaj) ^0 joi3Xao ? 
:;a»oaS 2<S2»? jaiio :ciaao 2a»» \i c£ oooilo 

>afle .or ^a ^ia £9 ^di ai^i, ^,j oifcisiio oej 

:^ia? o;j^o: £9 >ooj -aaao aA^ £ .2^ 

,?? **.? *^0?^ •-%» J?J» -crAi. ^ii.^2, : &*?* t» 
*T v*. = *»?« ;<H^ii «ai :2*o*A 001 ^ai> ? 2** 

o-VP^ 39 aa .jAy^ e£ jsi» iSai -.^oiitoao 
^2*o :^£ ^» Jii»> 1^ aaa) :&a« 2ai» *& .^i . . . nio («) 

27* •n? ( 3 ) • , «4-- >»? (*J . oaiouo ( ' I .^oj ^ais &***, 41Q 

***■<» -^ W°^ -£?* xO*l **>* :^u! WtfLfr 

^2,0 :^ «i* J&* Ojoo, JUfc2 J^» &*t 
'.Cty^p li^io JaSo 2^oib 2Li':2fca> J*« ? 
•iwt <i<b voc^ 2*0) fcj ? J^, i^ jfg| jfa^ 
o*iiifc* 2i»o> ^«Jr »i) : ^ j j& $j# ^ 

•07© :^M? orisQ^^ oa^ fc \fci ? ^oo^a) ^ 

:-i2* caaSo 01x0*3 cig»s i^ ^ % ^ ? ^ ( ^ ? 
:-*SO $[ Jltojs .sii a^ «\»2 :-a i :o £ ^ 
*£ :o£ a»2 fcLaa ^J, ^^g^a j^j ^ ^ia^ 
$» ^o> 4i ^^ ttj ;a£ ? jjjijj ^ .^ 
•^© -.Jfcottum? 23aa <©<*»** ^Jo : 2i'ai» ^ 
*aW :v oi2 ^jio .0io3o JXcuAWa .aij 

« (♦) .*a*» (J) .«,(., . 1}esun , in Cod lond (I) I 417 ■ Jifil -iaoa &UC*. yi$*> *A. «-»« .2^*X» v Oo£ ZWO? ^30X3 A A-> 

; ?M . rn a -oioi^A&i ^\cr 2*07 ^ij 2io\& oiwi 
;o<7! .w StYi JJka aA ouas .cjiap cnAo $33 IJkoauo 

Jaw 2?©\?) Ja-23 : 0001 ^i^-isj&ao JaA-a 2*.2aa 
*-3iaoo i^u 2'ao^ Xi, dou^i : (1J &-a«e &aI5*. 

aooa- „iao 2x*aoa -oioaaoaa ^xis i*\ ; ct; A 
2a>auj ^ ai*» A-: li: :£*» ^\a ? £ ^o 
^er ? oia-23 2o^i iijc? la sea iA £>*« .^Xoi w >» 
. p) oaAor ^ ^*ao smJ 2&lao) .jSia Jia*i :2xAd 

-iso buivfl? «oiouosi &>**^ (5) 1*W .ooioa crAo 
■tV?5 *o***? -woa^a ^aaa aioa 2^30 :^oJ 
: jOLOi- „i» xaS «oj«fc £ s eifisia aa :^oo.p cra.Sao 
ijaaiowa «oieu.i ^oaao '"^aaoa.0 .&* ?a*u>» o^A-o 
2*aoo>,a c&o 2iia ai : 2*aacu ^L. »a ^Joaio 
^•? r^ <-- >^°° -^ : <*H 0001 yOsvfK.Jo :^i«?<> 
: iai I>>oi»o ;*sokxsp ct.vsj oar 7 ^ ik* .oaia 

fr *L*o .£1 *t} (*) .£-,=, j.va^i.s ^4| (») .*y>; t'> 

.Jii' ( 7 ) .»*^a («) .Desunt in Cod. I.ond. (*) .Jia <<) .-*>„ 
J ? Ill fAo: Jm} lisxis 416 .--•', , , . - v ■ • ■ 

opo*~o :^*M» ojfcJ v*° ; ^^adt ajo .JLlsJo 

■ :Jo*a o'di oja^u, :x«sao . f,) -wi -fioio JaA-a jiia 
^Hp :ooi !&. £• Jfia&a 6jS ogj.o : cj^ttio 

jjifi ^ii W k»* is :^?ooj. ,[ >oer ^a IsaJ^ 
iocr joJiaoo : x .<7& ;ocr Jaacisao ijaiaoa .ocr»A\ 9 
*»i ,aaaa.*S :o£ oaao; ^a ,0101 . u «7iaea»aia v®°& 
;ior :&0fe ? »\i ? * i »»V».? i^« &a ai. v«?a*»o 
(<) 2ac*b eooio .^soaa &?o^o :^«a> jlao&a oa.n 

tyM"? ^foVtoajB -aoi© ^a laaioor ^>er .-&*ao 
-. j»oA ;»»*, ;ij! Jij ? i^ocj!* jow aapj aa lias* oj^a 

cul 0*00-3 JS^a*e : l^xso a. ox. .aaoa crb,aua+aa 
cr\^ ;©Ai ^aoifi ouoo-o :;iA»a ^A»o m'o&2 
zji^a S3>? Jaao :;^{s 2io\i iavi ii©£ 'tiub> .?- (i) .-aiAO jaAio (') 

415 ■ fAol +sso? i-AJsis v o<riso*\jc aio jo*, «,o3o-: ^a '?-\-'^** oj2m pin 
.J^*sso> cpcw ^p paap jo* wixafl} l^o :^>ooj*b 
£»£ v otr^ iii ^ oj^o Jii ^»»<^» o>3 £* 
: „iio ^Lap Jjjp . J^ ^p bojSao Jii : ' ^.-v 
Jp —Sis 2abjS 33mm»>? :«t*ou£}^ jii joJIsjo 

&mio ^oflUtoSi JaA e *cr?c&. pd&b :jii„ ojmo 

bpaS©) .^bcryiseA {J >bj»bis4a aflfl Ix-»o) .^©Lii 

, \^ ...» ,. , , , , 

Jii aajal g :&»* ( 6 )^A» jibf?) ojakooa £» :o£ 
\Xk & ao.\« :£AV i?m? bji» JibS i*^ ;bA 

v bouo otol ojb: :i»:o ;»3 Owaa dcr iLy &b 01 Ma 
!&iL o^a ^0 «itefc*>s£ ^^ ^.baus »aroL*k* 
^f **?) : f?oi 4S..JSBO A ;bo7 fts*2 fxio^.s ^3fc 

.jJ&oJi v 6.saa** v «i<m»6 v on?»\. v <iou* ( 8 ) .^dii .ofcpi^, * -,Aoi -iao? f^jcX 414 


, ^ c AiJi : v oii I^m *A jo.S : r opi ^aaJS ;*.*£> 

. aicr ^1 0001 ^ ?w rn.t» j&«3? ^ ?ocr-a isoi. o£k» 
aioj? : 0001 ^i»2o : }uy triaa? iatxi. "n±> 
ctlS ^Atf >a 0001 ^Jp v ooi\ao .*a*ii 

oija»o Joel ~sa» :2?ot Jfcioioais ;*- »» :U?ocr- 

o-iv^A 4r?^? :J ^^- £» J= ^ ki0 -*«*^? ^^?^v^ 
oiai? :i»i »» &^a» 6&.30 Joer fa&wo : *^ A Ad 

,o^\ u o :}oen ifip'io •£? ;ci^i? ojis U»a» 2&b 

^oer 2a^oi ^jix ?£**> Slfr|»| **K*? ^ °£ *?<" *?* 
jsuaij -33^ m*k*:o : too! ;ai, ws?,?© : Ji^nnS 

Ui £i ;-*» ^O^ ?*?*•> :0 £ ^° A°^ «** 

j9 ..v-oo- •airs (5| )w.iii»a ojioa) JSouoo^ **:>ocn. Tii. 
ixuti 2*1 •a.nnso :-oiis ill pixo JSoA? ^? ^oeu 

.Derail in <od. Lond. ( 2 ) .u! ^osi^ OfT* »,4»J ft*>$j (') 413 -r^°i -»*>» ^L^xis 

Jdjikia ojl«a a^pj^p as :2ji»s» « ^p ,0. ;.^ 
w*>oiu^ opelo o«aj : a»'j *p lifl VK^ y £ 3 
A4 r? *"***>? -**-^£ luo^ou. ipip : a» ? 

:( 'V^ °^° '-vf ^ ^ oli* cn^ki ip re^p 
.lo-^o -oropaip i^Ia ^ ^j ? A/^ 

: <£<p. -07oS\p> ee-p £3 : -ojoai^ ^1 £, 

^ptf ^4<??» ** -oioaA ojppjl* :ej&,Ja 2i*pi» orpJo 
" < *** ••-»? : J?.?-4 r^i o*ai r? j£i .^ ^ 
,pao ripe? ;*io»p.\ oi*. pa ^p C)^4^|^ ? Ay^ 
-a? l>oo»?fc I,u*p -^o \otf o^a &i,p o^pj 
oik 4s 254.1 ^oo^ Jowp ©r**i isi ^oioi : fc3A.fc»j|a 
^^^w^^^io^o^a^a^aio^bo^p 

:i\ ooci r iatt .Jgjp, ^ o^b »\,Wj| ? lip*, 

^ w *l vf** *?&• -^ vf°^ *M «*** i? 

:^,p» c&m ^ oi^ ^ ^ j^ iV J^j' Ji 
:**%> -W opi ^piid oi»^ j^ e^ai £ pio >r ^>i w isb ? ^i^ 41a 

=^5? <,-i*6 .^xo Utt» cpoa?o »( x )^i> ^ 
Jjfr oar #gj :^ ^ ^ ^ ^ ^ 

oj^a* ^oo,^ ^o>V3 yu^ ? w??tl 4^ j^ 

<*?M>o : &>» cn^o .^S w caoW ? ^ 
* c^i*,;,, ^xaaaao c^o .ji ?9fl? ^ ^ .-»,—, 1 - .. 1?i „ f) ^ ^ ^^ ^ _^ ? u 411 Jiol Jvaos &9J^ 

<j«afS3 :jA^? «oi«oA iaolo : v ooiA\< &-.i 93 -NAn 
299*9^9 ct.S«m aia I ;.;.t-» -i-aju *£s> Xi Ui 

LtacrhA Ipa] ]xti6 : o»iao \i. fcL'ail Urn ^9 iocr 

lii 2*2 . T i \Y >e ^"?*? ^ : *3* : ^?^ v ocn ^ **£° 
:&U9i> &9c&99Jap? 299x09 Xidi? :«fiwj> ^ia ^oct^o 
e£ jooi Xafcitj; .JypS v owai..\ ? iadi Ja2 2s^ 
&b£i? u oioA939 ; 71-10^0 lX~ ^as : oiifUa > ^tV\ 
Joo" ;<u. 2*jtt^a,.3 090 ^sod ocr <^io : ^A«; . Wi 

:aatlW -iao 23*9XlS ^oJ -i» 2=ua i»2 ^>cro 

-ojosi ^9*070 .}.\99^ ^»J»? JoUS ^ol „9» 2x9 

f»3 2*2 2^ $9 : ^s.oi -990 lX*6.aS (T\\ 9992, 2^3 

ofA^x 930 -«,fcox f 9£t t » v 2 #2 ijftpgi| r 9-2 9*2 
•a*\o :2iz.93iaaS xOflo ioi ifcoayia iajo -ao 
-2i^a r » 2 >viv\ W^,a*y ^i ee^a -as, ^oau^ 
29.0993?) 29*2 ixltt -en A*. Uxo 2=uo ocr jmo ■A-°* ****? -&***> 410 owtao .^ovi icji iS «sa«3 ^©ktt liadsa hio Jo 

**«&g? ^A^? (V V„a» ^a tjLL» ^ox* ( \ai? 
:opoxa J*,«*W7j3o 2i.ae Uoaa &*; wo .' ''\L£*i 
u»^4^o »£&£ a^ ^o- ? oitii &-? £? 
■ oA\^ y ^ £A g > is? o^a v «^swii ? k? oss 

:3*.oi£*o! v oao *y.2 ? oo^ :^as w a»aa o2 r? ^ofcii 
^^o^oi? l&X l&x? oo-o s^^oaojSi *aa oaa 
V**^ *»A? -«* ^ tf? v Io .2ioV ^ ? cjj^o-a 
tt? tf~ -*»VA J*»«* v o^ Ai -01 :i»ooiao ]£& 
^a» \i lSio : ^Afl» ^Li \i Job! & ? :^Liaudj» 

-bajp *a& v <A;*Ao ^o .^oautofis ^ouo^fco 
. v o^S ao|Ld*o o^isa :^ aaojL aoiso .^ i fc s* 

-^V? £2 : (5, ^.oia \^ oSa i^.iYt.oao law ^Sio 
V^^o :2c£ia Jo^ o^i^^a : ^ ? jio> jiia 
^LaaJS Jaojli^ap .iiiasb ^-ai ?«\4t 2*>o*i\. >a> 
v o<Aa ^^ab £j ^Lso ojmoo :2JM&g3 .a» NoS 
2*b^a*> ? r? Ofrj^ .lieraoa £» 2io> jAi- a-wfta .ijtt\.\» jkaia ov\ii kg ,$fc (») .*•« >SA« <?) .;^ (*) xo.« (») ,£oT3 .VaA ( r ) ■< c iinSs («) 409 ■ tAoi „aao? i-xx>s sa u*;"* utT^ lio-oasa Icjo .Zaasa i-aol j>i.aaio 

: 2lSAi ^os\i -vS &? : ^ ^to^ a ao r i-»^ 

^ Arv? :aA~! "A? -t^*^ I*** 3 ^P J^**?.? ooao 
.^k\,^ & v oerij.\3 isilo -J'^oOiia 

v b>s«L* 1-ia iVioi ^i~a :ffA a»2© liia cj^a ^jflo 
ojaa off ;—a» .a. ox. v sao3 cjswca £2 -.^La«{sap £ 
:a*oa Naa jEuasp ^Softo t » aik-fc2a off : t i.iaa*en50 
,« VS- 3J3»? ^c*.S jxoo :JxVai» £?*? ^ **= ** ; 
orj VA ft pa& 2asui xa>»o :^o*xV Xa.© .^iOaaS 
0T(Oo :ei£0(J& cnxiko ^oi^ o£\. tt o .-ffoaV 
;xa Js*a ^o 3do .-a?! Js-aa &as ^WM° :on »^ 
•na. ^cr^Io .^ila c;\a^ ofcai, 33»eio :**=oo* 2&*wi 
lii >^«i? 8 v ooA isol aa : ^aiai &»& -ffb'iJaiais 
^p ^oaaflj. iS? v cni acr*o .:3.\: v o.a.a in . \? a 
ao£o .^i3cU3 3 *— oi v o\jjn.i3 j.Mi^ 8 7i\iab2 
.oil oaaaa.lo -laasaa. .bff^a^ oasaS^ ojBada : v oi2 
aaaLo ^a.opob Js-io .Isaaea I~eao laao ipl rap 
;xois:? : v oi2 «a.ao2 a» .ju^acp ^a*aiao lika 2iJo :L* 

:.oiau ;.voo-o : v oaajo* lawcis ia>*~o iJvoiaio 
.+f«io (*) •&>«*? -**» i!J*V (') .^o£ „3ao3 CvAxis 408 cnjjo^o*.? ' ' aa.S 2*kSUo .2jl2 .3.3. iS :' : ' ' r oj*iviiv £p) 
-iflA frjQbdio .6^Ai ^iVtao ibaiLa : 2ia? liaS^s 
2A\? cniaAo- : 2^3.33 2iU *:A oer £w3 :^i»:o 
2n\. *trSl :2i2 ysel ii wilxis 2o£& fMa*32o .Ucr 
^io. isi: :2axlu3 .007*^3 ia2 25*3 tier :&n».-isoo 
23*23 :„333 cnua^o~3 ^A^olo .l^cuxuvs 2333 
i^^ibo 3. ax. .sab?) opodas :2iS3«3x «>*?o>- w*JS»2 
:oi3>i fa v a*a3»o = ,e?3tf <1) «>?23 «w ^ .Js»ia*»2 
X.So : -0.333 fp 3\*Nl 1S0 : 2*3^ jolS ;a2i 1S0 

J:A? : 2.3-4 ^f33>»3 ''' 2,307 ^2© .23^433 &S3*B 

• oV 3=>o -23.43. ^33*iiS3po :?U3» ^ap 3*i.N2o :2:»\9 
2333 23da3 ^Aor Ssiigp Uauo. : 23- 03. A <^.2 242 
2XftvrvcrA Jk-b2 ops : 2it3«2 Jis2 *A JsA 33 : 2l2 
v o«r>A33 2i.2o -2lor 2.^3 (tjuo^cl- v 2 'Si : 2isi.ii 

243)\o..2t~^4 -CT03^3 23*23:23*3X2oA2..0!OJK*2?) 

a*«3 : (3a*a'2o 2i2 £2 >'?2a : 2'aA*. 23039 <Aw3 

A.3.^. ^1 v olxj .2jft)2io 2.3343 \A?? : 1*3.33; 2.CTL32 
2U30. *t+tpiio ...333 ^Aoj US! Ai. : 2X0433.C? A 
-.242 2393 CJS3 'SSoSi ,33 m433m^40 :„ill30 ■jX'Ul .#4 ( s ) -<»^i? ( 4 ) .$*** ( 3 ) ;>-i? ( 3 J OC-JJD (') Z-uqS ("I ...ouxaayp ii-ia? -JSLi* »w o f^lf ( 6 ) 407 .^oi ^iia ^sis. ^iaNapo 2i2 ut^j» 2c££o : ^,j ;^ jj^ ^ 

-iao -ojiaaio -otoxu, jaii ^opia ;nij 07^ ja 
^oa«^A ox>o2o .2*?^ o*W r^oo^a oi^a 
-070J *S ^&fc : ^ Mi i 2^.5^0 ,3oaa- «a£ 

Jaiioc? Zoo- u oio>.2 r ».\o Aai4 ? o£ 0| aJi3 r? 
: v oou»xa^ Ai, ^sia ^ p .^uajejj ^ ^j 

*& ^owoko -oio^i ^ ^i, « W o^2 a^fl :2iia 

*S-oo5 £9 ^©o? «o»o : ,\loo7 a*J 2smb 2»£ 
a*»fe2 -5? *-?w aao» £ ? Ofc 230TO .-xp\, S^s 
<» i42 <£*£ ^ajo .^ojam ;*,ottxoi :2fc»,si 
&?©*A J^oi? .Nxiso) : ,J, NAa^ ifcoiAii? 2^2 

.N-OC7 ^ 2e£i ^ ?? J^ ^ :' r| 2oo72 £ fej? 

°°- -W -^ ( 4 ) *^*J (•") •*,** (*) .^V, jj (.) .^o'i «iso ? &Aju< 406 

J^ «,^ c^i ^ *W*I*, voo^toi^o 

= =>?V* ji.OWO.0p ^a.i J^ ^ ^^ ^ 
*•*£« :i^ <£o i^ ^ Jjl^^i^j^ 
iOoj^ 2%*x iSo^o :AiojK &£***? £m& ^5 

Joe J4i» ^i ,«^ j- ^ ^^ 
J^r>o.? o&x-u&So i^asba cf^ ? ods ^ ( '''o,^ii, 
:<AoV ? :osKio«3 #«, iapi ,aa :*feO|p Jo* **£» 

J^5» tf ■«*&» \i) ^Ai ? w ^ ^ ^ 

<^o~ :>A ipor^s £A\ «», J^io -^Lm ? 
^ub c£ fc*J n?u o7 .tf^i ^^ .^^ j^ 

•?> W Ji^v£ <e°M tf» *»i *^? £ (SJ ji*Ao 

V°^^ °>-> ^?J© :,lAo cui x»i ^ ?i ^ ^ 

i£ £ Xtfet ^ :o ^ ^ ^ - W o^o 

**** v o^ oi ? bi^ ? A J^N» Ji<£ .* # 1 ! 405 .^Spi -3303 iV^t^ JtSjoft :J*va.aji 2"ia»Jl ^ i<*A& oJ^b ^*? ao ? 

Q9.SorV\ Sj> ^osiia 3-^i- liixo :i-o3 
„i*o '.^'i- ow .\o^ ,jp. -co3: ^j.£J: cMj; X30 

1t V*7 .isivSocro ^.cro^: OCT I'iaV.. Joe] 23JJisao 2ka<r 

^OTOfc.2 O0I3 ^V? B ^f«*4*" *"* ^ k ?^ *4* ' : 
Ui, .^cuoiaai ■a.xp -ira : v ocr.Seui\.i 2s3 2*3 

2aa> tA -.vnT :crJS*3 -la v ocArAo v o?ixA o£ iselo 

:«uoJK*M) .baa-a^s? .oift«3 ^b ,J, v «o^ao ^ii? 

c&aab <^i SfMHi ~>? v?™? °»>*r 'If*?? v59M° A1 P 
iUoa l^fl:? -<r .233X33 5^2 Js.2 JLils &*»»? tf**?* 

,\nn.Sj&Ia ilior 23>2o 2>cj &,3» ^eo 2*3.-3-, *ap 

JslSO 2JS3.3.3 23*3^ \i* (?Jsl©C|) 1»3 9A ^©Ifc-O 
JS3»I ?S.,M» £93 q-2 :&* 2 'i o yywy a 2*3* 2^33303 

JS^JJ3 £SpM ^OJ? 23*23 v 3»? 2i*3,j3 2*0*0 .yOiA 

-..©33* -3S» (,, fciio ."\A .©Wl? JsVai llittSo*. 
V. - V 

. oojla^p S-3? wi»^ lA 9**$ (*) .ClUWM * .*»: (') 

Jtls *.i .*i-M j) oi\--o ;_jtM5 c^iniS •>?•? "■•iiAi jifliv-ia ( 3 ) 

.,•1 ( 4 ) .&>» mSaa .«A«>: w3>»3 &«*>**> 404 

a*. ►*? -aa ..\sA-.\: ^coaai. ^Aor? 2&*2so :JaA»b 
: v cu£)i» ioc cnsaxa : txa*a'isop .oiof 2>**\) ^0 
:.©oyis «? r . V a. V > .jicr 2»aa 0091 *?a*(\«. aA % .rx\, 
:'i»:? ;^o3\3 ^t-xso -2>**. ^i9» UiA ^ausS 
:232a •xjii&o lSao, J^jao -a tx\A jo : Jia&nb 
&a± aisa ^erao :2x&bs iaoai ^Sssa 23 o^,..; jiJ2ao 
llao 2»or afie .^ocraa ;i\jC3 -aa.3 ?ij>3& hi^ba 
& :cr& isblo ifc^aiso ^p b\*.Jk2? 6<r. 2a»Sp ofo 
iv»ocr ^is*2 l!a _aa :2icn 2»a<id <>a£ui 2ii^A>aa 2©j 
-sis-o :o^3oA^ uoio&i ft_3o-: 2aaX t*a 007 V;.aa» 
gj^-iftttS aaolo :jv.oi>3 opox aaakjto :2nA~3 ca£U 
a\»s23 opt 2o^i J.ai.5 cisos &a :2sa^ ^cusaaoa 
dyaljjs2 Of^^VP °^*? "■ a *i» liot-ax) $Softa ^9 
.2U&.&& .aof& ^ is-oer laaso A : Iiaoo* ;aaei^ 
Imo-o ^l\. IbriX a :ji2 joiaoo lil A,'a*a Aysp &2 
-i» >i&2i3 ^*2 : 2aae& -iia 00; ^aailocra ^wcu.2 
;»-ia -- iAa^a &xAcw \i« <n± \>\,*ib \\yo .2aas 
:2aast -^-aio 1*~ao :2x»iBa .bcua-23 2cjiiia " i\ ,-,' , , 

■ <.v n<U\ , oCLa o±S jo 0001 .Aaso -, iai ,* lul ^l ooo- .»,^S^ 403 ,A,oi -aaoD ^r**^ ;otr JaaSoer :^cr? aOiaJa .I^soen'S? ;Xos\tt) iocr 
;,-v\ift ;oer c-jca-S: :^->9ocr iocTji? psno .<&-?»> 

flr-A* :oTiS*~U o& Iocr X.2 2xii« ..crou/Ao .ap^ 
Jt'/t" ^idiop? ^or : ( \cu3iap? Ii»co 00 Iocr 
^yspo ..oovs'iwS iocr ^ap.apo ^i j\, : ^duao 
oVCOu&i ?}?? :^S» TJ3J3 i*~^? .»\m lis #b±, 2?cn 
Ji3 cn\ iocr <NJ UcrA .!&,*»** *?ctuo crA 42 
,-xJuo :^oi» ^ao (5, *oiaS\ji ^ouioii -007 A-^o 
^3 iooi i»3a — aioioaaA 2J0iX -u-ojoaer 0001 
±& ji&J 2ii. ) ojS low .<Ao :*A\ '"'oo: dO*~3 
xi^kjola ;?cr ;^io»pi\ J^> ami ai ^»a iioi .oyoo 
cniasa :tr ioot ia -j©^? 1>>^S «o>*s : isl'ao ^» 
aao2ia -aa : -eroaoaXl^ Jai. aa r 3 oo? .iiix 4^2* 
oiisooa iio*ai» % o<Aa aiflo crJs*3 ,*ia uifl :o& 
^oiaaa *S &*2 ^ut laueaaiaa.M b^JJ^O! :eow r x-r> 
2<js2ao :2^»x*9 A.ox.3 cuaXDO . ( '" : 'li07 Ucraccsa ^otr ) 


-fc. 

,«io: M 3303 &AX*. 402 :y.coaj?er «-ioo orfr&X iao . <^_!W 3od ?—ty» A-qx, 
\i ;hSo soxo :oi33xa\ ot\^ *isS **»*»*^« 
msftA 2ooi ...aTM o :?>ttacV -woa-i Jtpifl? .^(Aiii 
Xi. <A3a :o«m aa ^,a j-ay f-'-^y jlox, .uss 
y'Tpn Js>3 Atiao -i^ia? v oq?Ay 3 bib .octuSI ox -.iibiO 0001 IjU t^.-i o ;aua>.\ lV*. *a) $bp& >^l %i£ 
liter &1 ;6]o i^du'xd? (S, 23-2j cji Ssil sixaa 
: v bjo ^ ^i*3039 .yScr ;t,'.;vd3 i>*J.t3 o;&£sa&03 

CJ33 : v isJ-i3oS ivaoi* &1^\»{S33 lSo v>3\ &BJ&3 

i£L9 ^x.07 .,-spi : ^aVx ji.V>^ ^»?-^ ^V 1 *^ 
cjaaa^ ^attu? :oor 2aa2£ ^e2 »*» 2.i*»i» 
ibio "owoaX wJ&iislo jlguo . (,, ^otoSai laoaio 
:2o£23 c"X~ •mksoo £1.3303 jfcaateo -bio tyflri&i 
:^A« o^aox »a ^a 2*?ocn* .-»~&4 - <r *»iai<3 2a*233 
^.ia r lSaj oaysb inaso JSa, 000? r ouaoiv v ociu? 
ooen ^AoLao ^s iOap30 :&>*£ ■' '^ojus <wu 
.liar looi l^siaob 23*33 ^i li? vxalo 

■ li\m aa> laoi \ia<A 2oor Ajs# o^b lie? }\\ 


401 .^c2 -a»a &*>< i^a i^V. ;*i= ^? 04»4) -*r?As> ^^ 

^ ;^ :^a*i« x- to* & «ooi ^x&s aa &*»* 
:*i.a^sji ?M°* e&a^ '-^^ *?.°1? &^v *** 
^6p ^,?o«n.o .law \ifloS *•**? **"*** £° 
boioi -ai Jaw 41 *gl -Jsooi £>a !***»»? : °? w 

^»o *? *~**»? *4*?? v^W** 5 a*©* :;^x* 
jia jaiaSo :<£«> ^?o^ '•&* ^?A<> "^r 3 

jsisoafl lax *S **j? :>obi la-JS» ?**»*» *}? •?» 
fcaia :i»'2 a» c£ ua^j) aoaa* -ass lauaa W qj***l 
eja^a $*£j Oft) 'U^? ■gfcfc" ( 'W*£ 

^a»a (rtaw? :l'a3l. : v ail aa oja o^fcfcft* •&*$> 


'*«*! T 


(I »AoI -iaoa &»xik 400 :JkjA r .,.. 3J »c oocr ^x» &i»aaoa o£k3 -3 7 1 "* 
tf? fc^**N •?.? <fl jfc^? ^? ^?«fiojo^ .oil, -oxia 
^o^aaob 2^oo,ail3> r^ii ^©o£ .aova :eom ^p£ 
2im ^2? 2« ,oc£ is.2 ? o : J**"W» J-2? 2a»oi- Jooji 

;*a»a<S ioer xvia a*^ *->J^, ?fr'ftn jao^aSo 
£ ,aa :2l«£i© 2fc'aii 2*3* ^j ^ i »a» ^uia 
r? i? 51 *y2 .oraao oja ^©jja ^bmoas Jow ?^-'-wi 
: -is iMsaux^ ;xa^a 2oys|3 }eo 2aoab a-i laal. 
tfk~* <-a aa .^ojoasscn ^oo&a ^Axaaoo oooi r aaaso 
^oi tiara aom. «a» :2xad J^ia &aax*i eee) 
.iiS ^oi «ai 39 ioo? jia^i .^o, 2^3^ -<7r ei^ 
.lAtoai Uo?3 „crcka\- 2as<i^ jiauiia :aaoiaa jocu, 

i&ZL **•? &*?» 2.aop ^a» -aiouia jJLa^i : o'er 
&i* :^ooAa U.A« opt isiia v oi.?ao .2*iooj*o 
.l^«o ^.ttt, ^ jisu, (VHjia ;^oxa) o»to*oj» 
Wj&^a ^.afto 2xai> ^Axa 2i»2a) isai«,b Joro 
<5) V.^? &* •*«») ^07 42 Waikft :iAi3ob 

J^ia (-') .fib ^-^p obbj^ (») .Desuni In I <><i. Load. (*) 


399 .^el -a*? &**is .^'ai u! £o : .300*4 ' '^i*? °Jf4.° »Pp««\) «a» Ji*aa Xmi :Jaaa>ia jiol ;©« ^a sa .^J 
epaass v oal**:> ^*i -.ovxao £9 Jal'si iw ni- ^oi 
:ta333-? ^>b3 2&3» ^sf» ' ' 'o\i* ^a a=> .^ao fofl ia 
^si :Jaua) ojS^ftSo ^attttAis cuaSja <A^o 
('>«*»)& juais )o£& (7) |»,aa») ^M «a» Jauaa 
ft ft^A joat awl aa :iia> *fls ^A*« &$»> W 
oiS -oai? : v iiaS o-aso oi»b : i^.^»? o&a 
: Jflftv. «a» ^s3»o Jas 6j3 ;o<ni? :.aai^ia»a 
Zi«si>? ojjoerroi,, ^a (,0) o%»sio\o »J«AJ -orofc-ls 
3aCUb4i Joo 1 ? oof : v >»? -cra-I aadvi u asb 
iocr &Si r S IS Of -**fM3 ?*/At -spao tAj?o;3 
mS 00?) .Zs*xd ^,oss iiAl ( "\sp -Xei -i» ^un AM 4 ) 
..fa* ( a ) M J ) -^ (') 490M l^»| <j»±*j ( 7 ) -M» :&«ua ( 6 ) .->!* (*) 
.*** mi *io (») .*• <") .«uie (••) .*aA Jl (•) 

.Oli JOSjk? WPP 19CS30X? 1»^J> ^1 ( Xi ) 


■ lApl Jssos ****>>■ 398 


Ja5) §a± ^ibJSi Jiat {,) au»*» \.vy ;or? :2 ? x- 
^apo ■*-**»? crJsA,i»3 ' j ^uu»io :;jv3A,3 
i3L*?ii i~o3 v ?J3o5 ^app :2oc- juflao ^AoV ^oj^ass 
jUxata^ v eepoi» .yo aiMa ii bb :J3£:nI Ipcr^ 
■ai &uaa> o&a ^ocr ^a 390 .;aoruafti i^cjai? 
( 4 )^aw6»? :&-?•» -?,*-.? J*3«J3 ^>? ??'r\fft ( ' 1J Jxia 
V>ft ^ .aotti- -iao (i) J^S ^ojS Joe**) »tepja ooo- 
la or \\ , y : 2"ia\ 3 oiJNoaisiaas . Ao^a iA oocn 
.jli.3 ^ocn^ ^.Ni -J^ai? ( 6 \i$tJM6 ooo) r i— .» 
Jooi ia»l r ? 007 . nisi? li»'ai& oaiiS ^,a ;ioia: 
o-ii ^3 v oio7 V u a&a ^okaaia 0a, m o7 ;iao3 ..octlj 

^a**# : v^ A Aw v-H* **? :o £ v?***?? 

^iou? «ai 050 .1.3(7! &*iaa> ^ofloxuaiiip &3X 
S J >&9I liaiS £l ja^B> ;a& 'A30 :cr.\o3«^3 Xi. v oo£ 
v ocrx.\i 1^3 : on ft A a\ ooo) ^soraoao r 3 &ia 
:'^U*oi^ o\i- ooet aaaJb crXXx 390 .osai.3 AWu- 
-i» Ja*?J& ou.3jaie :2^ ^.i ;>>o^„ 02x00 
o&a^) &a i*>0.?- Jsooic : ( ;Xo\A o*J3\^30 JoJIV. 

.'"'^uase ^au^ii *sia 

f.a^. ( 6 ) .Jfcji ( s ) .^«u«6 («) .Dcest (») .JSvoiioaioji ( a ) 
..D-oaiao (») -Mm (*) .£* ^1>? (') .^wla oj^ 


397 .^Xoi -i»? £****> aa :aotui Jim *Laib op **&? £*•? ^>- <4 

-iSli* £• :A »**• "£** t^ •** tt ? °-? ^*°^ 
j»2 ftyl .2? s**\w*B& ©j^a ooci ^Aji» ^9 ,ii*n 

■ ^.,A e.vo < 3 >oiM» aa ^*? asafl) -l?dr Jo« 
o>o\.o 8^><SjJ» *&a? ;»p »\?-i &3ifc» •>»*■• 

^ 001 .c£ 0901 ^p wiSVf?? ?&* «crov?ol 
£»?o ^ot^Im? 5^3 low >*»&»? ^VP :J5.»6 

&a4 iA^ c£ loci moJ*; ■«*» vf ^ ^^ 
CxasiL S ; v " ?J>fl ^» £2o ■^«~A*,? &$ ^?? .oafto lV-*» ( 3 > .2^0 iS ( 6 ) .**-»? ( s ) ■<**$» W .»Xo: ^i»? i-^x.\ 396 7] :lac? £i» e&aaxa 2a-^e *£ jkojali -oj£& £so ^aa» 

?4?V^"7 °?° F ' **^ °V^a° -i-ia^ao? o]ft>S\y 
ooo- ^n aa : iocr l^^ao ^eop^o a ^Aao : <oi 
•Joaa :"^3J 04303 . oajL Xboda : .Uu ^/a . ^ao o 
as : ;A^3 ' ' 'efaStino ^. ol -* 30 ^i" 3 - cro ^' 
Sli-w J^»?o Is? J^r?9 :ioc l^t;» lx*ya ^a*i\3 
£±x Imo : Uia^aAa cifrSyy v isxS loo- £»&op 

1*3^ JWO .2?* *a»« &K3> 5fcio :-cro\i- >>A» ji 
joxii., .im? tcnS ssolo cris<A ;ocr pid ooAi. i*. 
o^»a o2o .9iJsS\x . =£& isii ■o. 'V-o ? lisaA. M ero*»2 
«aj»o) :-oio>«2 ;*ai>ao :}ooi tt& <rp? &o:i aofc 
.'''-woa-js v 3£e iioo 2£&as?&. "^ 
jtii iX.aO i-^isisi :;^^503 o"*Aso TxSas :si*0 
X~io 3fl h^o „;<nS A -solo -3J30 : 3clOjo3: 
. v <u: i^iao :2*.oa: v oaA:A jaao iiio : ^aA 
iA $ -.^-is 2ixAb ofiL , u\.£>S ii: >aoio aaao 
oxuso :2>>a> £> c» oow ^aib i*=» Jocr *0«a4 
S.yi}^ la***) -as :co&*0 oA^a opo .iivajA ois~io 
l^^ss 3A -ctoSa, lAx .aa> -api: J*?>*2? :«<»0& .0)^.3 (*) .ot\\3 b.Vj jo ( -') ,oi»lo .ooBta»3 :A»J. «?- 396 .yXol -saos &****" v oaA ;©<ni? **ts±? iiA v ^taofl? UoaS 091 ' ' 'i^V 

a?o\3Jd ^s v aioj .2i»3£0O ^i-3 v o3^ *ocra3 XfKi,? 
; j--y i^ : 3xs>3 op ^3 oocr oopo^, .ii.?i>3 oiiAsA 

i>\i- v QiI ^302 |Ji 3lO OCT lufa OSMl & ^BaSO 9A wfttf 3 Ixa % 6o{S£> asao otJSSS boo .liia'aao .bop v v v w ^3 aiSo :'"^ao\3 eid\aa) o!bflo : oA ojloo 

JXai i"* o^* 1 :' 4 '&oo* ixaa r .) 3JS3 -C7TOX &po 
o\s.o .3»:^ ott\a»o ' &i«>aqb 2xx'S <ap aa ? illj ^ao 
£2) Joe ^croSv.1 <a>iso : ?-t*>» £*a»a }.1QV>\ 
v opi\"k\ oaAx? b*o ^ap ) .jlaa\ai? 06-? ^xi^ 
v ok?\^> :£&&^ ^2 ±]x Jk-ao z^jiojai 
*ȣ? 2iaJ :-oroi.3o: ^3 ^oaoj ? (7) ^3.i ^oa^ Jpoji? 
: iavbta':^ jaS 00*3 jo : ^ol -bao U*>d v oo& 
3\ 3 laal oa»3 tyoxl -a»?oio : v iao ^ap ^o^u? 

&> (5) .*»&: „«* (*) *p*t ( 3 ) .?»■ ( a ) .*>\ (') .*Xol w a^>3 <yviiv 394 


rs 3~o .^oaf^^aoa joe; aoo :e)a\cu. ^ ^JMs: 
Msiej^l ©ow ^^OxImo :^, ^ ,» mS ooc- 
>tt3 ^©o&a ©tolxa iiss ^o . H oio*4 ^sAaaso 
ska fipo .yOor^uue ©£ v oi.\io .eaM? .©©& 
v oc«ua fciusi^ cji AS^L ziAti ^otrjai A^» ? 
yeaaejAs oo«r ^ aio .233^ jii,? ^oeifceaAx &o 
: <*9 JA.3 ,S locra? £&i ££ - j£^a ? .^ 
^a© :^ ^ £| £pj £ £<b ? ^j) ^-^ 
^3*07 :2icr ^,2? jL^p . ©Sii 2i*ai& o& &ly oooi 
**# *j4 W £fW& ojS }ooj Jo^b Jfcoiu^? ?<., j 
: (i) «4 v **** vf*«T?) ?>,>J30 .JLO^s ^> v Oi2 ^eu.o 
-*oto>;^3 ^ooifi^Njis? ^Jk. ^©12 A,b©2 <%_»« oer 

&3 v ©a^ Ji3.s»? 2Mb> v oa^ Wj&£j 2*2 a,*! 
:-ia el v ooA 2i2 5^03 ft-Vaos t »aao .2-133338© 

v o^ ? (I) .o£ «>■, ^ ^j jS^ ^ j^ ^ o? ^^ ^ 393 .y&pl -a»a &•»■**• oaxoo oaiflo : ji*aiia -oroaj- ad\j=>o i^JS.liaa 

jii -ai* oCLaAfl? c\a Jaia :oi*Aaa £•»*» ^> 

0>2, jO*£i;o : v oer»So^ Jiia ( "V>^° ■**£*.? ^V 

ji\a^8 ai. ^ais «A ^oafto^o - **>»^ vf^*** ? 

. v o<tu?:^ *-*i a*. '.^aA-a J*-*? 5 °£ °?^ tf^M**? 
: ^i* (*>jS* juatt ^sp : aitti- -a» r ,» ££fl 
&#£ r> ? oot .^oi -as» ££4 *& **"" ^M 
U»cu? :Jon\. m3M 2*«aj£ erA a»2, J*«*aw? %1 
S\? r? 3X9 r» :Ux»'A3 V : ^ U: -a^F 31 

^ ooi .lo&Ia ;***.? l*aaa»? 2^-&> Hfl &*<* 
i»ia nasxa U: J=£j» &a '-Jai -^ -Hoax :o£ i»2 

:Uia oo- a*^ ;*>: tA.o: -ai 2auai> ooj r ? aa 
„o v <M<ro .^»M> tf'aajfp *«=•**? vf 1 ^ -?^ '^' 
liCUls wCio^aflo :ojSj3ooS o>-<x.sio r.co;*- aa) 
: cjSb-ai ;oen ^aip : mo*« ^,? Jooi ^*-? . (S) 2aa 
^oo& ;ooi «ob 2a>ai» <*a oo? .2o£ia £&ae <^2 
A<j? *» ^a-oro .Jfcaaa J^£» ai. v oa*o*a iO»a*23 .ii.v ^: ->rt $& (♦) .^ P) 


- .,Ao; „uds >"^»*< 392 

^-Uxd criao *oj^») : &*&toS I'io^ 007 \a. xso 
: (Soot a jii»i oiXuk cn\i eriaaS ocr laai. 01^ *** 

3 aft fi>. a ; 2oerj aas i^aief &0&s ^9 ©oia 

OOCT r iii. ^A 3AO . &*3d0 (.3*5*3 \ A » ^\ ■«* 

:Jfc3A.3 jisaiso ioci*? yds* *a 0*503 : &*uo -i=> 
loaj luta v oarAi-3 :^av. ei jiasi ji*J ^3 iow fc.2 
:ooer ^ 3302 3 v ocmap ;oo- X*2o •&*,»» ^*?b 3o c i3 
.loci* ^ISb :ooer r iii aijo .Iflej*? ' '.a.?* ^b 
2i**i v omA^o ;oocn r aoi 2.icr <^ia ;a«x3 aio 
£n 3. ki jibJ) : 0001 ^3^ & v o.\^3 jittAx 
Mtt^ voojia ^3*07 :;x<s.saVx v <^»Nk J?» 5 *$ 

:!» v o*~i? : \5<Hf *•£•! ***» **??•*» *"&> : ' 7, 2x»ai 

.2V-^o| oVin ;>,Wii ;jk_ tenuis 391 -<Aoi M 3M3 &***" so.Vyi) r c£ oocn ,Aaoo :£•'?£? <ri»oi. 'Jia ^w 

i^oa 'A»i? v 0<7U2 ? ?T ^*- £*** ^° *~ 3 '- (S '^ 
.IiVVt il» i^»i? 2ao^ X-iO : L-30: 1* \i-3 -cr 
^»& Joe- A^ao j£\ :Jor vvSaa JsoS ;?<r ;ssi aao 
: (7, :ao3^> 2»eia» ^^.isxo*. 2oc- >*s\ '">» U?<» 
o'«r 001 . KiiVnS v oo^ <A«:o -cro'iru. -tr<xa=ao 
ctjss^. '''mil,? *iJ 2*2 A ;**4? 2ocr »$4) *Mk 

,\<A ocr i3^\\ o£ ov^xjlo .orvfc $>2 -or '"'J&oflb 

.o'(7t ]t*\^ v ou.» .ocuiis Js*a aoi :^A»3oS ^?,? 
i\ y > v, i^p ) .s,i \Ati :;b\ xtA ix»'>a 007 aati »»o 
:2a-2 £ ? « ^XJ oil <*? Jiaaoi. £0 J^»A A?? .e* iiijoa? woJ^ (*) -Jos? *U3Jfl> JUl KJ .J if.? Joe; iN*» (*) ^ 


.^•i -asoa &***. 390 

tfo-o 2&*s) oooio <V S^ ^aa^o J£»a&k &c£i 

i-ojoaaoaa ^lojjM*. 2a3o* 2o^ia 2iaJ -fc.yi^V ' ff 

f f) tf?*^P? J*^»?,?? £**???) A\? ooo) ^A^o a? 
3A : v ocn*iaoi3 2ooj -*iJsiop ^aso© - v ocr^cA oocr 
oocr w aaLo) :2a2x oooi T .n*bpo ^oj/aa oocr ^jabo 
.yoopaa ^*2 ^aJsIaoa ^Jaaoa Jyt^i 
1 A.o^ -i*A en) yfr^j |< 3 )jMj jiaj M ^oo 
aotoi ;c£ a»2o cvStA pie aa J&£m :2^#2 ;o**p 
;cLSla jXocAtta ;*si=u© 2»ac»r ♦ aaio :X.ii=u\ <^1m 
2»»fl $£.<*3 ojS ^aciX2o :,#,fccA g **»d*2.a v \r 
yoaJSxdi oJwaolo :^ift aUI »n-^A ^oua \-^-t? .2©$ j 

: Jioj&euwa lisauoji ^iao A\nvA x: -**rt £ r s ?-i*i 
l~lo 2aVai» ; cr Awi <?a Joo .2fc«al»a 2aax o»aai 
oooi tA*lo .U'iona ^\aeo 2ooi axAiooo -. cms.* 
:a&*»* iSa Zi l cxa ojouo : 2aJ$ **?& cuoia 2^2 
r^i \«uai ? 2*3*2 : (K >2lsba ^Sott }&i&& 01390 
2ow isAa 2^2 : £Tao2a 2*<L& .\*a ^ ,A foS 

MrCja OI^B *>*i» £3? SM i^ ? ^, ^Xi fi.' \\^ (') 
■ v »f"?(') .£i^( 8 ) ..o, (') .i^ni (») .*j, (J) .j^. 1 389 .^Xpi -i»? & Aa * s ; >*A« ;^<y>j r fts«2 li*i :4i3^»> W i( »1 fffytT-irt .©$-? ^ 2?^^« -^^ *°&b **■ 2 ? 'jxS £2) ^i*?i>\.o i^ifffioa \ao ^ala \» ^J»*» Jiacj .1. :&£»> ^?303 ojS ^aai . (,, Ja»3a> v?"*** V Vi^y • fajj-ft ^A&> O^OJW OMOfl : iiKOBg OJ.fe.2 

^oj^ iv»:o >v o>jso*a»2:» iis&p-^ ^ i n . im '' '-i^i? 
j&o :2=uei^? la? off J»<* *«$&» *»£•»? :J*?W» 

&u»*£ «<»aai- ^«*M? ^ *°^ C I do- j;\V -» opo .^ftftJ iiS^ -i*i» 
2$o\^ ^©o& <S) J3±too -.ojaoi-? J^io ( 4 >#pt s£L ^p 
isoc- la-aO? 2?*? £=>*»?^ = &*?»> *&&* &? ^*? 2? 
.oja oa!tt>e i|* 2*4 V*^ °^° -&* : ?^ 

2^2 a*oaxo i vy iifisc^ ^»t>»o :ii«e3 &^a£ 
:erM&2,frd; *aauo 2iffl 2a»o>3 awteu^a J-llo 
:lLa»o 6»isi la ^> li»aa? wfcoS o^io oxia.sio 
:2».? So-? ;&»•£. t»© :J »«V*^ -»*-^ tf>° 
: u 0io»o,>a oow ^yto&aoo o£ ••« V*»»? ( Vr^ 
23«77 IsoV *.o«o ilauaa 2'saooi. ''-'liop eja owx,o) 


(.481 $# -J- Ins*? -•-) .ao^l" ( S ) ;i*^ v o<Aa 05,10 (») 388 -^Xfil „i»3 i-Ax^ 

:^« ojS k»: aa i>j* ooj r a-o> -£iaa iicTja oa ji: 
^<*i <**? °*? 1 ' : **^ °£ *»*• AiaO i,£ -a* 

£ aoivo : ojiao OJcid : (5) JXJ^fl> £«) £*> 3& 
**« ,W *>!> ^ ow .^cja \W&p ^ \At 
JiTiio y*i c?fc*s aa ;?.';,tib> cisax Ji^aaa ouao 
-3A ***? *op) zU&l afciio Aa»P J** a» ^ojttp 
ruoro>^a oot iaa\ $*yo l^lo&ip o£-a <A>J 
:Jflo»p' J&aa ( 6) a=MB» ap :&p*S A^o ^i 
loa] aofjs dApo :o)*,a*oia <**xxis «fS^ ?jaa j.\»o 
j£i2 o£ o ocj- ^Ajaaep .w»i^ tf&Jp op aMateoo 
**?i? oor rip*; oup? : v aaoio £u ? * ^a ^ojAa 
V^» : (7) -oToiJsa ooj ^oojj -iflo YtfopeA #m & 
•&***»? ov*ao*K £» £« aV=, ibmia t*a*La J'ap^ 
:ocj 2>Jki op ^o o-.scA^ ocr v oo-A 3? Jap oero 
fc-O^*© •■&txaa Jap taoa Joorp .«i» e>S Jiiap jio 
'&-p» l^j ) v acAi oallio .&La» c&aa Jpo> fty 
oi» r^ocrj^ w aii ^j oi~ aao :Isupa? ^oor&oA • i=ojo ?i ( 4 ) £, J<Wii ? w? ai jfc^ ^ i j^ ^ (j) 387 ■* ii ..isos &*idtfc 11 mwi rn U? 3 * *M ^oj^ -«w«» yTr «j. ftflfttA »**■* **?? 2i ^ *>* ****** 
£o** £a &#>i Sd &»? i?v J?<A, ***• -^^ 
•Wo :< 3 )^a» a«u) **»**? 2 *°& **&* °^° 
( s )j£oa- a-asja ■&***.? <#*»^ (1) ^» <*■? •»»*•) 

lis* >ix c-afia .<*>ai«* ^*? •* ^f 3 **? 

' * * * " ■ ■■ 

* *.* . « '. ■ 

liiia Imo :lc£?? oj-3« ^a*-*? •••! rP** 30 * 
tool timsa ieoi iii-o -.#3^ Uai o* i«w fcfc *r 
2su*d -oj.i- ue .3&b X-Ua low J&* paAaa 

fcii J>a li» --^t •* **?* «? *4 *** ^»° 
r$fc$ ojS i»: 1ft. Jo&i? °&~? *M ^ '^ 
^ eot Tji^J liiMw W* *&? ^ ^ J ^ ^ 
auL? -^ fK*i ^s *S»* *^* ** :0 £ *** ' ?J ? 

«, oi^b (♦) .-."«• W ■**# £*» 4 1 (3 > 4W f,) 

tfjfa «, i«,Si4i **+« (*) -A* V^° ** (5) "* **■ 
.£»*<& (*) .^»Jo ( 7 ) ■ li ' ,ni ? , f$t "^ ? *" 
>J* 


■*A©2 ^XJ03 iwAJCN 386 JUiii ( >2asoo* « xd£b »b«fc& loo** &1 
.euiac oai3»\Io oX2o :j£i v ocAa axufislo :2xod£ 

S :iiL. ? lo^i jL'^3 Joro .1.: JL. a^ :is>i >* 

;oo- liacj?) >ai aa : ^ol -i» liao r? 0o - 
4^ fta :*ii4" ^o JovSi W^p :iiu o£ 

4i»? r*j»| <sp }? ojs Of^ii £ » :?jaai »uap 

\i. £&Sj 2iii^ ^> ^joai^ia' ob<* ^ ? 
aa : ^o j ^ai tf£a ^ 001 .^oo^oSa (T^Ja? 
Inaoa -creuoaa ;oo) 2*Jo : 2lo£i "'-'i-afla -*%,f- 
o^aaed 2^2 ^bo^a aeuij, :c*S 2«er ;<£> oV 

©oof ^Auilsoo :oji*s a=kia.\Io yOOjSa oaijj Ix^io 
lisa^ ^oojSfti, A^»o v o<r.\oA ;aa&> A3-: :c£ 

iS^ <^? £<*? (♦) .UU> ('J .iSL-A (') .Jjijyi (') 
*Ali> ;»ja M4 ojioj jj» (J) .# Aba? A*» UCa,*> ittyu 

jS4 (0 .j&i*^ ( 4 ) .^* 385 •*£•! - **? $**'* 

;s*xb iijop -Iop"? , 3.,>3p ^*^F ^ *- : **? ,^° 
«J Jowb :«» opAi *44 <**** *? ; r^ "** 

*V * ■• ' ft * ' 

^p) «*io ijiioa? ojiap *oA* Jauaa ,.? 005 X» 
o.slo o*i»ofcJt : (4) J*?^ «?aoi as ff ? JIs*? . (J) t»JK 

caid :op isA iociii aa :Jo<r Jafli Ui<^? J**^* <><* 
N\.y« fW^ii oi» :^ii :o£ r *»i© ^©roa^lo 
»4*?& *od| (8) aA* J"* 3 * *&M ^4" **l *9* &* 

oof jia? =\?°i ***• ( *°sw rt •* **) 

ik£»« 'So : Il4i o<ro : 2>oi \> -32 Xi- *^k 

.£*£? a?^ :CioAo j£» d^aSo Jap'ia *-=£ 

aioo .*o£& «?*»© :;i.i: Xi. Jspi aa «aia*aJ^o .k4^ ai ( 8 ) •»♦*> »«- —i«»Ji (*) ■•*!■* W 
.*Sifii V 3M3 ^.XjS 334 tfor U.2 jolL 2i3o3 *\oi Jaior g j(q3 ^.i '? V?t t \ 
f,, ojS^4? &*£ $±go ^iA,i ai, -oj.aai.ft : ^xii 
^°? &, ****^ t?**9° :2?oso*» ^Lsttuoo :^9oIa 

•UaoAa? ^oj^a :i»o^ ^ j&io :^ f jfl ? 2^5 
! ' V) ooi ^a) :*J =a>t^ ^*da o'er ^i C')«^ »i) 

:i?i~l?o JLttU?? 0*01 aJ^ ;e£i .22^*, ocn ^2 :oo > 
lifla w ftoe2 \a :0}fe3g ?^-o oja ^a*cjaob jAio 
**.??» £° ioi fc*j *f»»> opinio .«£ 2iL ejS 
2o£i? «£*£ ojV: P>«^ iai j£ tkaj :j£& iii 
#& *#&»?) o£ « ? o4a2. *ao .*offtiL£ 4^3 
-*») 2**si» W«jjj sax ajMi xi : (5) i\^i £ jd&o 
»»« &303 tioo .J 3Ql? 007 liioiS ^io : (S ^oi 
:2iiS4 2c£i W^A :^df i»i ^ J^^ Jff £i 
liofcii iuio :i^ ? £iS*> ot*»oS r » iais oar 
^« ixer £2o ("%*m aai i|a|^ **« »* 2a<ua 


383 .^o: -ia»? &**** 


afkd X39A30 ^,3-OTO .-<?! jiifSk? *^f? J*M** ^^ 
:^wa ( '^ ;*=»£>? o?»? A?V^° = *»#& ^5 

a^o^.0 i&bfc* 4^ : *W *■* ^°* *** 
^mxo ;*-> ^a? i&4 -3*jM^ °£ >?« ^ t*$i 

.oiJ&V? 
2^£i &£ ofe &« ^ol Jtt 2i*a ft* ??o ^ ! 
A«li? 2a s , iwfcai aix>? ;£**.?*> r^ ^° 
J.xi o*a ??V ? )-*M : °^ *?^ ^? "^ ^9^ 
^ial £? 2a*& :2ia~2 2»*& •.* ^? :*&■&»• 
t y» £.'»£ 2a»o4i 2au?i» ©« 2*4© #W °£ 
.iL :&*& *> 9*0 ^o .<»k ;oc>*? ii>i :^<^ 
( 4 )^boS ialxi? S$ *40 ^,02 •*» J*-W» •5 

^ai t»»?Ltti ops 6ooi ,-o£» £ v* J&?« • I » ftl ? 
J^ £j» ?~ r -« 1»»»23? ^\*> = -•»•*&>•»• ^©2 

^9jK ? 'j:»o3i $ *» h °A ^° - 2 V» iff°^? 

. (him , too, fofM* ?£**i) *i^ iiVv? (\) 4»pi**t**» ! 


i 

■ yAol -aaoa ZsAaN 382 v ocn*Js.2 '^JaS liLaao) zilx>? 2Aoa&a jo . oaoodoua 
: ^otr.Soij iioo .oorJSoA^ laSl >xixo ,ooo- 
op ..t~^2o .l<loaa jiiSy a-3 t o&2 oioao .aiflo 
^♦Ja? ^*2 :2^oaa liAi aJa ^Ao: „mo ia-aXLi 
:isb-? -cniioso-a ^ 3^1? 0>3oaa& ^ail jiauo 
.^-3 ;&a.b fts*aS .oil lifli oTJKaS-a ;ii53av, wo 
-crol^o :Jor J332 K(A >33JBe :^x*bJd 007 A«2, wo 
v oo;ii aVd : lie ^i- <^«» u ^&*? o^aosoi. 
-io&ia <r>3ii. o2 ^Ai. ■a-aivi :cA y*i»I ai &e a^a 
: v JsoS Jsaaial Ie£i ^soa z^vj&Saoo **•*•?•? ^V* 
^sojsa £att Uoaoo ySoi ^o (♦>$ 2^9^» 2ia»2 
aa : lojM *jaJd Jaaoa -rua 2au'aJ3 007 ^><r -^Ai* 
:laoia \\, jjs. :2ifcS^ Jcn^i £aa» :lia<7] aaoio A^so 
-aao aioa :1a 0309 ?o 5 !i\SL3 iiAsaoo ) lasla oraaso 
.iuxa jiliAN ^oii. >aiaoo :l*er iicuoi ^30) ^ aoa^ 
.^ao2 : waA:>. ?A\S <^?<xA3 Jp^. oisaia ^\ap 
iouo iiaaJsa i-oa fM&* :;x*xo? crJSoS- a cmxo 


• !>=>a ;.\uoo ( 2 ) .tn.sl» ? ( s ) .iij*e (?) 381 >r lo2 Jim? ;^iJt.v :2*o/a*ba 2a»oa- op liao :oo> 2aoiaS oj^oi oi&ai 
(*>&A oia*»£ .2.o&Ia &-oasfc. op? *a«^?) J**4 
:»«o'a*u^ orfcaa*o Jooi a*2 aa ^ la>ae 
&a2 £0 2/wa &? 2a*i S&fafiji &a-XD ^oai oso*xd? 
;pojjk ^K i^oaftop*© oj.*«2? ^a 2a»2o . tf \n; , in 

..oajaS .32 

^daaoao -oroUgia oof) lal* o£ uais 2a~»o 
on, oioifco :2aala £a* < 3 ^ <#•* ■** *** ? 
oojaao .2^23 ^o : t&Jk *-? -?»* v? ^ 
opas oocr w ?ojLa -JSS92, ^a :o©oi tt ?a ji&23a 2aS> 
00* tf-axjo 2iaaoao iaa £1 :^ol Jm 2a>ai»? 
;iao»aJS 2i.a4a cja *.aa,iM&2,o .2aVi? «otaa\S^ Ni*a 

oVi» 0001 <*aa o£a :2i2aaV? jW £A *>\? : ^ s 
^*fe oioaa^o :2*oaao oro&y^ 1?-*© -vjVfy? 
.oii^i fcLa oj.ao»i- oooj ^toJao ,2a*. l*a«&, 
■ ;j;yAA . oaubab 000) ^-axa jSo 1990,2 JSS 2aal? 
^ooj^i il) eooi ^Spa poAao .ooot tf ai-i (4) o>Sa .^Xfil -iaoa &* a >k > 380 


►»? ) ^ai ijcraaA ^OJSJeZ ^3*07 :2ocr ~^£a 2*o&2 
Jow <£f6poo .2i&2 ^sp aaaa*a ?b\. locus : ,J| 2o$2 

X-30 .007 ;i303 5 *lAi 1*3 rixa* \i.3 <^2 2SO, \>. 

1 '^Saias : £ui^»» ? ; '^ , ft\ a 2-&2 ;•*. ^»eU ^0 

^*2l3 X.013 1 :;*C7I^: IsOmS «..S30 . I'sA SO 2J&2 TUfc. 

r 1* * ■ T* iff* * t * i- # I l|f I 1 *i"j 

9ao . (i) ;'.'^,r>\ j» &£jk? I&A -*2 "btouo 
:ii is? 3^2 £sLa ^«2ia : 2o$2 -3au 2»«3 Jasoa 
:2i.»i»a orfcaS^b cisai. c-xsjc »o , ? ^ \ , *a\ a 2^2^ 
:lAl/aSa li&A -*2 *>Sao2o :2uo*fS jo ;„oa AJliU 
joJs 2a*aa a or >.<&,, a*=>o .2so-3 ^cuoab ^ajtis <^.2 
^AoA ^2 iAvio : |7) 2oaX, £0 2~ob 2o£i ''91: 
*a\is .2x*biia ^oro'eni 2s*aa 2:sat\^ ©& ;'aA is a 25&2 
..3\.a iaa ^«3 .ai2 Js'x-2 :2a«b jdmo Of*, a» **a 
ISo^ ojLiaJsJL : .ocjllia Jcuaois 2iOao3 o«~ iio 
2iao-3 ) :2i©V -croSs.: JojSi? 2'a^xXa ^biol »a : ?,?~ 
, v aic> i^,o\ ^ap ;ci^2 ^ d»oje cr JSaS^b |8, j!S**ia 
^ft>,a»aa :2jtnaa iSjo jsab ^X^N 23ub., oS oac^o onfllo 
^ap v ocu£&2o v oier . ob\i&aa i^ooiAi- "A^a 07S 
•laoja ii*aa 05^ ,j»o 2x-a ^apo :2].^toS ^spo 2Aoao*a 


379 .fVol -iao? ^**> ^& JcjSj *a*^? inaap :-ai» £ taiia? 2=A 
:o?iscusj*crD S.\n lio« &»*» ^ aaio .ojS ^a? 

; ^t aa ^aseu ^se >bo : ^Xpl -iao 2i*id oer 
.2*c&i 2&1, wS -*-JSi :oi>a* 5^2 2soA ivo-i? ;ocr 
ivoaoxa ;oot -sctii? 007 : 2i*cr,i Jaaoa ^cas^a i»~o 
.„oioss»a 2^» Xi. \afio JS^i? :2a*oji 2iao» !&»£ 
aa zoiLs &» limp*, wo*. : Jaubii 001 u o>*- aao 
iboou? :2*.3a303«S. 2?or -a) 2*393 :i»:o 2obl »33«fcap 
ocr uAi? :2i*"?iJ ^a* ,aao Vjsaia (i) >A *?»~fc»2 ( 
001 c£ -0^2, cjS-? :!iuou.o 2i33e^3 ^.2* :£o#2 
^ao .;c£& «r>aa* 2o*»a ojs aapbisZ, : i*W JiAV. 
*,&*; : (4, 2.^2 2'idoJ! ^)ma (J, 3?^o &?*&) 
Zojraao loo- \i^a>o -Zcn'JoN u 07&*ai. \i. 4«>o2 
^\ iso»X3 :;n.ifaS oia-2 loci \Jta»e :2uUjap^ 
w aao JaVao ocr iooj 2aotue 2sop Xam ova .inusja 
(,) -£&? U-oi jUiofl? :W>. 2io%3 ou? : ^ol 
.aoioojai? 2aaotoo ^a >Sooi sHh*2? *©7 :J*3iip Joo? 1 
^ijcaV? 2^X30 i^2 U-.03 U<n 2i~^o3 — ^ »• 

Aria a»&I? Jam iMuo? »i **> (*) •C^*' •??*» ^*r? "' ' ' 

.-Ai ( s ) ■£■<&*, J»a' («) .ioi^lo ai'^Sa (*) ■ yXpl Jxxrn CvAXJs 378 >»: :o^a laAi. iii.M oiiSoA£j:> :c&a jXaaxL 

Jiaof :^Jk,o2 uMo Quails :-3**r : ^*»or orfi^Jtis. 
■'>£fl wiaJo o«cro\.o crjCjiXa -? locr „eroL; -OV.S*2 

ii-AoS ( 4 )«Jj^| iovi u o?oi#2 ix*?J3 I*? <7-^ovaoo3) 

,?-»*.? ' 5 ' r *a ^ wi -eras: \x ;ocr jqi3 7IO* >^o 
J001 Joao .' 120*3 ^10 Jooi mo '! : Lisaiaooln 
:2£fe3a ^0-.^ locr t 3isoo : ^al i» iso*? v <raaoa\ ^p 
:^3^o liioip^o :l^i*b^o iis-iiA looi VS-^aoo 
aeAi ^o»o loin ii- ao .^i^o ;aiisAo 
.oiojSio cri» ^ap 2od] Xma? ■ ;^,«H, 2iiijA 
Joer ifibiop : ottSoi^tuoTS &*a?o' y^Sa &***X30 
*»-,? ^oief : ?».tt> Juox. .as»? ;v*ii~>op l2S ^jo\j 
.frJtiKb 2*xut^ J»?^- jU^mXIs ocr : jcooSoiS JV7 fi\. 
:2liLsi) iwas ^sis £iL»8s» &s r VW &») >aaxo .,» ^oov^.l (*) .:c.lunt ilesiinl in Cod. I.onil. ( ') 

i&tr ;oai ^»ro>>.i ;i.?j=? mcAsa (*) /Smi V«*oan>) ,*hAb i i 
►*M»( 8 ) .iiioal (?) .joe- .Mo C) .tA-(f) -iA. ;<.«• -Aj 377 -^°* ****? $* S!l k> 

;ior? ;oii»is -ojbaioa -i***? J^oa *M° •Jtfaso.?*? 

-.ojaais l^lao *&*? JfcoaoU*? liofcafc. ob^ajo 
:££$j ri )> Jtb'&s M-?^ iV*^ 3 i&foto \°** 
j:: ; V» atoi-a* :l*ai? lfc«u&ispo 1*^ v* * * 
o&aa jlstt/a ISsoa^ae? IfcaiuB* tt *a»l? ?^* ; *W 
.^oi -ii «aas l*ai» -»>M vfoja? :J*aaaL 

■.^aoji fi^a |StfM ^^4 J&-? :($«£»•»?) 
<As>o o£»>o .J*?'*^ 1?1» l*?**^? ^*! ^ ^ ? 

:- cioaa-a la Ma oiJSeabx* o&a^b e& ao^l* ::a'ax 

■ iA'NA liaJsfJa ijlaaoa Ic&i? &»~aa low a— ia 

bcrj^aSb ;«A^ ojAaa bo; -Ix^'-ia? £jfcl .?£*» 

: v JSB? w,3J»-a tauig,? Jj-t 44»? :«cioilooi 

,*o£a 9*. ao*. w»aU3lo .^o.aoov.ao i*.a.aiaab 
^ *£ Ifcaa. ^J **« *s?air? r^ :(? f1) .*»«»>«0 
lxa,ai JfcaiM.cn 4Slo --isuatio Jas-.a (?( 8 >«j^Si}») 
& ai is us a is Jil ?«*-? 1***? . &^Vi b «Ja>jbfcil 

Lie* I ~ie* (*) ■(>'■ '■ -%±* ****** *M* - -~ : "M <'> 

.ikSjs (5) ..filler (*) A oo^a f J ) .(«» margine 


.*Xpi -i»? ^otis 376 i-Jca'iS 4s*33 tf?***? ^«K^)3 (?2»3*"f?) 2*3 w 070Jk«2» 

: juau. ol a»o. Aoc^ .2*ooso:>fio 2a5 iicr 2aaS^3 
...tro'sao?? ixax M Jl'.'St iVirtfiS -Sao- «3^ oiouo 
-ci.-i.jo rj.cr^l ^tuftXloVl I'iaoo^o Isojis JJ-io 
craoao : aiNox^UQTS ?1ry\,>. 2'&ft> I ijxiu yilv.%\ 
^aaoiso .;cn*»>. on^cda ^CL^ 'A a. y M Tift..S 
;^S llo& isS ii*? ..ctojkuo^o lVi.i JN»*3? :3^: 

.vwiol <Ae> isLa llupfti %*2 :&o£i (V ( ' 'or^aw-.ao 
p&*3 m^o^t.33 :Jc£i *so Uaaoi, -iua- Jil ^2* &2 

Isotlo -aSio :^i_ ^oi 2aM isoasaao .;>> c ^ ^crON*;o v-lSfl\'lS i JOS ^\al .a90 .X.U3 ^Offil . nylL ? li»ijl*. -38*. ( ) 

•.joi aoiMxi,; .aynSfr. A .fo.w ,,*» raivaj* w-fflis .Vj: i>sUI— »s >4 
.c.Saj.5 -VA<i.».<.tA (•) .Cod. l-ontHnicnsi-. J 376 .J^ofus? iaoijQj ^ahl 0" >r aai : v; *w\v. :n?U\ ;*Ai.:> cnaAoA 

.uAa Ipcrjca ***»i? v 00 "*^^? S* 4,3 ^ * J0 ^ 
Desunt . . v ocA-? looax ^Aoro 

Add. 14.735 foL 165 1 
o'er cdcr i^^.V.Vw) (MfeUTON) ^.^LS^o 
:1 s : 4*.o.) jto*iiicu2 : ^\\v Ai. oap; ^ap ixjcjis.s;? 
:(Cahjs) jool.^ :(CodionJ .o_?ba3 : jpoij.nn 
: jaaQ.no* 3^ : joo*j.Vio\ : .ttca.»o? : ^osalJSio 
:i .' V .toaAQ^i: ) j&ftA\.lil :jo<A.3ofo -..Qa^oaoi*. 
: y a*?oAfl : JoocvaajacA :(^ o\A f S o) ^ ftSy A l.so 
Hjoiis .aio! jxxb oocr ,Aw .(Ci auihu< ? joqocAb l 
: v ouioa :jo>ea»^i2ib ££ ::>fl isAisfS Ao& 0001 

jacu;A>I : jpouflaao2 : JSQuaaV r oI :( VjsiAo ) jqA jol 
-.joooAs :.ocA^baB -.oaobaaoiA: :(lli 1 
:joo.\^oA zjao.t.o.ct idttciu&ajxso ijaoailbiaojo 
joaAnlx.: • nn.\V: ; . craAyCoA.fl : jtDOitA.o2/a 
:joo.»<a.iJsi :jadu^22 ijaxL.ft.^.fti ;(*;' jpoAwag?) 
i,fl\» Ib'^cA Aaoa 00; 0I07 .jB>oA a *i :ja>OitlB2 
.cp *-»o :-AA \Lo f f ' ' 'jaibb ) ©<Ji 

..oAio (') 

.** III IK 


.I*\JS3jca? iacrua ^*asi 374 


^Saal i-icl'afl ^cn cu«*.iS2 : iAis voocL ->.\3o 
: 01S oiiolo ?A^3 *<>**<=> .tr &-wo? 2&on<a,3A 

aoe lA^a *fc &ft :2*Ldx Js.~.\ 2->wi jpAljs 
2sjl2 lotr Si? Ix-ap :l4aBft>fli *»? •?) -r 30 ^ <^° v**J 
v-Ajcs \<w •pM l^lo : mS-3 JseSAh ^p 'iis«ao 
^*V3 i 2 ^Aor i***a? v oo>»'iV ;<ro U-o .:A\n licria 
.;.aofia laaoa <^.: :;*ao tA ^0 ^aojisoo ^30^» 
yOOfiM 2aoV,« ;*vo^i3 a*. J,oen — iisjaea &>2 Aao 
,}oei -so- <r}Uo 2>» <A oo 2**%i, laoioi : 2»iV a 
ix*aa? *-»i^ iAi£ o£Uai JaoiAn p£ka ^>*o' 

.2.*»iis4-» is.aouxa ^*: i-ai IxCUj.s J*n timrAAJ 
,J0>> v OOT^i :2>oai.» ^siao v O<JUM Sk*23 ix.: \iO 

;<ro .eAXaNio oiiA .\Lo U<A la ox^Ni. oico 
^\,yo .jiudiaa ja« <^2 o\s ?m\vi ^atr-joo 
-i-ax» ;^..vn7 aiiA.<rro a*?oio :;aynV> oAolo ^V*? 
o?&*i3 vboala .eo^aaos ^pi^ao 2m :^a-oL.l la-Sin .(N. i:. V^ii-JkfO Vjs^x* Halis) (') 373 .^\jc»uc3? liiho +Aail •n\ooo >iA>oifl :iaX,? J^O^f^r >°<~~ ^ uao 
Zv.SS'v 3^o :crjixi \v oi&aia^o eraa^ oiAxix 
o-A Jsocr !*«*\. -5 ?ao ..Soc ^\cri frw-ia>X-» 

aa : nOio'aau. i~*-ia .oo>3\4 \i. cran^ or^xxo 

... r , /iyi y_ m' • 

A.a ?>>\ iisocu X*~a jo\, : laalo isocr l*a*o 

JwOX* .i» -.isOCT i'lifliO -1*50X3 INOO^SW lloa*. 

lilo ^fcoaui^ S Jsaoi*? iicr 2a23 -uo ^J* :J*^ttO 
lisoo. ;<ro :2a&9« Iac-^ oiftwdtJo crX-* 2oA*3 ^a-a 

ijm -*«: £2 .or&*\i <£o -^.s=» ^> ctm*\. 

.ikSte £3 ocn bAia .-Oldaa^o oA 
Uoisia 2x*'?Ji?? ^o>iV£& oas :1V*? **,? V***# 
:a~A i« t*3£0lo k*a aaa*.ivl ..<u: osaolo : la 01s 

2oju ois 1^1 .<Aa 2aoSi« v oouao ,Aaoo : iiA^m 'ia 
^Aaa ^oiej ^a ^o-aicu &? ^soai :2aayi^ ^o»2 
lapji -faoM op -ot ■&**-» ,3*5 *»? 19* *^ -\*°P 
.OOp locr l*~icc 3-c> lio :-croao 0001 ^ox-o :***. 
% ol>2 03x0 :2juai>3 t.aa'-iSS 000) o^xuto .p>» 
-.laenia JScr 1*» eA'itxl $±ka ojao .iaoXj. 001 la oris 

.2X30X3 l^o*13 <^i oocro 


.Ji\jaaoa isaua ^Aaai 372 

lap laoioip IclA* yi*u» ^,a*or : ^ i*i»i jAx £B 

.oc>»<A Ax : M or<u^0 isa aa :oero ..ocrAx — isa 
v, ' ■■ V. ' ' * 

>*? v OiOJ .Ul ^1 -is-i a*\,cjia3 :iaoio lia as 
oi-OiJo --io? isa*. oAaoNI :^W a^S aa Uoi\ 
390 .&**.? ci'sha Ax ,0*: .oeuouo .oij . oiii? 
Aoiso ^O^ty? oiaS : v oeAa ^ooA oJsjoa o*~ 
v ooAao v <sau330 v ocu^«.o ^ooMlx . oasJSAO : A»a£i? 
.^oi2 yOafioio Jiftia iio.Sb ^oi* .outo : v ot7Wsoi\ 

je> a \. A . Y> Job] ojjasa J***'^? . ocmsp ►*? a~ 
crj been Jaa*fl A*aax :,ooAa ►» Jo en A\.b Aa_a3 
:oocr oaaola Ayy .^o-osoxV oaak Ao :&? £*aaii 
qmjcjo : y<Aii» euis*Jo .I'litVii soAmo : J** aia 
— ? A\« : tf a e'oA . r eiAx is-'?J3? 2'aljSA v <n: 
J»*J3 ^,9 oppj, .&ao* a*,. Jn~o:> 90 ^oioaai :Jo«r 
Jiao Xaio Xocr jla^ *a : 2a*~o Aoa£ ^» isoo- 
is-aa r-cro'aa*. ^p oA alia J*, aa ^? •?? ■«£ lor 
laoA 90 3o£aa Joe Jaa A? Jaa *aao :Ao cA 
j„ao lA ^Ayx <AA Abia poaiao .-o-b.G.xojxa 
r ? caol .ra JSoO! .\a~NjJ A $aa&* v : Al? : ;ocr 
cvA Ax ^oioAs cA .13? btwA iKi, aa :2ib>? 
liiXLae lii? ;*>cu9bo ^tA^tt buao .Saa :&*. 

•(MSliton r^V^kf) (*) 371 .jl^m-im? l*Sl* «taM 

- i>-« «*•&& •«* £«*• -v^J **?* ^° 

^06 a«i ^p J**99** v ocn^o oaoO r a*0f .&sJ *» 

^jKxii *^> o.ii r *A •*»* = *»* J^ 3 
^ao ^ -ia oaium -aro^L? oar lyoa^oha ^iasai 

i^i 001 -. -«*£-: ?A« r ,? £■** ^? J ° W 

Ji^y ;owo :J^Aa «W* »#•*! 44-? **4$ 

\i ooj;s^i o*,?^o :^>© **> ?? -•£**? 


.j.y.ia^roa 23owo ^ssi 370 <s»A A\,o icao .Js-Ai^ii. ;o<j aao :.b<rj*3o Jii 
-33) >*i Aa a :aaoi aa 2ocr b£Ub*a»e = 2*^13 y ocr^o^ 
Joe; ■as Ax <-,? aio .'ill li\aia ill && :„\X*n 
230090 2jl2 ^opo :2cjSi **a» :iab:o Ag : v o<rXi*3 
-iao lA: .^3 04*3*07 ^Aor *3l3 Uvi : <^> 2Ji2 2*3» is*3>o2 2&*»X:t jiis-2 :.oo7dsooi 2a\Ao lilxS 

wO> ^3 23o\ .^OoA,? 2JkOb033 0J3 2i2 Al ^.Vll 

A\ao : .\»^iioii Ajco cuj 0*3*. JaiKaoi^ .aidr? 
.juk ytxr&L? ^f>a ocr Ai. X*jltt> 0007 ^Aaia 
loao 2~O30 ^ox. /&S0 : r i»2o 2c^A 0001 yNgiiQO 
^A3»2 &ai a!iA ^jka <A^? iuli ^iac- : ^SLp 
AMS ^p JoAl -ojiao JSoAj, A2 liicr :a<uu 

.^oai&e&a Aiflo :.O0tfcaA» 
Jiflo ;oer a**** 39 OJlfii ,a, :*&»f23 ,-3 JJyXD 

2X.3J3 <AffT £p tSA^fe A yO : jAi 3J3.B 33020 

A X^xi A .sll A\\ 2a»o\ JkLoojo : ^*332 
r 3 JswT .Js-oer 2a?cxs *A A20 ItrfSfe ^ ixsaxx 
:2aoi3 ^oa-icaccA xdolo : yAai 21-33 ^OoriSAiads 2xo2 
*» Isa^f i-»i&. A32? Jiiui :J-soa v a_i2 laojo 
ouaod — X3 yCu'saa ^3 2auiO —oioq v ©cvo"il 
fcA? \\v) :A> 3—2 »p£i <^„2 J333 jfcA : 3io2o 369 .;.\,o-uoa team ^332 jp aftw»> :#•«*• ^W** 1 vf°^ "* ? ^ ^ ;) *^ ? 

is© - ?\,-w ? iaoiab <^i is-ao*.© io«r tf «so : iaaax 

ocn^ ocA» xa :2oj& ojV isA? ^S ^aoaa ^-x» 
: S^V? <**£? jiaf? 2?JJt #> ^ol-?* £ :a»2« 

£a *oj :lIao» 2^oa^ap ^oaA 2i*V 2af v oej-A^~? 

ii^i om r ,? ,?oAa .Jfio9 <^2 lfcs-BL &*3 oom 

^ai-aooo -^C* ?? v* 05 ^ A ^° B *** ^ "^ 

lilaob Jtx-aa :«l£ j'^^ oar Jh*2s ; gp tftjffl ioa- 

«^; ? ;».*> :»A\7 ^sojs? ^Aore :»^p liau-aA 

^b Jo^aois :3ff|o» ;*- aao >t JU> A*»bA* 2act 
y£ 1&4 ^P 1^4? "•£«■? Jow ittafcap ■.yomAa. 
nAabi ^Aa l\'A<s ;«« . v otnAi- iacroi loo- \Svo 
r s ^ttior .2x^6 yoim $± jiax £p w 6^*? =i&»3 
-ao-Aa jiat&o r JsAis ii-iap ooai ^©oj*is-2 2*-^i 

.oie£ V <*M M»j :2©o] iy?*oo ^Aoj r ? .»? t&fc 
\y ^croiiao iocr iiso -Axo : oiao> ooc t .iV? 

■ in ■^ \ , ftao D laerjo ^vaai 368 Jo£i ^xb :oi»Io ^*» ^o\ oi\ v o«Ai booS 

•frfcso-o g&jL ao^ ^a jSsi , «,i^oa ^o'sojia 

2»^ :^ii» £«> g&i £ r? ^u. .^aii^ v oojia 
c£ ^ii»> ooji :^^o ^S Jirno .£ ijiva 

»? : Jija c>iti^ ? <j,^<A^ iAiao isAMab ioj ou - 
A^oor Aoa* jbjLo .«oio»i ouoi- p»tt jo ;o<r jjaL 
*AW*? or xii .«oj.4v3foi ^oiv© : &oaoa J^iig 

! * ] W> *?i *»ii iaa-io liL. ? j»A ; 3§ © :<**-»? 
j -orfcaiC: yoojiao ^ojciLAa ;ni, .&i»aa^ r » v^y 
,?is-o : 3.S2 \s^ <£. ? l~^£ tsfyfa &, «£ fc£| 
v ko^ g ^sax z^SJi ^ai .£33 ±faa ^^^ ^ 
£0 : j£> ? ;.saab^ ^ ^^ £ .A«fcj ^frfa 

:^ <i=»M^ ? ^so .5^3 *£« $**&* X^p 367 .;.\,o-u?:> iperwo ^*i3a: qv\-i Ja'&da : ;.Sojjo i*iA.ai ji&» *£&*. : ^Afio 
Ncaoi "A lii*i ^3 4- ■°**°''Ht £ ■ 3 ? JCI0 :o^^^fo 
:U*3kxaJ Ao ;*.o*ao &o li*s3* i^Aaso ^tnSi £lL 
A jo%o :2a33- £3 -or likeo^e ^ £2 ^o»a 

Tiaoo :2lo£i 2~Aa i=o:? <^ : jAjq "A XXA333 
A-O frU y*? ^OP -0"°"^) ^fl*»3? ^VA ^&? "?***? 
^id li^Ol £» ooo- ^iaiopo :2?3*A oo«r ^aS'rt 

.013 00(T ^*»3? 
: r 3»I aa Ix."?JaS AoL 2^3 r ,3 ooer r 3X>=e 
^i-o :^t.Sa\ :.s:o :boo ^o v o<r.is> 3- A3aop ;*A?? 
ooer ^»iao ^ITLtiis 2-*'^i ^3 ^caerj .erA , i . \nrvr» 

-95IM sa :.o«ro5o ^3 3- . afl\\ .VgA .be***, oocr 

23X333 00T IlOjA 33*Q A :^ > . \,f1 OW U^02 £9 
330 >^aS Jii.O <Di3.0 233XD^ J33X &2 : 2tl«*y 

oj.sojco\ -sioti, : ..iNa? -m 2JKoi...i\ aiaJs2:> crfciac 
jsaain .J A:? \\,ao ._creu*. -rAa liioro :o\a 

ja JxVsil ^3 1O40; .ojj fsooi ftOy-io^ A a nAi 

;o(T ©PftJt? IuAm A^- -°3i-? OOuS *0TO2.«m 

1*. ^03 «-2 : *cro**. "=L-3 *o oieri : jp< A*flo3 3>b2+ 


. ; > \ft > -i c>3 iaeoo t-Vabi 366 «taOo :&6*\tn 2bbi ailfl -,2a3^ 2por -p aa 

Jawy oiai. : v ocj^ asolo .woroboaij ^u'itJ ^c: oocr 

fcl'aa .*^a 2ibr JaVal j* 2a*a£ 2ajja A':.'- 
/ \ ,. . - V ' * 

bl : ;ooS a*, op . ooja^i o-A oaao2 oVaax aa m9 
£ $£?$<> l^UaS £ ^\-n\ :o£i £ ? b 2a*s5 

r>«* -W* &*» ,wi *&i? »» ow ;^poL 

V**i ^oiaft* , m ,. Vt aaa :ail9e : v <xrAi- fcax^ 
£a? jioa^ :<***" si *•? ^ofw .2aA\b £aa£ 
JoT3 £s-e*9 oajia o\opo r^ocr^lsj oaxb «-V» 
wO?©fc*2 ^a jiaa, .^Ai^aio v owSo yAi aa :&ai 
<«cud:o .iwa. ibia 2i*>3 :^o»^3 ^Ivx ^aisb loo? 
Ibcr? &.2 Jen &0-0 ^o ^»?Jtj -i'sba^* J*»bwa ^oojS 
2^ob ^0 .crAa ^AA SyU-»> jsbb) 2a\kueo - A-, 
iasab J^SK ^po 0901 ^v«S««p i^aaJk, n? 
;(')^ 99 pj^ ^jj3 iti'/ii ^.aaib libr :oo<r ^aaisbao 
•S:a-i» v ocrJ» ? <7, ola 2a«aap laoflo &0 '* ; ^« 
^-Afcisap v o<r-iOJtcA llAxa 2i^So2 ^00 S Job: Al*. 
^ 'YO'a aa 2ojSA 0007 t *^aaao jiai* ^? v aicr .oow 
^>A— lioi 2£a> oaa ? .\I :2^2 : ^aaiio 2a>S 

Jsoii i?ta ^ Jp M'/i ;»oa ^j iuitt oxfl (sic) tuv.1 .NVS iiisy * 

■ JffJs* >&»i (') In margine. .era iA 365 ...yonraa l?a\ta r±ail t» lioaaicno jaaoa (fOota*) Sm$ ^Ao> iio 
^wo ? * \ , fo^ ( f& i A oi>2o : rat eooi ^ix? |aos -cr 

l^aaau? ^sois yCki.1 o^eaio : &x*a -,'?ai- <>i ^XJoi 
la- &oi -or &*a£o oj\ Xi. ^a Jocr As*2 .J^Ai 
:2o4Sfl»? ^o onoi. £» -iQa> £ap op iocr >-2? : Slab 
ixut v* OP 3 J jJ0 lOmS oocr :SJ2a o"^oi*ii) joo 
^3 v ocA -**.XI .laAlo 2lSia (uiO.Nlo : 2*xo 
la-I :^oi\a v Off.So^ Joe pid ai» S\,/p 2&*J& 
Jj-iXo aureus 3*o iocr a~~lo .oocr .ocn.k.13 
jaol^oCLii 1^ ojuala ctj.^ J,ooi aap'io : cnVacxa 

ii: :*jVcq °4 »<' ^' A-? i>aj? ?» ^° =v«aAV»jp 

^ia r^osaier oA i»I . v o<t£ aa*<do paap <^o~: 
(f ( *> u tW>fciry) £ ^? >&5* op lia^a ojS m>2 ?£.2 

&CV3 V-"'A T » vf 1 - ' a * fl ^ : *5$& v*"* 3 ^? 5^ 
o<A*otA 2*2 *x» Jot 2*2o .2^ c£a 2aAi ■> 

C) .•»» (') • ' * \ O^ - C a a 2 a 070 »rrV^f) j 364 

ooot ^b ? ^ ^ r? ^ ^ Jjiioj . i ^ 

:*»« aaS r> o, .2ko 2^ #bp ^ w ^- ^ 
: V?<"*^V* ***** ,*i =J"i*«ai 4sA ^2 v cAiai ? 

•»Oi2, iocu 2aii A*!^ 
:2a-»2 ^-ai ^ooji oooj ^iaoao a* :2i?o\ r >o? 
,aa .low -A*.^P C 4 A \©^M*«\o :2oo] 2 ? a .ow> 
:2ibr tfttttfp ^aaaxib ouai :23*»i **si cAi. *a 

»«*fc3 ^ooifii ^L. ? 2b*. :2A^ ? ^ *» Jaaaa 
£H*> ^?? ««# ,?a ^oejS Aabiu2 j&ao ^o^ 
,» v A*?fi> &o ics&$M &l 4»ft *>€*»! #i :-3 

^ooWMtoX :ocr jiaas cp .^o^Aa*^ ld ? *aj» 
©tiaa, 2xbvab? Jiuo 2a2ao : oooi oai.^; ^eiaa 
ooo7 r ,oi J-Soa-a :oor 2^ ^3 ojia ooi^ ^ 
:2a3,j ;o0! aao .^boiaia 2ooax© lAao.Sa :^xio 
J5^»i ko ^p v att^ ? :2ia*Ao,o dBao? aitS 
i*la« aia, ^bopoia «oi ^ .^c^>a' v bxa AUa L oaa*. = ^2 ^ ? ^ ? sp ? .^oA 0^:0 MM 3 6 3 J?yw?ft ? f?ft» v**'*} 

^^0 *p 4^ -»^r*» oj3o 5 a£ ^ jioaaV,o& 
oaaa <*> ^aaai? £?A*> rV«* : ***° ( ' ) v?*=»^ 3 

^fay £ .'(t<*>*V«) &fcg ^?o\ -ene&a, ^soaoa 
:}£kdiai? -erfo'i^o -.&*•»* ^ox- :Jaf^ )•& 

v , ?■ v • 

:^,*xoS oa»J Ja**?? yooj^aaoaao ^icon's ,-a*w 
:]ASia v ot7ji*3,- >MuV^ u&aiao :J*30J^? %V 

^bafl ji>aa s;c£k v?^ J **&" # ** ^** 

ofiaio : ^itoii, ^a Jfj #1 **#? ^ *" : =>** 
oera : )i>att« ^. 0*7?* 5»> : ^ sao ■*"**? **.***? 
, I* Voao s Idctjo ^asi 362 v ooj*i;^ .00^ 0001 ^Viori» ao.S aao .^ =>>*■» o 
t^op jtl^ao .0001 ^saol iioaotaa lioi ooj :lio'a\a 

ia*k- I'ieu&a : **V3 , o^Xia *Aoi : Jbaoa iaol 

ft* ft * \ ,1 \^^ ^ -■ - \ _! , • r.Jl 

v ooou 22^jb» IiCU2 : A3a\A asolo jia»o ..boiou 
•li-wl 00 a*iv» ,o^d»\ i3'So2 &3ojo!»o :om .oaJa 

• » ■ '"V ' .»--.» \ ■ >■ \^ ■ 

:lbj^i^ . <w3aio oi :,oo^ onV ^isais 00 Ia~ S.*x • 1^ 1 2a ei ..oeisxjs &saoa &am&aoo 2'iCUl^o 
:1*~ ^aoo 2>.o*aoooia ^ap .bakxds :^bki2 ^oJj^dop 
jbbauaxO yi? 1~*& ^? 3*^ \ ©sAiocis 2x(7? ,apo 
aA is*S .^aVSo ^La joIio* la» ,\nn .crS isoi 
aJXS ^*>c7io .?w.tY> ^sp c&^ r4*^s i*o*? 2>»ao 
a-o3 ^.a aa -i*** .cuJoj ^ocnlfj: \i. Jfl^a? :j&aoi 
: tr/S aaplo Joox.ajja lia. : 2*3ol\ v oicr . o&^cua 
aii-.N? 2ai :>oaj;a b&aa .;i*\\aoo :laax r ? JiV-viM 
Uoi\ ^o 007 .5^ «paaapa 2xao no-n iutNo jjaby 
aaoio ucroooixj ,-MuC? j^boia \a. jiai <^.I ajcaX 
v om: r a*o £ iisb ,\\,y :2ui Itaaaaaa ol i^oo-^ 
ooer o\fis i^ooa-a ^a*b> Y^oJSa: ^an3is»? 3iM 
;oiS:? lito&aavaao .2sua>j& v <u: v <w»i:> ^.2 -.13 la 
.000) ^—ao ^ocuSi Aa. r TO IpuJ t°*Q7? :o-^>Xx: 361 ■l^ra-Tup? 2?oj» ^3»i 2i5 ia^> oaf Tiia i-^io 2*a^-~ ioojj? ^Jf 

ft^jaa 2x>*aii ^oien aa ijiaa &»<u ©»i* ^.? ja 
j»©&ool»a.J Jm£ 2i»**d *» J»a«? JM :£*«=»- 
UaxAcro ('>«•&•» »a*i :£»»*> 2sjo£o .jibaoVo! 

:ias2o .o.aaO Z»*»e .bojS loo- oaSre ^op 00b] 
: r ooi r Js*2 laio? ,?»? -A.o*» £0 A^a* U : -~2 
v? b> . r oP| ^o :£ 2©w J&o :2o£& <*??! r^ 
^c^a :^? on Jaaoi &*W 999 -*±. v?** J 

iaaa^iab &i,^»3 ***«? ,?°"^? ^~? :o °^ &h 
_£,.'. ^ ao^o :2mSA ^.aa &*^*' J*»?=>? •t** .?' 

;^ A^ : e&a U-i bci ^0 -ai^2 £ <i» a^o 

^,V?> <^2 JojSiS ^9^ 2 ^ - liia kf ° ^°,?° 
£ ,^ov»^o ^ovais ^ *!»** ^° :ii< " ^° 
r ooi v a»2 -.2aaoS ^boj ^S&a -*oo2 ^a Xabr 
«,isoiailv3o :-i-i)ba3 $»» Jo^i :2aoao«b Ubr 
A -aaiso saabl* 2iibso»» 2iw obi 2abro ^*-*4«? 

.Au» ( ' ) .U\j&y&? '?o"J5> w*=> 3 * 360 .<yv\«:> ^La 2aor .yOiv-is. J*,$.iicm ^oaNoAa v Xso—b 
: IchSiS lioo 2ia\**via ^a isii .^aau.3 ^aao 2>L*aoA 

3AO -A *»Js? &K*> £ : J»* i*iO£ 2aox«3 „V.an 
: ^oiaiiiNi? loir ajaiJ :J*oso\ot Joe? A*ut ^Aw 
A :»»2 .ouiaH U*>& J*t*>\ ^A v -^*** ^^V 50 
Alz.v? &i : r^ A«\flio &yAaX <Aiy kii A*Cs 
v <A*a ^ix aia >^? :lia>a\c7 A*.a ^.a-ffi .^ 
: <- s > jcabaAeoaaa jooA^A xaSo .I'^ai {K*aA 
i^j&aosA 2om lajosaos ,\\,y .I^oi-crta .6*2 a,\ia 

JrWj- .OO^ 2o07 ^■V.'ai) 2»oI m.? CjSka .^0^ ^i»Xl3 

A :2i3f3 2iKaAib 2'ia*. t*opi :o]iapa iJscuboa&ua 
2&Jo .acjoi .32 2*aw :2aV^» JS2 2x3*:> 2No*oa i cr I .(V .ftOiWVS) I I ..U1D.N.S3 f'l 

U>t< luNi jaio? iicr .dux, JW03 o! J&io?) ' ' ) i IS I iici-iol^-D 

.(V ^CxxS 359 ■ijyanfta 2aeri» r*a_ia2 2?^ ^3? :^i-3 la-aca oi ^ Jȣ :cn\ oaaolo ia-'aa 

.I'xJbi fc*3 | al-lia :;iaaal p? a£»9o >r i*-\i 0J-»o :1 
\i. uiu : J-T*?--^ 2Jt*ad v a ^ c ' a ^ A ' t?>? ?? 
2-3 : ,-a»2 aa 2c&& oow ^fliaisspo : ^oo^a'aoa 
:2a»:> 2ow ,-? aa .&oa. Jaaa»a 2acu«u ^o 2.aao 3 
ijiuiSD? ojiiwpa j.\. :?iej lacaowo ^cuuftiia o-aa 
ids* aJ *-V-« •* aJ»© .-JioL» Jc£ia g ftA\ , n e 
oxaaio ".aols cmno .. otrisa^,. oso.V- :licn 2aaao«aaa 
^soad XWfl? ,*a Joe: .iro^I 2ASa in Va^N 2joaa. 
.joaiasoao ',moa,aaa JaaV.N* ^9^?? : v o*iao Jsuao 
2i*a> : a»i as v o«n.a ~*.~>s2 J^cjSi lot** 2*\a ^aoo 
;X3mA iaoai- aa*ir>v>j> ^,a 007 ; , J «\.ao 2aJ& .<v>\.a 
v>a**aa oooie :2ao7 jSttlfr oaaax -a .oejSa .La otr 

-2a3,A iaoaa, ;*>oa*a30 ioa 
( o.\ji axifJo :^cr<vrw> ^ocAaa Jcia ^.a lioaoV o; 
■a aud r>Ytf> : ^.viaj i-l'^i \°+? °^ 2?° ■*- x,SJ3 
:a»2a >A is*2 tjaao :.oo^ aaoiia „aao .laoaolcr 
is- 2a 2*aoo<r:> .oejiaa .cr.a U2 aso2 JtTny.i Joer ill© ■ ^yormaa Ipcyo r* 3 *' 358 


crois Uoso\oj y.3 ooj V j^T-aab ^osoi.? J*So?i 

.o*»i.5>»2s 2307 UnsbJa Jm 2is93 : Jiaar ,oojV i»: 
: v oa.\a.aj3e) ,ok.a« Wieb? {? (I \eafco*o23) ?2aw7| 
t ap \^cn oiocw .^oiooT* 2*3000733 ;».oSV..\ ;£.oa« 
2j»7 JS: oo~o : v oK»2 ^ab &*»i 2?oj &3.3is 
:^\ao? 2iaaa3^ a*>ai ^oa\ft oa^fl :^aaNo*o; 
.^asA ^.i.Xi-3 2ajjt naa 2cnSi^ o-apo 
b2 :<rJs O3ao2o &ao iioa\j oca oi*. ►*:> ji Vy ** 
2fc<u*o 2^.32 2aA» ^1. (V v :) :o£i *A ? o J*-*? 
2aoa : iocya isils «^2 : ^097 ^ato ^oq y33,naa 
:*is3&a 2bbox o\»o 22- 2o&2 „aS, r b r i.-Tu.', *y2a*iy 
S'kx'l *&& cS? ©or K\t&o :2aus ^ua^A 3»vo 
r fis3^ ^ae 23- : v ooA isol 2io»\o7 Ubb£o£U3&J 
2a*303 :ituAo :2o&& .o~abi\b o2 .,ocA col 
:^oaJS<xA4 ^30 ^oi.Vxis :^o«a?.S lS y :? o2 ..boisx<X 
:\*sof o3X~isl A n%n\\2 2"i*i» Ijjau ^cr 2.'- ,aao 
v ooi -oi 2lai3 ^4^2 (f^^&pt) io? v oaA on\o 
2o&2 : ^ 2333-3 J07 : o& o>»2 r 3 Jauio J&fLo 367 .;*\-Q"*ra3 liayo ^asi ;ocr iw .liA^xai:*? 2A<Jw \\. ?>•£ *? : cro\Aas3 
liicao IjIowi lauSseo 2*xa liaalcr; otii ^s cr^> 
. .ool^acuiV: opax? il^epiijss l&Jkis Iv\rr>3:>3 
;»MftS yV*»? :la^ap3 **^..f, c^ -^* ,?? v,? ^^ 

30LVA3 ii-ik crS — JsG.M :^Vciii3 ja\. \i> Csaa~o 
;^«i.o }*xo 2*do33 ;a*dio : 2x*3 tfOiau^ . bai^a 
©ocn *«2s ? u \ttia .ocr\ao .J «.'..tJao Jjbi. \*. 

.^jtjbo 2~L«a i*3o3>3 open ^-^iiop :o-j.\.^oaj 

. v aii juyci'aaa ooo- 

jpo :;iJlo WVy<p'ia v oc7uai ^.3 iocr fru2 .007 lsisl? 
000) ,A..v> : i-ioao^ crao ijAaoi w»eno30&J> vv\~3 
Tjios 2a*xpe l*sfl 2*do33 o«~ ^,3 si ..ocnisaiao*cr 
-iaA I'ioX ^*»<j ^ot^?p oxiaftj : lil^o'ia \x 

3- O 33010 .133X13 -LX3«0 : ?IBl\l -3*3\.0 I I^Lm- 

-.iAoaoY a- 3jfl ;a~io: JSv.3 ;.Sai20*cr :^,i :l\Vi :xij 

\> TSlbS 2*3 O 3 33 CT«Oi. ^3 2cT>sUO .^L ilfc\,m'aa3 

^>>0T -\\n iJtiiii v oc& ioqjjO : IjJ^jcpaa <-*.: 

oisjlo liaxAcr tjsja coouDo :X-I.ca . 001^3 axibM 
" • ■ • 'V ____ 


;.\.C3aoa iaojxa ^iai: 356 I :oift-^f &> v® °J»*?? :o,?3 ,3» aaaa ^ ^aojsa 
.;«eucru» ja'i*i ^6aoj 070x330 : 070*0 a i oi*aa ^so 

I ( ?( 'V«»» ^w :«£» £ ^eift^ a*^ $2o 
l£^» r^orfcoala i«\ jijas ^ .oaa yOojVaS 
^ofc&oaao ^o^^a ^07 .^Ssa 0001 : ? oj» 
$j 1* ^oAao ,1.)fan> .00*2x1 0007 Jio^s 
iiJo^. ? liA.2 .0001 tfsik^ iktiis yomxa h\*y> 
^V? & l *4» ^ jDoAa? :j?*ai ?-»A» k e»ol\o£ 
:2d^cA aJi** UaioSa ^L, ^lo 2*07 \^ . jl :Tr 
yoajay .aiaa yOojlU^ia £»& ^» jaaeS Ji'aWa 

J H»^ *&**? ^<n £ ^V^ •*#** 

v ooobJ3o :;^A« ^oouaVlo :2aoika rtOJKO*^ 

■v*»M r$°> J***? : &V , ° ^«V ^»°«^? ?--;?" 
4oa\ao3 ^spi £©1 ;foy f'WcLttoa aA, |£ 
&i ojia \i ; (r ^uoi jius &oaa :Lwooiaa 
Jao^o l£i\ ^» ? Jjjj4j ^i -3^V»ia? 
j*ba*2 yoo&aa : ^troa-i **»*.a 2» 00^07 .ao ^ S 

.261 .^i. ^ sua 1^ ^j j ^^l) (») .^j (') 

-«»<^uui ^ ^ M» &*»&* ,320 v t^ Ai^-Ni J?^ ^0 

.(N. I.. 324 xsji .Siu .ly P .N; 355 .;.\ niff» :> :?ws ^sa| jia^ «*<<*£ £© :^ aaoi© ^ ^BO :!>*?? 4 ■■*.-> &Axis Art* .i^i* iiia -v 
:oJS.\x: Je&?? 1?«V» ?**,*» ^39 bisj ^aa Iwj4 

jj'.'.^ J,op .A,i>aio 3©ka* J*?****? «cn«?W»o JS****,? 
liafcflu 4io :i^? Uoi^ -J^4? \?°»**f 2 

^fcfeao J»£i? ^J^ *C^- 2?*»? yoo^iofca^ 
\v *% .jifli &ailfio jZfs 'jjdote i*>» o? ^oo^-i **> .;*.30TXD 0^0.0 ISOM vvi.10 354 


*V^° - v *>~» t» O07 ia^ ioj^i ^x» -ouooifJ 
^f> -cu^a :2iaao:> A aoi.? .{<0L3 iae itVob? 
rcidi? ^a^ao V&an Uwiaa el :2^c*,a» a.vo» 
-.yoa\.p J^V- v om ^ *??M> ^° -«'"•'"? } 'f\f- 

jo.so .;^3»\o 2*2a <^?? '^f—.?? f^? o 07 ji«Ja 

A... tt\ o Jou'iaA? :-*» fcXotr^I^ 2j2 3 ia.<W> 
r» v oojS \io: : ^ao3 ;Ofl>i 2A<Jpoaaa ,A^o 
**iso £s&2 >*.a» aA isii . & Avfta 2&cuX»i «,«! Xo 
^ «;£3o : sCiu'ia <^a-2 asko : ^&*2 ^o» laot?? 
»o .^aoi -.^aAi- t lSj^o aAiao txor UJkpiso-.Sao 
X3uV». ..\(A «*. :i»:? iSjo cr^cA locn :2a»i ^c- 
&, oAcu -ax Ja2 Jso? Ji'oia u-iNJSl «fc :;koat 

:-a^ r???*^ >w (T^Jslixa) ^Xi \\yo .As 
2»0?*aoaa «i*-2s -a..: , ocrAs .ajgida ^a&aSjjiia 

I^jsj ^-v3» *Sat <7U«-3 JaaSax Jsikafl waaisao 

:iO»oi> e&*a &. JiAa* 3*> lxi*iki; &36da :oroaia 
Aa a*~I JojSis &«oaxjA :ua Ziaaia nxd ,a&aa 
aero <ct,>03 07932 : IbaJ^ ,jjo ooc ^iwi ^3 aa 353 -!*>?&» 2iA<i.o laaaa &(*ail 

Lsaw criw Jhkbi :2aaaa i*-xao3 d-Soc-jo -iYi*^ 
«^ -ecu sjiia, (T^frrwS aa^»?) i<*&2 = *>»»*• 
&? 2ia*i :;S...v>o iAiyii. U«n :A^ koo :l*ism 
:ioss2 t^ 07 ,?9 -V^r^- **?<" ♦V*? ^ ; *~*^ 

fr',^>A 'a-a*&+: :-w jitii ©&a>a craaaa; aao .lao- 

.aAa. ;>ouio Txi- .soao.s j^.m-rs aiiSo :Uosa\c7 

aa .\ocr zA^ao :^^Nis3 isoc 2i3i.\» -a aa 
:-sox la> -enoi-2a oth :Jwe» ^.ai. v a» : 2aaa2 
lYU-.^iaoo IiL-moi : ::>q-x:>. lio 2il*-i\ap *Ao 
.2a.ai kvoiio : Uxxx fe»isao> a>A 007 fctj -^>^-? 
(aV&i 2a\.ae3 :&2ia^a» 2*i& <**?, ^aa3 is.il 

\>. AOkSffia 607 2Si2 .2XJ Xi»0 l3\ Xi, 2JDuA)30 

2ixoaa isJa? eoi isii -^3^^ & v^?° :ia0 * 
.aaaNxas ^a Xa .2ooi axi^aoa 2aaA x-A »o :2~o"f>:> 
&-5-J aaa-a \\-T : 2~-xao a*ox. 2*iao $ianoA\ 
^aio :$*» 2*2 'S'&y l?cr tiSpt 2*aao A ow .^oil 
iaaso i**att ^sax aaaisaw y»Saa :^fcs0& ;iK<yt.\ 

,, in 


.2«oo?a 2iAcuo 23333 vjs*3D 352 ia>a ;x<x-»o :2jAo> ;©jSA ^Ls cr*.i« aao 

Jbetktiaap Ali ^3*or .fc*23»3ab iSlo tsooi &v i ;"?Av- 
ooot ^ * »»fi oiisu? ^3 ^>*i ^.?w -o? ^ao? :2iasoVcr 
23333 Ai» 2xju.o :„cr ft.uiyjsaa roars :cjS 0330: 
J&ls _aja£J :*Co r ^i ,33 ^eual.tr r i*oi .crAi. A-sio 

.^oj»3axc\ ^oopA ■^— ^° :^*cj»«So««*» . o3*»cu. 23<u3 
Jm2 :JsSu^e 2*»aa oia©^ ivkcti ; 233 aa 3? < ot *> a 
:U-i» ^OX* v ii» >W33? i^-Oi* : 2*330 *a2 ji.ii ocr 
■.i.ttnntfr. £ .li*tiis A,m\ issSiiaJ Ia2 bx-is ia 3 

.^Ao. £**>& &92 :«33> 
01.^3 IiVi3 : X*;-A~ wo; £2 2s33*fi> -3 3i 

2-AaptJ ou(L3? Uaaaicr qoiS >£L3 : OJiO.Si 
<oL»ia ,.01 ;*ax3a fcaU : ^CUaSioa 33© .. Qtttofl&a 

' • ' *• ' * ** * \t ' IT PI \ r . pl 

<^~?30 : yOO ^32 %&<ris 'S 2*330 : Nuolc 23333 

233003 ^ 5^doii 1^2 .^ioooi ^ae auaiAt A lauai) 

$X*,3 T3> ^ ^30Aft. £m3.3T39 <^~030 :t£A3a&3 

3J33o :(^ (! y'ia*c>) JSujii^; ^^ 23\» ^3 aa 
.ii^iJsiS ^aoiso A»;*, jitaau, ^A IiAo.3 2ioaa\ 07 

:£&&>*> ii-S?) : J° W .^ 23333 ^3 ;il*3ij \i, 351 


£> i#^0 :-aai 1*2 Joor SA, Jijt :2ior U?»V> 

li>o ler^cuoA «joI :c£ a»2 ^Ser sa . w oi«aa^oS 

-w :«oiio .Sow 2*3-i Al .cjiAi A> ^op» L^.SI 

.^» ^so c£ Joes JaaoAa :£x.3X) iiooyCB 

l&i»,?*> f < !' |/| .s«-) aA .riaii £*>?i& c£ j\b> J*Loi 
.Saw* :cr^tfaV_ ^0 :*,<wso jipo :o?*?J c -ocr> Ic&I? 
aJiiJ ilafi,. ^3 looi 3,3 .a^ikfio 'ojiili M _er £1 
o»tua\ ^so iisdbio r <?A Aa? :»*. aio .o-ioiA:* 
w^S H^b 42 :J«$i -a^ t*3?&» Jaaa „•- :o£ iaoi 
l A aaos erdooptt ^3 i^ii. .0,0! ^ k \a^ 42a : 23333 
£0*0 :^<rSl ^Ao? acr <£ :2iasAcn : ojS Jsb»2o 
^-aaap iA 2A-i .(fO^es) i^?o v ai2 A'i*. 42 iA 
v ocucilA *A52? v oiw :q*x»;5o^ Ao iJsaAA 0901 
oisa ;Axao A.OJE* -0: -s A Voa^vrA ^St-n 
& Z*»ds JSaI? o<rS . ?»\^ 3 cr-aoi£l k£m IcrAj? 
2*>ou*\. ^0 ^A oof AA»b A\» : .Sii ,..\tv> 
: jlii ^.2 M»lo : 2i*b .\»-.SI ^3*07 -Z^-ualilp 

: I > .A» S <rA .oakcub : <rAA .a£b:sjQu3 ivnSo 

vj ' ■ • » v ..<•■».., 

.0»3 \> 0UO-S3* (? ,4 >2»Aja»23o) 
.ji-auoao (*) .„<» (»J .;*» (*) .Juliana VjjAo.) (') 


.2Jocr.« 2iAo*o 2x333 l<x*ya 350 aa :aoai^ oi<*Axio :.\oo7 Jiau ojaa oar &a 
^,3*07 .dj.Moi dta isaJpb :2o£ia ojoai o£ 2*a» 

67^0x3 si; p? a ;o^ ? ^ Xi- ^o»\pr a*. 

.^ 2*2 7Ai» 2i*i» £Jy£ :^,?X £lo .2o£A 
2a-^so 2a23 : 2^xaob mftoojo o£ nsmIa -3 fcii, 
jioil ;*£& aailJKj &?o&? 2^3 ^>oiis 2*2.? :2il 
tt? ^V?P -v?* 7 *?.? ^?<» ii-aio liosc 56,4,3 007 :,Sa» 
£0 ^oj^ <s*2 ^2*»a3 ? :ai'i 3-03 2J94 ^o#i 
^ooA 6y2 2S.2 : r iL £0 ,007^ X*2 2*2, : ^AWo 

yOOjft.Oai : r xSTO3 £0 ^OOjS 4*2 £\i ;^, £ 

5*3*07 . v oo!Ai, *A*»*9 ^SJo : v ocu ? ccix ^oooji 
wi^o :ciioA« ? aidp :£»* Aaa^ 2io»\a, 
^'S-ida (? ( J >2a*o ? ) liiao i^atoataai XQxs ^ttcl £ ? 
e>V>? *»>* =i*aoV e& 030X0 .o&axc\ ^i ? j^^ 
*-*i i|249 Io<r 3JSL3 .2S033 M\j^ d&so\ 
-o"-XJai ;Xo» Ji»233 ctjUaop xi. :iaoau 
:2aS 23OJ04 c^a Joot «i? :jAS? r ? ojJA±j 
2*3<3j& -saSfcjo A^..\2, :3»"i si t$eki o£^2o 

&i> 2io>- :(^ (4 U^Vd3) x\ $4* .Jbjil ^ 

***S*»fW .li>ffi? { J > .^afl ? (M .(299 ¥^.ivioo)C; 

349 .liocryo IxSato liaia *X?J3 lis x,^.\;o ; laaia vbt*ao *o jsA^o .o-Ava^ 
ojJkBAl Is-sjo .cyoio ojiXifle :^oer ^3uia e£s -tr 
C?'''^Xa\-i.r>mS) ;oci X.; ^0&3 ocr 2iso\. ^cA fisoci 
ii croU~o : dcr 2iio\o eooi ^<3 3 : ^iis JJKoio 
: v ocA ;oci ^2aao :.O0i^oS ojcai a'iU>.2 uo .^aii. 
jj^a ^\y : y007-Ufi S-^O .otJS^A CIO***.? ocrai 
oer-o .oi ;«m lS? loci iaa* &»<uo : afeisx&o iocr 
.o£ iocr io-» b-ca'So :oj*£>g 2ooi \J& ^? Jia-I 
2:w»o :.Soff cr^V^ :ao^ib ?>a£o &u:xti >»«*. -3 aoi 

<a \ jb ?Ao .lisooA 2»aA< <ou?ii? ejiail JSa. ^Sot 
&U?J& 2ocr O J w S.t j j O :oor :ia\^ crixn cjaai locr 
.mi lou] i&o out?? 2'iijoa cranio :^la*ajp cranio 
v^ija ffuau.o ;ocr 0&»2o :Iio\. ooi ^p locr ojiwJo 
<rAi» 'affile .cr^oiia cy32a !=>"?<> *r*° : *V T >** 
bobi- : crXcA \o*i jdi w-iwu lika 2ia*2 : 2io\i 
iia*i :i-icual cr jpnurtvtiA ciA^ .aoolo Site 

aa .oTJSo^ ouo.NiiO aOlJ :Uaaa\er Jjs.2 ^o aa '7 


.;aocv3 uAa.o 2aaaa «wx.aa 348 L-oi JKocn fsAap^sIo : l^op proa: loer alo .oo&b 
Ubiiaoo 2poa» ^oouo >^\.? &<»» om ^,?aa? 
jkaoi Iliifcoo ; ?M.Tinb crJfooyca 2acr -o- :2'xbi:> 
2aa^&S Xf^Xtaof aa .lgvr&a& feibo 4sa«b :2a3oxs 
^oa&.oais : v ooA lasi; aa yOojlilia Jsdi :2*'i,i ^aipj 

• isoo- 2l& *ylL»i era Jojiii 
2i3 :-A=>:> oA-? ^ais.\:o 2&3 Aspivx: r s li 
loo - Ai.o .je»baaflUba*3 07092 {i^xS ocr cu-ioi *» 
^i-o .^ub <-ai .\^.S 2*«o :o>*~i=. ^ia&j -AiS 
:2xao2 crA r i»2 ?^oJS!n*ai ^aa *A*\ :Jjmo£ ^o 
,\o^> -iiix:o .i3ia liicj? ^ .sinS "'oci ^jsia 
r <o isSfcb :2jago^ ,012 -JsaaS wfcuj :bje2e 07*03 

XV? -*£*?* *A? 5^ **? :o £ ^^ se ^° ***■ \o_X£Sa 
:2»SaA ;.s;s ixixj \sA /sou» ^ea ^2 i*A.\? 
ojasi loo- opueuo .,**: ^asai. dqAd r .\i.so 
. acTjiap -io.S j» i-is- 2saa :o£ xxolo .-tSa^ iwio 

:2ai i*\ ior :-*~o «32 Isor ^^2 : rasia ;::.tb> 

.fcjuail Ui 2o-o :2as Ioto 


347 .;aocvd aAq,o laaaa vol. an 

2a2a 71,339 ocr : 23333 ic&is c?Js3o2 yOtriS 233}2 
2i2 : j2 i&lx aa© -1^—? iS 3 ao&O v nv3 1*2 23332 
0333.0 :oio3oju ^a iOao; ,2aoA> ojS 2i2 Jia.'Vo 

oraA-oS -doso ;^3o iouaa w oi *-V° **? >■? 
otis^a jtcaxSo l^ypS *-*3>.2 : i-wia Ojifcoia 
opoxoa 007 s*ao .2a*CL 2=uS •> oMaAfiS- 2s*x \js. 
JjkaottaJS^ : ;ijoqA laoai- 2x*xa ^o-tAi. &Aq? 
-A3I3 &&» h.3 »a -to^ : ? vwocut^o V***? t^*<? 
jLsis i V ,: ' : (h=i loifcieb.?) &u*e) I^oms 42 :o£-a 
J*--? ouQ»l -riVy :-ot &?? *»<» .(V |J) >3> r ftkj) -or 
^-JobJsJb 1AsOu«jcwo w ojf 2bor -liiia&i^o llaSoA 
outi loo; J3b2 ;». t iy> ^.ol \3330 ocn ops ZtiaaaA 
. 2i 333330 ecr» 033) ^cu ^p 233j3. ;btr- .\dJ3o :lx,ai) 
on? :l^bVxa jUvnN AsiaobiOa &a 0*3333 w pi 2aoi 
:2a4B« is*33 &aoiiaV»\ :<Vsi oaol joaa ^soa 1*3x0 
&»!» : J!v.aft33,Vy w ot 2? or .-xs2>v2 .J&333 ;.aia9 brpa 
.^Ua3U -en 2JSNi2 .330 w30 Jt^lxa mSoT :J— . too op 

* * \* \ m am * ** * \ * t f * 

JS«;^3 .\OG! 2333. 33 : ,-30 CU ^33 3~3 ? ,3 dOtk 

233^5 Jsi~ : 23333 &33ob ' ordOOVto «cn M i\-i,\ <rA 


.;aocio 2iAcuo 23333 £x*3Ja 346 :Ztioia crff isi^ 33 ^*a «c7 .*A Jxol ;Jk3*3*. 
f?or? :«32 -aA^S 1S3 :fcS»2o ?--i*A oiLi, soa-b: 
(f <'>^oj; ;jk«m^) -xfli 2ijb :.*»$» A^opi £;o .Sa^ 
^3 Jooi ^o2&» twkoS ^sp .e&io «as ^a o<r .lii 

r*? P * OCP 2MM .JKocr) jliaJoc ffaosa tr.iaos . r f V^t 

03-I? :o-03l .003 0000.3 Off a»bl^ .Oil *ifo r a 

(S^^oojjja) y/ .aa A 9_<n*o :^0333a? ^oeji J3p$ 
i-oi ^oiso : jiu.5 iaivi^ ;ocr «ii : <£Wjbo cri\ j 

.;:*io ilsj 

;*~io U^I : Ukaii U»X3oa arfiooi m0| *) AtAwi 

is*03^:o : ^Xuis W*3 JSX* 330 .*As3 OjiLs ?f*W 

*.3»2o r \i3, .Jiaao'2 op (w^3 3o..\-i ff oa ^toio 
^' v oiwV3 ^eo ^.Siis aaAs 21yA ;5\a ?3 :^ K oaS 
■J*** ,?*»*? ^ *Q& (S< J >«3co2 ? ) :c£ 03»jLo e£fc 
2m flc : 23333 ?m.3J0> o-^pcrjtb t*3 v oc6 JS3»:o 
■ ^ V *9 23«33o : 'A~? *A? boAo .o3^ 2i2 liajia 
«rA oiaolo .:*,*„; 2fcca 2330J A taxJOl .V'AAao 
2.V2* aa 2»Sb? (?Jar) ^o ^.V.-t :2ft,3» : . a*ci 
• o-.\aa~ T31J3 7UI1A ^...Stap & ^ :2t*ao yaooi 345 .;x?o"jo liAcuo laaaa ix.io -.^icksai pi JBObHwa l&soioaA ra :&&o Pwxa 001 
2aa\ ioer Js*2 .lu\ja aa . bcjSa Xi. iaa 3?33 if"* 
: v ojcA? caas? &*&? JoAofJaAi:) Is&ia Jaa a~ 
^o-o2k*2 caaso zaA&aiN &-ao jlS 0*^,1 i ^ao JvfiLaio 

,-a -333 : J\. }om x+'isi* **°! -ooiicirLoouS ;ocr 

:_a~ jxaa ^> pjX loo-, .s-i .2A1-. }ocn worofr^J 

001 .oil If 'fsooi) 2a*3ao :2aaaa cjaaxa (&£«*• 
&>\ip o& (V ''liao) :JUb a& loin -a-Jp ajoai ^»a 
: lailbX }«*•*>& £3 Iia-2 .cna oj.ia-0 :Ija a-i 
.c£o,,a3a ;dsox»3CTie :Jaa orailax ^V? 
07092 av, <A\»o : fja'aoi ^so ^oii ^a oXZ 
irJKoX \>, ^a 00) .2aa\^ ^A**? liaJ : oi»>\\,y 
.t>\, o\V*> Ijaaoa ^0 ^xi: : -kaa : c-A aaoio .^13-nia ,u .Sup <<^0'? -BcuaiciiM ^tnoN^lp ^ijois x.;o .Ji -Siia 
.;ooi (*) ,iN. E, ,^*at .iso *\iia ivje? ¥ jiks J&Aiyivvn oJ 
.;\jc>cl. 4vi.iflo 2iI*doti «iso 344 v o<7v»:i\ K oaiS ca'^o .i 3o\i £9 luil^i ^ bojl'bXx 
:ji\. iiiiia &>o Z£j\. i^ia ^300 Jaws ^ao i?cnxo? 

yd! ojyauo . v oovxo:»oNo v o<A*:> ?\^Y»y^ocho 

v ocu»ii JSoS oiio \«J3 ^ \ao .JJsxOLso |aeu 

^croJlJ^o cAa .^ijao ^5013 I~*x» A, ox. v b« 

Cv.3o.so ^ob»oio 2!>£L2o i~3 ox 2»oti:» Uoi^o 

.^ei :^sAi. tAvSq ^3»Vyio jior :;*»x!uao 

;\f)a.3Q J&dafis ;i\030u»3 y^vxis XaAx 
.iLsel }~aax a&o .^Soio 

v 5ii .\ua) ( 6 ) Junius jjxiua. ( s ) .(S"a»*to| el is^ajito)} ( 4 ) 

.(304 ?.s 


343 .9V&Q* &x*xao j-i3ao „i» 

r ia^2p? v 040 "? ixuixa jojoacn v ocrA oal? :\ffio, 
^\ap .;iso» ^ooj^ ocdo :&, otiauto : ;i*\jaia 

oocr o^^Jc :jqo\X ejaus? a*, lijcrj JSaS : cjj 

-bio AA* 2ib> ^s*> v? ^ v5^** **•»•£?> 
jfify ^b* iabi^ :*ib<7f Jow iiio :jSiib j&bji 
l^cS r oero .2"i*bi ^>ny v o<r\aAo : jae? . Vi -i 
2~-aoob to«jAw sou*? .ysxx S\.x>? ?y>fi>y ^"ft^S 
: ou^ ^ao ^oXaS tusIo : cn.»x<A o£» \i, 
oxai-o Aokx.N ^crasoyjoi ::iia\ r &aS .oil JZuStlo 
UfS* 5^ ^3ox :i»^ libii oeno .2sin\,n&B Jibe? 
;*en epoxb :2aS 3^ 2^ ^».\ ^ ? looi *-J .^ 
aa :*LbJ& IsoS* o^so^o oitio ^'ho^n^) 
:la \ aba cnisXOicuco ^o j&aSoa .^Loa j\asisx3o 

!*?*»*? ^o&xfl\ r ,? euiiaj .^lilbflttfl ^*a ? 

WlfliD Aoiot.S? -.ia3 J&aias : . «,) (J) .(PHOtEAHDS VjfcdiLi'oi) 

-ZVao. Zsx+*tio jiliSod .i» 342 

: *?M Ji» :a»jt© tfefcJK^ ^ jc»<io .2<t&& oocr 
2ioo .ft^fcLa .s^ao :^ ; c- **2? Iswao Ittooa? 
Vf°£ MM tf» ^ a*?lo opa-S ftCJ.^.^V) 
:<4 *»2o (Y'WV^) 4* •# *•> ZS 2*i ^^ 
*oB& £o .2X3 ^ooj^ &i 2a«a 2i*2 v oio&© <£ £ 

a^<UD kii Jeulao aa :2Ai*A ^2, i*i *£| 

, '\\v t \ :2iaej era >«is ( ^2a£Ui ado r ? jo*jod 
:;bSx ( 4 >j»ai2^k«ea 00-30 Jaoia *\Ai? ioo 233 
.^Str Jul asati ^ioa^oa Ux-ola UxboS \-iwA 
ai = ?v^ o'aab ;i^\« «wo^2» 2u&otiS .vso^o 

iSo : v «ii2 t V»Si 2*^o;« iCUxk 2»ai ? : *£j i^ 
iiof \\jo .„i» ^,'mftiaiS .ai&ojsa&a «^ ^ 1 >.; 
iio ?» r ? I^k* .^0*2, Jsj,xx 2.3? *lk-o;A 
2>?e :s»?is2 ^b<n.\ai*3*fe*s rluo^? 2\jm^3O0^ 
:<rA oiaolo waiQMu.'ii euaa oiao ..ill Jliii oa> ^2s 
*3 3» l»i» .2°&i? Is? j!U iajd<A *<**, £ ? 
li&ap w o)ojL2? jLi J^iflaa :2»im »2 2&I2 A»* 

.rappom (-5) . . o.tAr^ ( a ) ,Terentii;s .A^ii^ 341 . ;\JC3Q* l<x+yaa Ji*i3afl ^i» ilseo-txa l<rS& l^.oax^ :i»Io iL'z&aa JuoV Iii< 
\V? .^'ifc jTfi'.'inS Jai^, Ixwae :&ii ^i- Zx&xo 

jj>S.yn g„aaa\ft 1a» : 2lsu ^o W^jo cnS Aiib 
:.\cra ?ifyr> :&a2 Ai.3 2 ^ 3tsob iA oi^as .-do>*i 
)^w< ^uo-eao? 2yi..jri\ Iso? fooro :^4kx2 e£k*lo 

\\,** .oiS ^sjksioa ^o (T ! AsAo ) lzax~3 ouzj*. 

is*oxi3 :;•■%,.':> a :.i»o ^a ;<7ii»: <^> m i?o» jior 

jL3a»o «yLsp ^L>3 je.\o i^<£ 5^»s \yy ? A 
.4^00:9 2~*i — iik AitlJsJS .N*a?? :<£ 

iaasso £.»3 Ji\\,3 2~.\:A 3*2 (J) aio 2*2© : -»M 
i»2 ^3 go»oJ3 .2<L»»a 2a5 jVnA ivi* iiio :2c&2? 
ojSjs ;zu->i :2soi3 2i^ .\o^ aid uo .join :<r,S 
:,ft.*VSnmJS 2o$2a 2sio : x>o« ;c#2 ocr ai :isqio 
2*.»o Xo^ aid »o -lisAo- j-tuttS jcru eoio 
n\\\ .ooiSa -<tojo3cto .w3\^2o \lU : 2aoa3 
ifc'ia .23oi ^an ^p iLaSx $.2 oixBMo :ao\\.s;o 
rM^rw? \\,y : Tiaso £? ;Jkoo-\ v ai2 *>i\.i **? 

.^iii (J) .(Assesseur Josui'fs) (*) A^o (') .jyoa. iiioo ^-iUaia v &» 340 


(f(*Vj^tt>) zjaso^a xaS :XAa &»& ^? bio ^»o 

^a» s&Sb ^- :cn^ ^Ai ? ^& c^oM ^07 :a»I 
:ivV^. v eu.Niv? aid :^u^i £a r ? oC»oao ..oo£ 
fc** > oS cnioaJao :2adoae iJsobldo <s£if ou oaobio 
-Tjxoa *^iN2 £ :„cro*»i: aao —«Na ai» oioia 
42a croaioo :^jso. ,&yAgS cranio :xjb& ^y*tr 
:<rj*i-3a S^*o Ixa -Mai :ioia aao -US^ N<A 0& 
:<^ bao^o lie U*i3aa <*» Jiao^ -^o.\x islaio 

aujai i'V' ! jl^cu.o) :l*ao« iLiis >A «>wX3o 

^VA ^r* ? 2?*Ag,? f^— 3 :^<ro.ku^ P^ao 'A 
frjois- ^?<Ar **? -F ***^? ^o& £9 lia-i :^a 
<-~iai v ocTU3.so .001 ,SV\N .\n\oo :cauoi «^a 


339 .l\_ocu ^x.it3o jLSiiaa ^iso , ; tv" uo .-»>o ^03 ^3 on/a jS A -«*•? Siifii^ 
JSio .Isoia -il JKaiJoi :&*a£93 ouis'a idle :li.Vn> 
•.t'-n^e? iJNO*i3 ^3p -0-3^? :<£ 2i2 JO*3a> Jior til 
.«??•!» &? j^yjaaa oii~- >*»>$>o :Jo£ia oi^aS 2iS2iso 
»eic&* ,>a£o : f* J r 3 -r^ **»*■*** ^ab **,?*w 
:*jafJ &*>£) <Ao>oik ^2o .-bajsjcwo l-^isivi? A?o\? 
^oo>'fs\ ^AiS ii :p^S* «^> J'4A4 jaJMa -As.s? 
:J*ao7 JS3A02 vJUixd .<Ao.\3 t*3 W 9| .2-sa*. ^SrttA 
-iioia i.^etr 2*ax 1^3 As il'^ii 2ct^2 &S J~3ox 

:^oo^ >a3 ^a joaooa .Jsotr J^aao aoAa ooj 2cnS& 
Jt\ii Oi :2j-»3afci .oiisjo; ^o -ojisp yO^Xis 

2jua£> &» •hffya fcttofr. £o : :?-axn ySm £» 
}o£i As* isii TJ-iiskap 2iao A*. :<tA iaolo I^iSofl 

.jl*.i Uio2 -or ^ap JNi2 «foico A iA A VL-*x:»b 
:«r??2? Ji2 .3crj/c»o JXoiAso e^^? ?.ySftxS> iA 1a2 
.A ial aiitoea *J=U*is ^Acr a*a ^ooj^ Jp&otjo 
,\i* 2*s>33 ;io*A» ^tUxis ySai Aiysp :iss2 jossao 


.;V&ou Ss-aao 2i.i3ot* „iss 338 ^■ix-3 K*oci l Ixflso 7?;'\fflA 9*3? :^\o'Sab 

•A^;? 6otS Mi rnoaoo :2i&3 Jala/j> fcii Jt^o 
isicv JiaJ :i»2, &aSae ^ jausil f Jj#j ^ ^ 

:&^ofto lam w ?».t>n ^a ai. xso ..osolib 

2ooi opus :2i.3a&i js^s ^e jw, ja,is nSc^m: 
&us sautus ^l, £ <? ao .;©^ oj^? : 2?A\2 

Xi, r s 2i2, .££ 33^; jxaso-fj? 2fco«£b :-im ^90 
<r,io>wDo :;a*?S iiii. xibi -«r? £*9? j&apjs 
:*oai £S*4 J*** **?** .x«»2, (f Ofcf&^j) ?».vwa 
i-*sso3 en»iw3 2*03039 d;io : . bcrjaA cA iflio 
2a*x3 cr.yaool :-owb (Aor *-*» ii 2i2o ,^<u2 Js^ai 
V i^o.S3 23oT3 o&*~3 *ia; A &\i, 2a*2a :>A 330 2i 3 
o^s JS i»: :tf£tl I9&M t=P *•£ ,*? tf? Ja»> 
^e^a? 2i2 (?<*>|Ufc*) 2*2,3 90JK ^ ±olo .2331 
A9M0 :-xfli Sopjx ^3 tfj .J&n, vf&aao £si 

-HMO {i^fc'Sfc i\ ( J (♦) >) .*». c> 


337 ;\jctou l-J^pjoo ii*i3ati „i» 

— lisisi jaxueuMi iauafl :S^\a ZoocL iisi ^00 
.^ttob oiiS*Stai» J&k&atA oii s^alo :U*seoa ixSja 

Joo! 'Asiso >a : J~*x»? aii^iso \i. iocr Jlcaosoo 
vol? ?»,Ttt ^.os* ^M>3 „croX»o : 1^3* j> v ociAac 
ioc iiit ii -ii**t? i*?^ *V»° : ^Vr? i^AU \i. 

iasijp ,ii ;»>S iA. iocr J^i :&&» i^ovaeuc £V- 
}iJa5afi ^3 }t/>w .iocr A\.m as i?i?^o :ioer 
iiAjcxSo : low ^a.Sao ii'slia &&ao ^afl iiAo^ 

i>cy.O ^.? &*<3 J5 .&3U. J3i?? C"^^.D ^0 -xv-i 
.q\rtj*7 iocr AjA wOio'&afcda 2'io\jo 3u3 : 2i*isp 
ri) jojsoaJi { ')joa&So\ol pits li.>a? wojo^'itt 
:ii*yjo"iaj> ii£\» jaS ii*a3oaa :©£ oaaoio i~*»3 
.ii- &OJS9 ai. „enoxi*o io£i? i-Jax \^nin ic 
jaMoJa .&3A<? iJKoisirjo cr^sai is Zs.iv=> 6&a A*»aoo 
2'i^daa : Jills ,<>o^ zjoSo : &»*. Aso^i ws 
: ;\<ncu &t*'s.B slL ii*i3oa &a.ttS : 2>>oi*cr»30 
,o_ii .caidio :^U1 JJoJ&JnaSJ .cui ,o.\»i 

.(Comes, comte t!^,.\f ?!>— i Vj&jjoo) (*) .(1m rauCKIt 
» 111 


.2\joia* &u?ttto Jilidab -i» 33B 


.yftflll ^OX03 ,A*Ax 1^3 ^33? 

.^wiiss Z&tmol \i*. o£ ads. ^3 jooj-iiJao 
.aai J3o3 -aaa : ii^o! max* feoosao cnS k»:o 
i»2 iaio : 2~**ao a 2i2 1%-iy :o^ i»2o ji*a£a£ 2ii. 
£ :oA i»2 lilrtaaae 050 YkA Jdodla .A fe*2 
ocn ; . ..w 00- mm *- >»2 2i*»3ati .isAaoiot: <^*a>*. 
-C&i *As EJOmJI *Ao.\3 \*>o A^.o :2<L*i JSopia 

^PO 2>jx. 2£fro ^30 ;joaxut3 J^oo otS 2oc- ZitsO 

i«oia Join r-aoo. JusoA* iiss ^00 .2^x» ^<xx. . afioa. 
:2\ p AsaOV r i3 ^ocr ? i.o .2lJe>a ;nls ji'VVno '-liw 
iajao icLbo :ioer l\*o JojSia 2*>cx3*\,o :2&aX£ ;ocr 
2^oOodi3 b.\o» is 1 $u 2ao\a uo .2oei 2jo2» 
^00 .<^A 2*><UUXda jQacxiODiv ^« i'io^isato :2ocr 
3 ftd J o 3A :io;aaCUoSi jooxuis\l±x.za :^oi jjo 
.lo^I? c^sjA doji? A*2 .oo& i»2o Suffft&N&a -l \ ntBUDi VjDo^ii^ai f^"*') (■*) 335 .^joo* <ouxoo li^ofl w-u» 2oer kd^ oar i*AA ej^ao . v av: is*. <nS 2ooj Js-Ia 
:2iac7 ;ocr i»;o oi.s*. \vo M ero&i ,li, «wo»*2 
**0&A3 :2-. x» a. ax, . iso ftik— sua naola iwi»i 
nt»n^i <^?iai -i» iia-io .Atioor ijvco ^oj $£3 
!^aX3 oocr t .aj3 3 ;ti' . ' i riS era ^ioo? a^ia? : jioj 
tjL&j .la. tTut^i ;o9t :?ao :cai aa, &&L 2otr liaso 
: t -aoo- ;A3j: r ? aisa .^aj &o£a 2i^k, sfluio: aa 
.Jc&i? <rjJS*a\ ^.lo :&a iaa £&:> iiS^n bib 
U»x:» :^o| i»;o ;oer l^so :2^3o2s ;ocr sV«2 iio 

gfcta ;i: lax v : :2awa "«£ ^9 ^i? *"**» 

liau'iO «,Jsj^ 111 &»o I» zj>m 2*J A Ja- :2ow2, 
crista ^,0 .-i.n\3J3? Jxl'bii £j»S>? A*ia aa»2o 
2eja2 Js*«m zliatr loci iaoia l^cao^aS Amso ijoja'ia 
aaos ooiso .**» Jl-i.\ ll ^fv»o t-Ookxiv la 
%*1 : -n^kivjoo -13A, \aisjcxao 2o> : iaola ?'v*A 
: i»i? jix-2 Ibasoco joAvo .i;.\g> op .oo^^is 
2**i: aojso .«riWi ^ii? h.v^ J4, ;nai» 
aef o .*-aX ? 1'm.o aonx. -laa. a*.:>*> la :a»2» 
tsofco .ixoaaw? ar.ssyaa ^o ±»i £jm :i»:? ?,.,\t 
aaxxio i&»? ordoMsfc 2i»JSXi ai»3 '-i»i? **oh 
£*0p» ^as :aapi? v qAVao: jo.So ?mJC=ut*. r ojS.a i\jatx. ^ouaa© li,i3a£) -iao 334 


c;\~- cis^ ^ap >A isifJ 0013 :Ja2 ^a*f|W ;.^iaj 
.dutop 3A A»2 -a ;o*b .Jxas 

\&io .Jq&j» c%VxS A«2 liaoro :or£w3 ^b liaiA 

lil £i :<^sp ;il 2jp #iitto IciS:? aiaai. :2iic7 

o«SaJS2o :2^u» -i-cau v a»?o Jcjiki? ?-^ Jowl 

i»Io 2i\.i? Jia :n>V3 X.23 v ai^ iS2 2*^>3 :<rS 

<r.\li,^ ^aoa IJSlis &3 : <p£i S± joou. .siA? 
2i*i3afi 2ii. -2—aso? crX^, 3?»» iA l^ :JojSis 
.fe?*y £? 2j2 ^Lal 2a2 Alp Jtk ^flifxk : i» Jo 
:jya>eu Isx.va ^o*o \± J«o xaxx ;A\ *A 2iop 
laAo m &2 . v <ii2 iot J~-s»? toojo 2fcaSg30 
: -3» *«oar ii^cs <cs*3 ^oi^a .00)33 : ..^cutx-a 
^ap iporl 2a2 ifli? : A . va ..3o .23CU3 v oa2 ioolo 

: °A is fll° ^W «P °J^ .230*3 ^*2. ,?>fl«io :OTft^O»d 

■l^aS^ ay±p io&i> wftwia \.-vy «ia ^wix: 333 .i\j»cu icuuao JiUidoti -aao :J± -»< :<A i»: ? &j 2a' ^a*is -3 .2 ..\aixo 
is*: oiaaa :<?A asolo 2i*a3a£> ;ii. .<£ 2a2 •>»'; ji2o 

las A**o :o& ■*»: o'or m3 io*3 V <A 2».s A 

is.*-. :aA isplo „<rcAi» AaisAsJI ^3 2a.* .aim 2a 2 
2iA3afl .isnixo isA~=o ioL«.o :,n\\. l( .Ia octd cttM 
-i***» :xo2 2e-b ?<£» osi cj\^ s 23 Aao? eoj :!*»: 
^to>4s» jiof :2a3o> 2i^o 2i^s Aa .2ftvioi <£ i»2o 
UXiiiv ^L*3 2i> i\2 o'op r ,? ^ais : ,fUax 2o'cr o A 
-o-oaoscr A*. r »*joo 2&i ^-is-aba ^ap .:Liao 007 
•Die .oikuo 2lxti 2-isi3 2i»o>o :;asiv.i ? : 2ao^a 
■ v ocA ^,^2 iXo-xas JaAspo -. cAv^::. eoY? -a-a 
2o<t<2 Jsa-a? 2a2 Ji^ Ao>ct? 2*2, £.0 :iao: 2iUaSoJ* 
.£■* °J*?*=> A** $j 4: A? :^A^ ? 006 ojS 

2i:i3cjs Y«a *$&>» £? sA is^ki £o jii'i 2oA 

iA Uro .2a2 \2x JaS $A*-Ao :2*2 iWj ^ :i»2 
:jii jc.qX.noo 2>.oici3o jiflAgS? 2i2 Aji.\ ??VV 
ojika ^xMioc opo :U: AoNap foA^s oA**Ao 
:-*Ai jil pfci £A^ i^' 2ij iJ2o J&fy $LL 

fflfci ojaAi pk, :2iaor i»2 r aao .^ 2l2 O&o 
.;??•» A ? A— 2***xao ^ 2*box :^e »aoiil ? 
*Wl #> ** S? :^*aAaa aao2o .jii^o ^a^ ^»jb o»o 


•V°* £x*?i»e ii-iSoa ,.i» 332 

.Vacra.Wo :Jxa 097 7hl\y* -Vw?-? A\ao Axa 
: ^<-? ojfisis eaili dssedwo .Jo£i .ScA UncA^S 
X.CTa ii J*aA«o .jM.faaa tr\**a cor Jooa oja ^~iio 
ocr ^cA oA ^iS >a A»lo :Jo£i? o?:saoi *.«A *» 

^p fs-io .itrAis cr^sel .SoA ^0 JS.ro aa J&^o 
■&aa ov3o .;cnAA .Soar jlaoaoo $&a*& oio-x 
l&Mtf <& f-3oat :Uicr astjAo Jsittto :&: criXCLiis 

v oi<7A Jxmi w oiaoAf aojii? co; .^eroals ;i*3„ <uj 
A.03* ^i» ;*iao isil -ix*3? lsox~ yip ooa- »*aouc»03 
J»??j|? -wa\i.\ u :^u~?o ^.so*oi ;^oxsd j^i-Trr 
.^3 Sxuaaop t,^^ iii. A: :;.\oi^? ^u(u £9 
:*^-? <^i-? ^o <?*A~£ ^p -a>JC>3 iA ?aiLo 
: ix,aa <^A ^-onx^ aero .A*, a^a ^ik'uo 
:>3o ial :«,.so*;sA;sA v o-3aio £!*J^ jaaaai, |**«§9 

iaoio Ui. :£&m JJ.aSorA -»-.Mo A»; ocr ia*? 

O 3301 i^oaia A~- os-io : ojS uolo a.iSoe 

A? Av» :-A;*.s A :cA »»;o 4*, otr **,? ; °-? 

iA-oo :r)3ao J^i iA IkMU ,<^ 33013 lil ~3aao 331 .iXptoos. iouaiio &a£oa -iso criil oi.» :*A „iab: jjJi \.-\-n .^isoai Js*2 
6jS w a^? ^2A ivi liLieS lii oi ?2fcoSo*a> 

M$ j^Ai? ^ ^2 ^ iA, io ?2*«**a 

fcii. }o£i» orfc»i &*Ao r ? £Aoio .Ixouoj^j 
.aft y^as \\ . yp : quo i»U? 2^*?? 2»a3 ■-Aty > 

Ja^ A>© :Jsi*> ^ J*?2<> efci- ^ m»9 =.?>» 
^»? 3o\. ^-Oi? ->»y oub .cAjb A Jxiii? 
ftw-A? v ocr.\<Aoio ^iv^i« ;c ^ ^>^33 A.i^ ;«ii 
iaAx U<rj ? ;>s<Ao.\3i iA ouoli V^So\. A? 
I?*'?*? ZaAi- oraa iA opo\ :-<7TO*«2 lis* \ : Vrf 

oifctoi mi- ZistAo^i AW? ^ii )u r a 2>2x 
2xao&a io- ? «^ ^ax 2<tt? :©& a»i ? i lo&i? 
*>A*° ?»M «P**r ue .JNaai*.! iSo :JSooi ^Aoftss 
i»^ oj»A\jpo :&u»o voj^.? &>&i xVti -.ilia 
aa ^x-'mj ^f £Aofta .*£aa» iAao. looro aiukj 
-craAae Ai^ao :)4«Ag$ A*;*,? *&uo i&$Mg ^ar 
J&V» :<wi Jiiio 6M3fl> 2^A Jo*? eofo .)%*> 


l\.oou <ol,3lOo 2i»i3&a „33o 330 «T>«0^3 221,003 t.339 JjCOTO . v Oli ypj 1JS0333 OOCTl 

i^i ^ •*•***» S^»© Usx-iao :j» 2joct.\ £ 
-^oioios 2 >& a a i w ad> i\io :«,>.aj.io fivo^ -»sot 
■p^x'l ^*;.a?o . ' 2*Laao J.N. jai, ^ai-i? :^>* £? 
rAiA --3Js*2 <r>,^ ? ;^;..vwjt^ JS3<7U ? ( ^ ' '^3^'iS I 
-•-Ssio :^-ojj 3» A«2, r a Jao .^»i : r .-n\l 
:<£ 03023 ;i: mOJUo A ;a£ i»2o 2*3.0 .2&da£& 
.^dixo .\^~?o ;naap til aJ^ ^t*. 
v ^^— ? *ocr btt? ooA 2aO U»i3oLd ^3*07 
ilJKoi-^a 23or -cr iiso :erA aaq2o :lo.33 232 ..o-oiwo 
U; :cn^ i»2o 2o-b 2ix 1 ^^ o\z cA ^3fjL icr? 
2&gatj Ui- ,.n.\» .Voff ?n..\-i :2*07 <£ o>&.2 
ouVi- Tiaalo :2as2Ao &k2a o?S 2l2 JUS :aiS b»2o 
2o-b ^»2o .^y <k^V 2^S ? OTWaao : &x £»£ 
Aio :&^oftob 2ao3JB»2p &S.3J3 vAo.Vxi o£«*„;s2© 
23*3 iocr -iao .2&2 &3S3 ^.2 2/33V3 o£ jfc-o 
( V '2ili3) : UsccuSo j a xikct lp lo-Sl? cjfcaoA o£ 3332*3 
Xyu .*a&o^ 2ooi23 ^AaQ : JojSis orfcsoi - r *-«y 
£io&o iA 2a2 £2 :^.so^ aobial -x» ;„*x» ^j ? 

.Jiji (*) .(.v B. ;2Wl, i'd ij^tt) .ltu».ia 329 .JJk^Aflu &X>ytio iLaSaB «SS9 -<r w o; 2o*2 zlsli&cda ofS a»2o .IaASoB pxa 

$fc ?i44*i i^io :doo?x 2i2© ?07fcS\ao **>***? 

-A** aA, £ : J*2i.S £ :o£ a»2o eci 2e.a 

•*iiaa,o *»*> *^f- ?>3« aA 2*2 :*S a»2a 

a»2 2^ sb^kap uo .£»aii £» J£**J 2ou?A 
^903 ow? cr^oliSi j3Io ^sJsoS is^x. :2v,a£o£& 
*»£° -^?I5 ,?^? «si -*?ai 2i<7f V^w. :- »ia 
01**3 v» aoa paxlo :lin±, 2*oj cuo :2i.s3ofl ojS 
oor la.? 2*2 aso .om^Io 2fcj| 2i2o : ^odsab 
wfisaoi -a Wait i^aSaa o& a»2a :<* |saoai 

jA^a ©jS^Aw : 2ia<* ^oer) 2sao2 aa JJsocr 23sii» 
2"ai<> Aa? JojSi : jiLat ^L ? \x £ j ?0 ^ ? x^h 
k^ojaip ocr .Ua/aia &X.so 2jJs»s ? ixaosii :2so~' ?? 
2aOi :*aai ^ .«oj.ia^a> ^i\? ^o«^o • }' %rhS 
« er is 2s cjjssaiAa 007 : -ivo^ «,XoiMu.s»b 2ssac 
ers-2j iAi^j iLitSo \^A ksiwb dor .Soaol 
.iuo-1 J , Sn-iS ^fcae&ia J& Zxi-a-o ;lUs fcaai-s 
7J„aaoVa Ua» ^oa v aa> ^fe j^ a-a> oc* 
2aoroA 2ocr s^a^, Jaoswi? joaap Aas eior ,rS^x>\ ■JV&o* io*iOo 2iI»3aO ..iss 


328 ~x~.3 w oieoi loAi : As, i s* M : jlii :f^lo js^U 2sea 
iiox-a Jjdi Xi^ii jicuAs 007 : 2«x» ^ob v i» 
■JSB3& c-^ 0001 t***g? A^Ao : -<n»^^i\ jli«*is 
.3cu» ^jyinfln „iso 2:>crjtj>o :k*2 isaao ?***A ? oor 

-{7i*XOii A lj£» iiaar iio .-?JSl2 ;\.\ mOw? ^i 
wo :o-.\la- ftyA^ i v '^A$>) <A..W £j| .2&.a» 
2*auo : pJS~X2 ;«n\v ojs? 007 : w ou*joV-i <^-a» 
.o3i\^2 2m©oi*o Uioo : X33^ 2a»:>:o : ojjjjsis.2 
-erooio v cfA; oisui? : <^S <->?"> *°T &*a ^O^AO 
*i :«>*»& audits OJ***!?? .2~-xso «i.ax, v a»? 
J»J3 .v^ai msm iA. eoi .;i(voi o£ (?<">.»*) A 

.L*J£» A.OX* v iao «,aa ^i*Jo : <AoJo fpwia 
^apo :^ oj^d ^50 2*2 *?***>» <^>o =*^»~? aA ^ 
:2»Uxao ^.01. 'iab :oM2 -A— oiia ^apo : j£i m\a 
:A» «^jp U2 ;As &2 .*xfli3 ^30.3 01301*11 isioui 
oor 2.?oax ioa.2 A? : ixa? „cros*b gaji>\ A 
...ScA £9 2i*33 cr^aiLao £6?3 lSi :<£ dysoisxla 
is^Ai ■ i.L jaa a oppXia op& x»Xs.o :*Ao- aAso2 uo 
•aao :X.oa ai A»2o .>>^M aa oifcaaato :do* 2o.iD - 327 .;V&cu ix-itJo ^uiSofl «b» :2<*£i ? 2*2 2>o& life :o^ b»Je ^A Jo.? o4 
:^Vi 2*2, ^ Jo& .lii^a «a& 2*2 ^o.\uo 
Jsuftoao liiaod £»o :ov\n3; 2*2, ^?i3 ^ *>£• 

2*AA, :^a»i lij ^oxxio <o Jfcoi^ .iMi^i o<r 
V^".^? -*AA^ £?**> &-A ifcia* 2*J £»«£• 

->^4 &1. I'&o :*^flo! 1*1 2'ba*o :4vLf 2 2*3 &ili»p 
Jia bo? 2e»b aaj»A r?^ ^"f *** •*£»&• rf^o 
^?&a ^So? :2iii 2*o£o<& ojii b»2 :o>S (a-bj»b 
V2at2? 2*2 .«A*yi & I?crAo :.S^. 
-bf>o :1&0|i liof ,auo : JiASaO o& b»2 -a*w 

•5?* :< "* *«*.?* £* *** ,??« -^ ^»Ssat«> hdo 
fcaae ^*i?oV <•? -or .<&oda> ©isJbi Af2o o'or 2o*> 
aa .lau^ jj^a JojSi £s& :^SSa *!** Jdsio &ifcb 

*ooj 2^A^90o .\saa :eor 2o.bs w^dslaaa Aoibi'-a 
0W— *3 oi*JA da wdcn -.kib V -^ .jii iSttao tU&Mp oyBfts^s nabxa*. tsMtJ* :2au^.b 

■■ ' • ' • v- 


m .TVtaa* l<x.pj)o ii*a3ad -a» 326 ji*S$ r s 007 .2*2 2a-a*i U*xa$ Jija : Xoei 2a»2 
o?^4° : ty Vft JB»oaai op ^ rir t tliiyjtaa n;\* \nH i 
V©io?o -ojuaaM * >V n ? ? *?s? :ls£j? wfcyaS fol aa 
oiJs*is oocr ;^2a .oib£ 2»a j\n-i oa.£i :«»», fiv2a 

:JA*.fl» ^* » -*?-^ ,?4 ^oaoi aCLAi ^»a ai .iAoisja 
.iojSi? w^aei\ ©jioa«2*a ©^1 2y\.fl3a ^ok^ ao'aa. 

:-oio>oAa ojS ot&aalV : $L.'ia &aofS3 -a ,4 

:jLa2 \i, OT&Iaaaio :2*.*xa9a oiWa o-otii ioo.\~o 

, ' .' •■ 

oobsjxx^A :Xeu\ ojjU ,\ i3 A,a *J :xox aa 

&iVaa :2a»2ja»ao 2amaa ^aaa r isais ojS „e© :2sa-i 
di^I IjIo -v^ad £ioJs3^ ovao~ia *o)o.ia**3 ..A*^ 
<e9 ^^Soa .l^aaaa 05^ J*a*» &a :ll*i 2ow 
:oo? laaAa. \i, e£> >~ia : r ^o> aaa aa 2ia*. 
aaolo 2ia. 2i*a 3? 2o*a .a^ 2a.aa w ojoia^3 2aflo 
2*2 Js£ :©£ a»2 ^a 2uaSaB ?,j>-afl 2i» : o£ 
eu^ts :*i2 «ax* ^a : ?VS.*N\ £0 2a** &»ftoa 
«axap £ aa :oji «ao&*2, ^Uoja ©or *» 2o.a .A 
&» -^ a»J? : °£ assjo 2l^4oa $fa JaaaS 2a**a 

,<"\TRiANirs .JSouiaao ( > 0? \aj| •.Juktqjj (*) .*&} (') 

ft 325 .i\-oo. iouaeo 2i*a£a£) w a&i ^V9 :^o^&n^ v ai: Aaiio .(V :\.\^oM iocr cn»x? 
r 3 oocr oNAi .^ocnAi. ©"or liTnyw *o°" cnxa^Is 
*>Jsa? cuac oocr **iao : 23ofladia M oro\^3 \i 
;ocr Ji^ U ^>a 001 .JwtT'vta cpeis^. .00A ioo- 
ocr Ji-rwiti o?S w^ndajs Isoai- : .oop o^\.Xia 
:cjii3 330 Q1X33 ISAjOi afljsb ^3 **fi»3i WM.ttlb ;o»-\i. 
-croXi 3 \i« ^*° : *°^? *?°" *i»<"? ^ \y 
ix»aa .U*xaob cn».s« .ooikSfr* o\qtto :3oJ3uo3i3 
aio ^0 i+~o .^ojtdXea ^'iiS ,3; *okx2 ;**>?: 
2aoSxJ wM-iis^l iiacro :& *~ifO 2a- iri JLxoV 2aiul 

■?mi!W3 ©raises 

oi>>*3^ ^ ocr ^** v^* ^ a : ^ x * aU t*.? ^0^3 
-cros^:? : ( laA\ : ejseuca a~ ^a 2iu^jpSoajtt>2, .2op2a 

23035m I-sKoia ^p iocr aj^o :2a5 Lc?A ^ap ;oer 

!>>o»y\,-i iocr a.*~2o :2om 2x*3 ^3 ^ooariaa :-Ajq 

*aoci iSfis :j!,no\\ op Zocr :*- iicr ocr .iaaA^a 

crfiA aa op aoIM :a?i« aao .2.op23 oitS^A . ajkV>-> 

^ascua f^.1 : ;:,-Vjo Xxil &t3c\ .\c^ aaso .J^ftia? 

aa Jaooj «aa .oopp^o .2ilu oA g;>nfl>ia oji» 

./AolaBdai Vjbk.A\ j) ■ IV s0 ' <ouaao A-ifJoO aus 324 

Ssaap iA oS ..oop Js*2a \ao &a2» koa &aa» 

^o7??o ^a,?o v oi2 3£a ^V? .^L'ioo )n» 
^e a-. ;^a .\% aicr . j-n' . vi a &J Ui :J>»;«>ao 
.<£»£ v o<A^ : ff a.?a £a i^oS^o ^na :?,'S.\\ 

»bas *A : <j£ Jsaaol cjJWMoa >oax. dpol ^a-of 

-\ * ^ j p U*? :A.aa -Jlo :*»: ^>A Jwi-.Sis la or 

:^I :>iuo ;» « it aaS ^el Jsor ^seo .-iyl &a\oia 
.Vocr ;^3 J^*> <iai»o* Js3\* ?i«W}&g Jio' ajaa o<r 
:«7iiap aai Jo£i iodo i\Ao .Jo£ia oleosa \x 
Aa~ ^ap v ooA JSa£o :;ti.vn\ ^LdioS jjci. ouocro 
.pjL&a & op r*ao-is3 fA-l\ JOJ.6 : &**3? 
:ouaoAa J*o\_S optAi a*a\i :*Aoj .\i»; xiio 

:^i» A? ^A»? icjo^ ^oA A*H^ *^B ^ *£"<* 
j otu- K ocFi^>.^aao .^oJs oio laoia IxJlaaS ^,-r yA b 
^aaxb }JKoiW*o U^ o>3 : v octA iaol? ;„.vh\ 
.-spa* ©aSbb icuat ^oojXa *£, :v oa^ £i Ssm 
Ja3g3 tico .oj»*J ;oi».s :jo^ Jio) ;*xo?: J«« aao 
^ Jo&i? cr^ajA cA«Io :<7-.\icAo orisisiA aaa 
_ _ 


* 323 .jjybo* &**>&• U*i^oa -iso o>&»2o .' ' '^iao^fl oiaoia 073310 :' ' 'i'o^ 07?? j? cn»so 
.M? «a»S^ ^ <->>-*? "0? : - 3a -\ 1 "- ^t? 30 ? ( V JnocO 
cjsaip a*. 2«yngn.S isooi liaii : 2307 jitiifi^ »*;> yji 
: v OcrJS*rA JSOGT 23*3-6? 2,3*. 2fcoa ►» ; **i>33 Joe" 

^otoino : Jwtfa A,os. ^iao ^ooifi 23\3 Ji3^ &b*230 
jjaaoaa «|«i3 \i. .aui» >ae3 cr.soi.S-o : jiab 
lfcoisio :^^ao? jo*. &oox«So : 2x0X393 2-V3Xjqo 
:;olA_33 oj:po.ao .-ocr ^007 cj-X^ab 2iC3393JSo 
: w e?o3.acAis fso^b crivo~iso .2.s»3o .Vj pos oiMomUo 
\*.o :&pa.J3 c- qSo o \Xo ...cro-Ax JKoSb ;a.v»3o 
.;.ijfotao J&3 cr>.p-A,TO .Xi-o ilL'iV ^393 op!so39 
}S.M«3e .*.339bk2 -Xxo :«^qV feitax -X01 33,0 
:&iYods3b oji*i.i ojS «&o 2~jt3ob 0*^0131,013 Ii'ixso 

JSOCT 2^30 . ix.3JD 1-03 3 laO~3 i\00" £foX*30O 

}«-\iy 1X0 : lAi3 ZixaaaaoX oiX }*<»<S£o i-390 
.-iJsioX -33ox zjxl :opo2^ o*A -sbaofO :sii.o .fcoei 
007 :aXiA*> ;,ia.it{S3 24ft- V^, ^30 *iA ^jJJJsio 

» 0*0)3 23*0 ,-330 23 *^ 5 ° a ? V* : **b3 I^OXm -01OX.23 

Ou0O! :ojX ^A3 007a ^\,3p .;AA\ ^3fl4oo3 

.•^aSl (>) .&oaAo (') .(iMirsnts I'jsdulbapl) ,^B«>ol (') 

.(1'RAULIUS VjUdAois) 


■*V 60 ' &u*eo Jiuadab «a» 332 

•■&?a\ crja \5ic,\: ? ocr ^3 J^iJ, .dab 2»crueB 

^0 iae .^*at» op tiw»Js^s J07 £a«?fl ©P -001 

:l*Laex m^3 rJojSia OL^s a>i*» -.iaaxb ;jkoi»»cu 
.0)^1 i^joSa. ;rA& -wosou-a ,As-o ) 

•A»3 -*»?<> ^oAsPA -**? ><-VxJS fett&K 

-r ap: :JL»i i-aox oj^o 

V- . IIS " **■ 

A-ax* v i»3o : \a i*-i Jsj Lo&'l ^a'y -. scii is: 

■ v '• ■• , J v,*" *i * 1 H 

owns i^Jue Jftl. a*. lia.jo (3) .&*?Eji ( J ) -<~p?i*l? ('J 

V.'juV 00 ") (*) 'f?' ' ^ 'sAiiio piImo ixsr liiuiBo £, c-oio 

.(jUSTINA * 321 


wtAoe ; (J, jio3*A lis &aojSi Jsacr-o : (1| Ji.ai pe 
A \ **?? oj*aa»L oi-v^Nio .;.aa s\ ;»»*. laoia 31-. 
2aoi o*~ aa .Xl'&at "Axiso il-is oofflo :-cr 
ooouoo : ifo A 2a»&a< otiai.3 3^. jAjoo: lilJlifisapa 
}i>Hr a-s JaauA v oouA,^» o^i ? : iji>\ Vna yOtrA 
ixii oi*a*2o : ji'Vltn v otr\o oacub: t*>°" -iaeaa 
: f ^t r 50oaao &jq» «kO$*? : -w ^VpOiia *i*^-r 
^,<roaoii . ocu\ia ooo- ^a? .oiop v Oi2 oiSpao 
^cruioiAjt? <A»:? (4, .iim Ziil ^s 00*32 .2i*i?i>? 

livflLlS 2ao3£ Js-a v <mjul? :&*»& «\Ab riois v booi*? 
..olu ^ot« :&ia^a oCioao'ila 

ftrsa^o :*-*xao> lJKaisa.fff *-igiiN2o :Uoa\,3 2&oab 
i&6JAa&2 ouaSsl, v*.?^ : : 'iotSlaa ZiKai*a aso o ) ^o3i.v 
H»iy oocr) ^-dma :*J^, jilaoaA *.oj: ?t'i'>,0 

ooon ajxtolo : 3^ii I a \a>B3 craio Isoto JS*s 
l.oi3o ijr-\<o ) j2yloop Ja&jsp !J3e\3 -><ra»i\ 
^-oa M oiobpJEBO : ( 'jiaaOa i~oaa iiiiLjo»jo Jj:> 

320 Ixoid 2xi2 ,*? ooat o-i.Sj; .oocr ^Aaorio 2^aiaa*op 
:UcS: ^Om3 oocr jAwrip : li\OD isas ) ^90 
t^abJouo ;»o^>no : ?>..tYi *A«3 0001 ►Aaoo 
v ooA 2ocr ^Acn r 3 i Oicr .^ocn.iaoai.3 oo«r ^babJSap 
2ila v o*V\..i t 3 : v a» >A-M ' '.ytocnsu Ui\ Anj 

v oicuio :;nn\,\ -e^eaii^j 2>ois*so < oo .cA? 
v osaviD ) o-i-S**: r .? si .2i*iss Isfcis SS*2*»? -woso'iV. 
I*jTlA -oj.io£Uoi? :*"iA* lA^.3 «A»2o :'' : ':?07 -01 

-.<■■ 'ia&is 2?ov» ^o=ut) & -J?^ ■="^ JtD **??? -^ f^°? ^° 

;xai»*cr 9&&.&0 : -^iX.Vo rauxttJ 1,1*3 13 «*A*0 
.cA ?*>? :cniscA X3*32o ii^iu wAg 2i?er o .2£ae> v ooAa3 
o\m sopiso :'"'op low ajsi &»?? -op) lioi 
,Ao? lxil v o3cta? ol v o>fl^? ^.2 v.? oA .2aab 
Iisoi3 o'o? &*ol ? 'A: :»ofr*gai \i a 0001 ^33 
it^ 1 * :ct 307013 2.V.,nio.i< 2-AA? jAo-X*. r J t\\\\ 
;ooi\j> Jot IXoo^ A,i.N^o tj^aa? 2*iiAo iXoxiA 
2aoi JK3-.2 :wia> ^a? l*3o\ AlM <^lo .ski AaA 

.^j ? (S) ,j»y&& (♦) .joji'i (J) .jujni (') .!J><* H\exa (') 
. jA\.Jvi JA ('") .Jobj »J& ops Jdr to»a 319 tXaoo jqA sxd «»& $a$p zuaats* yoopax? s<*>Vjfisfr* £u>o) ;*.o£i ? 

*»*\m> JisoV? ojso?) »^3«? -or 3? -Sao? 
.oid-aae Jlopi laojXBS ,J| oj»? f^atlo * istilhuol, 

i<*>^Abj ^aop %i : f >ooj? r a Jaw .rieu^ 

ioo? J007 007 Ja^Jo .X-^a> iVH? :(6} i*Ja? opeai 

&&OXJ JOJIO «*•&*» UVofWp JWM r'*;'T\ JM »1 

v aaa,&opo ( ^gaoo jicaaWp Jej^aoaS l£\fl> ^.a 
U^fi 3~&o jlaaa^o £cun& <>ooto :fty^ 

Jit*; \ax ^bu^ ?ooi z&±L £sa ojisaeBa tfato 

a*o *»o ,( u >fcs A^Xjj? -or |aeu) -wokido •^ ^^o iNaii^aji ,A4 (») -f A^ ^ ?? ft) .j^oi^ («) 

,^ov? ('*) 4MM« ii^? (") .,A.j # ( IO ) «tf £>?? (») 

■ o» AaisiJs liaop ra ( IJ ) 


318 i&g? ii»?? >^V? .^kM ^oXac ;^oiu*0)3 i^vola 

£4* stt»j> «*>A tiiva? jj&s^ j£ >^o^o 

Ja&iV v ocr.\cAaaD y ooiS ^tik *i» 1^ . f,, 2iu.a3> 
-*\.q\.3 & cocoas .0X330 v «A^isj5>i3 : .ocuXsao? 
U: «.3?iop <£os \\yo :«.oii 2i2 ^fr\*> ^ : -i» 

;0(T 33X :joA3JO *130\. ^Sof 339 i ^3 33 -^333X3 

rxxao -L-333 3 ;»a^j u cnoLx fr»ao oj*xi Xi. ojaA- 
Asjao :J«Lxt» p'ya l6) v$*ja £blo ijxsi \i, ciaioa 

»( 7 )«B jac^Xi? *0 3JSS .2303X 2^0393 ji*3 3«V, 
:3»i 3a J*sax ^p ioor l^ri :cri3J3 ,39 mxAi JM3%o 

3'xao 2xid lilSao <£ ^x*. 2<r:> .^ i>V*3 
:2.wo3 2X3.3 2sci\ (8) 5y*"(U*3 ^3^5*300 :23013 ) 
<">£&* ^ ^iil390 -.JA3*3 WfU^S «^30& ^OftO 

.o,b^(*) . v «3xa( s ) .*Mf*#< 4 ) ..?*.& ( 3 ) .^m( j ) .j^t^f) 317 .j&oas ..uoo joA io „xjo ^ao .^jAixa ^ae\s cjxAx^ "JnI r^oVaasoi. ^o 

••0 £'*?**? : (J) -?oj ^'£) o£o* ^a? r o»sp JjjL ^ 
r op ^.a low **2 .labli, ^asa crjxiioSa iiaaa <mx> 
^a-3« i^sw» ^oralaita :^tipi»o^C.s iXolli 
ocj laai, ^» »2^ liaa, r? ow .^opj ^aaaa Jiiio 

OOiK «\-^ocjjoo : (5) ji*ai» :?05i©i o£ ^ocj v *'-'»i 
.'-o?t r o\ao <6 >j8>*\aja» -aas JauiiuS) ifcexataaaa 
jpoi) Ifl.Saao 6ja ? J^ &aoa^ oA>» „a ** 
^^V>A liao\ jtoySi) :J^sa»b (/| o>V>fci ? e?» 
^m0 : A^ib liajk, \Ao e^ ^;si ? :2a\3kaa9ja>ii 
:l»oa»S -W»M V£? : ^»4 #•*» -oiiXi ;auai 
JL$&a Wj^fc ^ :i»l aa ^ai p£jj l^\o 

iS'Ai aa lJKcoeaa t,l\\y jiiaiS :^ao (")£a •£**£) .^i* Ao««^(J) ..^^o(') .j^.£, ? (' ) .Deest ('") •&W «- -t>A ifi Jx.an ( s ) 
• liOU? ("J • 


.OCDOA3 ^X0O JOA 3.XO „iao 316 


iaia -ajoso : ;^-'i^ Jaa& v ?Jba3 ^o : r s jit* 

:'^a\A>£3 r s ;xi: .;i*a-- ;2-o 3-3 ^iti ;io»a 

jLs -cpoAa. 3t\>) aiawc ai : .jo is oocr ^sufla 
:&? laid ^p ojJk.3 ><a. ja aai issqu&jo : 2>.oao3 
oifcodjjpa) ^i^. ' cuasi:o .joaia: jsLa <*> o^oia 

&b P3J3 ^p «w©33b* :joAajco 430^3 ***3fl 
%>?' rials = «*!« ^3 &± .&4» oixa -V?^**? 

Jbaoaao oiSo^is? jig ;*acu3 v ocnia r? 0001 
r i*jriso . jcsax ^ruA* ^.1 'AajOia Zoo] r cjtp derail:? 
iS\? '■ cr^aooc? i33 &.ojaas .oc^a ^3 0001 

|7| ^wi O :-cr<Ai. 1 OOOI ,^2.3 ZJKCubaaO .iaiio Jooj onoaaa < D ) .oocr ajeijo (S) .j^^ ^o^j. oiii.sis (4J .onveais 315 .ja>oa>a l.3£oo ^cxAixo „i» : r p6 iooi ^^a lio .l^a\aa^ 2a«x £> loci .j^eo 
lSa^ae £9 2iu,5 ? 2»J :£&? ^^iAsi (,) 2iV»« 

^?^. el :2ojS& -3? k \? »va: jo3\.JSM ?2lxa ;Li.b 
i»2o 2*?o\ Jab^ ^ ? «iS ?^£j v j£ «*o*iS3 
^P 3 2i :J^VJ ° : : ^> ^*?> <£ :.?<r :;;-n,\\ c-A 
ft^xW £j| ;2a2 2ix» jS c£ kia? 2*o\S tern 
:^Smqj ^*aap &»2 . &*i*3 iOoi^a aaue>23 2*2 ■ t"^ -'■ > r* 
a-V, 2i2, .isii 2^3 joaso iai-o :^ioiiD j!Li 2o~o 
;2»i^ KakASo :2*2 ,^» £ lo-z^o &)A -V^? 

2*2 *^-» < H - l «Oj!Si £&) $2, .2*2 y-3i» jS 2^^»90 

.JtiMSa ^2^ s * ? ojS (, ' ) ^2jaiaft,ipo) :tia» 1^? •,■»*$ 

3a ^Aor 3^0 c^i -3»io .oj^s JCWtDiS: jpj. 
.(V;»(u..\3> A ov>A3>) ( 4 J Vm. l:. 0. 1, 117 .jtDQ^.3 u 33oo jcjAio ^isb 114 — a?o :l*xd J&.3 jiof ^3p 3ii»o :aaAu> liii? 2.oa 
\^je .<^> H.i*V? l*?**ao J**? *» iciXio :2c#& 
^X» :. £s*<03 3a- 2i2 uj^oo :<^\v al J^L.? y>3 
'A*m?o if*0»i ^-bj. iixi-o B^JSnJ&p ^J :^S 2i2 
: ' ';fca»?Ai? Jail ^Aa- ^e AliaJso .;"ieu» 2:As> 
• 2'xiSy in*? ^Ax r \< >»? &? :<^> w 3Jso» A 51M3 
^,3 -<A zvS iao:o joA iJO ^a\ J»S^3 ^3 -i9 

w 3eai.o -AaoJs ^? 2*2 - (1) 232s AoAtt?) ika&Lj 
AaiSo :2<7&23 eiaa U*xsa ^.ox ocr 2*i» ^cd<A .Sjo 
*a=i A AV :> *w -X JEO?:? A**. A ao>3 „<r<Ai» U: 
^asdcoA oi3 Asp (5, 3 3si ooii :<-.? 2&) ^sp-owo .li\jQi 

A: .^-v: ©2 »J^ £ r? jl&i .#}* ^> -a-j©:o 

hSJsoJsx:*? A*io :<^A:*>o fsii <^js,; lai-o ;xaY» 
riaislS v axioi- ^bg : Jftsoui.s^.p lola ><vyia.>. 
*>itaa v owiC5 v oia' .Jap'i^. liiA —oiaoo : Jstii 

«il? J.SOuJ.VfO 3^0>0 2^.0X3^0 ;Xo>3,\-> XjtiS ,.» 

^Aor joo3-\,il >sox ^3 ii .^oisisAenao opo :.o3J 
2«loa A»»s; :2x.i£> :?cnxD ,ip oAaaiA 3302X2,3 
3JA9o :^03J3 Aw afiJ ^IAjq iax-30 .fcJ&J^ 

AA (*) .iu ? bo- „ ? no (S) .; ? SL» 313 


r ? » .Jsja yap -aro^ii ^ <^<m? }obr ;^o ^ 

is«?.aS t,ou*»9 rjiuoi ^o u ataLi ;a.ai : r ' M &bs 
tffJl .aha isS $1* M '?>„?»? :2»X. ^i ^4dpD> 

290r ojS (?iooj) m iiw (0) ^Vp° *££$• -mo*-: 

Jx'xls :2*a| ^Aao jpcalaaoaap XcA o£a ^ouiS 
:' c.Voa,.? Cyo-is. w ?7 2i*3»0 -iocr ^floiisio i*V 
ail ^i» :A»>si aA^ c& ft^ow C9^£ -w 4«4H? 

*ao ''"'wo ■• ioir ^oroiyj 2^1 £9 ojxflu liLflsb 

TioJSao ^ ;a;^ ? l&al «^;o : 2a^oJs Ju. £» ^0 

.Jooaa yuoo jcjAiua -iao 312 ^\^o i3*ois? i^^ap.v: '.yoma is.ocr lis? jAafiko 

A :i»; Wi.i.3? i^o.^r 3 ***?^? :n fc"^?4 **?°V J 
:&\ji o2 :U*i» \\ya U^olo 2a 2a A ^i-iso 
A ..v>fanv>o '^A— £La>aa jioo Jabs ►» i.k. A2 
IJOtao l' 4 ^ iacA ) ^aibo^oao ^o 2i Ao2 .^ocus-d 
^,a*w Jaaac ^ 2ifi» ^lAax&s **~? li^ol p a*a 
.litOasS >dioe :;aoio ^o ./»o? jp o% * \ . w .\~a 
„{7>»ii |OfP i»io i<a?\? JftA^vwAflS) locr :ioo 

.1W3? Ji?iA *V>* 

Ail :&aoio 2oc xofao ixsoSa U^se i?er As A 
Niio . Aa* A>-»jH -io ^crcAi- 2*2 AaJso -ao - A 
Xi.s* iacn :.oi2 -i-oiSlo M u«n.tl2o :Avn..a 2*»ao 
: A*ox Ai- oxaiS ^otrisx^ao? A:ju.o .-a in 2 Jala 
~oA: l*i» ^ojs .wuob*«jj0 .oojj Aoxa.x2:> 

: i#iao? ai^Aao 2fs2 i*A!>5 ct SA S o o .AoX *39> 

311 .Joaaa ^i»o ,oAio ^i» 
& :^&2* W *fci*$ *-^*?J 2,Mp :o £ a»2o ej^. ? 
: tVH*** ^-J*-*^ <*o&ao .iSfaia j$£j jam ^^s> 
#?<** v2*»? **>° .-oioiJai ?j2aa ^i© .^iAafc* £© 

r o& v 2«» >i : -0 iftijyd 2ju»*^ -ojiia^orai? 
*■>* : **#•»*** r?i^ ©ooro .^m M^&gb 
^ 0*^*0 :' H) 4»? £>^» &£**» 2,?- livofli 
c£ ebcn ^oraw r 3 a.i .^2aox ,» ^Aio 2i>a4s 
iapio oja Jo©? ^ia Jot i~a©23 lo<r i»i» =?y f >nS 
, Aaaxo -fcoi ^J.SIo :;.ixo Naoi> osojom :2o©i 
yiS? : -*^^,? l*oo>? 2ao\ t*» -*iuaio .^o*a 
■ £0* ,!», ;s ugi .lkaA*±s J'iafcS fclo ? }£*> 

;>aiL fl tfJOA ;i> iUfldsc^ ^oAs '"^0 

:^>>iaxD 2vin\ , \ jcao? jedooJ^lJ o£ i»: :;Jsm 
J^»o $?•$, e&a J©> ^0 2ia»ia> :^>A i«j Jii auafcaa 

.(312 ;.s; 3o 208 &* .... ) .^..Ws, (>) ^^ (1 .IL-3 isii* ("> .^i'cu. ( ) 


.J0O3.3 oSabo jo A ijo M aao 310 &W ^w £p ^aor M2 (fO^ioqp) .I*io\i Jili 
?As».e :;o£& -33.S3 X&i jcu£S\x*jo : }n.\rr> 

£at?) ?y>\yn >fl ^ jiaoui ^?*ii£a ^io 
*ii^s? i-xa i*l\ofro fi*a» '"'Jilaaij -..001*3303^0 

:,oAio (,) ^30\, isowa i*4,*4 (,) t .,? «ii) .-pig? 
.'^i2 li^-y ;aaap 33a. :o& i»2 utaaoa .oca-V^'Ao 
0*0073) :UI \*adt ^iso ^3ao ^ub \i- ^,3 ill 

;( 8 ) l^ gj. ftfl iS) ^oa_Oi3 -OJL3S3 ocr .» |»J&& 

-iXfl \i. <*? Mi .fra.y £? laaip &o$,p ^oiio 
m9 X*otr .iaj 3 e 3 v ; op sjiMa : isii A At ocr 

■ jpnutaravao 
ii-Xo ;»Xoi3o :joaoa JPft>\,\i isab-iisji ^3*0) 
:J> ^jlffcidj^pa ^j :j©Aio A3o\^ o£ a»I ..iSo (J) 


309 .jooao -isoo ooAijo w -ub lis* \ Afl 3 aor 2aioa :wQ>303 ■^-\'; :c& iaolo 

iA Of ,}« jm ^so w 0ia^L. ^j.Vtrya IfccoSo l'in*io 

-is Syn ojxSi Moi? ,J) ,iA»,3 :i»2o ^ aan 

:^ £s»oo? .jtt>«^^Kap ki: :o-V i : o; ^a «<& .oj**jju 
?S\'apn aoiiiiso . swooiio ;>Vy ;..■*■*% ^oxA -xp^? 
;oisx^>o .<m\Acu;> ii> 2aioba« x&o Av^a ijiiai 
lisaJo U: *iflXiso :J^aTopaS &V> ;£,oisaiA 
iiN - vN a ^ooa ;A» NoS \abX&o .Jx'aJia ' ')$ft£Hp 
• ■ vV - f i & .omoAaia 2~»3 asii.o itntKa^A&b Jiioao 
&3u>£po : v ocu\^ax aiiLo : ,-ftsli !*&'ai I=i^» 
!iu3 <^»i .o*iia :2aaao«!aoa abasia ^.: ..oordsoa^M 
:»-»: 9?**o) v 01 ^^ ivpioa ^e a*, ^.io :.o.\o».\ 
ZiXi ^.i ^avaisiopo : ^acyafcatspa J^*»a ft^i-3 
.triwia: 'So cri^aso z^aio^S ^ii*. Wa4« .£a»»a 

r» :*o\\=, aaojjsja :iaa£S Jaa^o r o>Js.: ;*A?s 

in^Jffi ( s ) .,w? >**»} i»=£? *»Si ^.1 »».3.\.\aso *.&«?&«»> Ji-»'£ .joaoa u »S0o .oAjuo „i» 308 *0 <i>\ , » 2 Jl£ki :2a5» iou-o .\aili? ^o iio '''^ 
«:»>• .Ib&A clS ^»2o An a^ ? ^\«n* ^ ocaao? 
2oci jo-lao J07 J^So2 o£ao :jcxAiix» f^^N. n^v. 

^i, 'OCT ^Attl £ ^J-iO ^3 ocr .2c&& yi'ub ct-A 

r ? xi .2*2 -aaso 2*2 iU ;-n\v .bo^as ;^V»* 
a£vo : laojt li\joxiA jcood ab&aJi^ii Ai. 

o^fta -ao 2ia»2a : taboo Jjlois o'oii Jvi^ ijoAio 
1^: :Je#2 t*3**^ -?,?*« '">;** V>*? la^ £0 :ku 

*ii ^: 2u& .< 5 >2aj»»b 2a2»») iabxAo \ani. 

ttjSffr 2&fc£ ojia 2io£ J*>J*© :2i^o'ia> ^oowio 
V^** 1 * 2 ? *4*=»?) i*i *??^*»? ^Vr ^»? iii, ?2sii? 
: (6 ^« JLa\» is&? ^L? Ui£o4 2l2 xmio 

2$» 2*<7TD xJ^ 2*2 jL£ :^i5L 2i2 '^fcao .«\a 307 .joooa „iaoo joAi/s ->» fy-f a*. iA ! ',ixi3is2 .jtaoao -iao : M fr>o..\^ aao '">*<J 
AA»2 &o :2aa« 5i> A.iao«> A*>ao & :a^ ^e 
isxiflN: .li^ai r iaai.? 2» J^A a-Ai 2»o o\. 2ao 
Ai. ,3 UiU3* Ao) :ils»A M4®« -** *? 
jo si l^a'aop ^*p aa -fai-ass ^M 3 Sy2a~&3:» 2a. a 2 
7-SS ? "A ^-* : '^ojS&Ab o& *vo ,Jacr 2o«r a»2© 
\jA pio? dtocba ?i]™\\ mOV«mO :-waLi" rV=>4 
erj3o,Ai «^?° : — *?9 2x» ,?? :2 M^ l*V > *>f 3 °^> 
mJ Ja^isis A :<rA a»2o Ix-axA epoSo .2aa© $-2 
.( J )^jA,a^ ojS liaJS) £o iJaAajo -aao w &ouA£ aao 
:**.<fc,ia lieu. *<A £9 Xii 2ao*.t jiflMa aA ^2 
Am Ia2 <£ai- ( ');'i;tiftb JikaiilaoMO ( " 1 — ois &2 
J-a ols : AA»2 aa 2a»i» ^.oi) ■si- ^-oio : v aa< 

lit yo\. iasoamoao :'"'?»ttio >\\ya) 2£><ulacuo3 

Ao .,ivi*33 2aoM lA»kii3 <ui :*cu.A Ado wJsa^ 

2a»oaa ^i*ax ioeni >o*o^ 2a— ai r »fca :' " ! i*2S aA^ 

Jw*:m K *Al. -Vv\^ ;>,ooAj» lis a. Ixaisio : ( " Uxx? —oia ( 6 ) .^2i* J|a* ( 5 ) .iobj fc$3 oue|A* o£ s-a p^w« Joof 

.^ ;j3 C'°) .;l.»xij (") -,0*^1 (*) .j2-»» ^V? (7 > 

-j&aao ^iaoo joAio .,330 306 

&3>3 ;xou^ &W;» ;©<nio :jn\:>S tekii? l^: 

J ?«^ #>° z *?> £° (3) «?5« iio^s J4,o« ^ «iafc£ 
&*B? oisii^ 33~o :\^ jm »jja SUii ^ 

oooi X.; .*3aof>? i*?^S !»>*» -crnia^i IiCLja &1 

:i+*Vo iifl.^j - cno r *«o -ii^a\- lacytt J&oag ls.3JS3 
^*oj3,b :2"iiao ^ao (?*ia«3) 0001 ^oroaaao :&3*a*» 

: N*:3-3io a<r<Ai. low i^so .coa\is is Jjoo^ ,jp 

A.o :;oen ia: aa ,7) -&i£« l^o? }ooi (6 '>aA»9© ft 305 .joeaa *aaoo jsAio -i» ™-\* *?©&* 2a4r? °>»*? ^* :2 *?«*A (,j -ov*0«i^M* 

r? *» .oeji Jo£i? ( ' j ^i ***?) ow l&*M <£ 
aSJssXo :J^o«Jp? ?#>» *» tffW? w^4 *4VM 
-.A+iS aS i.»2o &Li ejkil -n.b>i :&»; li- o»? 

JK.la.fis. : ^a-iftop *&?) 2^3 liw? J»a> : jio* 1 ?? 
r » Jam &fl s^or Moj| r ,? ?? -J--**? -ei©>oi<j&> 
: iXoai -^;\>? iacroi ju^A : cnxoaoio 2*a* : ^ 

ua&f ? jao>.yi (S, *aaifcjl r xd!i .liaa ;*&» ^ 

:2^'*0O tab (TiVS aa«** 1^? :>o£ <r*l ob? &»-?? 

■o^t! SaJo (V«P») ( 7 ) .D«unt I 6 ) .tsjKVM MW ^H ( 5 ) 

...5 x»_n: (*) ..'o<t- in .J&02C3 u^O dOAaJQ ^u 304 


v? A : K oaoap a: iaft. Jo&i? 23A.J 2ow & <''y» 2*2 
^V?? ;(J) »A. ^ •*■&* -\f ^5 •*?*$? y>n.»» ^ 

111 2X3 2*a» ? a\ap J3woooi» Ais v (u.\um»w 
^ ^aJoaoa? :2iae\, ;?oio crA oiap: r =v*p- ,.oa,S 
A-io v oi2 v oJm: ' v ocrcAA £2) -iyjto ^bwscoi. 

^JU? ZSi-i^O : iiSQJJ ^XCU A.Vo 3JS3D ^Aor 

^Aor Asa* ^,3 as .l^oS 2o>3 lic^ ^.2 ^.Ssaoo 
: 2oer iiS %ouo : JS&>*{s2 jgoo? josoaJ^ii 

:2ioa\ iQ3 :jooo^ ^a 2iaa\^ -»V^ ji,©3-©r»3o 
OtftSa ,*? liaor .laofto £j*M *?-^3 ^o »Js»j\i3 
^~»? ^A*2 otordsx^e o.l^i> i»,?^. : i2&^ ?» ?V> ft 
:2»-X3 .a.a3 ^3.07 .2X32 \a. cAl&o : o£ ooc 
2ia»2 .pois ixilo :c»£> ooo- ,*-oos ; A.« . q3\*.Jm:> ..4»4?\ («) .Dm* (') ■-? »*M»J C> ( 8 ) .£$(') .**&?(*) ..•«».*:<*> 303 .jpoaa ^.iaoo jcaAia ;!» ^ ■•" V • S ■• 

JELaMft 

•" 

:2~l'gi 2ae^a joomo ^ae i*??\, o*a& ^H" 
X^y ■f')j a< u.:i >y .i ol $m -oval Jtaao? joaaJv^ 

:£l IcjSi? eiaa l^*xao ^oxA ^&Oio :2aeA.f list? 
:paia ^ \V A ? :^t^s 2fco3\tas ^ ~^*? 

.£psa? 2*.32« «^*?o23 2«? 2a9jew ^apax JO^o 

Sasoi v Jsx9io :2im Js&L «&* ^ :ifc2* O*^}!* 

VW-, £:u? iA^ap .$Vl ° 2 : £ ?>&*% & ^ 

m j^nlipf *V J***-??) >**$>? <****><» *■ *??& 

2^s» JwoxA *i*A& £j| :£. ^M) iSo *J^» & 
4,b»s ^a < 6) 2^a ctjS? eor .^ocj^a )!p&? 2a\sp 
.o£ «&*? «£ *?<>» ^ ^° : ^•=> 2 ?° &P*?? 
2'iaisa £j| :2e£i ohm & v*?^-? ^ ^cmjSJ; 
: oow 2o£i i\ e^2. .tyMl t"i? S# .^ "^ 
i^A £% .P\fc& ^MM?) 2ii& ooffl ^2 v oio) 

. 9 o$> su ***• (♦) -r* - in: "? (i) -^Vl (,) 

. **^» V «A» ( 7 ) -i?V»» *» (*) ■«? ,-*»-<*»? ( s ) .joooa Jusoo joAu> ,aao 303 V^? v?^* 1 V 4 *?* .^©o& y *fo* £at 2f&» £;? 

:jiaaa O^p j&j) ^iauj j^xm -. v ft<a. t V\>s>s 

Xao :' ' v oi.Vkb'i3 yoaaoljjso v oa,\n..\^ . oiS&^o 

:;Aox3J3 v «x^ aou.Ni) v «Ma ^oissls ;naae 

«er J&cna : ( ^Ssj\* &alfcab }«»3 £* lila V v ~ 
: v om: ^xaSaoo \o.\iI ^i-a.) v bJsii £2 aa .Jfcco^ 
^? :^S aka (0 )2fcai»b*aaa3o .001 talis Ia\» ^iia 

'NOJ y VUliSap :OOC ^ ■■»?'-" CTC33 il*i»i oer kSp y Tli if 

J*iaxsp Ojj! V v oi^xso: JLLse —JKoalaps Ifctuab 
;Aso:> c-.ua,. v o>a^^o : iciSi ^isA ^o-abisb 
£j aaafcspo : v oaS 2*1 .a-aaa Al^se r .? 2*2, Vlais;? 
^»i v oaJS ill %Sjm :„JK<Ab v o>jii,ajoo .aa<S,ba*\, 
*S -? ft«2a*JS* :. aaA alUo :, o~abio '"'^a^b 
#*£ JSibga :2»or -^ 2^, a*\ £ J*^** -a* 

^oaaax&o v<^< v^ ■*** ^ ^?** ( %&tf *=><>-? 

:jil»? 2c&'& ^cwabkb : i "';«-4- 2a\»a)" 2iatla3 
:2?w aaaao ^ v oXo*il\.isat3 r>) jSp r a ocml .2*2 2x1 
oj*xfc»aa p^afo iii J^.^m? s^^ijl \**^ooi 
i 301 .joaaa -iaao joAiuo -iao 


>*>'< 
* tt JSaaaso ispaa 2 *2. .^L»B oipoV, »¥ &ab ^ij fro 

;ct»I i-iao ■souDo .Ai- cmoo joii-p) :2xx3.3 
yS^ j Xio ;2vB3o3 opt TyX ss \\ap : ^ ; 3ai.o 

.;^^\il^7 oo^o? J3Q3-\i; J^o 233 « 2ocr ^,3 33 
\i»i :<nS aaolo e&«3 wgfaOa.^-3 ?fai> < L,i'y»ftrt\ iixa 

■nifl l&f*a osaO **» ai .-330 ei\.\o»3 2*3 3 jlnsoa 

;>\»o -s (J| o)Jsau'jSa ^oo^soixo r "iaxi3 loo- 3Xi3 :2ilb 

jcoop joo%.\ii v octj^ 3202 : "'-'its is! 3 sJsa) ^spo 

v 333 ^0 V <J^3J33M 3A3 V Q3^ lotT -B3f : 21303^ 

.OS^Joise. <Afliv &3ao ,5| oja :|o&& . a~33>»3 2a\so 
..es^ i!ubo ' '—3,330 ow £J3 ^*i : 2'in j*o 2cr£& 

: v O>^393*si & 2l38 \jySp till J»i» & ^3 1a I 
A*3iS3 2l^OX Sum! 2«.*i JTiVflV 2i*3^ ^0303. is 3 

: v OLatso. M \.ft t Jp ^ois-sisj;! .3073 ^.a orfr Vyy 
2io& isis^s :icl;o ;».q33 o&* J07 ^0 '"yois.is-ifvJslo 

.^OLS-^pi'iattS *i33CLi £1 ^oiv-ocro : 2iKo\iTO 2>3*£ 
h^ct : :'3Js*39 Jo&iS Q-3?o cua.fV\,Js2 2ator ^$1 

^">b.>1?( 4 ) .jj^O«( ] ) -=>Jo' ( ') -»oo -r^ o*^ £*#¥* (*) Jocoa Jsseo joA a jo «»ao 300 *A.ja iai .}Lxi ;*&& £^oa2ap ^cTV^aoiuo :^>o\a 
ia,?.\2 .lilad. ;*o:>cji isano; Jsiio -''' .^-"j- l^oasp 

^ajcxaoa &&io : ^ ^?asoa ft&ft JaaxS A.s.s 

(•»«« V594- *09^°J* & .£oio laox- ;La23 £S»b 

t3<»V t» *WM° ::ia.\3 .S^-33 > ^-v^\ ^ 

,J '2?«U3 :'' , ^-jt» «,Xo?cnxM ^So&i a is .^.USaaoa 
JJ>\& iS .*& & <^os wSUUO :;x jo ivaoap ^ju. ^ 

:^».x A\sj 24L2 ' ^kjolo ^33^1o . M, ^,*3*3 
^Ot> :«,JKOJU3O*03 .&0t9* iiso • , ' — ■* y? A ^jy 
::*.<&£ ^sp Jx."itt odNx ^a aa . |6| ^sooS? ;*<&„ 
: v ocA aooio v ocrjJsp AjA afl Z.iaoa a- -v ■ % v. i 
Uo v ca*.au3Q»3 lfcoiaa.op oia.Sxio (7 *o\akis; 
eei v aiMi, J^*x» A.olSu ;.iaoa ,\\.,» ».oA«?k% 
o*s*isxl :.boiiSa?f ^° ^^V oaoJ3 ^ si .^^aa 
-•*Js2, ia'Aao ^apa off 2o«m ^oo&ai*? :!A\. ^o-A 
.^ocn^'ia ^oiaisxio ^oAakisj. .0*01 &is : .00& 
'•&i*0 t*i^o2a &a& : ^isilo ^ oocr ^a»«ao 

.^iKolo (*) .(Y^'iw^a) C) .j ?ai .^Cio 

L^fcj < 7 > .-iiaa (*) 299 .J30A3 »M0O X>A 1X3 ..iao 1%\ nn\ olio .isaaaaa Jaaj ' ' '^y-n.M ofr: : J&apa 
ocr ;ocr „o!©*-2 cjao : xAa ;s*33 ;..siitooi 2x- 
<Aa. : aaaoi? jp»fiiaA ^ ~a~X2 ^*3 » .jBOsCVyii 
op oocr oaojuo : ^kx -m;.\3 ;iiia l^Ojj&aA^ ooct 
^a 2oc tic . ;>\y> jooi^ooaooa &?*fca J.^ 
Aiio 0&-3 ' VauaAaa ^oi'ijao :jc»o:> jcaccs^l 
oA JS*3 2*.al A oirLo sia a*ao .;-A-r>a ;.s,ii; Joe? 
.JxaIS ^Tosoya ©ooi .o\*a3 >a3o : cnxili^ 
locr 2'yja : 2io nax) ottfio ^?9\> oocr °^4" *?<> 
\it» :oA i»:o .o&~a ja.cxa.Vya ' 4 >xa f a\,\aaon\ 
hJ "^ .Aiox ;dtr aa. ^aiyifra 2iK03»oi*ao :l3uo: 
v g^i&g i^o :.oa^,gA &i+a wbasLa 23*3* <^2 
•ruil ^stsy ^a laooA -2?'»'\ft> ^jia *>*» v ocn*i\ a 
^ ^ajiila 2la^3e :-i^oxa lLa X*a ^ ^2 

-yocnua |5| ^aaati 2ao»1 
: .xajoa«\.a 2oA^,ybaB .oa2 ioc Aao w.a 33 
UaJo .2il.3a wiaudoS ^1 ilyaa ytnl 2oo> -aaai ' A 
is-a liscA^a .oo>a«S ©«0l ("oil :2»033 -iotaai^a ^a 
Mj : r aaa2o Ix-a.: ^oov'sb oocr ^aaoiaoo : 2a«A>i 
«,o"oxa ^»^a isal : i*aco ;^i.\i .bo>sa JsiaX i*a,ao 

»«Ai36 ( 3 ) .IiJiia? .(Yiaoo-.\ to- V^ywAS) 1 'I 

.Deest ( 6 ) .(Y.W) (») .(Yijonia) .Jtobv*"^ C 4 ) 


..C5Q30 u aCOO jCjAlO m U9 298 r «o3o ootr ^a-1 ,390 :<■ l > 2a3g3 qsxd r >er Uaorais 
: v o«r>«33k [ip v° Wa ^' r? * oer ^ : -i-i>o3 000; ^Atl 
Jaaliai ftuaa <^2 :jIo#i bo«a 000? r a-xoi .01c? .Sla 
\?> f *« » **? Jiaw -Jsa^p? V «<A»? 0007 frSvpo »a 
U^o; Uo- ofs&a £52a : v ooj.">»d Jao-a 0001 
: v o<7ui..jijo ^p ^otXoAab) v »tfr>Yi,,i ;*3o?bi 
^007^ oo> r isJ^ $2 . v om.3o\ ^0 (, >,omA**o 

tfiaoi» .2awaia j&.&ao ^ v ocr^ ;ocr ^ k \: 2a^oaai> 
<^2 yoeuaiso : -er J»ap23 000; r i«2 _aa ^a oocr 
i^iaaua «,*.oaoioa ^aoA :oooi ^aaoi ;»o3 a- ^ap 
A-jio :2*a* ^.'iada&a .Ja&cfe o^a £> c»a^ :J^saa 
^ -^» ?*V ^? : tA.*?*^ 5tf»o«iai3 ^wao? 
.^teaaajjp ;&*»& ;tu^a :^aap 44- -^\o ; qV 'y?>\ 
yoXaUd^ ;^ox.<r»33 :^Aas ^ap ^a Jow ,ail3^2, 
2»aa» ; js*xx> \ ? U^ioas) cukaiuA &~aao ►» 0001 
uoiciLASa .oaiJNoaojaa 2~ao2 Jsocr 2aa\xa 3-,:^ 
2lal^ckxs 2£Lioda <5| jIaaioo& oAr» ,-a aa .Lla»a 
js n>\i i Jooj aai- (b, Jjc&eoaia &2 :2ac>i ^'aaao? .Jisijoo) (*) .(.311 . . .»_ Va.^.;o3 •.J&otv.iia) .jm*^? ... (*) ^S 297 -ooaa Jsaoo x>A ifi> -iso iscr? v ocrin.:i bivJsio :,oagaCU ^oifelaoxao 
: K oXDui\.isii ^3^ jS tf? ^2 .l*&ya 007 (, \» &i 
$*< : ^UJ9 iasojitoaoao? ri 2ili«a3 o>s) \^>i\,o 
&a Jj-'m? :2ii .©£» *s*U<*x 2&a*u ^^ ? 

.23u3A0 ;&6!0 3-3 ;*' r ^0 .O^safl) S3Jo : ;£L'i- 

i^iao ^o ^Al» 3Aj&»3Js Ai. dor Istao oa cA»lo 
lokoAs ^ooA o*ao :1sm5 ^1 loo- £»is \\.»o 
• i^?x^ yOo^ oocr v.iAri J*»J*%» IXoi^crwo :xi 
& -hpi^S v ooA *MM &4» (4) *2*i? oj^Sa©) 
oi-^iXi : v octA ,5| Joai i^blo v ooiA ;ocr .^Ky 
|S| &&j Uto'i p$0 cxksisl .*«\«>^ £o oafikxlo 

^tl? v5?**? £*-?* : J^ aa »> -07a&£ JVV>i *»i 
: v ois*iv:a ^oo .^aaAV'i fts*»fc )fn>Wi\ oA ^oiai 

:*>Msao iXAs v «b^ \.soio :&&» :;Axa lS...3 
Ziao-er.aoS 2i*\i? iXoaXsxS v o\*»*> 3; isoAlao 

Derant ( 5 ) .^? r? e^lAa (*) . >eo A v „j av \*i ? &i .jttoadi U *!O0 >oAm3 296 J 


o"i3-^ *jo^\. ,jap v o\iu£sio ^osa^Mip yhB -ilxo 

l\*~a JBoi*aaoa>5p zjiacrr ! csaa«£J -wo:s*2a} A*<>2kJ 
ou\Acuc a*«: 2an*» la\ap Ix^aoo iiaa-aaoo H*run , v>o 
&!.»*») JJsoaa .a^x joaoa joo=k*\_i A : l^.S: 

iycaia ^Nosijo? liSJi ^p silo ..bovJs*! ,i\^oxa 
.disoJsua A WjJo :Ji2 $3<g £ ^'crtSl? &«£ £> 
►AoA .ZjlI .ifs.^yisap «s.aAoi &«aA . »a; Lis ^so 
f\»3 Aa. oaaapa : jtsoiiao osA aj© lixvia 3*oao ^a 
:;w\,oipa ;A*.aa jCu&aoA oimMo : t *eA:a 
^ajaila l ^ia .Isiu ^ihoa-aaA ,-AcA ^.a v otA 
^ .sj Js*fo*aap "aaoeA ) :.,:s.o;aAaoa *"i»i* }Acaai 
o-Jpa^la ooui . iisoujOu.a.»J3 .oS^kxjk v ooAo 
: ( -''JffA J ^'iscA ^aJwi) cuaofialo : ^Aya 3/pJAN 
. aa.£>~Xia ;i: ani :ra yaa«iia U*a«3 o<r ,ap r aa.a«o 

.41 (♦) .cri«.aVs>} (■») .ii..^? ;^ia.M (*) .w».l cFu*v*l? (') 
.\J jfaa&mlfmjn ^.i ■'■t. S.m -a siiirjcA f 7 ) .^.j ( 6 ) -lA-? ( 5 ) 
.;U (") .J£l» „i»S „-=>>»* 1*1 .^iMi v «na6 ^ 295 . joaza *xioo oAio „iao &&i ^oQia rfa iJ&U £ao ^>ii g* S *^A 

V*^ 1^*$ aae : ojifci 5^0 jio»S u ojA« £3 
/'Wo^Eia J>L^3 uXi" jfaio) slfty* *«a »aa 
P-iio :-criaii» ? ( ''^ jto.) Jfts^a ^j^ j,^ 

.liiU. !laM .ooj^S 
ettVaaa &a«30 :Xab*.fc2 ^cr ia\» ^*** *o ^a 

lAii^aaii jA\y ^0^ ixio .( ( i ajjcAi 
S \**£M> ,S) -waabajfc»© z.oasji:) juaoa .oaa.\ii^:i 
-apafi ^oa ^jocriSo .09X0^3 ^30* Xy.y? 6<r 
Jil 3.aa» ojS -^ft&a aiu^o low ail : v o.s1m 
: Vf *"^° v *"?^? ^^g?* J ^oaa .oajoaib :.oa^ 
lo&i No^ ^» oa^ £ao : ^oftskii £tu &.1 & ? 

#*£ **£* <H° -vf ^.? voaflao^j vOfc-oo, 

s *?tM»? vf '*"-^ ? vf* ^ :i Vv At'34 »°^ s 

^opax*V,c^aa 2iaJ :£«i5ia $S%j v o*2 v oa»2*a 

oT-\o<nV ? &»S ( J J .,310 ^ap^la j^i, (i) .^ ^ • 

.^.>a-l3 ? Ioom ^wui (♦) .jS__3 (.1) . w . ><kli i ^ jj^j 


' 


.jbx&s _,saoo otsAsja -ssj 294 :„<ro\i» isii saois) sA oar ..otr^ ^V-tftin Ivsa A 

Jam icAlS J'X3 0*007 IllAi '"'isO lS*-30 OCT *\^XS 

:^3i3o ;.aaia p ?a\t iooj criA^apo cup oc .JS.S.XO 
As o-isseo-p ocro -?**&30 'A? (;, ^ao J;**"^?? As 
•so AjA J».si >M33o :&»s* &«i }*sax wistt ;sssisao 
>s»o«.\ As : ;^,o\|Vp ^*I ^''jsoooiJs cn*jC»o) .£» 
Ao tAa\ Jjaosoi. :£ssA *socw£s ;hjcb -^*Ai :sAsA 
.S3- .oA (.331 Ao : „<roA!>\ ^o.sisdopo ,i j i 
I_;Q Iscj/cb .oop '".soloo :&soLss ;^ao3 J*ssx 
7**V^'"*^ *s*au isaax s=^o -*AAs c^oisjssA 
^oous..\ -acso :oifc»aw3 iscuu- ^e iseroi ,xs3 :;»■»*? a 
A £9 ''"'sJ.sJcAa .J»S>\\ ?Y\*rt.I ^a (! ''cn«oo\a 
r s ;xx-a .;oA: ^>i :ctx3as jiA^gxa :s3> 3X33 
:«V^ i*"=>* ^4- ixvlias ^ocuflsaS Ai^so :i»o.3 
•apofl? J*los sis .jAoio -n-sao ^so lsA3 JoAo 

sso -s^..s: ;cA: i] ^p A: :2m^ t .a^ ^p Ao 

cr.iili »&•*&> :ioA: S30 OOJ JcAlo ^crcqls O01 vAjjp 
:JaiA iAis ^.1 -UsV9 isA- .\os ' CMOAtt? 007) 
t7uioi.sio 1 2sais5 *A~?s *^a**V •■*> v 0LSiic7us 
^sftos :is*s3 isiiao Is-sx) ;<tA; a.ocrs :-oicaAo 

.«u? tt 3 I*) •#* ( 7 ) .P» iso t 6 ) .CU&iS^ (») 293 .joa&a ^iaoo joA ixa ^iao £ A*afc c£aci 2»&co jLi ^a» M)j& ^>e 
Ji^x :o£ ^iai ^i ? A.O** O^fp , xj^j ^^ 
~*i'lo i&frt iao^ ^e) :0 cj Jii^i »?* 2^0 091 
crfcp-wp aJjo ?2joij lXo\\ao ??f \p ^xo^x 

^i?) 2aiy»o 2a5 2xw^ <* 2io? .otr Jb£i ? ojxai 
\ oa ^°-? J** 1 * &£> Via Jjox&i? iiog.sftao 

*ttAa£(or l':Lopoo tffci,*; jaA.b ^<J, :2'iau» Jo&& 

*$*£ iii& ^m& ? s (*)^ £^ .£ Ka»2?) iA^ * .joaoa *isoo jca.Vajp „>ao 292 wNwj|J .**A\^0 v a .%ift \ vi UccoAoro ix^as 
,V A3D oi v oiao;.s ;iao) ^oS^.s 1^ : (5> v oag<>aa\ina 

:^ ipi, ^yJtw aofl . x apa AW* {7) ?o) v ? 03 *? 
^ ftafii -iao i>ii .^o> ^xisiJs»p ,A*i ;ai, jcitsaJ^o 
.^ocrcr^: aa*ip £aL v oi»;io ;^»Js.io, *A? 
2'ia :^Aao3 ^\,\A\ v o\ij5 Ji.'pa o.\,t> ^3 pi 

^o^pX ^p && r\«o^ Ja2 ^5 c» Jo? ^i?) 
X^o A ?w££jl ;ja\.\3 v o.S*i3 ^?>V <^° 


-N»io(*) 42&(*) ..soje^o^) .^M^iof/t ^eogij ? {') 
.\>o ^, ? i».\ Ai. .31? (") .oot (?) .£»? (*) .^ , ^-r r 291 .joeaa -i»o joA io „i» 


fit : ^xlao &o v ocr.S fc-2 lo*2 : v? \\wn L^o v oo£ 

***V*° v? **^ «^?*^?) ^?° : yOojl'booi. v ooctu 

Jl\*..Sxio :.\aj*.^2 ySaj 2a\» .y*» r s aa 
^oisa : ' >cl5 oiAoicio) .23913 2i<&, $.2 cn4o_i3 
v Oii v aAxio : v o«A*3 d&o* v aOofli looxa era 
i^O^tSoAds 2i239 v oeruap v oo£»o ^ejAio : > : r^t 
.aij| .orAio ..ooj3it3ai 2ao?b3 2'x» , 033.310 
. v oau^DJ3=i U»iS? liSoO v oasiio : 2£i3 J-ae&jb 
v <s333i :232o» 2»aja>j^ 2lor y*'?^ ,3a 3 ? ;Ow» i,aS© 
33 .oa ouiofl b y s v \S , fo *»>*• ^>» 6£aa v oii 

^Aor :^33>2e OOOI ,-33D«3> rliax ^3.^xA OU\JO ^3 

1 : ' i \\\ ,3 J^&a) <t^<w $i ■ **« ^V?P J-r** *f£±* 

o&aa so^a* \aap» ffipV fcJA*? -<* Ai **? ©0°' 
2i*333 jaVajBi, ^3^0 :2m\x3 £^30 ifco\oL ft 5?<K .J&a&a ..aaoo .xaAaxa M a£e 290 <\> iAi) -.^oocrio v ©^*3^ **^?f u ' 2'ifiLao r «n^a 
iaoi^i? "3,390 Nasi & r _a 2i2 .' v oixra^ ..isccAaa 

: A» <^2 i-o3D 2»a& a3 isoialo euibo : IcrSl 
^■y*6l . l ' s 'li»3is.*ao &Soa2*0a 2jsoo.v\.:> ) ottflsafcjo 
:2^*moo -troa^cA.S ' 'Isuitt laoixa I*aV>3 oui.3 
^3m £ :2aAaj> o2 (? ')i- '- 6i»i jQQix«<53.ao\o 

.^i^ ? a^ *^A<* \\* tap* ^^? 

-a A : Ixa^ 2aaisd xdo A oaoljoa : Ja isaaolao 

-oiofc*2 (M) po^»aapa :2ia»X3 2aaJ» 3\so ^ 6y2 
^Aila 001 .2«Jt» ^.oau lojSi? 073a : -aua lAySo 
2lop -r4r? *i?*tt»»o ^xaoi :vo o»ocr!> :Js*ioa aA 
^■'^Laaaaaoo :?>a<rtoj r oil ^L- ^^aao 3oAi ^a 
2&2i& .^»o4a lfcoSp a* 3 ;x*aao 2^a 2i£aajj o^ 
:&«a*k3o 2x-ia ^ao-ana ) :&&'? 1^3 Ixald^o ^*»V 
& :2aaS~a 2Xaaoaj 2jLi«jjb Ifeoiaaoja '"yaviS.o 

>, ' 1 >■ • * « -• * , . VMM 4 

■-oaaj ( 7 ) ip<>\ ( & ) .{ia'iyJo A=?»»? iyvV? ( S ) .Jftois (*) 

• f.} ( ,0 ) . ^ . ra^fim }yUi > i .JSuloi'o 1 ( 9 ) ,;do£*juo ^e? (") >r ? u_ 289 i * % ■ . • ■ 1 

.jDoao -moo joA ajta -aao iiicro .0001 ^n^nhrt ;<rl;^ Z\#? tkc&» yooupts 

laSl ;4o3£0 :i»o ja^ap ^\» i^iaolo oocr h!<JO 
iSa i~- 5^ js»2 ^»boA? o.\iI? : ^oojia lu-Slo 
benil :orfcoai isAs J* A., iaoioia .Si! ivo^o :^>s!m 

: \au.*osp:> ^ui3? ***^g? J^O**,? 1 ? : laU.Jsap ilo 
o..V\o <A-30 .IxJftao 43*3930 &-3S3 i*>oaowo 
,.» uia v oiI aSl .la? ^obal o na ao : i-'ial 
oisiia : (!J .o3»a*© .o**!,?) rlaiUs &«aA ;^<u\ 
•vox* ^iao ;jju. ^aal isbxi? .^aoAs 2a &» 2e&i 
i*a» cpaa ia2o zlaaVvS i:si ,—- lyy? oar : ^Ja a 
i*V-.? 7<&<vma $\ e ^* &* ^?*° ■r*"V* -^\y 

C,*. 3 CUD a ^.303 rS 3\i ^OaM *A?0 3*» &3 

<^Ii3j3o& lAaa ;*iOi3i30 : yacuu ai^i *»2*oj«3 

.230033333 U*\~- loill 2*339 v*I 

Syiiorajoao :ooer 03o\x lJ* y«oi^<u„ l^si. iio 
v .Y>iti3 ixi: t ap 0001 ol»2 aio ..omaio Jalap sai 
v o\vi3 xaS : ;vto\.\ v o4l a*fc*20 :-P"o»iJb oocr 

. ;JJ ."■ 'A?o joojc 1^3> ut 


ft .jooaa w3A0o JoAiffl wisb 288 
<Al ? ? > ^\\h 2i*2 fe 2 : v ^iiso»c\s v S }a&3 2*33 
yO-ajAJ* <4$ £? & ®.?J*J« . n 23«ax oaoji&io) 
;.\o33? 2*33 7M&34S0 ' ^itoSo 2a£& :23BJ» ic^ 
33*»? ail :' -Nol3\» ,*?) ftsM.is Jp . v oaa^kxi 
ji^JsS ^9 o-ii .2j2 JJ5 £ ^o&i? £\~? Ai, 

&ai fci :2c#& «V*° V^j 80 &?*?.? ! ^°»4* 
^ (?< 7 ^fcW3« ? ) ^i» . l *»«2 ,^o=»^P? &«£ 
.oj*fes4» fc2 <n~*xtso o^*>? -.;i« g ***??.?• 
-.oooiao ooA>jo 2*303^' J&3> \j»J J 3fl *?*& 
2335 ?o> 22^fi» 2^0«30 2$iu2s <*>«£* £.2 Atyo) 
Jm ^A n\ f ; r cr^ao ooj ii.o : c£»-3 ffV^ ^? 

'""'^^o :9^xo3 '^A^ ?3> ,?^ao .2c&2 (9J ja»o*f? 
«j>ao 33© .2s2n lioSi pj^ti 2^^ ^ ?vn 
r ' ^V \a^ i^o ^iio-Js: :om3.:> ^0 ^ \i 2fli3»o 

v MoVfl ! 2? 25? Jflj^ )»& ^Jsefcx* a? X* 
2»a3 3-i ^03 ^.io :oeoi ^ifl |,3) 23,3fc. ^e iaS ^ 

v i ^ue ("i .I^-?( ' .^.?«i(*) #tffl .*3*3(<) 287 .<Joeoa wadso .©Axo 
lieui A^ 1 ? r-? r><* -,Vk**¥ ^o& &i^ ? jp^ii 

2 ? or ^ 2*ao*cw £ si$ ^ y^nS £j(^ ^3 
£o :«ap p ko r *a*oo jar .^a.fc >aa*qp 2 3a xi 

;*£i ? 235 jX^b£ ^iitio 1*4, ^ 2ii ia? 

*M*» ^^iito ^kioj :2^> ?? £^2*3 ^bi C^fcjo 
.Jovi S j*, (9) , lf ^ (8) ^^ (7) r)esint (4) ^ (j) 
.j&oaa «i»o jaAio -i» 286 S^iJSap v ooiA»3 j<a&\ J.AiO : v o<rXc\As>3 

^oo-xo^A-a jiaaa ^co -. ^xA-.o ^*? 0901 ^t*i# 

Jm»? ot-? \\|Y) j\ r \,A a l^oaxDl? cusp : r »\^ 
. ocnAx oAxiXjlo :;.v\m XcA v ocA Joo? X.2 ^JO<riS 

v ,Vtninyn A 3\» xoS ;x*'aa xi *-*V^ \***V &?* 
oxsoi ia\» jcaai*»co^o^ . octuojCs-p Csia^ao :oo<r 
.^Xo^Aao ^iy^ox ^00 ^i?u-o: ^*5 w xe 4-V3 :oo<r 
•rujoXXI 12Ara 23«nefO yen >^- M ?? ■' t»»V?* >? 
^fio -=».?» A? ^a Ax : &ae *A? «»Xa33' ,jp 
: < 5 )^i^aS&o 41 ? o ly&fS loAi? ^»^w\ 

1 : 2xa»? 2xja yuaaoo lit'imo 2xo ^i* 3 ^ : <£?-9* 

■ iiaol^ ^oil ^Vai^ju> ( J ) .«o<^ <uwa-> ( J ) .sii^? (') 

.^ijvaalo ( s ) .«W6.vi>J Jpija ft«io»o ;.s^\o> ^0L1 ? ? ( 4 ) 286 .U9GOO w3ibe JCxA. iXD „X58 r a Jocj ojajia . fl) ^4,? !>«>»*? *i?o W$m 
°£ low fcj ji^i ^a»w^ :oj*uio *a\»a 

iocj 4s f : ^a &-iba .^pp, ^e^Jssp ftV-* ^> w)&;i 
o£ ^xe .lom lad**? joa^i ; j^** ? ^V 

4&-M .asAii, J»?ftV? Job? ojioiNo' :' 5 ' iV : v w .V^ 
:i.ai ^o^alo :ooc yoa^k.1 ^ta ^w ? -■;»«« 

i J^J *" ^ W *>*> <&, & '■ r*£»i° $**h 

«&a>*ap A»a» Jao-ap tf*x> Jfccuaupp £l : oow 
Jotfft %V i ^ r > ceo? ^Js-2 .oooi 

**&.*>* cv&aS „ s eooT w xo>» ,©pw ^^ 

•.^ gentiles) (5) lJB ^ ? (4) .^^ (i) ^.^A^f.) 


.jso&a -iaoo -toAijo >*» 284 iai 4^ ■•$* «*#W }?**? AH*£> ^?* 

^*afff ^k*i .0001 ynt/i^y ^ooi'ioSAi TJ.at) J*.i»\, 
2&UO *i^o2 :oocr ^Scisio jJklk* ^0* ^°7?> 
• v ,^p> zS :?:&? ^i ^- ilioaap 2« Tioaoo 
^jjos \aao JLmb \aa r ? ^otrji^a) .000: ^SjSk, 
liaoa? 2**jacS <3, ;4Vj?>30 &*-?© : < "'ao« ,-V* 
2«.»>» JoJSJOO jio&w? ^-aoj ^.o*i» . |J| oow ^Ajo 

;u^v. ojri^o-a ail? ,s, ffi*<u«^ :J?w «& 2,?25b 
s&aae) :2?ci $W«> I*****? ^Aia 3? 2ac* r .2?w 
.2001 aisaiop <ta\^ox Jk*-JS '"'aaiikML 
iaaoa ^ij^«^2i*2o-afts3:2, :jiei HafoS^oiofs 
v *\^ *> :&»caxAo 2*0700 ^Stat-n >± : 2'i-oji 
ciJSjXa J^aeja^a ^b»o : f7, JJMU»»«? 2&%i- 
, t ^^tV : j&aiw uisoo joA>o «aio : ?«;'*'* ? 

2x>© f&fluw 2mM ^ap 2-^i ^AoT v^tf ^»«r oow 283 .<Jooaa mMo ooA ixa M S» ^oojAsoS^o .^io^ ^oc^op :W^e tf*. g|, 
\i*o jlbiit ,iio ; o^ ^ ii ^B«| IX& ? 
efe tf* lie :^io« \i c g^ ^ .^^ 

^« ^w, O^ ri.b Xio t^'^p tf^., ^ ? 

.^•i ;^*AL ^k^o ^,W £* : v 6^ ; i^ 

JJKOSOJXD :J©oj ^4 ji^i #**&» &0&9 ^a^p ■( - ' 313 A^» v ii $*0 fefl |^4 Jbdi***»o .310 A ,;\,«\o. ciso2o jdoCUsoO «3ao 282 :}X33 tr&aS,**. ^ocrAs v oo"A33 .at9U5iM3 ^ocA jo- 
aai»o .7i\a.\ ;i\, l'ij3± ^0 yOoy'anAaS v ooa.sjl Ao 

&aa <cU*aox &3oa ^u^o - ^a-aa ^33 .oo>3*2 
:230JUD Xi3 iis v io : jaax A\,y saLo iiai? ^3 \a .ocr 
.Uioxz Jai^. jivioS v 3ao crAscr : ^iipoi^ 23doi»b 
«jo? 3^2 $*1 t-coddsp*. ^1Axb3 ai: is.; w 3to .2© 
i\A\.^ Jkiauo :jL&£ J^4k ^La ;?Aps liaeu 
iJo^o <~30& iJksi oij aopuo : ow Ipaixa Nj? 
\ii :e»x3i c&a ,Jpo opA c&o ^ae 2ioio :iS~AO 
^*3 l**xio .^.o-ocrA^.- i^Vea ^.sb-ab cp .Bcax ^ssb 

:«,Xo3cno^ v oocn*? <^A t*> **?^» *2»>A.\ 
• <£*? ^?"i3 .oV^xoio : ?*u . y7 3 ;^&V3 x o\=mio 
^isdso : liAso Jt3 -ax •aaux -**»>* ^03 ii.So 
^cir>3» Aw Xao «f3A^3 .<& I'yJos A>\ 2A33&3. 
yl &2 :^up ass iiti »>'Ai*i ixiM ~adcc$ Ao -.^aaxa 
•k3^uJS2 2iiAo30 ^0 :o-id ;A\ jfralo .2>33afcao ,j-»a* 
fAlAsiA v ou2 iu - v^ M ° r '^- ^V* ^°l y? .?? 
**? 2i3uS. ^>3 2oo- „<7Toiw2 -tA<r 1***? iliacA 
-°J*«r -u2 Uio :oo" ?A\l 23CTOA 2oe70 : ,' A\a ^'i>3t 

O;^^^ 01332 -ai. otDoflUiGH b-3J3 -3 Ai3.is2 261 •iV-So. <nalo jsacuioa «»» *» a :«ni i»l ^bio W wfcaui J^Lbo ^»a 

& -iXi : M a» :sao: ixbij 2poja Aix jsii -oa*>:> 
:^kox.'xb3 >asa«s p&o J^^ob ^ ,1a . jLsia $->^ 
ill,? (? (i) 2MaI) oof :3wu IsA^S 2»a*<? lisofi ^o 
:)4AX? *3ip 2&&«6o :S\i ojS &j a* :oja fcaepbi 
^»bui-o l£a» ^d A-»> .2Xes*bil3 -isao? aia,a 
£as ^ecjl'isa :opj iSDojistolp fcucJg ^ifk 2"aSA 
lS :A*a 2*aia l?o:a **3 Xipa Aao .^fcodu^a liL. 

Ui»p~ £0 :£ap? £«U &o &Aa 2ifla l^o 
24>2* aao .2i*a loo ^.\ asA* jSo :;ojSi (siLaa 
23CTO is*a^ itoio :2ao *o.b £s wi\3 *?^^«3 
90^0 .crA jio.\i il ooivo :2a»a cruaa >£<&* :oor 
(?Wa^d»iioor) ^w ^&? rV£ «?w v a» :a»2, 
jii^i r aJ3a ^i l:»o .^»j .VecAsas :&; t xio3 
.\ii **>i^? iaa :}Ia*2 ;»o*3 2'alj ^©07! ,3c, :li^ 
^iapa fa>A3 r <?jla ^'ixa iMu<£OQO :I*aas Hiii- Aa, 
32 .^a «M*9> 2\^1 2 solas is^i aiao :.Sxaa*.2 
:;ojSi »luo lisaoiia tfjf liaapa r aaa-» ^il 


.;\,Aa« oaoio JoaCLsoo -iao 280 :3;a op ji*30> 2,3~ ;oo^ UoacA en 1*2 ^s*oi 
>a3o .0001 **-i>x» £ w(M.ii? ^ ,; Mk r*??? 
:»33» 2x^03 v*>°*4? S^*?* °™ M**H? :UmoVo7 
o3o\aO :^k*i3 oia v O»ii? ?Jl3o V* .lOffiu. 3JO- ^0 '-'^lfo loe^o .J07 2&2aa 2&»o 23323 ^OiJ 

^p Jcili? ;*aiS :l*i»3 opllso ^>cw .^ 3 o \ oosi 
ftiy. £a a^\r^o :iv-vScT!^2 Jills .tro ..lax 3^ 

a<n* *»?** .^00^ ^aav. £ Jjaso 2a£sc :2il .l^B & 

} ArflT- J^23O13J2>.S03 : ii3©\3 ^OClAi. JC3.ofiii2 

£» oil joocuiot3 Ix>3fl :*>2 <*? »a . v o\bNu 
v oa]»fkXil ^i»cr :oi»: T3> -id^:? &ial : v *,?\ CJ ^ 
^sb&do :. bo^k, v bojla ^30 &1I20 v ai2 oaiia 23b ait? 
*No=il jciao ^.p iojl; -J-f^i? uoreilap .vniY>\ *»-* 
"A l\.ap <*3 *-:i.N„ :i-l\? orNbS^a Jooj ~i» 

.Jxilasb . octrois*. 07 
;;ioo ?s>. t aoiilS iocr :«« ut>a£i.3aa ^o 2X.JJ9 
^floia .3* as A 01S (V'' ;aVoo ) :erJs<A ^isl? Jallsp? 
<^ao 3n iii il^|> Jsola i -3» <£» Jiap : iaolo .oai£><> < a l .|V v ojXi»\ (*) 279 . ;\ ,i \ obi c-oolo Joaa+saja Jm ypo aviuo '"~% J&ofiLaoa -iao 2.x*ai» ^a*cj 

:i&2o cab \i» uaSo 013-13 Xaxo .2au»i) **M ?ff>>" 

-Jen\H-b ?iffa q Ju o &»ute^aa ^po-axaa^ v ocrA oeoio 
2aoA 42 2al :UosaVw asojL ^a.gr 'r*?^ tf^M 

Ux> or^ao- >A;>o Aas jaoruioa Jxoilo :2x»aib 
2x- 200 : iicLsaX on oia*2 Ai, js?o 1 dor JjCDifi ^» 
--UoaoXcT? >»; ^x.or .op osS ^oaj poA-io :^xi^ 
aoAs :2s'ijE3 ^ *wi ;c£i ? rfcaLa* 007 2*07 ;A>^ 

;>.qA»3 2JkoJs.aIo Csiao ^S Sy2 iA & :JS*2 ^aa-oiao 
2*2 7&~ao t^soloa ^o> im-'cj* ^^ap £2, .Jc&ia 
JKlddt yvija cjjo : .A,, uootuiofl ^a 2s*aii .&£ 
:i»;o ;oer „»ntaa ojik*a Jer&ilv >a :2ia*Aoi? wa-,2 
:lio\i*:o v o\3io joo.1 :2c$2 v ooA U: :?oao 
l*oia : ^-Jtao ^S Lpaxo JYiViw tub .aaJs^aoa 
33^e<A :o£ i»2 2auai) r ? Ui^ .&:» ^o^aa 
-«^? 2?aii -oJt» £ .7».TVn ^o :K,ao2 2a2ab 
au^ £ .Ju&i iix-Ao jouaa, a-A £a r^osss ^aiJi 

2o££a :2a\ab »«2 ^ab&a JS-*j©* ^ia oaoJwa &J aa^^ 

' 1 ?v 

.0001 yiliYi 2'aa^Juo :oocr *A~:> .;\,«\o» eruolo joaCUaoo -mo 278 


.<7j*aa~ 2'aoi.a 

(H iipo ) iiao .Jiqua -aso :*ii? Jfcoso? Jinx ^» l \a 
^looi'p >A»o ! <Ii3 *A Js ia iA\ -*?*? A* : **>J° * ocr 
^0 :A.o -*-??** <■"•" ^^ *=> **^t £°° :&"«\ 
A/a- £ 2isoa o-c\3: la-A : jao^ Jjlx2 la-i l*r 

-^oaur ft>,3«JsM : *^V? *-*^ ^P -^o*i&» -2i2 
.Xa3f2o s^U *&>. a? jAi^ *» ^ou .£&Jko:o 
Ilior < A y ^ap A*o : &us ..iivii?^ \**>y A*b 

^aoa *Ao :jjAx ocna oA i~ 2suq» V^aa-i 2au&3 

l\^b V^Qi.: iA^a :^?i-? &»?,*»* yOVttiN Aiu 
jWioyi *A? ;*vo— V^ai.: 4^ -^A J*« ^P 

:2.icr laaaalcra cruaA^ ^a±-< VaaA.2 Uso .c^^,: 
: aria-2 laor »32a Ji* Aa* ,iin\^ J30 w»oreu*3oio 
:Ua...ro ..n'Vi Ai. U*ao :#2 aai. -xfli \ a\ .on \ 

:iao'i iicLttlor .2,JSJs2 -ercLil naJa ^0 $2 Al 

a,A JsJaeaxi V U \\y Jioj? oijSoxsm wcj 2a»a ^ok*»- 

: ^ **-*» $ -ao^saaoa ^Aor S i-Jib ^ ^^ ^ 

.1 VouK.21 6>isJ t-aoixs 07.33 J-oi ,-a-ero 277 • jyAo* cnaolo joocubao .,330 ^t*.3 .333 a)&.&a& -*£•?? 0«7T :2Ll^ OiO" . iao P&.3 
:\.10. -13? v 0er3 ^ -f^? *<* : **f A * s a * <7 ' -^f 30 * ^>- 

oicj .cj^ .eaSftao A\s. .opA ^oaiis .oa^ -a-o 
. ici^Ip _crai3J3a3 . o\jJ3Li &3 :.oopS JJ3i rJui.N 
:Xiis aicr .A3* JS333 1.0^ cjA.mJs :lL*is aia] 
(uot .op^3 ;>.o*>.\. iiv3 ^tU? o>33> .a*oAj&» 
aaijoio ;3ct33 &Yi. 333*13 «3\-J ^xisaaAb :«i*ii\ 
:;i*iis aicr .-aiibop Jo&& 3nVft» 1^3 :233X ojS 

ff'S*;? ijiaJS 0107 A3»*: 5J3J3* £9 2<AA OJfl3i.l3 

aicr .1*3303 cr^oo i'iaisfla is»*o 9*tub ?*i*A 
o'er : «Liis aio- .'aufl* ^XkitsS . ocnS.3,3 007 : Zjui>> 
&&£ape iietd? 1*30330 jn.niss 2i.xoA< -^3? 
•S33..0 Jka^ji : - v > Vu 3 iio :,,!*- si U<r .Ja&jap 
CitJOlo :*o?c&j\ao ti> is^A ,J3033 ^*3*o? .<naa3 
.1**33 <7!^* r ff£*.3A -SO** ^33 0)3330 :i33 007 4L3.S& 
.Oil 3333«2o :\*3JQ>* *» 3u-ivx23 1^*« CT.V3. Jtiao 
40*3309 op ^.3 }ooi *v.2 .£w»oI iO*»i\» .mot .&i«>W7 
2oo>3 : ^ii3? ^Ske l^»a3? &3o3jo2, slaor 2*1 L<r 
"ooouDo .iaotiSi. 3 ioJs ,-ioi JlbofiOkJs .0013003 2ocr 
:&a_vjto2o oc iSfiS -t&^Kft ; \VpfrA9 <)J J&.2 
1^3 230 33. : -0-o\i. ^i3i-3 ;sil3 Z0303 3 ISO ^39 


■»" WUKWlSK 

L .^Ao* enxlo JboeUaojb -isa 276 

: ao;m^ low ouaxa &*?>»^ JS^I >io .Jaaoa 
joAoo^o ,oi\^EL3ocro .oo3cl\a£>o2 Ss-sjiIo 

2$OT& :\30^ fefcj; ^« — »,** £> \**^ *4.?3 J**M 

i\.i? :mS a*flfl o& £2? X^ap .Cos? Issoo x : *X; 

ijittooffc *ap 2i>Sk.a im lso?a lo<r is. 2 .Jaxia^a laoo* 
iaerjia lisp 2.**i —Jwry oii Ijo :lX*. -croJK*! mXao 

• nv4m ;, £*« k *»?«*MM r*^ N^4° : '•W 1 ? >**** 
^xJi»3 ;-A*» » : Id'dod j-i^o J^» I,??" 1j>»«o 
iiytri w <7|a^i aitio :cuoaiJ aVi cjjjuo? ^uxo? .^.b:? 

&o .jiifio v : : ^°°? h °4* ^ e V £P° -2'ioiio 
:2aoji ^3*taA o& Xanao ^soo* i>as :op0o4 — Js3? 
iasoi *ip S:VyAS :li*iis aia* .oTboafi ^30 2aa iXo 

-■itVYyj 2*»?J3 '= 3 ? 1 ^? : ^* i ^ s ^^ 'v 04 ^ -^V^ *^r .^f 3 

ooAao A«<&? ;i -V*i s ' °*V ■°^ 1 4^ io*?i>3 ,.»o 
iotoX coAxdI? :iLiis oioj .„oia~iS X o\ . ni 3 ^2i& 275 • ^V^ a> °J»^o JEDOCUiat) «s» ^p yoijl fclifli Joj? : sap;*© 2 ?j>\a 3 i^aftsto £? 

i-?i -tela op acr :i*aao .oiilOMO £*i»aao ^b 7**i 
cjao -.otXaS ^t?aa ? Ufa 2^ :-Scf m2 *i .&£* 
lk rofiaA *&Pi *£**■> -WUS> t sp 2*^6 Ja** ^.aa 
-i>3 2* .^sboca ;ioAap3 2ai A .N.ocr Jsora :-aa ^ 
2sw Ji2 ^ ^ £ : <S *&•> 2i©> JioSkja }?»i 
:-3 ;boi ^oaa Jxa eo-ia \^e .A^\,«na Jjcaaa 
$.2 Jxaxoi o£ 2a2 I*»~ Zojo tj^& ^ao o& A»: 
.-UXo\ Xa. :i5^a oj*?^3 J»2a> iXi^ 
oaos £fcej op :2x.aa oeoi o\\>n J^o> *D aa 
,-jo-o ; 1>y . \ yJSor oufr^io .2ao*3 2jcaa.Cl3 aaaao <Axo 
I sori iSo :2lu cw!S»o :&»££ A<i.y»o F^S^ 
ojisp 2ocr <^k*a ^cbxb? er^ftoo :?..>'j.i\ oo? Jau 
239T jioSg o«S^tA jooa.aoo Uae\ ^a loci «ii 
w oro»w.l3 :e&~? 2i&a :UaaO oia 2ocn jaie aa 
.op ^;L ;n*a»a :i.aaoa cj^ix mora :^cr cyajofl 
-ao2 A fciaik, : w o£& 2*2 l^^o aia efegj jo.No 
:2*?*- oj**«2 ^a „»: .j&^jisoa ojfcfcaio • Aynl, 
2fc2i© -ttaooa 2^oa ^o. ZCcjSi £sp £»£»s>o 
•AfJia &i :iaoJt- sO-iooA Jsiaivxla J*,oaa 2.\a\2a 
Ao :aou3 So ;iax *Ao : ^.\ Zocr *-J iaotca 

,8. .... V" 

ia * **>. 2*ii * A- '* " *^ 

J* *** „*» A .<*«, ^ ^ 3 ^ 273 -*VAo» ctolo jBtoBUaotJ -iao / »?■ .*oij2 Ti>a dCooi ai^fsao : J sot fisaaa* .," .,? 
;ivoa«? ;\Ar» ^ oui^o j1j>oj Xooi -i*a^3 $3 ,-a 
oj 3 oaoaio :2s5 2jaaJ& -oioiU :i»; *j tfao^oj 
£>35o ^cao &3?ao JfcoSiibo ?^*:* ix-ao 4&t 
.;.\£fxo ^bsao 2jc»»e «oroikcu.Js oae^jxe ! ^f*-« ;- 
5^2 2»»0 Jooib 2so>a- : w oroia»^ e&i -a ^ 
aonS :2iaaaWi axaasao ^i»i :23oi3 ^ao6i 
3-4* = a^Jt iJ»,3i> 3*^ )m .^m 23a2 ^o^o : -iao 
^.2 2oor ^«2 l/Dajaa cfjLtto .Joo; sijwups 2s> \>, 
i-isao :2iux ^30 SJtJ ^33303 *-*>*? ?o 23aa-3> l\o 
^ao \iA ^ol 2'ift>\ivt.'. ^p a-x* soace A\i\»:> 
I'iaijS ^ &J 33s :2iasaXo? ^9 Js*i .Jjisjia opts 
: J^Slo oau eu**2o oaaie : UcoAcr > , n^ o -^07 

<je laoi ;aije>a : 2/D3J& *,«« aa ^3 ?VV ; 
2a-JSA.a -<r ioouxsa ao&afisa isoc- 2»vdo :iA*.a :ojo\ 

tA».?fc £ *<**$ : °& ^i was *>« ,aao -o£ .\oo- 
oota ) i^aol ^i»a .jxBaffa w ora£»2 paja *» ^otis Ao 
*5» -^<" ? 2ioU <jj» liiil ^aS C^'^a. 
:-»2 J*} £3 r aaj| :2io> )£}* ^ ^©^isaS 
.wt^fe 2aao £3 :aoi :^daA.^ ^-32 >o~» £9 3 lH m 
.2V^o* opolo jc»afl*iae jM0 272 -ai jiao 2iaa :c£ a»2, n? 2is>2 ?^2aVu. a*i& 
J^^o i^ii pittd -two «a,2 .\«a oj»& J<jj :24om\<7j 
i"^«-. J-iaaS aois Aoaao .2© .ojiJ^ Jao3.\j,o :2a*«« 
wateflo :&*.,£j tf? .?? -V s ?.? **»?? 4*9& :^r 
^ .ai* ^»; ^>oro .X»o 44* &±*3 ma rcjisS 
-0*3002 ^i, r-na^p li^a iS ? 2i<m^07 joika 
: ( ^4&oa aMofiUo J&oAV*? aio :(?< 'JjiuXoSoao:,) 
^asw ^xi aa »o!o»,xO ^o aoiao .2c£j» ataxora 
^*»3 :cr.SeA ^3 2a ;ui y< a aaa JojSi : r ii>Jo 2^x» 

„ v. • "* 

i'i*» ^f» p^O :,aaAa a<*ft> 2 ? ot :2^i\ ^bisa 
}>« *» *5^*° :-A>»JS i£>?? 2$Mta ^oo : £&>> 
:^V a ? ojusaiao ^ aamaJS :a»2, 2a,ai» jAi^ .J^o* 
•a^aob oi fcaJya ^oaS >\a, j3 ao.SM ^i ? 
oo ^ooj^ oaoaio : ^oooooiJ a-o»\3 :a»2 2io»\o? 
>»2 r^oojS oapai r? aa ,2aW <icr £3o 2a»3 o<r 
^32 NoAV JtaoCLioO oj5£ A^ao ; jioM^oj o& 
la-fc ^:n)w2 l^aJ? & jA^ .£a&j *o>b 
:2*a»a» 2o£ia ^aa:^ ^ 2 :2aaao ^;Av- 
W .;op'l? -weaaa-b Jiiiaai :£iiox iti**?> #»a* 271 ;\-\ft* roolo jcaocuson w sao 1.33- OBUi. ^0140 :2"so£. 733J3 Mio &S02 iJSli 
lotr.So :i*s\ *=»>, ;aois JOXUM :iaoI liosoi en .liii.? 
■SSJyA ^*s«.2 jssap v o^?t l^o :4^2o cofA Jfcosi 
li .-oct? ^ct^s ^oerj ^1 2ssxj> j&s .oi/sio 
.-ird i&io o33 -Sen oaoaiso: : l.soia Jsoer ^ 
: i.:A ^s i,;'; A * M 2afiK)y oiXoIo : asiao o\s2o 
: &T30M t*^^? : ^i\a v ai-ii3 .2so*. $t 2»as2o ■v jsvwrnv "Ao iooi-issao*. erase . e^tl V? ! * 1303 3£» ..osXaio v o^o i e t-^°-> ^*^?lf : * i ?- ao \J° 
:s.Js-3 ;i«»3 }«~ si w gfci3 ! ao »»\ iaol, ,.? jioa&Voj 
2* -Li 2»2 v o*«* iSa : lacua w ino2sasio -crcAooa: 

s»: : ijo: 2^2 aio -yoitu 2wo>£a ;ocr >e3o 
£ i^X jijj :2*c> iA\.? cwtS Jdood :24oaa\oi crA 
:ctjjc\^ 21a>2 -ttc*3 sio ..,ero\5p si*a23 lal wixao 
JSTLe&S -lA? ^> issia : UesA c& Jx.bj3 ci^ iaol 

n s-or .wOUiaSoftO ^.^ f^oal &o is* 2 1^3 otr 
fc*^tf *~cA lS 2& ^V? -l*x>& Uii»\?7 i»2 ■?SyAa> cnsplp joaouiofl -330 270 ^vseuopo jA ^3 v i .3.3.JS.X&2 ^o^.y^.i ^cr^a r »3 

Ix.ixe ..\o«3 Ssocri 23-333 jd^a A,3a w>*cn ; iabj* 
-3JCpJ iikO v3oj*3 2c&l ^p Six : iso2 jCDQ£UioU r ? 
: v o.\ian 2^1so N»s ^ps 23*»« opjii :»»: lia^lcr 
^03 ^.*2 : 2jsa*^, *pauo : JSLVis Jiol/o -aubisisA 
i^N*J0 dw.3 t » yois ii kdis ^L.j.bo.»apo 2pto : -=i-»-0 
:oi&e£_s 3»2 jiawo :A,j fr**>P i*? iAiy - v o*«aaO 
.\*io :«,Jssoa«3 i-Sax fis3.33«3 :2i^ r JejSi 2.330 
^i» Ka2o .2*-? 2^03 aiS iS30J*0 iffivA ^ovisiaiv 
, ai/aao :233a 3*2 jlar lintt-V o£ oiisSlX o^kddi 
^A*2 . ocAs v axiio .^.b&A? 2ciSi oivib :3jpa\a 
Ao : i*3 2i33 aLl? : 2o&23 -0] 33^. ,Ai JMsap? 

(»>5IO .^OlOJEOl ('' ^siivSi?) ,\.i- JAlAOC P3J3(A 

23*32 ^o .2*bo:x cj»JS*23 *Ioi : &33 lS,A\.is 33*4 

■3350 Ao Jj©2 &0 ;iO\C5l £ OjS isA ,3a : 33X 

^*3*eno :2*5ox Ais ojV»? *•? ^r 3 -^ *^V? **^*** 
.2ia*A o^ erfcAjX c£ 3cr : ^AtT) ^io octt .&3& ^dJS 
: 2ia»Vo;3 2ao2x& .^joisxf : ^07 locr 330 2 33,0 
-3*cr .2*i-3 2.33^ ouao Jafiio : I33 2&aat 2 2octio 
^_*3<S o^o 2*ias tMJUsf -r^ 1 .?? £Slo 03b oid 

.^iiSdua (*) 269 .jyAa. craolo jooA&oJO «a» 

«,Xoi;*A a*3ia ^" : o£ aasi ^*a (' ' 'V <t^l\jo»03 ) 
a> 2L? iisi? -curuool :*>: ^a*W .2?ci^ ^?^- 
^»a*or oiiXa a&il ^'aoTart.. 2*a«2d : Zlaassx-o dab 

. v a*: .s>.o : Ii^Jy £o Ix/aa? v oo-«iliL^ v di2 >V**? 
: .oojS iaolo : ?Utt* l!\* r o 2*~a 2^oa . oap aguo 
iS : &axa^ oisl ^a aa -*V»? &.A °fc#?^° °^» 
.ooci ^uas I^:o dap isLa ^da.do Ja^Ad* fr~bji 2 
a» .2xai Ai. »i*ttd3g -so* : <rzo& iavaa a»2 ^a*o7 
-.ixaod? ^oi ^ao 2^ jcA :2A»a2 \a. 2»^\ -aia n ? 
3ifl oaa*aio :orx23 oj»j& dpa&o ; 2*a& "°V3g? 
A isi2 ,aVa- :ji*» &b : m^ a»2o -UaxAcra ^ua 
ill .5*3* l£a : aao^o <\»3 r 3 jidsai^oj V ^i- ^aoa 
:2a f afl o& aaj>2 ^,a*oj .-»:xd ^ap .daA o^t :.da^ 
«i.a* &a k>il aao2 : tri^asbo crAa?d 4V°? ouxsaaao 
.<rfcdi X»2a t »!acr7 v oisa*ou £ a \\y : v oa»S 2*2 
.jaoaS ^a»ci : M^a^o kaAub ^oi ^«X*2 ^~ *" 
daa ova &a>sa opo V 2>»ao JS*a ^ap ^M^° "aui 
ou4 ocja : »*<* ?»^V? o-cn^: ocr oaa : i&io 

.2^33 JS.3 ..SO (700*820 

§ 1 * ,* V" f i * • ' .^Aou ejsolo jcjoruiafl „iao 268 


^iia? »t« -ii^— 2c£i 2*iao .*x&& 01^ .s*: Xai 

.2iAi» v ocrAa? ;s\» :^»>o 3: ivoAl -islo 

ii*. :c6 asoi? ^soi ^jp mS ;js2 2*.*X &B ^,3-ono 

: ^euNaNs o-.ii.3o3 s3»o : 2a«o aJsa.\:3 2-U^i <^S> 

.UosoVer^ <SC^I^ ^ti*s r*>^° 

: ooer ^i.W3 X*\ :A .0001 ^.aorjjo V oo-A oocr 

:i»: 2i.ao 2A\. r**^ & J**** 1 ? v ocu'i\3a 
:Lo^3p I'aoao 4^ i3i- :^k JM.i ioi? 5^ 2\ 33 oo>2 
:aa*o\oi low ailfl ^mi .^S ( ( 'h' iojofc) ^>are 
aao -J r *^i oioiis: ^3*070. : 2x*aO iaol? ^.i 2oo-o 

$*:? : 2oen i»2 aa : 2~sspo J.'Aaos v oi2 v oi\,y c io 
v ttM2 ii: liaoi :2»ssai .oaaa&aa : Jo&i Ai. xaSa 

V ' ■ V * f ™^ ■ ■ • — 

*»ai- :2i^\p ^o^ I^aacA o- oar ^3 J 001 jaio .owv, 

ioo- A»; **a*o> ■ J3\-^ $*i l?auo? .bcyv\,fl 000-3 

:wV.? (' Y xjafl.^.to^oOiA} er^ a»2o Uooaio- 

:iA*_ lio^ ^o^Lasai 233 ;xo.\a.\o 2iAc> &o»33 

•ia \ aS . oaoaia oois an3o .^fli.s: iS 0- Six ►» 00-0 267 .;\^<u o^aolo jaan*hoa -i» .Jxi-Ia is'x-isJsao : i-atb jsiautoa pew? : en^ 
■axao :«*£ w l iajjf ^c? o*d»*2o : JibaaVo? aJiSo 
: i^'ixa 3 \oap ^oaidou oo>.3 ioo» xa3o .^ ooutpya 

.„trcAl i>? »ii\.^ Uoixo crxi ^p :^ia\,3 0J3 oocr 
v oDkOiO v o»S*ii :lAx ^9 Ucuol oj ; <x a,Q$ a«.So 

v oou» a r Iloaai cr ;ocr SjOxo : &0&4 ou^Io .jii 
erx,; >>>-io -jAi^S jcra.aoii 2isa~20 *i-=i? : >*>?,<> 
..Xli A*2o ; cn£J>o \i. ^oo :-WOiii \aJBoS 

v ocr^i»xao :.oc7p\a \oii , ocniLjco :2i.fcas Aob\xo 

V V " "V * ■* 

Jiiseaa-? : lu&l? ^bcu~. : aap: 2ioaA er .^ia.S^i 
:i»2 2s f xfl ; A\ -J>o\^ ♦ io '- 3 <*-=> *y 2 l^U-X4> 
3s^so> i— s»? op? aiW. &: : U: .^b- :S liosj*, 
.^oa; oioutolo : jAaaa »A 0**2 : i»i 2jo*A o< .A 
2a>b> : U3o\.a v oc%i.iM Og*^o : 2A.aa.a o*ls*io 
..>*c? . v ai» MM ouTAygvA yOOjc'ikV^ 000; ^.\d3 

:isi>2 liabro :A»Vo ;Iy>xN acrcuA iSfiv li.byd iA\. 

' • *■ ;a»* ^jp tfjUt ;.^i;o ^jox? :}1^Xm 

•sp*A»3 ->» yfM .ew iido v J&**o bar :**o=n3 
2j;cro :*>aaf? : S . A a JJQ>:i : 2i^o2 ,-oAa ^cr .;\JW vaplo j&aaoae „i» 266 :oia); 2i?<\. V^bJMaa.01? v o.\*i~ &» saapi IaooiW 

Wlnyi .ooptAi asaismo ..eop'i . 020*0 : C^ia 
... , . v. 'f Vi* _ » 

axa^tnia JiaoJy «ooi <ASaMo : ?.;.!» a op^Si 

• ■3>o t<u^3 
--iAa^ Xi. SSaxii^apo 2ii »» : i=o; auA.cn ^o-cr 
<\ixo 0:3.00 : 'A/afio cu^.io ^orcuxaxuS ia3o 
OA3LOO .opJ3LW jo JsiLaia 2»bA, ijLfeO odioa 

.-ct-ojlC3a-» ^p isJ3U?2? ^?-^ :<r Plains oidfl 
2&2* :2a-ii 2o?Si <£ fc.2 ^ :2i«iaa\cT as>2, ^ 
V * : &« **> &JS» 2^2, 2>-»» .->*2 ^ ^ai 
2>flo .lioolcr? mSiCb ^; a^j© : ;Ai^ t » ;ijto 
**? *<^ *f 2 ? Iffat d P> ^ :a.»2o ^.a»Acr 

&? 2i2 Atjfl :2i^o^ o£ iaol ..frOjSia 2*2 ^paoo 
W«n*ojaoo t *Jol«s ^07 \\,-n iSjj : JK*j ^aud^ 

:a»;o iooi «aa»o : 2iHia 2ooj r Sio -UasaXaj? 
voaK^Jyaoa :jtr»o^o joo,i;o v q^3Io jaiil^Q^ ^joj: 265 .iV^°* u ' jal0 J^on.'-iaa -iss ;oer i&»o : 2i*»J JS*aS ?A\\ jioso^w eiiaxo 
eeoi r o'ff3 :&*»! **a °9* *H? *f?6V r?°^ 
-.oy^slo i.issa o»M*W© .}&*» tf'Mk tf*^**9 iJM*?*? 

■3X3 ( - *?>\ 7 : i*iao «|3 .i.vn.giaa ^i~o ...eroia^cpa^ 
( Vlocn) ^~^» JtofiLfiUaoa r a Ji?*\> •,^*'» 3 4r? ';? 
3MEO .2'i*»i ^*3? yoivi^L J^od»\ *.a*> ^> :;-«m 
.jjttfl\^ ^i 1^0 ibio : li'lioS ^2 -<S*i« Jio»V,« 
(('^Ji-aaap oi-iaap?) £ aauofr. ^ :J*^t^ "£ *»2<> 
:2a^ £?© &e>a :a»; 2**0 **? ^ -^ & l 
2*2 2i2» ^iw ^oojia loj? VA>- .<ii *<»*. <£ U» 
.Ub> ooi jAl- : Uoaxlo? *■»?• -vfaA *a»2, ©?! 
<£ 2i2 2at :»**&> ^W & JJ» v* ! ^ ^^ 
Jk-ox*? : v 30 ^. £» **' ^T? ^ "A *hf 2 ? ^^ ^ x ? 
:.o»2 oi.oa\ :asbl !ioa»\0r .J± ©ci Uai** i^-xao 
.objBUa :2$«*a 2a»oi osao ..o<r,x35 jijcsp o\a*o 
'jbpio :2aoi? '"^©V, r^ i >*^ 1fc^*- ? ? .^OV*? 3 
.:»»? 2JS^» <fci ©©« ^*»© ivoovi'fa A';'^ 
o^Io OO&iO :^a*iib0 3 ©1*30X3 ^i*»2 *«3 ^^fl^lo 
-.ifccuois r >»io *•*£ ,x? ^xa^^^J^o 22»*3»i v oi«Jf .IV^Ao* ooolo jCDoru^ori „ia> 264 

?^o .^fio'ieAa ^: : i^oifl 303*0 .-ao A 3u-o 

A«i3 SOi-© .^ix ,Ax? ii'i*.: At'i3o : . *ioo r L> 
^disxi? : &Aa a?i.o -^uA ^ocn v oi\.Bi>jLi :J*»»2 
&odg »3i»o ■ <; '.'^\ Inijo ?o^>o .yj'ai.0 ^ix y*<ro 
f?oi.o :tx*A> &&&«» ■»»>»? .( (,, V ^AVi^o) r »*A 
^»i ^ija ( ' "' ; V is^As.) jaaa-o .ia'iob T.'anj, ^Aiv cto 

^Als^is A :?\\4aop *As iskcuxA^ -rff^ 3 -^ 

J-Aao* ^3*> *?>o ■' v ;.\o*a»3) «sA :ia? ^ A*. 
.x>io .3? ]tti« r^c J&M ios-o -^'ijoao -i^o 
^A« . v ai -il» T*cra ^omM? : A«53:> 2*1* I 
t^A vie isai iu'3^3 -niao Aao : "iiA A saV 2a 2» 
-5» fl*» iiao : i»2 i*i*o A»x 39 r*> iCr ■,*r* i » 
: 'Lan A Ao tjoivao »ap A A.va A : 2iasA 07 
Ao .&»->*. 2,?w ^>i Ao : *Ao? <^2 ****»»? : .? i * 
;i<T3 ..o-oiiA -^:ao .Am <^i soa-ls 2i2 -iatap 
ill A Ul? : U»o': ^30 ^LaY>\ baa A: iA^ 
-is*:o :;i<M»sXer iiJto .A*'S9 ^Acr 33.^2? iii 
tOj&a&i ^aoo* ^Sasi (4) ;»> -CA20 oA oxufllo .IiaooI 

.2i"2so ^Aor cA 283 ■7\,Ao. craoio jaocuboa -aao &2 ilia; 2*2 Mpi £ j&jL :3i\? ATr-j-tto Sy. m a 
^Aao ;.\:<s -liakS .\o 2*W AJsjcu* 2i2 'A^ 
■kxai-kab; .XUjqo .2*iais3 J^A c^-mo : jj&uc £9 
v ai2 >i>-o : v cul -cwxo :oa ooo- ^uJaa ^'oAl 

ioa~: s2 A.3 i*\ *a&i ! :bi\i, v octuJs.: 2*i*i : acw 
^V?o .Q-X- As 2'^ai v ocrA Q-a.\x;o : ^aA: Ai, 

V,** aa*. jioao^o? ^? fcoj .laajJio 2A*flK -o&ia 
\<A-o : ^cAis liiiA. IaoA .3ja> : <^ 2*2 aasia 
2*\3i IzJk Ji'fcas v «i*2 (V'ao^o) .^xapo }Ay oja 

aa>o .^Aiap A ^obiXi? iA luaoA .^oopd* 
An ;ooi ^.1 Ao : 2ia©\, crS i»Jb ^2 iiaxA cr 
:UL.eA i»2*? 2i<»Aw >a3o .r>..T» As; ,\i_ ? 
:opAs , 'i . \ , ra A^o -2>ijA> <fc*2 iilss Jooi >?**? 
ia»2 13.3J3 ^>tr .2*LcA ■naoo iaol*? ojitai Ao 
A 2a*jAb ^.2 2*2so ?^-^? isii —■>»y : JfUttS 
is>2 .TJJUoa -X&lao A aa»Vcr iA li<r V ^aiAo 
ask. Ulo :&j ^a ? paap 2A^, A aofliJ : 2*Lfl 
"-tfiJii^sp ^fc as*. :2a*cA 2*aa\. a»2o .$S 2*2 
A a* :(' '"?;*.»•) llsa v 00 ^ J'A* J*£ 2ow? 
i\-J>o. aaelo jtoodooa «iao 262 ^4? ^V* : ^» -*» *S 2is :o£ i»:o 2au3 ? 
i*xe flpxa :2^aao> ^axait, 2i^ox oi 2axi ^ 

ojXMoa a: :iio jii y& s'^^,3 ^ ^^^ 

: *.W 5^ »»J* £? oi&oitt ji; aiio : lio»V.<ra 
\jL oo.>o .o& .\ii ii: ? ©^ AAa ti\ juou £o 
.2*^3* I^ioJ ^p 6& 2*2 J*V»° : £»:,» cvA^ jU 
wiu <£ lis :o£ as>2, joatubao iiaoi^ op r >cr 
**•**> ***W -H= &ff •f^ffPfk &£? :^V» 
:2iof^o 2*.<&g? ^»;«^ :oj»£ i»9^r wtf© -&&io 

yOiw OOOI aS*S30 .yfcM 5^10 £ad^ JfcJ* £ ? 
..3^ 2o£j ^ oi- ? « :i3-»i J^CJ 0007 x ;";?■$ 

^2, o*j^io :Ucaa\07 xttfl &i£ i& ^>« 

iii bI» ? :, ? euAa x»2, £l» 2 ? w j^; ifojSii 

2*9? &.£ bins? g ;i Z 2 ^i l% 4s4*$ 2^^ 
2^© ;«ub ? 2su.a ©2 :o£ i»: tf^ r? ^ .^i 


261 1 y A iv. cnaoio joan»iot> -iso :Ax oJk3jk£ ^oius tnsoaSo ^-x?? ejseoA? 
-i» isii -!**>»? &03« &*.? J**^ -*>*• °Vr(« 

: ZxOhfiO *33 tiYV* \\v n ^*3X-3 ^\.» -.»> 33*i 

iis^JS v aiV^ "-^ °W v?** 7 ^."W V?*^ 
as -^m-?? J^ -»> ?#*" *^° '"-*?**'?»? v**^ ^k\.» .^sexa ;»i»3 ^V"*" 5f+ ,*.oS-. JSa^iOv JsAjoI UsixS : ;A\. : ct£ iwoio l^tal Ss&S oj*»oi> 

:;»i.i^ <^> $><*<> UcuA cf <£ lie V J? : <^ **?? 
;>W \ •ja.b ls«ooro :U.i~ &?© &^>~? ^? -wa*ii- 

.l\,Ao. cr^lo joaCLaoO *.iso 260 *=*•*>»? $*: : A ^K^vfti) >v^? v° :ia0Qf A ^p? 

lias ^.2 ^JCliivS 'Ay JSWkiAy? :^31 O.VVHfyf 

^ oauiri? ;crAj io^a? : ^ isij ,<&Av» ^3 ivii 

. v ok»^*» Ao :A oo . 'U pXl :aapl 2ioaa\pj <^o*A 
iA, Isil .yoxl iL £ t .a vxoao :i»2 liai* iAi^ 
1=1*1? ^*A -o? : c;A\jp 2lai iaola eer ^»*-* 
;^flaia :iab: jiaooXor ."J&m Ib-i»o :&&g :AA 
V;.vo» U^o i& 2*a*A .<*: 2io JiaJ :&ts 
:i*3iai: Af*$:> 2?c&3 cuisJo :2io»\cn iOSo 
Jiai? :>a3*> .23ai ^i ooois bo>^- .ail a. is bio 
**?<&* ^o&> :UaaAcr x»io <tjoA IXaio :<A .booty 
3—o :op«-3 ai-ozxH ^?a£Sa; ^oisp :«<roi*Vj *v.«^h 
.030^. U^cr ao.\ cnsoAo .ojAs o*»cafl I?o3a 
2a2a v*mo : . ooibem* &iuo : .bonMcax» xtJ^s 
*S<r %oop Okiota aao -,o>vaaai Noacro :.octiA:> 
¥&}c\ y*$*m -i-*x»i c»»ia oioo ocvxa : laoSa 
: A«i£J v ocra oaoi: : iso'i licoaXo? .Jm.vwS a-ai 
v ociAi» lil J J - r »op ii. : 2'xjoi JkcA v eu2 cAaolo .(.* .«! 4Ml) ( J ) .(-I -V, .^Unu.) (') .& (■) 259 .«\.Ao* TOoIo J5OCU30CI w»» .^oii Uop M ag^ -wo.*-:? M»tM«a4? : J»~? A» 

-ixa^o :oi jit :o^3y ^*: liojx&So < rt?*\ .ioflo 

Ai^Kl. : iap'i? 2»oa <ap lie ly -^ &? <%»* ^i*. 

^spo ->am afi :JsA.? Jior 2s»b Xy» : ; y.^o* 

<o Jsai .+**»? ;xo \ \ ^3 as a*V Ipou : IhSja 

r ? ocr iJsbsJMMpo »*^L.3 :Ja& lt h«fr*fl ix^ 

-^iO- -SAip ajuo :^isi fo-b-A ,.>i*\i jpa 

aaiaS : -is .A isp; : oiaaS iossio ;\Aa* *ii,o 

bap2o ^y tf* t |*j i\xo 2o#2 & Ao : fcii \^b 

*-**» A.©ju? \yai . „»; wAj*ao saikoi & : opo'S 

UpaS ^zS'iti : ieuisi. jxiba ^Axi? :iii>*» ^ j^i 

pap v an3^? ^o iso^ iiajr : bap"2 iiasoXw .2i»a 

ojS b»2o jooxuiaa ^ao\. lii, ^l*** ?^Vv 

&L.JS \o*xS -^ **i &■*? yf^oi iL :2i©»Xo& 

▲.OX* ,\<A : ^ » ; >Aio > 2^, y*? y£oi .yS ^Aaoao 

:Usb*)e i~ \y oJsJ :*»; iioaaip? .^ ^i»#m ?-*--»-» 

^oj.aL-13 owaio :J^La ^2, ft\,o\„o ^2. aotwxo 

2i>o .Jilbs oiiifloS <^2 ^oj^ 0^0 ,(f)1a&$ 9 

t* •*»;. *•*? **■*$ ^iap ^L- : b»2» 2ii^ .^Aa. triolo joatLaoO M a» 266 ^ ■r)** i£ *»*? *4^* %>»*? ^?^ £b r? 2*2, 
*$ ^soIb? ^Aor ^m &j : Awa& ? j^j ;^ ^ 

-ow<w^saa ? J*«»\erj locn aitS :^Aw 4^ aa ^^ 
*?>*^ ??o .2xi» 2ms w ^oanfiaao :2*£o\S 
2o£i *& 2*txS -ojoui. iisc^ jSfc : op o^cr 
-afti c&a pi, P>i&i <£ ii; j ? oi :i»2o && 
J*.«A 5 jo}! : »&£9 Xio ^ «»32o 4,0'^e A\a p 
: -xaoi .S^io ^voo «±)oi£ iZaox £ ...«XV:.^\ 
^ :-ojoi»;TOa> i^i : ^ji £ ? j^ ^ 0fc ^j 

.0?fco^9 -op; ^.\: Ao :jAoi Ai, 2**A -woawoo 
: oji^ia &»**> *A , p^fcfc 2i*»\w ft, aao 
V^^ °S»£ oji©&*i? >43o .Jiff! a»b»\ap Ao 
-?o2o ^w «&aa :c£ i»2o Jicaol^ gfc ;|^ >? ao 
fc.i>e> 2^ ? S fci*2 f^o^ ^ '-oj -2?£i *U? 
^k?? :2i<m^o7 >a3© .^ias o^os ^ ^ rj , ? 357 .IJyAa* craoio joatubofl u us ■a>\.>3 oA issl X3A lAi^. &&? : iOg?ifti"i ^i»* 

we>4* : J»*?? J**? p,?* 5=*o J*^ J^ v? ?? 

^ -aAx :o^ -co;o li.i.o : croi~3 3~£3co J 13 b lio 
IsAx 2omi .A*. : iaoio !**ȣ ^.a Ixi- .^.a lA\ 
: IriXs iapl? Av» -!a&x I?oj* £ ^? ^Ai» : ^?*Sao 
A a» :3»i iu? -2*i» iaol :2**x& ;»\t .sA? 

u>i ;A\ v^A»\s vA usao «£ k.ax :<* sJt^|kxg 

cA iat>2 r 3 ^aaoXw .<£ ill :ix, Ajo? lUftvn 
Ul u-\jofo : 07S iaoio :A\ lii. V lAiy <£9X ai» 

o^po»V3oa Isjxob Aaau? opt iicnbo ^«: A isamx? 

aA ralo UasAer ixx .^iaxl jlacas j&aQLbatt 
soaacA frai «,33l»o .2cAA —sbo A JD^^isI 
ia»\xo : 2e$ia ;i»&M3 <A 2*2 iai»o : jsAaoBM 
Zua'.S iqcrivo :22AjC3 I&isaop Zaeris 2aA» ^so JSii 
*iao ^ 2x3; : oA i»2o A3o\ ^3 2ia* .2jjAjoA 
^Le»o <^-?<xa : ^.VinVyB ou^o*naoo 2i\jaa cr^tiaann 
ioA;? oj^3<ro»? ^S ivM-O? '-t?^fV* 2iaaA <ya\. 
2a*2 :aA iao2o Ua^ilcn ;o„ .*??♦>> 3<u .Vsbxa 
^30 ol .5^02 ^po fcODl £9 V^Aor A iaolifo i«iAj 
2i*a.a i*JO« :oA xiaj, 1***** J*^i VV** O'- 31 * 2 ) "** 2 '? nt .^Aa. caolo jsaflLioa ^i» 256 jAi^, v o^ruo :^»Ad -^f,?^ ? o^box^ bis ::ovn\ 
po ooAo .^iao oiof? i»u? -.soAs ^ix isiijs u 
^3 ooi»: —<AfU eA :iajo tr.aaoS ^^ "**4*? 
yoouis*:? i»;* crJ\o\ f s<bo :u-i.\ai lttfla.50 7?V\,> 
**? ^ : v ocr ^ oaaV 3 V 00 " ^ °^° *** :Jo&i 

.iii (T«4^*) -o£i ili*^ 

:c&a ^SJO^ ^oioA £ ixx JJotobs lub ->-«! 
i*jo .eajS oocr Js*2s liii .eo^s ^ \ , y :euAx2 

** y' l '^vN v?** °**i> *•#? 2 ?°j 2^? :-oooi3 «o>9 

cu'iox £9 i:A r ? oocr attii .Jjuba 0J&\-a 
;o<7! jus. 2aJ &boa^ : jixob? JyrirtY) #La»i; 
: jocAcvUo j©ob\il «,bao3 opax \i, y"\» ^s 

:A\ liars itoiar Ixi: v ocr^ oisjlo -*»is? lxi& 
oer cr'iao .^i- ^J>JS x*„3 : u cno£u2 ^ix ftAiS 33 
I ^i» v oa£l; ^p oj»iy23 : ft . '\ , r» aa Ift^dai Jo>3 
axiaae r >w .^ .\.\I xoii. lilb? -crio-cA ^> ? 
xb ii*b .\o^ «oia*ftvi© : ?AyS -a-oa^I ^Saoba 235 .;\,Ao* oisoia dfeoCLaatJ wiso jASojip© :vJf?» e&aA lSs r as wJt'i-a jisiSii laws 

r a »c»6iii£>iA: . v qi: jiai i^ps : r '<7iSi \> ,00^ 
v^u-iso ia»i ^»e ^3.si 2L2 ^0 V^ai- -k»; ;Li ^» 

.MUOio ;io^-OJ3a *4^ ^.? 4«ftt» ?*A»X iiS-lo 

U; ovix'S ^Ott :.\?\,.\: ( ' : ^->ojo>3 Jafcis :2jUi^ 
bocro\ yseo :jsariti.\,\niata isia .os£L2 .****,?»? 
;mSla oi&aA&S&aaao :«M3aJy 5^»o .J{sJ 2aJs*»b la a 
opu: ;b»2 ii*a .2*2 iswa ^so?J3 ;cro :i^Ai ^'*«23 

^020 .\ J^e : ic&A -~??° -3oioo : ■. ,ytrnr ^.2 
&jJ\<paa : i>i»2o .^aoiy «cj isii. .2xa J^oao 
:-A Aai cuatea 2aooL jior Jux \x ^aal -Jk*2 
-o- lao; ^aA «a\ :i»i 2ilb .2a2 jlxd^P JVA*** 

-iAi. yOJSUa Blfl liofiiS u*330 ^30iJ30 :2ai\*Sob 

$3 00112 i^Asjc&iva Jm2 2i*Na.b :ji»i©*o 2j.^o2 

.(IsaUiia V^&ittl?) (') 
i\-Ja* u-ielo joattoae -Sao 254 

.(In iv -v^*^ 304 ?* *4* 

\Lo : ?v\ ft»3a .ii, ^033 .0*07 Cooi^ Jot* 

JJK«Sa2 .?wtty> A.ax* .iisoj oi'mj ^30*9^93 .-Vl 
: ^yAou Jocr rata? : r '.oiCU ^xsoa loci X,2 ^3 

ifcam Jow iaaso iia&Acr ^ gaosaiea^i ..\octj 
*&-?» Jaaoi^ A«2 Anflo/yi a ^jo :e'or iSxis 
«rca\i3 locr ^assoo : Xocr 6j»**2 ^iac^a J3J 
^e r s ,-ki: -H-soo? -eroaaLi^ join ...rvapa JaJ *•» 0) .(N. B. .£at> : v ftj«X4) (') 253 • ** ! «cnoi30 .too * r *\<i -iM :2^ia £a«a3 ^2, otooo :ixTaB? ^ba^ai^ ^2, 
v o^Ai. v oi3 S :^9o ? -» ji^s *js»j ? ^aa^M aa 
v oer^oao«D ? ^iio? ;ix Aaa ^Wuo aa :2307A ^a 

v oci,io\;? ItaSaaa :&3 ^aaaio 2l5L»eat oicr 

2*<k| -£*, ^4^i M*«&j ^or? :*&& &>& 

?**»? *****? ^aor ^aiia .*waia jooV&^o^o 
^cr.so^,. 4^2 .liuju icruaaaiA ^o*: 2imo :.6op aaos 
:o.\xi ^sai ? ^ .lo^Si £g 4^3 £V2jt« 

o£? .2^xw A,©*, ^ooiSo ^2© ^i ? „e»ro!»-"a30 
&?©*© 2>a.;© ^Loiucfc tboa? Z-olAo «or©3jS© 
:,-sAL ^<AL ? 2*33 ^oo&as :2»a»©30 ZAsiVtoo 

.^2 :2L»2 Usax cjA© .„©7©b r ?Aoo • lpCfSO U0TC&3O Jin \.fl\g ^Jag 253 &>ga oAsoiotlo ^bcrisiai <*Axi :o Ag ? Jia-io 

fc*? ^x? ^A» & : ^ £$*, r? ^ ^ 
•**V? «"» ©*k? *?<* aa* ,?a :JxU> ^Iao*is 

:&ii ^i UfaAUJIo s^j! aaii r? aa ..•*,; 
yooj.^.1? -.^oaiLiL yoabsS ^i j^j &.oto Jawk 
yoojsi? iii^tto &3la : «*. aao .Jaa Jsia ooo) 
oow ^oovV &?<* £* : *^*"2 &??&?: -W 6&a 

Jii^xa? £5 cuxsxiso ftp aa? jiaJ :2>e\ \i ? ?*\ t v 
iaua? Jaoaa ^3^ aao .cro\o 4**4^ igoajuaaer 
v «ojia J*ia .c^ ? ^^ *4* :-wo£fc ail 

^oojia oxa :£sa : ? £ Jfcaoaw*, oi-a :efff w a,a«a 
a*aio ^*-?o eoa : ^aa>; aa ^Lttk jiujb 2a£ai 
Jor 6&a ^so ^ otos ^a<7? ? ijj\»'fc£ ^orojSi 251 .2 scrub wcrfcuao .00 ?J^3 «>» ;»ia jtsouuaas .2o .jLXo&*o &«©S© J^ft»^si» 
aa *»A .oatuo : 2ii.n v oocnj Jikoioji? «J 
.&£*»» ^»cjSa ^ap «ai ^oij a«o£ :^ r »erii-ftop 

.Joji^-? liitioa: ^»«'i3 -»*> v©*^ £* ^f^f *? 

:«,»vaiM«i» ?on2.\ -*» :?m 4i« .&»»>** -•* "?° 
. V 9»wt»isfta $£p| 1^2, i^axiflNi £ 23X- ^p ^o*?K? 
v oc& 2is2 &D :l»*i»? -er?ax.:kfl aA<j iiaeri ?i»o 

ipcri* u&or .&©.«? iy^*4 <b*t<W **$h &** ^p 

Ja'io-i 2*<u©io :^ois*oej ix&is V^Sislp ^ap 
aSsJtio : IxSsa o.\ : v ois»*fi>o y©SM*\ ;;Aoo 

ftiNii^S Jibf? i r A cr ^ X P ^-? •* Ss 9?* :j 1 ^»'^= k 
v q»xd3.v^o :. oftol*. v iAv ?AiV> 2*« i^iiutto 

v ocni3i o30j- ^£>»o :Jo&23 o«oao ag* : i*?©^ 
: 2acu3 o\£a joc>i»33cr3 ciAaJSoS ^»i **? _ii .23 au 

.Jiscot? ^woixJs vr .nTCBo ^>»»aoo 0001 *•,?©» ,2acv6~ wWCttSo jCDOi*n\3 -b» 260 C) 2ao*.V aX«*2o :xb5 ^a-C! . v oer£ aia* Ua»? 

:2AJ^ao Jj»*opob 2£Jm» 2»a osi»X2e r ,? <»V? 3 
C^aoika ^»jN» ,*? JfcW 2?cw& yOiZ ^ot-i? 
Ck^lio t^oij v <*»bia yOiJL oJs*2 aao .2xli> 2aJU 
^o^Li- cSjso .>c^^ 2&0fc* tfkb. Iaa ftVyft > n <s» 
&l>i ;*»» : v iilo ^SgM 3A siiaxS vocjo-l o\.s3o 
:»-. ^»a :axoa \aa &0330 JJsa^? *o&2 :2iiA*». 
2aaSaxS £ k.oai 2'i.g3 V,^ - ^ ^? ^S* ^° 
v iso^ 5 >i3» :<£» ^Lia ;$awe ^V»? 2*.oaw»a Jaw 

:2a-a2 V V^ ^ **ft?? : ^* J Fi! \**°*?° V^°^<C 
£S\ &Sk ?ii»o : ^id ^ooj^a pi? t^iSM 

,>«i)yi ^i*,?oa> so :iik»issA 2,3 W i3Q»b :^ id2o 3B| 

^a off .2ao* *» ***« : i&iuaso &•» $*2 ^A*bo 
^ 33?**?? ^Aa? :^A^ iiafb^ :.aer £2 :J«o 
ioas a6 2*oifc -.2o£i &s« ^apai* ^*? *§*• 
wA looiis 2i-a2j30 :2iaaX3a ft».g. 3 . \Yn Jfco&*x.o ft 249 .2aerjjB> -PT<ii30 jooa»fl^3 ^iso loaiS l A Jsp ^ii. aao .lisoat j9: \i, :2aais&S lai 
:opfti» J^i- ^© :jt>\,\\,a\ftil ojiae ^gi v oV ftfr 
iSa : 2a\ao ;i-o v.1^^ r ? aa .iiA oA k x£ £2 

aa 2i» \>? -.avap ^a? :-oi*aO aai :o?Aii, Ai, 
J~ba oioo \x L^ :cnA isocr &3a 1.307 2>>cua« 
orMiia &4* \\jo N»2a**4o zio&iS &?©*o 
:2a\sp :lil iu^.s^jsoI o^ aabz r a.<r .^otcibbo 
\> -ii?o;o A ~«~^2a e'ot :.*aoailo -aso 7*-«~A 
-..S^i3 J!t ^ao JlUx ■a r ii 2307O :Ai- ^Jsia aducu 
:is-ai 2o£i :&?ofca ^ia? 2i; J>nti ©e£ :-iiSo 
.Ja2 „nT » o^ }o\i j^ ? o :2a.a2bo 2^oxa 2>oaL 
Aap^io ;;s*}3aoa ioa-Js2 :jq> 01*3301 iw ^<j. ^ 
lojfcoiM ,*> 2S*ju ©rkai: aaa :,»a9o .233 liVoa 
Jiaora :*0?ai3o ciWsii ai, „crosoxa ^ocu XIsx^o 
"A l»~o : v ai2 j; r ; 2». irVro aao . v ai2 .oaio oi\i 
v o\ii3 aXlfl : J» . f a o a cisoisaucr ^aa v ocr.Soifl\«.Siap 
2lai . ocnAi. 33*043 ar£ : oivi. aao -■'vtVittA 
■■yoaa a-o .ocr^a-S !^aoo >&3>*9 ioa aao .l^u*.a 
jaaii? ^3«ro : ^oifc^&Ya <^2 fiwfc^ oata £ai 
a<xAa olsa :lioa\ Jaiao &. ^.a aa . v oua\jaj2 £j 
£2o &2 : Jv A -wao J07 J*,©^, v <icj^ ivaattisl A 
ropt&ia iocn a»a»>oc : v oot»aa ^oe ojii *iaii 


.iacruo uorcuso JOO>a\3 i*3tt 248 

fAo? 0001 r <u. ^B ^ a v ooi^ x3.\fi>*o ^.i 

:^*.o3JtX .oopood *A» sao Jfj&M JsoSb tfaV i*Ji 
6&aa \.trh &v 3\. <*a ,ai -:?>~3 0001 r owe is 
o^cnso oxiaM <r.\a\~. .o<Aa r 3y.ajis ia :or^*ij3o 

\i, :a^aS-~ .OoAii 230030 J33 232*. ,-> i3Li. 

ni oar ^2 si :*enS: cjsai. iAtob &5 2*3o»3»>, Is: 
Xi- 2<Ai &? H»3aa3o -.^aoxw^coo ootr ^.xi trJsisii 
O3*.o Jtia ^3 »a .pen 3*iab v oc7uo6o .ootiw^x 

:03J3 £0 VD . \ , \\ ,b\<a; «,o3«W3 "D3J3 3 r ? «\ 

:«VtX30 2o0] Ak-3 ocr : JOcu-ipcr ejS3S3 :er34o 
^o ^3(r 39 .^<770.»3»a3 jcooj-ii\.p qty i*iw 
oftSb :jooi.33cr fcoS >i»o :;d3J3 ^30 Jta*^\,i\j(a; 
&au o V-i BO :„cnc\iao ^aocr'33 li^i, &*2 O^aaCt^ 
>a ilsis iioufcj ^er n\ , td o .csai. JsJo *33 >uo 
2ijx jboi.33(n ,3aA-o .cr.Noito srjsoaa*^ \i. oAi\j 247 .2?coo uoiaiso jtao>.n\3 ^330 sisa ^gos :^m t »oai ^33jo ly*l $p .oyuiyA J^lao ^0 
-iii 2,33-^i 213333 3 ;Jsof>\:a : 2.1x3 U*op ojS.3 2ic* 

■ you-.uz J&.o l*±\S v di2 «3fl :-330 ixcrro ^33^ 
.IsauA ooc ^a£s39 ^3 ^Aco 
4^-o Aw J'n'AA v ai2 2iko ,m>.\\v v 3\ g m^ ^uor 
007 ow 2i»o *? ^ooj.is.2 2s»j ^00 V^oaI ^io» :^o 0-1433 
3^3 00c ^*<^a a.33 <-? t^kiCr Vl33*^ ooer ^aioos 
Cb^S^I ;*,o~- ^393 :,ooAo 06 «m\? 239 ^3. :3fS3 

: r >*07 I'VuVV i ^30 >33X 33 ^3 OCT .&3J33 O*33^20 

.wOioia ^oii ^Qicrp 6^23*333 4»bo6a2o :330 3Js2o cro*. 

2*.2*la> 5 . ^ vw 3 :^6ojj»2 313. ^ooicai J001 ^0730 
^ooooqS ooer ^Oxuoe : v Ocr^3 000- r ttflS3oo ^30 ai 
iaua 0001 »*&. J^°,*-> ^ »* :,oo£i*i,© .ooAkoo 
JO.SO .;'i.3MO flxOO 23303 ^ ocucwon 2a3oio3» \v, 
A**>? : iiidu.330 2cr^A 2 t x«3 2 .6oj\a 000" mS3O£0 
lido :yOOiao*ftj( v ocn>*3 ^p v <a^: j^qjeo 3^io 
>^*o 2433. ^39 : 2'3-u. JscA v oi2 ouao v ai2 jiao 

2?3-i 2XW3 33 2l»©7« .^ .ii.sS 23333- ^tt 
-»>. ^330pdO0O OOCT ^OVSOX :23— 32 OOC ^33£X3iS3p 
:2<7^2 .O0i.\o!> 33X33 <s»AW\33 'So &J3 2*O0303.\ 

i Jiw ooer ^3*07 is liacno .2'sL. >>oS v cu2 tttao .laouD ^moiab jooajAa „aso 246 oc73 :(? (,) jwiiao*j(j) 2aajA cuix? ■3i»? ^,3 iiiooo 

ooo ^i-a* aa Uo La2 .locr -troiw t S jfa\a jjmo 
ovioJs ^p? : A».\A ;»ix v om*k,: 2~23 isa-A 
2»a»3 ooc .oovk.2 2^2a 2aa-A oa*aoi»ac2 2x*xa ems 
crisaauiy. 2sA:>3 :^2ao .3fl*v «a» 2scro . A»^2? 
.tAsatSl *?xlA v <xaAia :.ocA Maa 2***x»3 
: 3»2 39 jo>x\.oo: (V'OTXa^) ^ ^,3 ao.v 
Aia jSl .^M^fco (V 1 ^*,) £ r Sm Ai? &La 
:.6oi»?ft<a Jui. (a**, aaa :.oA 2i2 a»2a inaas -axio 
Js&ioo ^30^.1 3-Ao : lamia oria^a Mai a*, aa 
aao :aaa-2 2ia«2 ocAa io.Sc : 2ixJ iaoa, lima 
Joi oj2\vi ma i*2 32*. aa :.Vy>j lamia mfisa,gaS 
JS >o^cn : k cua3*>2 aaoi>.!a muo ^»o aao .<r\aio 
^Acnao 2a'mi cap A*aaa- aao .2*a~2 om JSoA \>aao 
»<7ToAi» A3a :oa 2i2 i>L aa poX :<x*,oa ^t2a 2i2 
£ jaaaoo :X^A-.2o .\aoo .jsaai© n3juo 232a 
Ai. cxai.23 >A uisil 2a»2 p-I iam Jssio .fioisoJ 
lisa* r ^»3 ^om-aNa ISvoaeo li^oi fr-»- -i^o? i^Am 
nam :m\ Jsaaelo orfcisii -va^-2 aoXo Hsai- ^Am 
.32 ~a j (aaa om :Ujm? liJba mV**. Ai. ^4lhi A 


245 .::>oio -crooao jB>oa*tt^ «iao 

-aw?? erjSi £aa ousaoiS ^ .aio :*erea>0 ;i.i»o 
o2 :o?ioS i»: :«,■« lfcxiie J&£* 3*tta& »a 

ot*»©*J «ftal 2jo>? 007 JkJ 2il :&x\± iikitai 
l**?=>o :?flo boose . jcuM^jooI £ia ocr jooxjAs 
,**■ \0»I»?*» l**i^» $&*?? ■» a #>»o a$ ;oer .nxi» 
oAa \At» ^a aa .0001 ^.a-J 12^» iii*. :?M ; \x 

=«*** .?? 1 >> **S lj&*i 0001 aioa ^oift^iL (? ^) 
ojsAae&i ;^l ? em :&i Ic&ia ojSa ?---tv «£ *.3e» 
lio : M eroAVi ^A*afco \aA i=»o» l^S? eor :2iti\*»a 
Uooia fcaci\ ^90 JUomo z up y asiip!»a ,\a ^isep 
-«tlS ^ia? ^A ^xa \ck ^ae .3«ojuoo 

^07? :d£ isoi -iivisap aa ^a eey ^^lia ^eal 2aJ 
•V*** .??«* J***i? = «& ^ko .ooot 2fcol!o &aoi 
^iaaiso ;. ;. va S <A tea* :iM :o& 2aioi -a ^ 
^ i«V»o :*§**> ^oieawjb 2i s ^a jiaJa .la^ 

;?oi AsJi.4si i^jl Aatai aaa .^i <r adu ejiseiu^a 

J07 &Jja li: JaftJ , ? a Aift^a : «iao <£ ^ .s fc \ 
•?« •&? 2*4? r?** fo'Vfr fcAStf :feodf JaV»? 
^>" !?,*4 *****»? *?w ffiV? : AV° JSe^ oiso 


.Isovti -ereuao gooa fc p\S «»sb 244 6&aio .2io*AU3 Mi? a*fc*»> eni-soxo zero ^a»cro 
*o*4a : ^oyiUa ^?JsSo :&ax £•$ Jig «X*2a oifcfciiS 

-iaaS tf^tt? Jfccuadfcaao $£» 2aio*a A :2&£ 
.Jior 2is4s2\ *ii£sJo wi'iaso :2iaaaa 007 2aAttai 
-Mia &? :^i\pi 0073 2^je* A ? ew? (i^jLj) 
£» JKiia.s;? ^soo :A ,^om; 2i**i 2&^ £0 007 
liodfeox 3^3 iSl .2i»aA 2j»99*o r v*A<^ \y 3 

-fuo o.Ml ^07 v i ..\aV ixcnj ^»>X 2wt»> 

«i^a .-i^>o; -.jjxf^aoi sip oor jgoxjAq 
(t< 4) *.fcp?) ^o> lioSJ i^ :^a ^ ? gggj }&»,£ 
.2*2 ^-ioioupo ji2 2lui :2aI lL> 
Js^es ofisSsii £p 4>*^ao2 amje ^Ae> r? >i 
-^<Aa^ ^J 4>>»*Aj| cjS »\3t7Ui ^©7 ;*o7ett&£ 
21^039 acw&i 9*33 W 07 :oA o* .sia cr«iy2 -C r3 Jk.a*o 
^o>NaX 3a :ol-o m JmO oro 070X0 .ouao isxifl^: 
: 07*3*0* otS ferfdfcfc ^0 Ifcox: -oj^d ? i As £» 
Jlatd Iaouoi ^ocnia? 243070* \x &aLo *Q 2x- 243 .12CW3 M oTovao jojo ^ f Jt\«* .jkfin c&So-lslo zep&a ft.^il^.2 : 2i&2^ 2»aa.a .otxSx 

^3 mo -Ipy^S o>ao^2o cutis? iisa ^pp : J . ti! . ' . \vi 
.So?! fTuissap iy2i*iy iio .x-S a*, ooo- ^.rtftytt 
cnxAia Nocn ioLX->OjSO :.ora Jsow jLa^soo opLSa 
piui ioi? :Zsa ^ais yOo^is*! ^cuoi pa 2a 2a :2'aao2o 
:;^c»ffts 2ai :(V ' ] ^l) . ^JWo j6\ K 6o&o ,00702 li o «^3 
Jot -A Js\a jo.Vo -23a^S cuiisa . bcjJs*2 (^-^oicna ) 
:2oon uffroi-2 x^^yoi (V ^bcno?:? ) :oxao2a 

■so* a- sip .3'i'V^n v ocj3 Isoei ;La;sapo : op^ta 

2ii»2 2^3 aao : jqA^^V^ ^>° ^^ft° jifJ 
: «fS*2 2*»ber'aa 2i-a 2 ,ao 2i2 : «aflb <px> 2*ia : <rA 
.wfcfrj^ l o3A»i, (^"-lAao:) &i :£bo£ fcdfcxfto 
iisois2 li-aoioap *4ai seija Jsoo! 2iL»o xi»2 ^Aot ia 
-iae^a 2sS~a : m*2 Jsi.a* aao -2i^3 073 ftw2a 

:-aa» ^iap 2*1 2*^3 : 2a»2 ai ^cnoaoxo 90 & -s^U 
wiaa ftii Aaai Js-2-1** 39 £2 .«t*»so2 A> Aa>> £ 
.i-aoail ^La ;j\,tt\<irt \>- ■j-iaoi :2tVoa £a 

jp;\\\i>V)ft>jt o.VaI? :<^Ax jsacuttl -aao 2ijja \\ft it.- .^iXioi (♦) .^m 0) . v d»fr (•) x i (') .Iscrub ..o-ojjo J6>b> f a^5 *,>» 242 \Afl iiod ..is-3 ju aniio :lAAa <Aax Ja&So 
2a»& 2ii J^> 'So :l!&& anioo ^3*A oViaar 
& :;i!S: <*> ^ittia ,-a ab .. aSflia oom ^3&^Aop 
.isi3 laxa ^30 Xi^so ;i: b-a* &o :^p2. ^spb. ivASa 
<A<7pob :ioc S-3? Ao !*«& Jb<7i ^y\. ib . OdJ *A: 
:i r ibciA ^sp »o A^apo 3a ab Udo;3 Zoo- 
3Qi,*3 *~S ^\ ab i^-9 :iacji sAo A&, ^imt A 
^ap ;*■>! ios :aavi Aa <^<*b Si.o .a-is^lo *ua 
oooi — ibs ^a J^oi-'i -ib n jA ^Aaolo „i < \\ v ..o *.;>.ocr 
b,i>s *b| C^ifis JO.330 .erjso -ao*ii-Io anil :*ao^ 
-ai >\yr> aoLa-. aoAv l^o .iyaaNi S*bi dia : *ii 
ocr &sax ^.a ^Abj ab .^aii loot jiaoa IumJ Vywo 
abo .-noo 3cao A* ^30 croi<. :<3*xjba ben ^p A\,S 
•die : Js«2 $Q»i :i»«3raaa o&— . ^»J -.o-iiscA iaql 2aa 
^Abr r cA:A U: Ai J-ii .a/aois^o *u2aoojb bA„ 
Ai. -al jnii aba :;i: a, b* a: A: .-aoajs Js^io 
jnv. ^ap wtiAi 2b 2a A 42o : «,ab&ia ^Scro Ibcni 
ojapofi ,.apa :A ooer ^»aabl aoois ^Abro .^i&b^o 
:(T<")$»3*i?) fcdpp ^p ^a ^2 -fl^o H^V J?l» 
.cnOXiO crjo£±.o .0JiM« A jo.\ 
Akiiaotialo :2axA ^lisaoa *bopoi iKiaox ^Abj abo 241 

*3*9* .^soo<773i ii.Si\ v oc7iio^ -doSiso : evds.1 
l^Sio zjLasbeia? lab- ^ 2jL«JKioo & xb J07 &ia 

^Aor ^bojoJs .sla liaJ : lojSis ^MJtoa o)ft»cdui^ 
aa iftoei ^aoja to \ \ \, ^ rol ^bab l'i*fla lyA*. 

^0*0) jiio „,0J JtS 3A .OJ3 01XO ^OIPJ <A»2 :.OOT3M3 

i**» evbiatdi 000- r xAi ^*ab> yOeroai *Ao 

^b :a<7rio laj*. *,& v< ii2 aiao 2ifc)b : ^o^li 

.2*<ni: Jxbibo&ao 

v Io : oocr fAb $* ^s ? ^j £2 : 0001 yOa^l 

..bcnXoA^, ^cel\L 1?**S ^Om3o ooc wiSLab firum 

Xeei 2a»J ^o v oowo2 .^oojlojaiA ^bij; <&&* "P.**? 

-3i? iii d-bl uia; :^ :j\^b bb£ j^a bb» 

0)b«Ma ■>£*&( M^sio :}ob; wor©i»2 ■' ft-V^V^V'T ;! 
*ii~2 x-o lil, JybojS ;bb) N*2 ^ja ^?&b -.Noec 
■«?\£ «••» Jobj i-Sa* icri^jo ;ocr jBooojoo iJ&M 


.330 240 — iioiia AoA inso :laoia .ail isolo vai.o ji»o 
v ooa is-i? 233 007 :Seni 3330 ?»>** A**© v °« 
aiL.3 3>ao .' ' V^oabp! 2xBJ\3p3 007 : ;^obis;.3 
I'sAtiais o73ftJ a-j-ioxi :^Ao> 2fco3fc& v oa; isA o 
:<rxdo2o crji-o :ocA .32 At2o .oiJSJSiA oiikEUs ©07 
ear Joaia* .iNooj ouit*l 23^23 op oiWsij £2 33 
2oc- Aula 1*. jlaaia i\oX ftJl&ie :Js*» loo o&a» 
nA\.3o oa <tA *»3i.o :ctJsAjV ojJ&auBo . yoV <rA 
g%\w *iV2 iA 2&or .2323 23\io 6a ^ocr lst^o 
2*,odfca& oaiJN^ & Saa\S a 2*a*i :2c&23 oifccau^ 
^3 ^» -?o:i3N: ofaoX. ^303 3Na t » :233V 3 
lajsl 07JSJS«i 0733 -cr &AlA Ojiaio : jC3.^\joo2 
w»i.\.\io : M o? &3*B Ai. 23JU.3 oiwA 3Jl3o .&.00T 
ouvA . 3 .\oo- 2>23 3^3 V^y .,-aoo. *jA:sA bo3A. 

.J07 i*3J3 01,3030 0>J5>»3i33 

:.o^xyj(Do: U*A~~ *V ca * c, V A -? oiot: ? ••* 2o& i© 

of&Sai^o <rS -. 2?x*A v o.i: Jk.3o.io <su*b 2j-© 
Uiiao 3cift3j3 :26©i JbiaS )*»©t :»oicu3 ^.itAo 
©jWsii 01.3 .\ocr Jsisla «or &A ^jA A3. ojyvTy 
wis 2*30007*33 :JSocr 2*3*. aa ^070 .crA isocr ;iv\ao 
aoifl^s Xooi ?>V*> :^3333A v oi2 ©isA 0D&J 239 


V*^*^ .J ** s ftVA i»J :^*l v 3aM> &. a»o 

^p (,) ^oau"i^ yoaV.s*? iiaaoS Jooro . ( '^osua\ 

^yJkxo v o{r.\3oan3 ^aao? :?*nA»o ;y>.\v r? ooc 

ofcio : (,) ^ca*'>^b £~i a*iaJKj ^3 »a .^boTOt^a 
v <u* JA3 : v ai2 ;♦- Jiilio :,rn\^\ v m^ <r*>oS 
-- v ocTT.\»aa3 ^303 3 ^vi' i 'Si , ^i*. ^AoA r ? &• .jSLo 

t»3 33 .. cdaoftj, u oto3)iab aJaS :.bov33*« JAon/Sy^ 

v <Aso : v o<r\.3 > O Jt& ^ a l ^J3 ci\r»ao : . ocNoAaao 
^•3 iilS : Nobi Jopi? ;^aiX3A»33 ^u2 : Iser ^3 
.^Aai v ooc7ii opo>3 :oa ie.\*A v ooiou oj3ofti& 42s 
Jjia^ JO&i :;>.o\l*. oaJSixO o.^*\.x: -a xi 
*33«2o : v aii 4.33? »?>*-o v ociAi- Xlio -.JJiiairj? 
jLsi £9 oVi\a IfcoaViS ii-o : . ooiXjje c&a 

: Jurats? ^'oi, £oa>& «oi *; £&^o .^woon? m 
an .Ipirjo *ai£iz6 Jooa-rAS ..aao 238 <uo»vxu3 : v oa\a? Jkco*i^ ill Ajriiv .*!*.: Jao&u 

^oalfta^ oaodor Jxbro : v as.\o^u\ v &a4.ba4& 

:xaoox3o Jsa JopoJSs covert -ail lax 430 ,&^xa 

^bcp «Ais :^oS &ao :^oc^u.ao^ .usi o>ib .U*ixb 

.0*01 &aS ;»3>o jiaox ^p «oux?\ a <-cr\a 

Xt^c-axttao : Ajo ^x. &Sap r ? A-nt. so .-trcwax: 
o\» o-jjp JpA^o .en.Qsio crXaoo : cr^io'A jafli 
ttV^ ^00 :ki» ^ap bttb4&? m^ .\o<* ^4, :jui? 
.ct^ovv^Sqjo oriseuii \oxab %<pai Jiaerab :xuii 
aJSiii :-o n\\n iQO «7j\io ^Aaa ^ -as 007 r a,cr 

-.;o-^»: ousbS iijcjo Aauo ;*~? r?^ ^ 3^3 i So 
e^Sao ^- - Aao v*x*b .;.aaS^atl> J-a«?>b jlaox ^so 
c.Vct aao ; Jttba«n\&a c^iafJ \a. joo^Xoioxd 
cjiaLSos Aaiio :arjsoi33» joIo* oiaoio :2a\ao aja3 

,?fci*b ,a*£i> ojS afiSo .l ^N\,Siy» fe ;^>aa 

: ££^j, diScaisab ^000 jai^J si <£ 007 237 .laow ..oroiao JooaXiAO u aao 

.yOcrS o*op ^crp lyOOp i»I jis aio : -crouo 

:i'i»ai.fO jb'Soa :Jot ^-^ o£a ■s\o.i :iooi u ojo*m1 
oocr r cnj8iso :cns oocr r i— isi itooaopiop <^o 
1*500073 3*\_ .Qicr .mOIO^i OOff ~a»*? r^*^ 5 

cr.Ncap epa Xi- ^ilsioo oooi ,A.i js*2a*isl :^ er 
<7U*._i6 071x03.0 :^\» 'ap.d? crafiLlo crf>.Ko3«o 
-.cra\i. 0001 ^aaait Zo'sos ^07 ^.? ai .^a'aa X^>? 
0)UCa aoi 030!*.o ocrjois : ^Aot ^o^i^joi ^30 
3>7^ Ucr.3 ^ai &? ^S>,.b :2"? p ?- *>oX t*^* : ,?■? 
;*n...TO : ^cuisao '*\*z ^*ie : -o>ia33» iaA.i? :ia\» 

z»i-3Xap & aa :ari*rjt)o Z^oco 2ooi Xaitao ocro :cjS 
if a- 1 aa, : 0J3 o*o~o : Sa>V»:> iiaooii <-3 oio; 

JXOaS ^OTOJO^: 2X*»0 .CT3^3 OOO" ^B^flis 21&BJ 

: o-isV^y 099; ^A-CLxd CwiiJSo 2'ifiL23 lovsoi* 
Jii ^5 onfti .2^3o2s oocr .opus ftOAao -oio\ttxo 
^ouojs, aa : v oi2 v o<Ai3 w.cr &-aflp o>303aa» v ooAa 
.pOT^oy,^., lt~ ^? aa .onsoxo o^-p ^X*2 ^.cj\a Xa, — .liouo -coioo joo3-n\S -3» 236 

«aiaJS ''\<vn.B> 2? or ^Jo :o>i>3Jto x*?*. *£?H 
Joer X*ii» r s 33 .0*00-5 ivli-ais ^.sjl : ojSsyB? 
0007 ^tt?*Jp *S*2^,*fU yoxvi zjcAio ^ii-o v oov»3J3 

; k \Qu.M3 &30X3 010l«~ v OCJ»3X ^-i*0? ,3?° '0^,?^? 

OS3J3 osaxo :cxSutNMo ooio.S As Jseo :cr^3J43 

fiwao J^>.??o : ?2*^tt> 2s*. oAseNI *:* .-caafks. 

v 2 : ■,*» A :?o.sx:? : ^Saoi 33 OlS OOOI ,-20030 

^.■^Vy-v^rai 2oci -o-o;*-: ^a*3? ocr jaio3*t&3 o'isii 

jBsoaSS*? -A»j? £© :2i^ ^ -a?f2, ,33 r ? em .^La 
i»; i&aa iaoiseivjp 33 "-f^^^Jr *T oa ^° -woiaeja 
ffivvv ^,3 ooo: ^*i~iss0 33 .2JL2 «JS*2 5-3? : ^ooji 

2.33J03 **>©-»,? -W &°»* ^ °A (^''tW ) 
:ias: 33 .po: :S: .se&aa ~3s; ao.\ ij :oiSaJi3a 
:a**>s 2aor »*? 33 .y©is-333 oV jpb > . nV* -is.*: 2*i 
tAlxtt 33 :2La2 3> aiS 03W9 v ocr-a: 3> eAfJa 
IaotS ,3*io V ^X,?V,? U<r alio -iso -.^iaolo ojS oocr 
a*3- looi Jiao) :.bo^ iaol ^3 oo? VJs-is.2 laaow 
*oiM list) 33i3 :cri\3~i3 -i"i£>3 097 ^is £©1323 
: -&33xu -wasa-aa 007 J 0X0 : iualslo ^aap>2o 
tr&a3..\ 3.?-.\:s 2iao>3 .i-soae ^s o\. -isaoio 
-co Ss*l? 0073 c-\*. ;«m.Sio :jLu >Sojo -3-a No3 

.-auajoo I" 1 /K, !•:. Sigmim? pa^Jb V ;>.: 7 jit*) 235 .i30!0 ^OUO J3 01.n\3 ^ isoi- Urn ^is Jial? A ^ttz *A A :jo>.\\joo2 
cu«ik,\2o 03x0 -soi- ox : v ois*3^ r 3 y i -2a:><r 

v oiAt2 ^010 :cp }ll iaovs &aa tfJaai <^i NAn 
.2a»o? -k.2 2*xoa2 iA. 2ju .32 :2sAm ^oi-iiob 
A»2o .oil -najco :crXouua^I :s*A Af2o .oil is so 
vs*3? criaA iaolo ,0*2 A?Oi3 2'iao-o jiA ^2si3 
v oc7uiv; A-3 &i3a393 .\\,Y) : op ;oo- 2ixb ear 
. v aa2 ^afc»23 lixxu-o 2»A Asp? : J?J~ »V3 (A<r 
r 3 001 .2!s*iv*3 A 2a2 JL'& :AVi 2^2 \nxs 2*sAo 
.cuOiojq criki -yi*,?— cfS a ci. 
v oou»aj3 ^iMo jc3*x\joo2 v ocA ^jfci ^3 as 
c) fiy>^ , 2oci aisXao v oeA 2%~ aa : v oa2 — *u? 
.^ciaiaop jsaiXAS ( V2oc ) 2(Jo l^o 2ocr j(Lo :2^03jO 
aio .iA Jiiio v oeA 2oc dSbs lyoii i,)u &?o 
2ocr >VfX50 ^3*K3 : 2ocr iaoiaoXro 2.Sx.i» Joao 
v oicr ..ocu 2oc — ttrt jo. So : 2oci i^ivo wOia^i 
f-iaolo :eA ^iwe \Ao VVtyi a* 33 :,Aac ( 3a ^> 

^1303 OC-A 2iCf 2i3.iL 2SJ? 2» 1 JtW^V 38 233*. JSO^ 

.ciS 2»i Ajo X.2b-ii :C|33-A 3-. ^.3 O3ao2 •Jfca^M 
aAs> &£>? i*o-»> &0O&3 :2i2 i-> 2i2 ocA &2 
2Ax3« : AA ruoi A2 .cAaJia X.2 frkoa cA 2oc- .Izcia «crai30 Jtt6^jn\& ^yse 234 

l»a*3 £i» jlibs r ? Asm : ooc? Jivo^ 2i*ai 
^3uN\jso: Ixc^a iso2 ^Aoj sao - v oi2 ;»«: isx-ois 
A^o <r\j3o 2c£i Aaai -.I.S^jo Jvli~30 Ja5 2aus 

OO^N* : **?<* °J^ **>'"? 2^fUC ^90 &£l vSoS Jo«T 
\<ft>\S ^aScis A3* iA ilea : jCx..\\jq>o: Z-n^lo 

.-'■>->s-A laoii. aftli ahoeo :AiibJs tAjAd 
;otro aiuM : jo<>VLjido2 AMCC i«3 »Ao7 ii 
;©7 :^oi \, o f \l\ ,ojb ;ocr i;«o -aio aao .iisos-a 

3AO .:~:>e 1 A v oeni-3oA jaiio :i\i« op Jocn nicj? 
^3 ^OAO? , v ai; J.30.M; J^Ia-k. :^eo|JSoS objaJvi 
^3 ©or .:i>3u. (Jj 2*ila zoi&aS oi»;o *o!Oi-3O*0t2 ^ 
A i»2 : oA ^*i»i .2^2 v coA n\t : ^oofXcA iwoi 
j&oijAs owuts jlv&fti jtil 2*30/ ft**. v 2 ijlliad o2 
Aa2 ic-aso isi2 *>.*» . 2o V u <rois uSJno oifcisii txL 
: v ocr^ iaol .<£ ^i— ^so> Ixtlxcoo 2a«r33 kptraso :^ Ave? ( z ) .{.Mattel (*) 233 . 2? cry© -O-OJJO JBOTuflVl ^330 r 3.s- v i? --ooMee ioor ;io jyi.yft^mjfr &3>? 
.-o^oo- Jiaos ^oep loc- &J&* o2 : g-JsS\.Yi 000? 

eiado 33x0 ...ccAs. ,-iruaa ss :ofJSoo\aba ii-Lolo 
Ass : iaolo ISOJSXSp si ^Lilfl \ii u o^Icl1343 

oa> <v>\i i :oiS 0901 ^.fwrwb .oicn : jo o 3*£i!siJ s 
s=»o .oA 6001 r s.s<^s-so »-:a*iy ^.3 v Qioi .uBuoeio 
:„ero-s.x: £0 »ya^a3 e&xs coii.SIo aa£U 
&.xa \i ei^c o^; lAriaojcws ^*i ^9 ;*.s*A 

W*?^ *}? ^ "J»»JN^J0lo2 iocr ^Oiei.i OJS3 Jof 
xx..S\.xao: ioer is^j. 0^33 Jctj iaos oA As. ^-so3 
vf*£ 1'+? «£ °.5 — oj**9^^bb 0007 ^ ^ofioji^o 
aseroi, AAi 390 .Aoao <3t> v oaI ^boix: :J*.soj3 
rScr sao :eria.: \^o v-sosa p-^oas As. crania 
-sio • ££*- IssosAo Ut~S ;4| ;o£ 0007 r x»3SD 

;^30b : U3u.SS30 USS«S» ;<7lAl ;.3SO :SSOl S3 A^33 

<<As, tA*3.\S AsA £L ±a & •Qs'WA l\*-3 .\il 

P»3S ^0) :^m XotT iiJOSO £ 33 (AiT^S ^i 
<h*»~: A*320 A 300S :^339klS0O OOO- ^333X33 Jk .laeryo -craiso jooxjaXfi „33o 232 .2-2 ooo- .o7».\.:3 233~S 0001 
0|&&iA ;oer 0&O» 2*33*3 007 ,-D 2aAdos 
Iisan*\. »jp AaX2 3.3 :ej3JS& 2a a- oiSaoi : apse 

:2opl ,33 .\otr ^;so isocr jA£» I? en ^07 ^3 w or 
,39 2Js3~2a o2 : &33»3 2Jko9Jnox3 Xf&SiOs 1^3 
e&dLts 2*3333 oar IiAaoj, x*33o r s jti\ .oj^ax 
*-2'i.iy -a! ^3»oro oA 2o« -3*0^2 1^ £a : 2oo 
.\ojo tsbci Jafloifcoo jsbcn 2»3-3 4J0 r^s-oia ,\oo- 
23.2 : 2^3333 .aioj oniiO :.xs\ ^,3 .Aej 3*0 
.2-3900733 jLsiS :jt3*^\,J»o23 orJSJsii dxoo? ch*X23 
Jiviaao ZypJ ocixo :??'.'Sra 2fc.b*:»isi oaao2o oob^o 
fAa^aoo ^oao 00c hpx- ^>>3. ^ >a - ?>.? A "ff 
2»>;.\rb ffftaJas 2&J :2*aabor33 ^oier iJKo'-lisia .bop 
»_V_»* .iipaXikaa Jai-i Nyy :jcaoiIa\ SVb 2©ou 
zgcu.VyxaoI oora .jcobjunVVb cu307Q3* ouau 2boi 
: 2* 33 33» v oot\3J3o^ 2ocr x&i v 2Ajo> ^Uf 0073 ^V=° 
3013.^*30 2307 333 lisuii . % o<r& loot isAaoo aLe 
2ocr .anvao 2X2Aj© &o\..1„-i ^\A.. :2Aao 2ocr 
w^.3* v 2? :oj*-3 jso\\flitos ,30 3*. 3~2V3N ..o-oVi. 
1^2 : ►AcrS aduAs o\o ..oba^Aa!* -ouocr 2iao ooo- 231 ■ 2a bub «oioi3o job VmV^ T .aao ^ae tdlo :>^J>kS2 -ia ^ao ^3 iii .op too- J-aaoo 
isa~.\x: 2xdA ? ^biwaB A52 aa -. jm\1js2 2'ani, 
'A .^nnSiioa I^ov A© :A y^niaa MJa Ao :A 
£>» ;i: Ajw»? Ai- A?*> Ao :$aa& 2*i» alais 
i^xfiia bjJiaajo yfua ..cnoaja Xi2\aVa» o*a2 .^»ijd 
rAbi : ftJoa) ^3 l\ » A^ao2 ^Abra A «3kiaj3 
fti^ts .2i2 5xi,?*Jp ^oaui^, Ai, aa <A : ^So Aa 
:JSa£aA 2ab\io ..tto^S lab\i i-iaa tj*A2 :<^ap 
2akxj|e iwicujcu \y,ya ( -Joua Z*AvA ^aA <*\.o* A? 
uiAa aiypis la 2 :2*aao iai A; .^fSb^ai pa-d ^aa 
-iao mO01 ;?m..yn IcAi 2*aa> ^Ly 2*2 ixa .pb^o 
okaai ..acuoio wjsoL r oAoA ^aa~aa 2otofl Aooo 
-A oaa -ai :2a*a2ae Janata jbAi i*aab ^ua 
£&i pao JaAa 2x« ^aoa ffi^w i^aoaa ^a aa 
<o? law, *>»ajA 4>ue : jo*^\.joo: 2iae\ Joe; aa»2 
Ai3 locr A*J : oA As. >=>o . v bjca«:o bubs? 
:^Saiso ii* bp loo? ^a aa .o?iwi«a 2iaaocA *Ailo 
•2a2£a 2ab\j, v oe?A -o>iQiai.oTia bvixA ^oii Jp*32 
.<ti js«xA ;o«r aai-o cral 2 2oo Aou :^<7iaaa*t)i ,-.? aa 
<^2 :^,a ^erbjLs .;\ov3;aa.. 2lix low aia. 2iab>o .(N. K. Hadvssijs fjsito.aa Y^ja»»3) ( 8 ) •&& (') .:?crdcj -0-OA36 jpe>«n\^ -i» 230 ;;Af3 iM> ^pe :.\-o<r 3*33. 2A2*^m i^oa?? 2*©A1~ 
ioi-a lpoi* ^.i *»? Jaw -^uisao© i\*oer -*>** 
>Si? 2i:i*i : JS3^ijc2 &Ao230 3«ou -poAa 2a2 
<-:> isii .Jni. v 6oou3 .y»vx: ( V 3-S ) 2aoi r a^ 
»M iMtrk l^o wAQ3tfts Ao -i»3Jtfts A : -crjiki 2>333 
2*i» 2i2 3013. , M U) ^Jap avvi : -i»? ^spo -XOX 
.,30.2 ^.i 2f&iN>>3 ^ >*^"? : A ^^ ^* : ? - cn ^ : 
A? ^Aof : Av. 333. «3Cb2 ^333 .2^0)0 ^3»N? + 0, ° 
:-Aior2 wJseAlli £p ^S2 oar? 2a2 2«~ .»m\ 2*o? 
«a%? Jo« aJD«a2o :o£ Js?^*?, m^aa ^i A2 
£A«a £ aa :li2 loji &to?j-3 J©T x\ jil, .6** 
2i2 iVi.Vwo .A ~*ajc (V , ' , 2ac3l aJacuaso 9m AS2o 

^iAoio ^3« Aa ^200 '.msA? -tr03l3 ^30 £\.23.33> 

: ciS oocr J*u.3 ^2 jo>1^ .Ai. oapjao ,*i033*.3 

,-3 2*2 .©A oocj ^2*3aoo oi&oA ^f* a»o> ^xl? 
ji&sao 2*.o*« ^393 : A oi~.\x2:> 2'ias t*3do 2xJS<u 
:J33m33 22»oo i&~? .&%att w&? i*!"*-* 3 :&iAiu> »o 
JSouJta miss A A32o 033 *3? 33 ;.So«i 2*.0*>3~ 
007 -233a -ia .de^3tS3 Ji&aio 2*3 a\~ 3*3 : *>iw 2 
0)fcM2 ^3 oior 2i^.2? widi. A* :3302 230JO ,32 
icrioAso X*2i\, <A $2 :oA Jocr 2*- ,3a A; .3362 "A 

A- ( ' I 229 .iacrucj woioiab jtao^nXa «aa> ;*.cdA t ^ap oori A2 a^JH ^?oi :232a >» 4^-^? 
aa ^J o£ il; .^aaa &au, ra .\Ao mm aa ^.cjj: 
:2aa~a :aa,al 2ia3 ooon r aaaa ILXx? :'ui ^oroji*. 
::?>-^ laii oax -~ aa 2Ai^ ^a 2s2ai ^ ? oi- 
^Uuaaoo **ar> aa : ^ai_ Aa ,ap -cro\<k, asiaiwo 
-J3iV,0 ? > V\\ OO? £2 -CFfcaaO .OI3JSJ3 .©ojAd 

open v ooui«.*: .^aji ojj isA aa ;»\^\ ^o\£u:o 

-. ? . \\V v ai: oVoxo i^ia 2a« ^p lioLae 2aa2 ,-? 

aA a*, ^vao&ocao 
v ocr.ii3io^ 2o&i ^p «V ? ^Sop ^> v oo"03i 
Jaae J$i aa Joe- *So»» £ji rjooi j^ai jS £$V? 
^P!« -locr iao'i iiv"i*i_XD i-i>ao :2fca.aa0 iS.^3 
;%\ln\ 42? 2ia»2 '* otr ***» '■iVS 2Jsa~j ^oer? 
2oer &2 r s aa .lij^o jexVyX m oxa ( V'cjaa) -naa 
^.ocr w»opo r a« aaa :2*©>a A*o :2oer aa?2 2aoo 
v ocn*a;3a ^AaAapa JpL2 <^2o : 2aaaa 2fiax 3J 
^a ^ap xAisj; ^,a 2am : .007*^03© ^oojlio^ae 
ldv2Am 2^ouJsaaaaae ifcoaaa £>oa oorS A*o Ayi\\ 
2li«>aia laNJa 2laia J^oasaa -a 2a<7j :J^ooi <v3cr;o3 
aa ,3«33 o'otS A,o .211 Jo^o 2*2 6^<risaa M aoAa 

' 'V - • ■ " - .l?OUO M01A1SO UbO»*£&3 M 3M 228 


i*. oop crjao cr\^ .\>-vap ioer „oiA;s aa -\Vy 
oraa odr JScu oois xUo 4^$or &ao .c& jtiia oias 

;*.a~A l^aoi 0001b :caS 0001 oi^isxl 00 Ad ,oic|3 

:, \\ . ilw o fs*2»*bae locr crisis* crab? 2'aXo ai :&£su 
optJ9i i3Ju 00; ^:? : &u,? liafioo ix*. gj\..,\ oi\m 
i^oiu^s &*~ :^c&a (Aw aisa ^00 -ru-^o laojia 
^uo ioitS* ^olouk v oe7i\a ^oja? corJSttsxb Jor jiaoro ., a*Jsa*p ^aofl ia— iaoxfibo aa : laojia op&i 

.lacji? too ^p t£&io aaa, 
1^? ;»>cu > ivta-i :crioS ojktt» oor r ? &i 
aa .laab U*iiS ^i.so -.tjxso oa -.bo £ : Jo&i? 
,.»? oub*2 sw«« » tX^. ^av? &i ^oLa ^3 o*» 
t&fci ^ooA &h -°*i .A^ a^sjKJl i*$l? 24****i 
.&aJkS*~ -Of iftso— OS ?A\\ OT*ta4&3aS :&X~0 

? * ^\S y0v»o :ooT ;*bi Xi :A~ ? ;cr^; «sobi« 

-. A\-> OSaaO Op i^Ss iJKOi-3 0«~ 3AO ,J3XS.O 

Jiswl mOIOmI 007 aA ,£2 .ia-AA o*3o2o obw*. 227 .;?ow» ^oioiao ja»o>,nSft «i» ** ***** *<w v^ * •4"* ! 3* <*^? ^*° ia#i 

v bojia ? &»X ;■£ §^ v» ^ Jtia ;io» ^ ^ .^ 
A.© .£?£• $£, 4»> i?.<n £ Uoj tfftcdo :t X*o 

as* Ao :&»* *xia ^apo -am? ^afl^naa j^ ^o 

Ai ajsii© \Su© :**4aj£ -o^aa.^ !&.*» 
-^« Xfaaaa -i*";a? wadAo&Mo : -ixja u>m£o3 
<«P tfiak -a^aS© j^ «aio A* ?££? £££ ^ 

«VP *M <«£$• £?« Wffci $*l a?a ^ aa 
^>V* 2 ?~?J -<*•*= ^ooj.aJsS? A-?© .£s xi i^ejiS 
:o^fca ,U ^ ^p 4^ 4.o# A^q :iuio 

w*-^ «? ,?? ■= k ?*? ^°*»? °>*Acb AS. jiaa *;© 
oar ©jiaS cjsojtao :jia»2 oja&o 006 Jliio iaojA 
w ^^4 «V« ^.? ,W 4*^ Ja^ oot ^j ia^ia 
©ej c*aa> (V>o$^) £ #j fc^ ;©« 54 itfo^p 

aa £&j *» 4V*^ .W ii?-i .-©T©*aaai ? low A«j}a ^tts^? oia :javS aii»o tiaoja >3 ^m£ ^ 
-oja GDXo oiio :UiaX3 J*ue ? J&2 c^o .^ 
sao .jlasaa jow «oi«jLj c&a ('>2aAa«tta -a j»i 
ei&fcifc ear liXaai JBaifa :2?aipi jASj fclai 
afo«-ao p^flis 2&a» ^ ^^i , .^t^ f J 
ois? 2a*& ?»>&, ojVdo o>a r , ? aa .aj^S :2<J^'i 

*>.fcS^to©2? ***& cpai = ^H? ^ojS «aj^5 
£i? ;ocr uaaitep »a .J&Ja ojfcj „$&,, j^^ 
Ji=>i^2 »? o"e) :<r*.<A oi^ali^a 2ii iVrm .^ 

^4» ti&jja aao ,o^ai ? ^ £<, : j£oi ^ 

Joeri «ea ^ot : o^at^ ; <r 2L-d«o o£ 2©ai 

A?> «*^?V> •* 2aAS2a o^.i jq».4^«»©2 r? 

MN» pMN *•*«$** £xi aa (? (3) 2ftti) v» 
2>Bo :\Vjoo eriijca assise aa : : 33 j^ w< t. . * 225 


o^ao .oow ^vfl> ^» •*&? '"^ "•*"-? £*? 
JscoS ^ £$ :»»*£ *>>*? &M :o *? vf°^?? £** 

^9 jpo^ttfrft «>afcj; :Jo o\\m oa c£a Nua aa© 
^fiU -aJO aao ■■jBoyNrnata? £»>£» *H **^? 

^wo $& <Aoj \-ftO) aa .wft^VP .aoi^Uao 

^ <jj^3 ct^-^o aa,.\\,fi>oA oaaai l*cuc» ^oojaa 

c£ 2a»l ifeiSaaft *^ •?«" **?*.? ^a ^P° : -^? 
^w? s^afcljaior \*aaov.^»A **?*» -** S «^W 

^ooib S\y : iajsi jier ^o ^ JSo^o i<$ •**•*# 
m9 iAV* 1 <r^*.?* v°°&?^ liuasoo 2aua»« Jiof ^p 'S in 


■™ .lacrao ^o"oiao jaox tA s „iao 224 


: r b^>2o ^.Mo ^AxaJsap si 23303 ^oct*?*. OUA0 

jbpf :i3*33 liftiMASJ ?-3 : ;*.&»? Utrioi A.* 
: x oc7i6sOp»2o v oerua3> v oo-^a o.\jp ivicto .^oenfiwu 
:*-?: v oo-\a a*3o2o oisoXo : oooi i-iA» 9^? 
:2w>2 ^Oflg^fc a\^.\£>: ^pwoi -Ax *»? 2*Jso*» 
aaa ;ia*i . v oo6 i»2jSJ5? iaolcu? <*«V **? ».?<"? 
As :oj*>ia& o.'V'rto ioo- $X» : j ea*» \ , ffl o2 2?oae 
ii :aois *Ac? akS .-Sop J35JS* o2 bpfli s4*% 

^iao EOlLSei oA=»? "Aui, ^?° : -croaaa? l^o'S 

jsoi joJs ,aao .2'ao.i-t &aoib J&ole iaolo iixoo 

oim t2& ^»? ^»i i^w tr? *^ ■£***" ^?^ 
:&*2» £» SclS ^(V afi&io : v oovb v bou'-»^ 
bffMi? :^*oa^o jUk io£S^? <^i :2Am 2a~ &>o A 
oer-io*oi do v ocr i\n^ \a> &3jdoJs 2*i«n tfli o^ aao 
a fiy A .boris«3 ogajca o*~ *a -.lsia <*? iiil :*>ow 
o«3 : ?AVi v ocr N*3 As. tAii : &L?» *» i^A 
: v ocr»l3 low i-V? *»!*»» J?*"? °^ «*4 J» O^*** 223 


■.aSaX I'irxs* £ ffrkoaAsb ~xAi- aaiAb Ifccuas A 
..xkaisapo ^o«iopo dal asA Jsap ;^itAi: AnccA si 
: ^aailjsas ousss 2* 0/0,13 3^^ Ao ^cjjo—^o 
*Acd .32? :A*aa? ^3 -Bsi -■aooo A> =>\ «,^oiaa»o-o 
jioais -.J-NiO :^A3 ;a->a Ifca^ cio.2 s^Lj Jaaf 
;>saii3-JO» 3*3 a\vN? 2«3 jSAft *oiio :ji*3 Ai.3 
^uieu. &*&>& $pAa ;paa bs ^aao -t- .^a/cu? 
;» .not gjij» Ai ol :3?<A? o2 2*&033 saap 
■ ;vii w A? ^iojtosa isifaaa^o isaaioXio Js*Akiis23 

^3« As- ^a*aio ^Adorio : *jso^ ;i; ;»i jojs 

:as>2 3a jZaoac^ JsAk©: : a»: ^Ac* uo .2*»au 
o: : Iao.V&i ATtttfto dv£i 2=^ ocr liar : .< & .» ^ iao2 
: j&.VyooI O^ a»i Viasii.? Jiki-A 2io~£» <^» iiOJO 
i«\is2? *Acn ^p aaasaS i>A v : : w aas ^uo Jiia 
„aao ?aa3 .^Am Ua/oi Asiu ^oAso Jicr : ,A*» 
2X2s 3i» off oasuwaNo « ,>VrA A— J jcro 
^.3 Jk-«^o : p agists •= _a» & 33U * > 733 : .A*. 
f&fcjLo Alifci, :oUsoS i»2 ^Saao .liais*.^ £» 
v o>»i A* Say'** aA, 2* ^''j&^awj) 

.^oaixfU a\^? 
^i.\ :o-X*rA Ai.O 230\ oo JO.SsiyitDoi X-i aa© .Isaito -.eroj^o joo>c^fl „iao 222 


;.&je>a _«,*.ocAi Ai, «*iaoia :2ii Axaftop «is> 2x070 
>A*o? (^3o\ :crJS<A i»2 r ? ^aso .A JsooiMla <^2 

. 7i . \\i*>\ isx? 2ater :^A kat 007 2*07 .;io^o*» 

«,Xoua,(r ^J 2x07 .^fSO^L ;ol& =»*9>»> °«« *&*»**? 

Ipai S\#i :x~* ^Ui cr*iig ^?&a? : .?-^ : .?^ 
aauodo <^ 'So .JaiNAo MI Jiaisiao .lAo 42 
^010 £Aa £M>*>? ^\ap : ^Ai. ^ai-a ^cusi 
i»a\. -Xjsj Jsxufjjsis: a«\ loy . v ia\v. -rAiSa J^a 
jiof laoiiO (7T^O,X\0 o-^a\lc-o ciixoj-3 2icja 
: ;.vv>\y :a*\oiJ -io .svflifljslo .WiiKlo :2aea*» 
^0 :^?t ai. \\° 5b^^^° ^04? \*%aj <^> J3?» 
*A? rSvo - ivA^ a ^A-a?? lia*aa ;».oJoa 2aor 
A*aor A .aioiS 2jKai~oa30 p*akdtO :aiua>{K 2aaLoa 
i«OM.\3 acu.fc Ao .oi^A AO(A A^aJS Ao U3La*AsJN 
:^x4i 9^0 Ixao- A: JvAvi <£ fc.2 2ae>a ixcoio 
;%S »\o :ixj-lai i-aix© ^~«^* J=»k*?? Ua-i? 221 


^0 o^ode jao x . rA'VS aa :2jcsclB:> L-oao iaao 
;.\jo^i^ <r:s Js.i lAo : I ,o*^\joo: &*aaudop 
:oD*£&i iauxja waa^o : ►<*£*= Jiavcpo ja*3>op? 
jl~ Jola ^cosA aa ■ jo o yea .So; is 2aoa»«!So 

aao :.oii -cal }»'«>t'M >a*ax. v aaoa °£??? ^i^? 
ojMuaaoe Je£i :a»; aa ^oal ia? : v ai: sort Jf^^/to 

.OoA >3dU0 :.0-V » V ;001A 2J,'ai)0 ^ OLmOSO 
V ' v " " ' V " .-..,< , 

l»a»a 07i*2a :X*d<r a.a» aA & .ti\vN:> C7^ej\» 
.oisAjaiopa ia» ^o ^oJSil .ivotr OJ*JS*2 .nin^ 
ojioiapis: :^S>vSb Jaaoaaaa 2> r a J&aaiba 2'vnVT-A 
is? 2ioaa ^3 v 01 ?" -yOaA 2i2 jb^IWi : &*Vr jt ^M 
- v ocris*rA aail<r IXlAfi) J^owo 
j&..n\.jqoI vpoifi lotr aaa : Jadi Joci ^»a aa 
cu\-» *a aa .2aoaA Ja\ob 2ia3a &**. jo \Ao 
oo^aA iii; : "a-afi ^»? *°*r? °J *»*?.?? 2ia.d^ 
v oiV\ai v cA*2i? flA.3 ilaXo 2i^ cnaaa-a 2*aooer':> 
.&aoa -oA ou aao^i :^3 uO|si«Aj aao .&•£ 
tj^aJaaa <^i 2o*- -oi©Jk*2 2oio :2»~o M oioLa. •a-alo 
aao .duJsa aa a\c>o :2a-a2 Aa, „o-a£12 Aa. AAio 
eras J— xso oisiia *-is*ai Jsa-a* ocr lacr :aao2 2al 
■"^■■»" .2? WD -cojno g»ox.pia yiu 220 


^tr? :;*-aso ^os* 0*001 *y23*Si» ^V?* is^o .^cA 

(? (M ^L;» :xcuo.\o ;&tt»&3) ^«j 2iopo ja g 

^»*e:i iw:uiy. : (r\«.a baobivi aaa :2o^Mo U«Jka 

:©^sio aioM ;-\^ 2io^3 sjtaa YS,y ;£. .ojj 

cr^*3 Ju ^ju. r o'at i»\ op .;v\.039? yLstvrtVrA 
trXoS i»: .op ^atotopob ,A*: Xao 4- :&*? 2o$2;> 
iao2 ^on oer jSIo : iscr iA_ y.cn o-Aa.3 jao^a^S 

•2b«~3 A 

•2o&i? 2*o£ iko\ a^tlo :oi33 yOeuyas. ^p SSao 
odio.Mo 7'* , *S V *' v ^ " °Vv° ; i^j .ooi^ajA afi&xb 
Io»- <Ao \> .joo>.o^^ erA -3-is.iio .2iop JKoi 

o^2s :2^uo ^»ox. ^iiaia ^i»*opob :©ooi ^omm 
a*ab :;»!»? 2»JS*. v ooA »Sis*3 -croxD.fiio ohm 
Asoa; aa 2ioD ^3 ow .iLdbofJ? iiuaa ^.soMJkM ' 
o<r ;jIbsoS l3o» 33, :*oot &>f> Jfcoa-ia : **?&» ^ot 
.233X9 &»bA v oi3isj,o v cu-jl IJ.L'Jld v oer&33 la^a 

2*32 e£k3 \^ V^A* i«*8 4^0 »^3io 333^.\0 

232 tup v oi2 9SM-2o :^\a'^? ifcojaa-cr© ;<o%\o 219 .:?bio „<tc-:jo wooauiXn „iao i»: l*i» 00.S0 .1^03 uao-iaso :l^ii ? j&tfibab 
Jaoja Av CLOiyft : &•£»£ ^* : Jmjx?-cp v 2 : orfcb^ 
■vmIo -CMpoaaXas? <ocro» v o<7ji» iiao : Zi^joia is 
fAo! A.3023 : w a^» b: -^ kii yn ' S :joo?*a\jl 
■\<Ho ^ttttJ*^* ,0*07 Ais JiaJ :4siSo *JS,kiA 
,»? &M : tiVA b v o(A A.boi :2*i» o& iaoio 
v oocr>>o yCaaisds : vypbao^p ai?,? i»*- v <Aao.s 
Jfc© .^ba-,'^.? lfcoAii^o pjSa lfcoj*^ ►» llaa 

4>« :a»?iopo 2o<r (^'-'ojuaefc©) : JjbbS 2pe? »i 

^cr\a \i,o :U r ? ;o* r ? iJScrJsoJsb io'aoa lioaaiis 
l^Oa io^ao .v-oiD o-JSXa; AwXso -oiaai. AX»Ma 
iJ*V B '» i 2o#A :*aci£o «i» b2 :-\i»:o 1»3 
. :u\ , fi> 3> ^ojia w >\© oj)S ? ocr :>-♦- ^^Vt"? 
^Ao^ib b<r : u o7o>aAs la-rux Icj^i ^coiLl 0070 

3xf.?^ : 2a»2 39 l^i iao tLa *i\ *»2a* bio .oja 
^asAo .i'xxk r? »\ r Sai \i© -fjiw .xbx. I.iss ^Ai- 
,A £2 «*„ftd :iai, ? }M 2ibp3-» :c^iS Xa»2 .» ■ oumNo (*) 


.labaa *ff|<iiab .ooi*a^3 ^iso 218 t* ^i*o : cr.s^pi ^ -iAocJo .Zoo; &JS13© £93 
ocn? ;*.a^. ^e ^,3 iiiftsi .2i.ai \i cTvoao 

-o) U» :2*» jiiflb isp^o .p£ -»-»\2.? Jo*- \i -^ 
***? 2lj ^ ooj ;&<, f^ *-*iX3? ;?ot 2*i. 

*$<& V? 2*1 •*? &mj* **■?<!? : -*4- ^»o 
°W-9,j3> oej :^-*r» .Vox. Js*2 2i2 :^ 2*2 a»i aex 

°* ! *>W £ £0 v «2 ai* ooo- ^oow^i iS aa? 
**»* x-^o »*4 Jkj 2i 2( .£^ ^ g^ ^ ? 

&A? 2aoraA 2j»&£© liauiao r 1Wn,Tj lioiai^ 
.9*4 tfiSie £»£o 2i>a,o 2wt ? 007 Jj^J 2*2. .juoi 
Jjiiiofl ^V?P« -V"\ tf»M *» 2ii*3 ? eor -ftw2 2*2, 

^oj» :iap'io 2*e ad liAi \i -(r «&i ii, ^ 
:2^, ? 2&A» ftU|o :lSa ? 2>osL ©*ij ? :- i» iii 217 ,;?cvd »o?abb jao?Ja&$ -i» 2*»? 2ocj 3»:jsap -ooj lL t\ r? c£ ^kH ^*=*?° 
.aauob ^2 o&V?? ** »w«**4 1*3*2? s ftlV, °>? 

3o-i3? J4»»? J?As.? ^^S*? ^9^° -J* 50 ?? 
Joai ^>o»? oof :«ai^ «*f» "V*.?? ••*>»? : ^**=?? 
>aaxo .,j&A. ,j»? *«?<>*£? crlsoxxiia^oc ^a. op 
A?a 2ii ; 2?\*aS3> : ""^ *^° *"*?? *H ^ 
;ikou^i feHHt* Jsjqifcjl ,«r*^VP k^ J* -1<A W 

;»& a ^o <£ 4^ & $*»«*• -?^4 **? v^? 

A^ -, :ii^ *oio?afc jfes «^M* A? •"? ^ 

lama ladr J*«- ,?*3 :&:>& ^j **\ i?<* ^V* 
.lad! -is? 7j4'\^ jbo-AI a 111 J>a aa ,8 J^ kii 1*~ 
jooi^jaVi tf. £«.?o 2aa 2io> U*~ <*£ Jft 

216 js4© -O0I 2a*\ o»Sa £» s-oifcb a*&io aao ma? a-i 
^3 ;>Q :eor &»i? miSoa^o cno*A £sj» Jem 

laii^b -oioaa- oj^ o£kaa aaa» ^s aa .oor £4? 
ejjjfli 3MB ocro : isaaJd ^£2^ .aa ^p yO*!, 7^a]o :ooi 
.ia-Sio laa o'or llLia ois£»S *•&-»*•? *As? 
: m± ail x.ia*aNa : oisJp ;bj6o -<tAx «qoii aa 
ii; ^sfco :o*(Jr ia«V o^aa aai-o ae> UJ ^or 
wa-Jaaa *»J»«a'? -I*** *>*? vf^H 1 v?°^^ 
.„oiaaos-a ?a,n > r>S o-^jpjsj? J^° '^m v. ' ^ ' V" 
■aa :J?a*-o o« laJ *£ *$»> : ** ?? t£ J* * ** 
jjAao -.JifcaX: 8J& °k-r r* *&£ •°'?^ "^ 
s& £ >o»a lMaa./? :sao2 aa o?s*a A? so \oi* 
is 2iao>a : Jier ja-2 -all ^0 a<$i £0 : gj*m 2i2 
^ao ^ii-o btiaLs aA^. ofS 2ocn ;•- fcas .<n*»^o 
ftoa-ao l&a-ia© j&Soov* sfe&p*' -oiojia* 
jSo :os&o o\3.vi; o&ai»s ^oiaa? Jia*2 : v nn > > ,s 
X,my aia lLa-i .oiafio Asaaaa o-^Jt?, «=>?^ 

:o?aaa.s ^oo&a £> .i HiXftVftV " 2 . >*??*»* «? ,?? 
«aisx2 :©« jS-is oja!^ Ass aa -oiobeLaa ooi .ado 
lia.2 .oja 3US xlSjoo ooi ja*2 aoxo -.71a oa^a iA . rti 


21S .l*QVO M07CU3O ^i« %.w\.H u j^g 

&&kit JON 

. M 9!OJ3 r*3N?o orJSJSaibo .^.vV>v ^ ; 
ejaas? a*. laa^ \ou\ <s*2 :2a\» «aoi*i\. a iA ou3«a 

*»*»&*> <^f? ^»o\^tU0JB»? 2<Lai r^aoVy r , ? lior 

-oro^i. ;ooi ;ajis:> JaJ Aao .(?2ooi) *cryoi-2 frVy 
^5»?» *J9^ »>*» *£ :*»-**; 2?aiS Joai,a\.= 
•erfcol loo- 0W Is?A*?> Jai^o 4«*?»? ^?3«5 
iLsuaa :}aoi «ii Jaiab Jxefca*. ^» ? r? ^j 
fioV Joe ^aoi oi&aii^, ^ ^kii ^ jba ? 2 x£ ? 
:2ow a-J iaakfl nJL.?? ^aAi^s j^ as© -I'la'sao 
$a*9 i3i,o :ii*wi»o (?<" 3) 2ooV) JS.vq :$a^ jSj 
^jyH «*aJto pa* : r ^ ; <r x*^ .;ooi -oioiLj 

sOl& or.ScAL- -ai. ^o\A :^,T.,iS aa le^baoAao 

£4 ^oot^Lso .jil'i? ^ :siv, 2$©v *•*** :*©ii 

.(N. E. fi.M'mi's .*a*ajo* i~* >cj) .l^aika -.jnoa^sla ■.j&6a»o\a (') 

• o<* (3) 


. ; t >\,> :a >o.\,A: «»*> 214 l^hXa J^o.aao .^i. ^m ^iio (?) ^eattji»so 

°*? r>? r? * &° •$*? J**?- 3 «»*> *^S 7*\* ,*> 

:?evao ^:uA joV 0001 ^aou : io!^, ? Jaoov Ic£& 

cjs ^dkoiccap yOi^otr oaf &aia ciaa :*oxAjsjt; 
w&aa-as &^a aJs }***&o oj*& eaas o'or :2^&I> 

CrAi Om .y^SO ILOSO A.QX.33 C7l\.<T3 tAsO ■ ?-'-*«* ■> 

j-oi si ixaaio :^a.;o i^aox ; ? : io&& wa-tao 
•J^aos onAo .;.-u\,tia '&aBso&l .iiAt\ ; tf3A9 

(Cureimn. Corp. Ig n . mi.J ..nuj ;. s>ii: , *.»*. ■■ 00 , .aiai^o 213 .;>v\iia j&.\A; -i» ^i JojSi? 2w ^o jiab :J^2 ^oo&a *>a Jaioa <*>^ 
fc&> 23o- ^2 \io -.jl&eas ^ofcftao : otjk&v. 31 
,Sfj[ 2a^ 2ii»-3 6*1?*** Jiawo .^oaJ £tt$ 2?^ 
; i? co3 $.2 abfcal. «>« iao :(?<\m^S*-3*&) 
£<Uk *$* *»****? *&** 94 ■'**?*?* *•*■** 

JJk&BLSid? ik'im I am -or JNO0I n..\,; . v ocrXi-b ^CU'iA 
2'SA^isSjS3e .Ivttbop -» °? tr r ,creo;i:o ? V^ ^ k '— 
<•»?&» 2i*i^ \ttai3? (? (J) iM) : ***~ ^?* "^ 
c^i £ ? 2ii2 ^jp Zos'i- 2fco^ Jiacre .cn***.sA oooi 
,\ocr 2l\»JS» «*AS is? ear $*lO : 2oo) 2?kjLM 
:<su*&> fei .JfeA^VJ Jo&l? J**M* 2?oj»? oi*lj> 

ZuCiouix? Jaaoaa 2^2 ^o a„A 2aJda* 2o0* £,?* 

;Ai V- cniK3^2^i ,om^ aio lo<r 5ia? ^2 
:;oo»? 3&As -eroao'ii &23 :x^ iiio-o :o?»Som 

si -s-2 -iaifto (6 >2Ma*3JU ^ r ,? (S >©ii.k«tf 
( < ?)2iio»D Uiooofc? J^flftop :;»beri3 «i- v oct:.^2 

,ji*J ( I .(Atnphitheatrum. ,os\i*> -»S*&) (*) •>*= (*) 

.i$«**4 ( 6 ) .fc*t*l f J > ••** 
.;.3..\,\i3 .tt>.\>\ i -i«o 212 *-^uoii aA, ;iacr .Jaa-s 061 JaJsA Joir ai> JKoawo 
'"'Joofb ff 1 *^" lAS ^e 2»o* xlas <^ :iocr «"iS 
^*offf ,-«*SsSsso aa :^,ocr »J>»: ^.097 ^3g Jj> aa ^cjaaa, 
)ooi j2V£0 r ,? 05 40#f *ia? «**^p? ^ ■ *&?• 
«,?>io :? ■w\i ;ipt ^ao Uii fc.jSAda :2oo" a.0-30 
:^»oa-o? 2i2aa^ ^Lyo r ? aa .low a~se? 007 lA^ 
:2*sooci"aa lJKatt.axD:> i>»a«>4 lis*- sAxis? isocr 23*aoo 
^scras? aa ^*? 3ojao32 .oocr ^*i\yo ^enisk:? \a. 

2?©»? ofi^ r> ? Jooi A*aiM( -JB»a\^ jIMlftop? '"'Zoom 
oocr ^ .£S«?o iJKo,?^. ^ao aa 2^2a ^3o iliad 

,A~? -m.V\^-' O-OT^ia 3*3^ OCT yOOJUS ^3> ^*2 \i 

001 .iooi aaaisap ^aor fcj? ;xo»V? "^V? **K 00{r 

^aAjsb 2*. aa : v oomi lAaob lorn a»2 ty\b\ ^.? 
cvioaaoia laaa A? I 2ab>S o& ^i*Vi»3 : ^aablo 
^Aoia ^cjS J^oa? li^ip ^ 4fr tf? 9$ •***? A 
;ocr liao ffffjVS orisoS ^oil 2ao :oo<r ^aubl^p 
■ - Ay ^i ^ap ^aoaa j-Vyqio ;2£axb Iscwa ^ocmao 
As : v <ul oB^dio v oer,aai. «^\apo .2*sa\2=i y ou& 
^3010 .^«U craao tso^a ouoiab iLla v o»o~i 

.i=,« (') .£*.? ("J 211 .?>>\,lJ3 .»»\.i\ J -300 .£??\^ JOS UO&i ,3-a »Ao" ^3 v <3oA ,\3.\3 

jo— a **» jcDoaxDuxu :;iAo Jax-I ^l -aoi- ^o js*; 

v oki2 »-^?-? ^W -iisaXiaso Ulaiao ;o&ia fclonS 
.Jj*J JsaoOa ^1? : v <o>«-:S ^a v aii oaoo* : v ocA 
^yrtVvta yaaA uB,3*o :icA A * eujt ,..ca aA . ocAa. 

.J«a- jia 4»> r^ **■? vf^ ^^ -v*"* v Ql **^ ;n 
;Xoi3a*JO» ^oaa iocr.No -.;jsa*A J»a> yiouV. v oA«ocr 
.^aei :.o.vov. iJsoaA,. : v .y>.\.. . bJs*ooi .j^xao A-ox^a 
. Jaoocra Lb *~& iotr Jala ^.i you,: iuo\ aA aa, 
.^I'soaof ^» .xafl : enis'aAjI a-a : oocr ^a^ l^> aa 
oiftocAiS ..o-oiyla dcA goer's atS ooo- ,-awaspo 
: i*aoooi"aa &tLim ^-aiiA ^il Tjoa»oua :*~*3»a 
: &*'a*aaa Jdi^A laisau ;*aooci'aa isaL trS ;«*, >a 
,» is. ^ap .;xcx\Am is on jiaouata 2aAa auouo 
■j&n^A.^So ttAbAfiA oTAioo : jpoio^yS ;>.; 
jcooi*3: Aao :ixxa ^oa£lao ,A> iocr iai-o :^a» 
^"icja ^oi^ »*>^ :jook,»i*3A Jsoci tauads ia*: 
Ai. aao .JOcuAaaA ^^ ra? 3^i -Aoti : Jaa-a 
,a-.\Io : Wiaeo ffca»l_ *& si :jbaCUcn^ JaaA 
Afi* L-Aib cfoniifrBa Jocr JaAi :jb>>.\o£ ?T;?*A 
ji&& aA Jsbtr ^aojt *Ao : ;socn &•*♦>< ^oa aa 

. i l V^i ia jcou\i\ i ^sao 210 -aois,23 ear :&OU0 ^OX t 3 a-iVl ..a-oiw? :ipai23 2i2 
-co>y2a :raj ? ^o ;.\s: ? ar> <0 -3-o?3 JxsA »» 
:U1 2xi2 V l ? ill 29g \*M £ .<'>,\suJhap & ? 2icu- 
.)so»2y xoa^ & voiii ^ : «*?Aft *»? l*m 
.ukb^ Jjls . boar& v oia2 ,423 : Isap ,-.? ' oa\-i 
^3 .3. ax* :-iiai5o.cr»Sp yoaaae liij ^.'jaii ^a'icva 
^oo£k3 ;2il i»2 ^Acn N>23-3-t .^asA AAa Off] Urn 
-32 \i. oAlx : A\s) 2j2 oj.33 ea- : J>>» lA? 
a-3^3 1^2 :&s&k iaA »*a iiSa oS ->.cr<waa;3 
2oa? : x-2? \aot opal .Jcj-Vi? Wi .« 0Alt3u (') }iu.3 app333.s2 .^uois^io o<r 2lo,3? : AJ\jcd2 
2*3.3 2i39oI a*A «CT©*«2 .A\*o Jar : w-xuo? f*\33A 
: v o3jou. 2*t« oA 2oau . u oro>aAa 2***sao 3. as* Jcj&i 
Jk»2 :2i2 Jos A : v ooaap |m 2iBX2? aXpjs ^3 2i2 
: As* 2 oar 2jjcdo*. ^aa-A^o 23*JoA;\3 v oaA~x iA,. 
230*.o) :«**i yflTVnVt 1^23: .2«£& -crou^Jtl y 2 
^.; cA ;)^yn A.ox.3 a-jpx ,\\,y JiAiui? ' ' : '2>33.3 f 

Aso 3^433 230T *.30l^ ^JD?* 1_>3 iA ,A*2 :23Q33. 

.(V^UoA) ,,UoS 21*333 „<re.\,J? &t§ ft '£• .oi» ? o J^x»j, <ri\s ..motylp Si j£) (') 

•jtf. («) .}•*! 0) .ftal^jl (*) .(OlRKTON .J3a« £ ? £fc. 209 ■ j*>i\,ii:> <a<\,iiVi -i=o J&J 2a2 Ja* 6<r, eop :ju. ,-32 \i? ii*2 liia o'oA 
•A : Ai- r .^a*a 2*S- Jiau, .jrttso Js*» ^isAy.spa 
&? -ion Ays? :2~2? -iioioA.>, £o .-*.; mUoA&*.X 
„OUOcA&£ : IcrS 2a ;p<7tt 3 Ja^a JL& .Jsoia ^OSgJS 
Jaoio* f,) \aa2? jo^ai :*iiaXuc£s. Ao .?yi\J\ 
: jiiia >A Ja2 J007 : ^»I v 2 r^°& .&>'**<> 2*a? 
-wois*2? ^a — oi^a oxx-a <i**"o iooiia -icjJlai 
£A :«sai. JUAO .oUie oias Stil :lo&l ^aioaoaovj 
2i>i ?"n\^"7 ^3 OJJ.0332 .A ^-A*iab ,A-2 -i-a* 
Jalo : lo-Ala 2i2 ft^va 6%3? &**3& ^9> "foV'-ft? 
:*«jik*3Ja> -laa&a ^33bd? £+1 $p Jti2 A .uAauis 
• ioAia o^Ism a*\ <uor : Jsofib 007 uitSgSb Js-.::x..\* 
,o.\.o(ro : 2^<xa9 Jk.oxA .eocoo-ika . o\tte», lA 
;&i ^2 &o :^oioL A ^oaa ^ooa- .;.m\v\ ^VAs 

.{KOM23 oat }&os : v aaA £b& *i2 i*« aA .aua*c7- 
Ja2 ^V»? -*>*aaoi 2ao* »a isAo :oei 2il»J3» *jo» 
^p uia u3 -oioiL: 99 ; jV. A»Q l*f 2>» aA eoj 
&»9fc A l^ipi & .gi .\cA 2*o :A aab'i e^i 
2j^.) JcjSis 2aaA .2i<?7 ;»\^,3 »:siAj> 1S0 : tA-? 

M !I! ^■»' 1 foV fe m.y,i>J M i» 208 • 1 ?^!' *? <^» 7»*»i? :I^aao ^oous jSi^sp ,A 2i2 
£> A?* £ *„?*>? *tf* df & xjoi aA r , ? Jior 

^?^A.?> - J* 2 *$»» Xacn ^oji -rf^* 3 r^^** 

£ .<«& 2ii i^i -^ ^ ^ ^ .( ^ 
OCT ^ .^ i& ii^ ^ 2 ^ ,^j ^ ^^^ 

Hi £? :&V»?& JffWilo ,?*^W? Ii2 2ii» a^ 

i**ofl© 2*>^a 23?a3o :\^3.\:o 2i\ s 2?« :2fco« ? 
*»? Js'is jwbao ^o :2al^ ojSka ? 2iaa2o rlsjiaw? 
-**2, U*» ^^ ?<iAao : ^o^i 4*. j^ Vvt 

fco*2a e?? a-iii .2i* 2l?,a ^^ # ^^ 207 .2Jv\i2? rs . yV .1 -sao :&\03ta widaj ,?°*Aa iVsga Jooi As .2i2 Ja^j. Ja-ao 
:,ss»cri«.2o s»2^2? Ji2 2^» ocr ^s»<r .2sasa &'i iSl 
l«~*ap? <=j=op sA ^A :;i: 2»~JsM & ; sjAaNs 2so 
i«is. ip.'a «oroX.2 si :j!*3 t ao .s-ox. iA yO&2 AAxo 
:2t«V&ia oei 2*>a3ss A; :2s=A om &\a? «A -2»~*^p 

;&& 2i2 9*o iA. :i: . ;*AsA cA zjas bo 

' !i92 As. 007 uxla^b : lAaA 2A»sos30 2i2 srTVaoo 

,yA.OO>* A yOOOjJS £ AstTT yOisii :2i2 »*& 2o#i 

A .oooids $ : Js^n.sna ^iocuJs A X*acr ;Aa 
wOVi*l3S : ;iso*~3 iocls jo3s2 .IfV'itt }s*3U 

:i<jA; ? iA # °i^V ;ctA.A (J )~ixi.? a: ;,.») 

i.as I >n„S « i iotis : 2j2 ^V^p ***^-r? ( ' ' J*W? 
A i-ootis : ;jso!»A caAt A^c? oxAxao .?».TYi:> 

i» AiJla : mS^ ^0 "ssao v ^oi Ao : ( 5 '^.'sooja 
2s-StAiS. 2*2 iotr op- ^vo; .i*a-iS lido* Zpcrl tsisJES 
^e osa . isAv-i 2*~^ip ^s\3 AiUs to :2*-xos 2s*sx 
cA .2oA A 2~3s -. iJssi JJuao ^ods :-flA- ?1.to 
r s ^Ac : v oA 2jl2 sJi3 jsuoio joos^.3 ^,2 
Jo Aaor ifSai .Iru^so ^s 2s2 :*- r Ax ooer v ba>is*2 
;o'cr :a^2 r s v 2 .2aa\, ^SJaA 2»si- ( '^S 2s 2 :2i2~ 

.$**<>) (*) .(Cur. .ioootl) (3) .(Cureton ji\i) ( ! ) .Dcest ( ' ) 

.(Cur. .Hiae) ( s ) .(Cim. 


■ # > \ &ia jo-\iV.: -aao 206 t*uj4 &? yQoaa~ £» **? **i ^~? .^>ni aaoa* &a 
v ^>^? ^<*? v axS oct) \Aa> xX^ Ui «£^« 

^*2a*iJ :&$'& oj-ojcja ,A j2l\x *»? S -yOaixis 
&,a £? v oa* ? p ^a tf: ;ia .Jka- l«>oj* v oiW)Q- ,2 
- v o.\i: r iia; ^] ivA ;pt :^ia^ r a£x ^kloera J± 
aaa*jb iiai Ji«J, *J tfl «a^d <*>H| aJk. &32 

^ .^bdouo yooords ikoi ^p aJsio .£<* 5^ia ixn& 

v od^ .Vac i^ . Aia jo»\ -!S ^od< :A\.fl.\ . oaJs 

^oflix a aA o^oatia :?^.iat> xox >j Ja& . aJxki\o 
aa :^ a> apa ~aisJU Jo£ia jifcoaojjsaaa : ^acuoa 
^p iiVnN ^a O0i a*Si ,U»ay ^sp ;'3oob ayiao 
tjo.Sm ^ap ^a A .(?f J U»j) ;*,a^ <na? :io£ia ?^v. 

r ,? jLa^ : v o^A; ?j ; '\^ ^ "«U« v o.\*«a~ 

^- - v o^aafk»b ;»o v ok^\»5 Jas opt ( *s ( '' ! aaio*a ) 
*apo oi£ £ga :;o&i ^ A ^Jxfca #1 J*i ,?o-^a 

i} &l? lil: :aapi .\*oc aaojae joAa £a Ai^fcj aaS 

.Deest C) .i>^*» ? (') «4»j (*) .Hcest (*) 205 .jlaJ^ii? jg>.\,i\J „i» ^ae ucrol^ locr locr? ^^ \ax ij : J=o*\isi criuo 
lao i^i :;.»offi m&s i^iiA wAxo vsjs^o .low 

iaui*. }&*** : **?r~r "i 3 £«*» ^oauae ^uuoj 
OCJOU.O :\a a~*Jo io2? iLl Icj^ia li-a-a :^V3cra»o 
i*50ia la.Soso c# ^:? I>: ..c£i iLaxa JbiMtf 
N*oj:o era. A JS-oxo icrAA frJoi : iaocrb? iSdJa 
: (5) ^^ £^2»> rV^ ■>?««*>) I sv-oca.vio jsii\S 
ctuoomjo ^jou.3 iotp j.\asa ij k y --jitaoiA Jsiaxo 

lo&i? M 07<kiaJ9od -Ssj <t-»JOp ;i: S^«mO&9 ? \ . r\. l ., o 

-Jii '3(7U JJfcOX^O JYT^-V 

:Jo£ A -.cut? v bof4e^iS :%*.:? A aovMo kA,. 

?" > '«»? -a?^? -oafe ftJocn \is ;^« liat ^03 psaj 

&?£ :oo5i v ; : v <v^-o\ t ^ix^o ;.s: ? ii-oub* 4.ax* 

iA, V J .^Ao? ^odol 2fckA *■»>*> IffJMtj^ &w 
*L ^oop :*&» Ja^, risosa rJ^Son ^o 2&B9 

—oia ob) (*) .Desunt (J) .jtiXus (*) .£ ? ,1 •io^v*? ^V\l -"° 204 .O&f&^o ol^oi^JsiS Jo^M ooj .Sis :cuso ; <r 
Jooi Sail*op *,<»:> .Saab ^i£ ^?&*3? *»? *-**-** 
?■**• 3oii«>!Ji fea r^jiJ Ojtf, ocu ».?^,; 
r,?^9*^P? ***** :^as»b fi>iia ooen »\*:a Zuauaoo 
J&0 (*>,*•& J*** ^oA di *b ? .**& ^io oocr 
^ v y^^> v? * 01 * : (I) cT4aoioi3 Jfcodfcaio 
.^oSiaAoS ^aa r? fc^a**^ : &Lioa ovWo» 
J4& aJa ^oraAMa :joo< ail ^Jl*)©*, ^a ooj 
.U*xaoa cj^Ogai laaii ^,a*4ao :tfc7 i*Ai, £° hsx 
O^iflu. Xa, ^j^fta J007 aouaaso Jor aa»i Jsoacro 
*?>*? :o k4? laaiitt uojoa.1 ^ow ^*k W p aa ■?■'- ;**<*> 
:x <^ ? ? JiSaatao :>va\. ;^o3opb xa ^UiJaax 
^axao .crjio.saiso oj»oVJ ^i ooo- ^£»b ^ia 
J^aa^ JaVj Jpcjia :;o<r oca^as Jo£ii J^ji ?*^ 
*<t£c&6 :^pvjafa aia oja-aoiA l' U4. !> J^J 
A<aa»o ^.So.M» aa :2fcc6u^ \ao£a J&aS^fci 
^adoS <*A?3***? **V& <i«&»© : £LL»a ;ioS£ 
:<r^oi> aAaa Jao*. lac- ;**. «a aa .lfcoa-il 
: J«&ia Jjacu. Js.o^a yOwkxaax*, aj- Jfcaauatio. 
fcaib epcwo cr»So.o; £> ^aa :S~?o ;ooi .Vifl.\M 203 .i*aJyJ5 jrs,\,iA I Jaao r iu. ii : i^oocns? 2»x ' ''iViflJs* ''-'ojao : JXa«A 

<^cuA -iiLoxi? ;.»o <£ 2a2 isoso :3»2o 2>\a ioa 
: jooAafl ^~Asb -oro'sooiS ^ifLoxio : ilVwiin 
^jp Jo 3 lisoa—a '-^Aor 3ao2 aao .AfaAs -iJsiivSo 
!vbM iJs3^» ^i* -sxb<A sA^o .2*3002 u oioS*» 

2Jk*3* 2*Uk3 <^23 wOp : Or 3333 2303^30 >& : }>>! jl(i) 

>ai.30 2*»oa*3J>a £0 o :2o6] <Sfl oriin ;:si*i3: Iii.3 
Jix ^ou*.3 ^.07^03233^3 :2o<r ^^.Ny 2*S»©G!3» 
;>sOW30 : 22*Vx3 \l3gt 2=ue\30 .23oooiiA 3 3*01 
*sai\i: ^sp Ay*i 2iLd»? -troau.3 ' : il 33 : C-33 
]»ao .233*3 aci&xA 2oc -as ^sois ^00 ; 2«hoS.o^ 
;*,o>3 : £1*330 (4 )2iso30«^ ;i\a &aia aie^: 
jooiliaAoS 23ubi> fco-V ^«2 :2-&2 £» *w» aa :Jo3 
(*iNo*\»isx333 o£ 2ocr Jo« 007 :' 2*3 030*3 2£o&od2 
aifl ^30 .^creu»-i3 o-A 2oaj iout3 42a ear :2~*sao3 
?ao .^L- a* 2*»A»S i ,?-*?'' OOOI 033tAis.is2 : ( iA lint 

: I3i-A 2~033 $3070333 O^^O^xIo : 07*Soi\ A.i, 

,»•!** * * * ' • * " f * ' 

23.3 \ok3o 2^03^3 .23002s Ji2 ls*J*S oSXofioi2e 

.iu» iA. ( s ) .*>io*,> ( 5 ) .(.- -a *iAl. 


■ ? i >i\,i ia ra\t\J -a: 202 ^a o£ -*3 Vlo&2 cr.3 >cp\aoa li<r oubo :c& 
.e*Aa ?. .» *•*> *wa ^soa :cj^ iaolo ,0*iyii 2 **&•»& 
' ".cnSli :M2 iaub j£ A*acT vAi- :jfc>aua\ p& aaol 
V^iO.3 t-iaaiaa v ocrj»iy: v*^7° : v*"^* ^ : 
■ l<rS: k*l lifl f'w'nv .a }o*a :cA a»; ^a f>.\^\ : 
,aoA-> oot :io&i M oroX.2 aA a r .Aui ;%\, Jiaar 
JS*2a ^xjo j a a a ou a o r&alao Z*v>n ^o^a ^Aer 
"-jA*~* «oio»uJa ")}|J :ojaa J-nxaa A*oiu a— o ..oop 
ocrA : Jpouay ova aaoi .1*2 cwtwaa Ui aL»a eo> 
o£ aao: ?>ii aaoi jeao\,\^ daa*yi3 aaja Ada»2a 
£*V4 °^$? W *M US iaa'2 oc£ :.ft.yt\j 
v oii aaacio :i"ala;a v otr^.ox*3 «au*.a ooA :giw\Tvt\o r 


ejS or kki ju 'j S X^cn Nil :oA a»2 ,*a jeD<u*ay 

(4) oo? auisa) : r : :cj!a a»2 ■ m.yiV.i ?M..ynS ^ystio 
s aaoi JtDav%y .^ocrj ^cf*o y©«P i»a»:a - *A. 
Xao *»2la£ a :a»2a 2i*i ' 'ocr •■*ff;\. t \J* ^an5 
2a*230 I'aoolaa -.An^lp oo-A oiS 2a 2 V*y ^oa 
«oajM ;ocn* UV30 :yoa l^oocra^ ^*2a 2*aoocraa •Dttnnt 0) .oA (J) .MSi? («) 


201 .^>'\>is jtsOyiil _iao \~?? isoaao iu\.ioi^ aaaao iS .2 cijsoai 2*3*Am 
■ai-.?o : v oA3a 2a. aa? ,-o^fi v OCTI ^ ^? : Jena A 
■auANao aa :.os.aaSs* 2.MsaV3 £1.3 lacu jAa 
el : 2?2ia . &*a3& oia : 2x*ao v oa!aaa iioaii? 
. v ocna ;<jff Jsi ^3<ro ,^oS83 2iw -3O30 ><Aaiu 
j^a? ' '2k?aV \yy X-4 ,aa :eer Jijt.a ^3 ojj 
; ,ft>.\.v,Vj ;~*xa>p JaaiA **,? o?m^ :^a<>'>'s v \i 
fcoi Isjba. Jocn 2^2 i^rV 33 $? °H t 4*? IfcoiJ-a 
:^ou^b 2iat oep ioffi w oroJK*2 sa : jpai «a\ 
.2>oJSa4 .aa.© ijiao'il aa. ^ou*id oe> }©a) s.crao 
3»2 : J&cao\ pa-B -rxH ^2 .aimaa <lSi ^.3 aa 

d«ii .3*0733 : i3^_ Jt*3 02 ^M J* 39 : J»Oi.3\ ma 

idi M2 jo^boo : wiattoS \> aaa»&>3 .aojajcweo 
i»I 2s*30 r * ,to\i\l V v o'aa;i ^*Jju3? i*3-iS 
2aaooa. «o70*-23 ^aia 2al ^us 2 an* 3 Ail isA :cia 
^woaai £» llSsp l3oi^3 aA v oii ^a u aap .lojSis 
\\.y ^a*j| yowa dsii -ail a iolao 2 a Is : le&ia 
o£ila_ 2~o'f> .aafloSo :lu .bior .aa. 2i2 2aflao 
.2.39P 2i2 2ooao 2*2 £2 :I:A jua ^a .\ii 2aJ3 :Jk.2 
2i*2 :-a jn-2 &ox> :=o5oa. 2a\» i— xao? a\.» 
3202, jcooi.iiy ..oiers v oo-iw^x ^»ojaa aX^aaoo iaxa 


, ?*>\i ia rp . VyiN j -i» 200 

|4 ' ; laaft»3 ^3-\. J^fiaaiS ^io . '■o<iiu\yoa 
! "i^L-oi iVny a ;^obisaao3o -A*»i Jaso^ao tfco^e? 

\-? aa ijocr JaLb ^13 Aiaib ' '(A**.? Ji.b't \o£3o^ 

-a-^ao iiiis ^Aci ^o jti: Jaa^aa : aadoouoo Jotr 
tJJkf^a '''ojaaoxa locr ajojiopo .aoai l\— 
:opt£i3 iA ioer \aijo .j&oaab Iboi.* cru-auo 
Jeer JirJJsIa oar 2<i-x»a 2a*ai oncu. ^p isA?? 
JVttSka ?XB.aA^a ;^oiA»3 •» ^oo : jcoisXi oOS 
i>so?OMsa? : cu-xia iA Noo; ^aajo .^aosjsi 
«a»etj^p Ajcs :.ao\i g?>^o -saA* v * :J*<auao»a 

»XaiiA^ ;eer souse aa : ^cr^: jJ^asa 7^^*\'* 
:;x<A-3 cr^ oooi tAA&aoa &JKab '"'J^iiofkj .tA^s 
aa :er^ oa , \» 3 ^*x via*, afca ^se ^p j©<u*i\. 

Ao?0 :erA iSoa -V3JCJO : JlAjQ JiX.! iauoaoo ^o«a (♦) 


-JSr.v.\yQ3 1 'I 


.+*i (') 


.Desunt (') 


? o ? .s.v* CI 


•*=!*<> (') 


.■rj&ua (7) 


.Dcesl 


( & ) 


4i_os (*) 


.(D*M») {") 


;j-iT^g-i 


(") 


4M (") ion ■ ? » i> » \,i is jo»»\, i V; *xao 2?wsi : &?**© ?**'**»? Jfcoaoj© x-a r &? &A 

ooiso .(T.\.o3 .030 JOni*\\toI .3M3 1-^.-1 ^ a(-» 

: l^soi aiaa :?6ixo .Va v o£JsoJKua ^a ^i 

- v iuo St6x* }Lvnr\ Ivaio ;i\ r laja .ooA v oocni 
laxujo J^aax liaoea 2-oi^o -coalSo ctA? o'or 
^Ai.^o ^•Soao ^koj :l*Vaaooao 2>.a\jcso i-aoiko 

-** CM Ilk 


JUfcdk .£aa- la\» 

2*»©ciaa ;*.oaJ3 Acaa aa -. oaf liaia r a ou 

^-r *3ao **•) ->ow (i ^9>>W J~^» l*aa,as> .,toai^\£al w i»3 ?u,^\ 198 •£ tf*^-? =A# &*^*A «£ :^n £&* aao .ow 

i»2o : 2att*A Xala 2aa^ ^io .}3a4, j^fca ^ 

2aa fts*a? cv.fc.2 l^aU. 2 ? c?a ;2a»oi o«fca 2iaor? ^ 
ojj ? :J^ &aeaa ^j2,« : ojiniat ^o .lai'aja 
:fc*2a.o£ ^c&a <i~a«2o ^iiA-e .£ ^]1^b 
: lia<* 9*«o> ^).\ ^3 2a*a 42 .^ ^ jfc^j 

.^oaoxoUi -a<wdo :ja m^o l ^300 ^—y ^ 
-i»? -wa»ii ? J&J ;2iS ;ocr ^.o* J^ls r » on 

*V« «°> Jif -^>?- .*? ^Ai» r-aay^ ^oa^o : ; O0 - 
^*& o'er i»a*3 09 0001 tya>oA* ^ ? ;ikoua»i .2001 
^fcloJS : 2lo£Usx#iS 111 fc^As) aio . Aia.W ? 
a^So :v ^oa «x- 2^2. *? & per .Jal'aa 2»a^ ^oa 

:*A«b£ JDai^Oj w aM UtglO j*'ai& ^oiioAS 

2a*2 JaouD Xa 2iaia -aoJsxie ..©.or -a v oaa*ouo 

y*«-aXisaoD 2aJ :£s*'aii £ua&aa 2ia«2o icu^kxls 
-2o&2? 2»^3o 2x.ia? u oiw^ 


197 ■ JOO^^CjI -i»? ail pa (So>^) -o^© :-oj £ao£ *i*\iS •-?*>**? 

biiaJi t ?>*?H Ilja^^oo^a 1»A£» ■-#•*& bJXtaio 
oS> V\r '•-<* &*<&** C) a»M> £ *£*$ ! <A 
ttfta *iV Xi. &*** J^a!k £» £ *»0 £* ■&* 

tWQfcJ^ 0»t£ «*•**& J**-* J*** 3 ?^A ^ ^^^ 

:ojS aab^o VA^. «ii A^3 op <\? o& -*>* 

j&idS £&■&, ^» <£ ±f £j .^ r<H °*? ^VP 
op ^ -o-o .-eu. -Asoii^aJ ^2? :Jo> &??^ ojo^o 
:^b ? JofO .£a» $1* l(?W$fefr) $»>> <*»»> 

^it» .2aaAi< *r° ^^ I"? : v*?ik t*?*" & ^ 2 

:lVa4» !*}*» >>ocr? :.oaso *3»? -or :Jiaw ^3 -oci 
: ^a«2 Joj© .op oooi r?* ^P * **? #*"? H*4 

aa *S j£a 2*v? o'oro :&io\ftA ^»ii? ^ow ^agO 

.j&al <£ ail? >A -VkfcJ i*w (V) )»9i? :i *>* 


..oc u aVyj a l ..iaoa fi*\\ 196 :«W ioflA.0 yipoAa >A#io , N-S\ 1^ lot- JU& 
.\*; 01*0^,^090 :^auo l*is3© iab (oo; :<ro 
ska ^po >v o»J ~*x2. ? ^oo) uis cja? i|*&&$ 
«A £© &».i? jautg ^ Js^Vo : £v&to$ xo^jo 
sVxii r ©e> ? I^Of isil ;»„ :oiao: g9 v oior ^^\ 
*VM4? *«•» Ai Jo?^? iaj la^a :IaV« **?:>*«>?• 

^ofiUadi^ oA 09302.0 ^obb ^9*070 .£&a o&»,^ 

2iim r S<r yja : *iSjxo «i9fl ^9 o<r .-iA\.M 
: ~?>oo : ^»3lO Io« r ojS JN^taJ ^9 li: - r p>k*2 
:29o>o ocy ^ij iil a^4 ii : ^^? ©or? <*^Ao 
:xp^o a*. ^,? 6oi .3w ojsap Asxtis li: ^osoo 
v ksoo>o :^uxi kif. liaor ^ I^ojSi© yi» fto^aa 

Jvfnfm b Jm -oioLl? oc :2au'9ii ^onxaSA oio.s 
J^a ^9 on :2fcofiL9»? Ji^Afci :?oue» :2^xms? 
01^ X*i.isx: 2i2 liioro .Usax? ZfcoctStt ;»~i? 2ox 

lo»~3 X»~ liacro ^S -«-.\: ?ai9t»9 lia*io :IoomS 
*)£« :-o? ^ow 9oflu4 JSO.-29 «S »«Sio .jisii? 

•2»« (') 195 .JsaiH\tDl -ias? 1 »* ^ > 

io.poio .\V: ^° N**** ^*?<* &^ ! »A ="?*° 

4^ r a jij .*ii Ja£ £? p„aao^ &oattfe» ^ 
:is*>a . s» ^M? :<^ *>i»j? ^»>« - iao '•<*& ^°l° 

■ale pe . v oo,vAS, liai? U: v Iao» ^*3» & :J> 
~oAao •ffirVrA .SJJyyMa ocr A*I *!*» : Ai- , a«io 

i»: lo*~a ojao .£io»si jp£i? &>£S fc*»Jj*i 

-V^si. 2ia<*© : ^a-au is.f- ii»o7 v <! "• ti^Ho*} *A 

&*3ao? >a^<r 001 Jb»« :^*«o^ »^(0>-29 oor 

.*,*-iaa -at-? p?^o ;i..Sn*V \ ^10*^3 
o£ ooi* fe*. 1o»«s « ^aa»^i »»J1 ^of &* 

■3^u ^.laoi: insfliopo :U±&, X3? ^ioiop? 
>.xA.is.N: : ^iai feSfcb lof- -^ -v»S aae .2'ia^a 
aa :- pi 2x,i ft4^.o "•#»•? ^4- ''V-^* : -^*? & 

.joai2\jo: Jxio* si Ay 194 


-«r *» \iA ^iis sa >*i*©4a iaoiS. ^fcain ^Sajo 

aaog oojo .„aa> ^ =^a»;o *Vii.o) S^Aor r '>}Sud .Sii 
-lie ^Laoa? ^soa^ \> «^ j£a :fc£i tffi -.^ 
jaoii^-xai ^a&ja :«©! (?^boo«» i?ioa) Jo) y>>*°? 
-wo .ijiaja ^iso ;o<r «ojoiaAa iA 001 : ouisi 
:o^x: JbosoaAi Jiaos o^o is lao- 2»o *Aa?a 
*,?"33 r^^ tA * -J»V>tiyi U*?o» Joojb -^\y 

i*»So ^jaaaaoa lAao ;»Jjq>2> ia« jAe Jot -a» 

^50^3? Jo) :,A i»: ^3 OCT SjAap 2*30 ji.X.I J©J 

loot ;cr#o oralis Jooi Jaaa A^jd :ojuis*2 «a^a 
*>oAa 2oj.a2a ,l\a*dy33 .^ 7 «■"?*' ? &*i oixAia 
■<*.»: v : £; :#* jS ao.\» ^ ;**iie «^»j 
^*Joj aisa ^eo .jio.oj Jaaaaoa ?Ay zlor A\joo 
-o-oacoAa laao^. o.oc-3 :2o£& &*?oio jsaajei jo.n 
io^r? ;. Wo j A 2il 1t*«wo aa -.Jasola jo.n &j»2;k2o •oj -i*oA ;aa liaaa oja lAla :2fca«: 4aoa*ao 
•^T^po «a«fc» aa :2oj,sdJs \ . ] . W^ 2aa^ 007 aa 193 .jd oi^» 2 -a»? j»av. paa* V*Zf*> &* (t^l) r aiS *ofl li? :a»i? 
e,*oS ^>? M»fe :,» £P *-*» #* ■&» ^ 

ojikJSbo 4*ii or,?*23 ,-? opi .,?S^^ **** **2»*&4 
je k \ :2*iftci ^oSa? AfJ mo .^^^ £^kfc !>»i 
.<£ »»:? -^ 6*2 *.*•* *.£* :J *?*^ : A »**• *$* 
^4^M ? ls^» : A =>** °5° -*■ ^ :S ^ ***° 
^ 2*2 Jia? 4 oante tk$ i»'i« 5^ W 
z x ta*a aft ^c£isAa3& Jao? 2a-a yOO^ 2a2 -dJOp 
}x.ya joo^\oI? -^ai'Si, .fcbofcste 2*2 *jg» #**?«» 
aan 4ai? ^2 ^2 jiac? 2ocn £ ?2*a«2 ^oioj? ^ 

Aai ;ad» :«A ia»2, ooja ?u&M 2ii.2 : Naab2 lilo 
^.\ (t«^) -«4o ji»S cift.2 ^iflo -fe«^?« 
^Sci WjJitto .2»2o3 2L-0 23oib? ^a*. - {y) r^o 

2 ? f>b ;^i-2o :2ibsa© 2?io 2a- :-©«? ^»X» Jaoib? 
:2*a*£>3 2uaa«ft fcoo? )l\ap JsdJxbs &\ti -OTO .2so« 
^isaso sjMiaa fJ) &tt ^or £» 2aJS fcvooi jAabo 
£lb .rpft&s* ^p -«P1 ^i»? :( 4 )^»'?Aop $.2 -opi 
laxsaG, 2{>ao boot ;Aabo 2am>? &?W o^fc-2? -W <-? 

.£Hn» (*j ^3 -A^ ( 3 ) •«■- y .Deesl (') 

111 ■ joatflVyOl «is>3 ?i«\V 192 ia xia ;_icr . A *. ;o*m3 Juco :2soM «ao ' ' jc 

sjooj 2,93 2<&oaai3 -iso i*k« :2ooj *o>oJk*; ^u t**^ 
cjSoiosocj ^&*C! -S3>? Jicn .2ocr Jiis L,oi^2 S*oo 

&*'&£ i.?a2Q*» ^p ^iciiSs* Isoa. j*ao : l*«i»? 
JTt.xe) ^iso »JsXi2 i^xa ue -2*Ax ^» ^i\aba 

ska ^aoo .Uax aib 2.S.oJsap3 :<A»I ejspjs &&oSo 
ota 1^? i^yti :oaidis2 psk : 2ao\L £a attiib 

- v oao*oJsisi 2aAO liens *sai.? 
:**i* $0 JssvQ jooi*r><A 2i2 : fS<r b.Va ^oo 
:^iao*o *A^:i ojaMO cusp J030 .J0&& .\oolo 
*A ii'i&i frXoivu.ya ^ap3 ocu2 :2sa\La 2c&2 2>aa» 
•A i^k*? xS.skio fi^Ki? aood :2ior io»~ 

.2V.3-0 iX»3J3 sOOO-DS ^2 :3^4 ^^*° 

2*Ws A ^»«Ms 2iaA. oop op :2ii*2 ^ooixSo 
:<A iaio I:ol ©oj ii ocj „:scA 2^2 rJxocAa ope 
^o* is<A -aAwo'A >>ti\ro &o isaoa 2i*A :2i*ecA 
V<£ JS^ajta pi-tAa o>S .S-i-kxlo :^ao^? 2<iaaxsfi: 
»? Vyi p :-"i» A -dQ3Jt :oiS .Suslo .Sj^. r i 2l2 
: »V»2 2op2s 2aouA :iot~ a*. ^pa> feJooj .>.>iy 
J*oj&2 2a>oA iA ^**» ..xaXx: 2io; <^is JaaiSo 191 .jp<WV\tT>2 ^iaoa )aJL\V v Ai» Uikcro .o&S3o A*-jo ^ifia^. &*?*° *» Itf.ifio 
cXtiiio - v osA*i : r »o* ^Asai? Is**- j*l ^croso'i!!^ 

-Aiao \*a?X &3:? &i : A,? I'laiBa auto*>M 
ocn jaot)>il.i ilaajt a era bj»j v?^? **■? **^ -*? w 
:ia\.\.\;o ,'AS.n vtaoiS isoJ iotr i^.23 ooj :«i«-2 
Anuao A«lo : aVfisi <*?>**? Uoao £» ^ea }ia»i 

ip r V' ■ I- * f \ ■ ^^ •■ \ ■ * i " ' 

:-<roaoi-I "A: :o»\ :S 2 3 en A*? J>£Ul ^»? AVyM 
&*«>io ^pe : Ai-cra j-win oAly*. cjuifl etAao 

Asii A-naaa ?.ilil<A isiia lo-i :A.s &***A oA 
^croX*: :-XcA S*6>3 i&JS? Iacto .&*?& jOQii^to: 
■ jp o& 3k\j c a: s»9»9 ;iA\ 190 -isA k \i £9*239 lA^ka Xaoj ^SL^s ^'^.H? £ 
JaSl g±i iA, ;«* .;£iL <£<& **5a 2*9*. 

**23JkI *A ^-V> J» *"2 »(?«£•») 2*2 A^ jiioi Jo en 

.2**aoxSo i2^a» liCLji r ois : ^Jeuo ^sois 0A07 ^ 

•*4 ^*- 

^^ V* 5 * ;i »V? *W© ■&»oap r is.: ©js? &9o?ft 
• -id. 1990X9 cr^oiioa- £p :^a. f?C>o r > y>\ y 
:^9«2 u ?& t 9o ^xoisksp? i^oojS oufloi rySS o 

:>io v^o> ? r ^«ji v oi: ^so ?*ii ^> W 99o 9*\ 

Jyl 2*2, :A **f! *•? ©.©J ?v~*i ~*»? <**g» &»©? 
oot .^Aatio^) Ixoasu. iJ^io : j»cAoi& -«ji>.\3 ooj 
©or :2x.'sii Jttioiiiyoj -cjoiL: : y.9^ 33*09 ^9 
ft 2^* 29999.2 ipcno .lflodi J*>oV't» **&&> 
-a?? 2ikcJed ^i :99a? }«.9o2a £i*999 £9 io& la* 
29a>9 2*a~A &Aoj9240 2eou9 **;' ijfcaS lieu 

2oerSv Ad!? isiocn iiocwoo : laai 9 triso— K i Xoc 
rVA) ***** *»??*© • Aia teiit ;cr.vn.m ;xo5.soat 

V©©U9p fc*9SO .2^X999 oi.So-i99.efjj O^ooj*^?. 


189 ■ jp oi'W ytol -i»? ;iAi iti ' .'inS &£ ;ioi«3 ear Jo& A . cuos.So : &Vinai 

.2i2, w £s*2 ^ovsojos : ^tr 
2i2 ^-r»? 2*2. as :2xacr u <ref^2 2o»~;> ^a jlaox 
•3-jco? 5-3*2 : & a a »,*■¥>% JjLiAs i.x*ia ^oia 
{soot 2mVi? 2»o*s ,A -Ai*^ : 2*i 3 ' ' ' r^- pag 
v «S4a w.a*2a -ooi ^3 ^Aor .?A^3 ^as jA*a jooaa. 
2^j&oop -.fttt^issais 2*0^x3^23 ;oja ZAfio jaaja 

J0feA)32&O ' ifixXi J3030i0l? 2^3* 7**\w u5»9 

: «JO>aaa 2a2 A<joo 2i2 i*a, liii, 2a2 ,3a . (4) iss? 
.2oo- +*ax oi^attsa : 2ao a*. 2aa^ 2oro iN*** 
«4V°ii? 2 >Aoo : loo- A.\> 2i->o r jSymjjO 
2*333. o^e2oso :23o733 isA^ I>\n oino :&&?? 

t*,? *& ■?•«! *-?^ J? 05 .?? JJ ^*? O*****? B ^*>? 
fkao2o <-JO» »nAx «33jp 2a©o :-i3*a,io JS& ■»£ 

opt V-aao Ni2 pi : 2i2 dtassjto .2iido_* 2**fi<A :A 

3»2o rsAxaoA W*7 Ma ysaa :A -col ^3 

Ao t ^usun - -*oeA 2»33- :p».S? is*3d 23ano3 A 

A5L : 3 ^4-5*0 poio.S Aai taaapo :^S fiai «kii 

J93f ^icaojas 2*3*3 a frjjSffcjQ :2m*x393 e"2sa*33*cr 

.(N. E. .?*» iio.-i^de :,* ? «lw)(<) .(%. 1'.. .ie»i? £ii. ^Ojiiia 


L Jtoai3\jcr>: a i» ? ;^\y 188 £»**>» {iofca ix,>o oj^oaa ^,0x539 ;«>Si aJo 90*. 

. K 6a}±Sk 1 i ova? lxf> 

-aii'-i Jiaiepoo Jx>a :3o ? .iaa ^ov^I? ^A 
: nn , H .\a <ooAao ^xicsaoo IxjeOo ^ooxaS: :;<rSl 
:&LL ("WoMiS ^0 :^*atao 4-cct*3 ffflpiiffr £?|o 
Jo£i .?d^kx (*>*$ JojSis :^utt» v ocrAa ? A ..to 
Ja-ub ^ii ******* ^?^? : *?e oiNoi^ALp J ^n-v a 
axuo ^sn 9°^° : i**»ao A.A3U ^aaoaa ;>,avsx.cra 
^**»*?? «? J? 5 .^A^o^s ^acuo? ;*0f033 
:JaiL»6 -oroaai, Xi, ^* A*? jKObJ) aJa faoo. 
: <*><tt^»a : ?ova? jij j^ 4»o J^i ^4, :jii i»"i 
l^a ^X? ;oxo ;«oi630l: , ATtiia oa Jia ^oioLla 00V 
<^'iaoas e'er : jcaosoxCUi \i© -J**uj> JXoiA» lu* 
"■***cxix3oa e'or : \.r.\y>V \io ..oAiiola ?^ 
t4) J?4a3? 00) reias (J) ouauSo .ejiacjtti. woiofc.2 

,?a? .-iiaoi ..soi.^ ($) ASjsi, ;ou ^i? j&J 

<$<+&? .\>b) (J) .Deest ( 3 ) .(I.iviani's V-ibci^iaS) (*) 187 .JaA-b <x»\~^x ;aso»>3 jw? 007 J&jbA? oo; .3U-^B ^A»? ^ooaal 

<nj?v ft "-J^A^ J^^t* °jV^° -^^^Ve* °^??? 

jLsis oii*. :-oiAni? ix-M ^s yOivi .J*>eJo)A 
opA g Jaw© .^& -or©3ifty» -- ^9*»> ^aoofl fe| 

JSOO? Ojfcfioi? 9«a £0 :^9i3 9-J>0\ 99. ^ii*? 
- 3 *M«A (T^OUO 9J&H J&Ouac&tib oj^isil ;a.i G^obi* 
:-a\xbb^3 £»?£ ^atUodi }ooi ooj? :^99>? -ojo-J 

>f «Hvl jlajatt -.^Sw ^oov'opnx ^ooj.*^? :;*oo«l ^p 

:Jn»o :^-ie*o SyMi^o :J?sbVpO :-a*o :joa\.G>a*o 
z Ci jBouaeLio*3e) j©aj-jn»OiCu:>o ■- jpa A t \ . f\ o 
3ja^isx»-? ;ib~:o :&nal -ru^\ : -«^ :j»aV<Da. 

.^la* r <jofc? ;~xso ^9 opAg 
jKai ^ S( .^M&d tt 9jB»i« &»£ oaafc? 29A-3 ^oioiao^o 

.^90X O-Ao .^Ag -933? &**£ &***'' -: ■■::-"- > .JauS^b trJtoii 186 JJUisso locr Aso :-3Q. ^» 710* IAjgo JKocn iab 
£9 attii ^*3 *> .JfcaoutDb IruxAis ^fS J-boojo *»i- 
cuojtl -.d^o-^2 v i» -as.3 ^cr :*i30\. i^Ax Is Av 

itr^ ^Am) :Jsj »*? k*^ *VA £0*" JO w^V ? 
v a*sas X> ;jsft>%\\Ji ootr oxii. : laoaS Jooj 
^babl » ji*b '''^.fl.ii psfiS ..o-aaiao -.yJaouc»3: 
Jjx-) %.nS« 001 :^oAa is , aijox 2_iaya : iiAO? 
:,3a^kx» & *fo < A ? ^ 1^0 . ?i . \r >3ab sJcuoba-A 
-»ei*3 OU33 Joon 3A**3 <^*2 :—oji3a 1J ^.croerJS'Ao 
2,307 ^\T ^>^vM r? 001 ^* Uaaai cr jcjq \ , \ . ^ 
■--oiounoi jiLttfb ibfcOL^? :crpbA ;o<r op*- i\i. 
.&&* S innbn\ 2si ^>?? ^^ ioo" "A>? ^ 
jpftu^ySs : ^» As ;muou 673 2sor 001 .31 lore 
2ft.,n^b : ^aiS — S? *i : ^ 2^L *A: .~o\Ha *JS 
-30X040 bJJL* cn.33 .3* ax. ^cro\i- ,3 ^\ ,g2a oof 
£>&£ mix -ouio :ijc*a? .Si! ojjao V I Isco 
iiKcuaVya ^d ai ...erJSa\.o v oV&tNo :£ «oj*3<ro 
yOopJa^o : i\*£AeJ JSjjj :2i*b 3\,n>t >»* iJtr 
Aeo^a opu«o : jus 12*Xjc» 2s.ua .oiasua .33J5 2s*a 
:2j*\jo'ia3 JCuJobcr? 2sa yOVosS :2iaoV aaoi »a 

.las ;.<a •*•(") 


185 -^As? *&* 

;. ff f:W- loci -xiftop &oa*4\ Joamol 42? ©w .£ 

V^y ;lL^e 2mo ;**>> ^> «4 V^'' ? ^^ 

M6«a^ ^» r?W ****** £■ Ai ** 

h^ikM '■**>* *»<*&*> <**»&> :<')**i^Vs80?o 
^oitois ar*s»& :l>hoou? lto&* £> &??* ^ 
.^ ? >2 ? '?£?&s <$*> £i*tt$2 *fl? o«f :^bAo M> 
l?-- — k a2u' ? ;io?WJ :^iSo?3> oJ^r 01 ??? ^V£ 

oicw \i. ^bo2 :j&*»>m *¥? ?i*l ^ -eii^P 3 
as vototf? -oi«£i« o^fHl )»a4 ooj=>? : a»2 »* 
:2L ? fc-aS v o>»x <£ >*»M .«fl &VW : ^<^ 

w i»s-« *}£* -«S^ tf aa>? -.l^Uw? oifc*iaau6» 
oj&o ^cv op? oooi ^MJWBfl aa Ifca^o .^ 
$g> *J 22^ & i»S* 1*^ <* J?4* ■<**? 
JisftiM-OJ £2© :2^> yOOTfKMO^ ?4»9«1? J** 3 

AMCETO8? NlCBTASl AtTICUS? (6»V t. II, p. 5M> V X>da.4*M - - 5'- .« ■ 184 


■ ?Yfny *«a oooj ©a»3(N2 J^?"? U^O 1 6?? 
^otttoSi yOSttX Xi. yooj^ a^fjo :2a~a2 ooen oxia^ 
^Uio\oi3 aftrtvA >.ocr a- AiAJ? oot : ^tjoii? 

poisMflp A a r ,? \»B>* Up .^aaoattib cr^ oS^t 
So.SOi £? :oloj v ocr^o-? u&* £* '. $$& COg 

£» ^ail, oaoiio i^oaI os^io 2*o» -as yOiZ, oao^ 

eap 2&x ^oiJ. fiscr^i? i>V?? : \f°K»* J V* **** 

2eei J^joj 2&oaa> = 2i?j *»? «oP .«*kft? £ai» 
2*>©cj. ^oicn ooer ««7joitti ;£&. jooj-^ 'Ja*2 ^ 

•.^ordop 2*>oo> ^oici ©ooi ca&pkJ* a^"^? 
k o^jox -a$ &a -.Ja-aia -ovioisa\ao 2&» ^oaaa*? 183 •JrvA-a er&«Ax .laJKaa* •> U.ai» l^A* -isoa ***o&>? &**&« »=>?^ 
isai, Tx^xaols &6nto&l yo&sox ^p -oro\cLs ,aJa 
.*OTpVn\,o aOaoa.o oi£L.o :^?oovb ?\ -^ 
ii.^ao }O0| aaoo ^ao'cua latlfl tsii,? ^»a ^\.T 
cricoo-a ii\x ^oep ©OCJ o~aa2 : ^Aaa cttciSA 
ii ?ocui> v oo-.\oiil^f> Oct ": Sai. l&ao j ' ' j&cu-b\a 
^aXaa :Ia-jta j©oi*a\ oei ^a looi aii3 .locr a\.,* 
Jat a awaaa -. U>aao 2a£dooa A,ox*a cjftaai ^ 2v:a 

f ' if i ii • *• a * V*~ i ' • 

loci aJail? liaaoiS Ue7 ^a ocj , \> nt ^aaoa 
:i*?ocua Jiiai fcai, u oroUa3! aa : Ja-jcai gcoabaa- 
v ociaax»« a-a© . v oo& lis: jlaoss £9 a 007 %*1 oh o*a~ 
5^.: ^aiioupa 0007 o*aio i^bouiij 0001 oxui: 2ia 
^,2 : ?u\ , o 'aab laaaa ix»s v oc?^i a <^io ^cjila- 
2aojB ^a op .»*afl ^ao l&iS v ooj*opi 0907 t??^? 
00 «r .\Ja :^soft3 ^A 2aai« ^a «ua&2 • y^- 
J001 a-aao eor : JfiaaoiSi yoauat Jia- : aikxabla 
Oj^saie :a\a;3o;a Jxaaa Uaa'aao &0&1 ^op 
©aaa^NfcJa (?<*>ftio^») *^V*o -croai-^o lIa-2 ^o-o^a. 
wwi-ni loo- *0ToiLl AAo ioao* ^oicn v aaaa e»ae£o 


.&»att ZaA^a o?&«£js 182 ^A, aae - v o**a? £**2 0001 rt .3u. ojifcaaa IjUA 
^Saj f.(Ai iftvo JBOuao^fi Tiia &A»tSXJL :boooi-A 
^iaJSso o7Xia <s£yao p-i? : 0V,?V -oo- xS.Xa2a 
f, ^y«Bfli3 2oo> ,aii3 :^pV icxo to'tr >sa* aio .fc^ 
,?9 .^Vl» 2*fc2 £>e Jaocra ^ 2.?oau v o<A* 
^s 2o<r Viao.Sip 2ic7? ll^oo o'or lajsi ckjo 
-5 Sotr XJ^fSX2, 2J12^ ^OVIftt •niao : ILXb* 
oocr oaJwp a B3J0 Jbo :2acr lJsaaaoa;S l£Uio\oivS 
yO^axua :ooer ^**ap ,^iVa -naJio .^oio'aa*. ;;At 

A*2^ :lLuo> tr.\eu-»,er 2i>a Jjsaab ^oa^NJKo 
2^aA,a 2iix3>ao r ? aoAiU ^ : -^M 1 ? °^ y**:"*? 
601 :ii<7r ll'^WQAU 2«~ u07oL^3 0073 o'er :5Axao2a 
Aula ftuyoj : -croaru. ?-"^*^ 0l3*xo ovsdo £2 
o>.>oia oaio 2^Ax ^or 42o .^oaifcoafcia «oo? 
r aa^apo lyoo^.'a.ja 2^a» aaitb ^uaVa ^nm.\ 
-oioL.2 .2joi ej^a aiflo iivaJwa 2xia <Aa -3*0 099) 181 -V-SMJ3 JaAgb eriwxs :Jar»\A JSboi accrue :^»p G^M 3 *^ ;±Uo\oia 

2ii.o *-a ^aois ipojio :2aoi»3o jiufifb yAci &ab'? 
Jsxia? : Jsoo: *>*«. aa ^3 <o\» ..Jksoaika iiao^ 
*>»#$ : ^<n 2iaa*o/oa ;x«*A $*>>»,? o£a ;ioul 
ocoi aiiai .Notr ^*2<s jftVaba rib.; a &&Js £aa 
;«-a? <^2 :eja .Sow JUaia ©or ^A»? 2*?4& ^^1 
ij-fl&ia© i.?oou? ^a 2jo> .2©£& -jaio xAa 
ooci oasoais; : 2a<na 0^3U3 ooctj ©»**,? v oior 
jsboi £<A; oobi ywiaa SA o\, .2,307a o£oSox3 
ra oocr onager ^bdjiso ;L\<53 0001 ^iLa : 2a©r 

;xois: -05! v :*Vo? 000; r *~3 ^a *Ha*N ■;*?*»? 

^0 a**J :c-j3^oj=> aio ^0 «©oj ^j 2*»'aM3fis© 
J^baJsiS idlo .cmYojtD aiB ^9 ^oci r oo;3 ^icr 
? ; , > At\ 42o :2lo> 2iai,oj&3 oj^ low Ai2 2£U.a 
*Ax loai iocro .J^vuS oo<r ^aijtosoa ^k*2 . bo^a 
o*~ liia ^k*io .auD3-.p ^Luuo :^Axao2a i:sai3 
obbi yM . JTM yOioj JS2 : ot*.a ,A*; -as* : 2a©T JiU 

5Ax?oI £» ?rt . n\\ baA !oA» r vn\jo aao T • 

• &»>? J=^-b oyftwaot 

5 ; 180 


w «*?> ear Jatfi ri^&g? jo* .SiMio .tfi.2 ear 
U£is \Otr&*? ULa ;i*o ijSlaa ?^VV, ' ,,*n& 
**>?? fVi? **?*» £» Japcpo &o :ojJsoS ^fcsp? 
V^g*? J>L. & :&*♦ jio> »&£ 007 <£. ? ^ ^ 

: i-Lxx ZuLopo ^aoio : ^2L $&£ «^x& ^ 
.*? ff iia? ^4 a? B $fc£uft> v ooaoo3 -ft^fiop? 
W oi^ius ^9.^0 :22X*> &£ jo* xow AoX io 
Ai p\b 007 JMpAe ;o7fcia ^9 r ifto 007 J^o^ 
**4*o :&uS 01*4, jauaAo ,\ocr £*£ aio .07*09 
^^P 5tr4 "Jty*" <*?« £*» op :£o^ ovittS 

sejfciaa i?S^ 007 ^Lo» ;oer aaaa :|Lia ;i»»\ 

fc*. 2ii*ia .\o<j *««. *s :ia-i<is v oi3 ^a ffA^ 

I ojsa o£ aqpj .&. lojSia 007 wiab : oja .\i».W3 
J-*.^ :ii»o; .soo- xS' 2?o7 oS$9 ldk&£ -k vi« 
■-^ ova ^.b J^x»b jio> liu*t -001 ^aisa 

tftfjo .i ? om ^ pV o r i- ^1 ^ ^; .i>o^« 

^a\» oj&loato .6p «ais»: ftsjLJJ :: ? o£ o7a*n:» r 179 .$Jo*h J=*Ag,? mi*4* o«A»? *? :<*? »*&*• <W? &* ^° : °? **^* 
2 ? cj? bifca*» *.? Jaw -V** «ff -^*1,? •* &*' 
soft 2*?*s cpAj %&01 &•&* *** ?? -.jAia^a* 
ji*5 ? «**?? cj&* ^i. w*!>a/&o :l£flf ^m £» fe> 

4&I (') >•** O 


.&•»*£ laA-a c]is**i*x 178 -OJ 2"i3xA JSOOI fiAi.3 Ui>3 OJJO .OTS^fljO OS 

cjioa fcooi fe^fla &4J3 oyi :6va> o£j3© -S^Ai 
A* jS,?o Jicnoa £?o 23*3 )S? fcfty»« ^ON3 
07X33 o& Jsis-»? JJSUo^osA isoffl X|* aio .?>aap 
isocr ^^oo ;|^t?o 2*©^ isooi kaia :^Sx £» 
cpt$i apjl? 2~*33o :2iaoV Nooi ImoIo 213*3? craib 
:2icj 23JSJ3 il«?«Io :23ilp v «o"^a ^L 2.\o*A 
?a*aio :ab \a !**» la-Si <^1 :2ioj 23*03 ti^isXio 
i3j--o 23aO* V?ooi* ^au £ : fy ' fo S <HJa> 

;c&23 b'i&ai Xi- :2sor o£ Ikow ojSa? : v ttaa»2*o 

p * ST* ••■ * -r *# v > 

Xooj 23-a* £? 2--JU03 *-?o;o r^ooj-S .\o<t :*V©? 

^0 .or*»ooA s « ^aafl? <?&?? a#*^'? *^?^° :0 ^ 
: V AS„. £: iaS ty&frt Xi :.kap4*jl» Z»i W £ J** 
£»&>* dels £? 12^0 ^ox ^V* M *>«~ 

oocr &*2l <A-2 ;b£b :S»oei 2*3»2 crisaS (j <Aff 33© 
•axao *\VkT :<rX 3»2o 2x*xU bias oifcoS a*e :^ois 
uttfcfp 2*2 uio 2lae7 2i2, .-3.sob\» *jjl 2i2 aaoi? = 177 .&*>&£ lauS*,? c**4* ., o Va* &*i 001 jS2 :;aso«Jo23 jJk^. ouo«o .I3j-a 

\^_ « IV ' •" IT.,., f 

v i» ep An?*!? -oj :£^o\£ .A 2a~ :a6 .Siaolo 
,ss crj Jocr .Aisisla wJSeauSgb 20*00 : 2«*xaa 
op? o& aa»2 t->w .jeuaSs'tS^ oja? ocn ibaiio :2* ?otr- 
:2*~*>? -a^aiAao 2*?^? yOOjlisSfc ^Aa? :oaO^ 
.(V'.ooj^) ^3~J .01070 :^3o<7ub .oil 2a*2 *-*.*. 

^Aoli p_aJJ ^flk l^O A«2j.3 ^ yt>33! jAo 

.^S -ovio^ivia ^al opiAgb 2jo*b l\Hlo : lioiiio 
£:> :^> ^Spi ^?^» ^ ^* jpoAa Jaof J005 $0 
ii>lAjo .soft* .$0390 :2«*xssb opaxa inaio *foi 

.>J ».« X3« 2 T uJ Q 2 <S*3 32 

iAfr^So : 2* on ^ is 2*iouA 6>y>n\ a*is*:o isxaS 
.2,300^3 iaanfio 2xa :poAs 30 isocr^o :^Lfl as 
2x>Oo 23CU30 ^oM ollVti :;o\» .00& *.iao2o 
Asa JU2 l5k :o& ^"wKta ^A^Ao joML^A JriAgb 
390 .^ocrJSxaaxis? 2 i 3*i- <^*2 ^aois . oxsaxib ^ap v oi2 
2««dsa A*}do d<,oo! isjoa :2icbA Jsoci £->cl3 2iio> 
Ja Q ^A oof 2aJsJ ?AxfeO 4k2o : ^Ao> ^boaA ^2 
i^aaio : v i»3 {r a o ui ^ *A*, ^i>ao .nai,.? ^A*&o 
^?No : v aas3 3^ -i^a* <v^^ 2aaU3 ooSo isoo, 111 ,&0>b JaAg,? OjiS>£s 176 -a- ox.; 39 =;>,^jl: 2?o7 ^»a „or .*o-oA^ 0001 oaacea 
A-*-o 2&a£e3JS S>otr ^»« : booo-is .ftVipi; Zoo- 
•s'a&ao . 2 .U is a v aaoa opaau 2ocr iijiaa ;oiJo»s 

ifcO&l^S ^iA^JO :op JKO01 2xuiia OVCfiais ^0^3 
^ooi 2im«ots5 v i3> (V'U.Tnno) . v ooA ^ocr ZaAjoa 
^*aia ^.i v bc&3 pi. :(^ } ?o^) JSobi 2a^BO 
.2aa ZiCL.23 ojS isooi l*+~lo : t o6daxS oA ©be- 
:2f"^ ^ataoA £2a Jsbbi Ao e jiaor ska »sao 
2owo>k l\lll (Y'^oii-iwsl) ^cjab ^y>2 &Ia©:>o 
: fry? V*^" ^?<r j^oilo .; w .TaVoi, v aasa 2i*o:Jso 
01*13 -i^o w oi : -a^xaolS Isebcrs j» bjS AsAwio 
i^bxfSs Jsocr ivV° =^° -^0^3 crista 2a^o b^oi. 
:bm-aoA &-£» bAs ^-aiio ^Aaax : tAsao& 
2$&J? o" isiao ^o\aoSb <^u : lafi 2aiL2a ooo; c-<A;udo 
ibcr 3*3*. ''boflJ- : off? ^a ^a*a .;*aooofa Xaa 
t»k ^ JSbbi 1*135 iNiia : &* *ao,3 iaboflo jiaa»» 
ao :t»N^ -Nocr xj\2 ZvnVyr a Aacuc lao .^Axio^ 
■ iyoo\ 2* act a 2a*2 ciJsbA Aa.o .b^?2^ >^»2o ' S ■ l -y > locr 
:JSoo7 of^w aoo .jcnoaor .Vai £&*>? 2aa 2ia323 
v aVsox^a <^ (^ Ai : voa l^ox^a Jsoor a-.\\oo 

.(V E. 62. .on. .i*> isisej ;xapcu&= A\i.\;i 175 -v-asao iiA,j3 cr.Voot 

boiaoobo :aiu;o Ma os liaads Mo 3^0 liaSo 
.^ao; : t , ia\i i a^o ^iISlmo fcw? :;js3\joe 

JjA*. 3,si.Xi 07&oS,£33 :&£fc^fc ^ x- :JL3oo;.\ 
/''^spi --^looft crfcoS^ ^aio^o >?o>9^o .ojia ►Sao**? w-aJsx2 ^aJ» :&»i» JriA g *is>3 w^-?*? 
.^aal :^Mu.ab -**b>V .333 

03*3 0]3 I^iOJtS? JS.OS. v 3»3 07^CUB3B 3*0 ^30 

w».\ taaio -.^oocrxS 3i3 v «^j»x low X«; 33 oot 

oifsiai ? , tt ii a ^Q3bS >»ocr >si*xx : ImSi? ft\y 

jio*. jOO*33L\. 07,3.34.3 OCT : 30J3 JOOuDo\t33 

}*a&Jtoi "Jia ai, asjais ;?crr X»: 33 : 01^03X333 

apittis t > . ' . t M > a-u. ^uas 01-A1 ioo;^ ip«BU> JB^exiaJ N rV (') 
-.Jiacuj? »o^o I&£a ii ;_j M ,^3jo ..?»» Zfr+ja suits Jiiia 
t, WRIGHT.) >-*»i V>Ai 's^iio pt Aaao lim .J-As Jso©;* uAwa &Aais 174 loo) JUpJS» ''W suA-*^ ^010 cria li &*s 
Ja\sp ^ ? |ao opts loer ^iabo .Jlii tii, 


(•) iO0£OEp 

£0 jioo) Joor -*x£»o :?*?**> ioA * 5 ? Wjfcl ***^ 
jnagB ^osa^) <HNt? s-WoSi. <<&£&> :' ,( J^i .oojka 
.'''^asi :^aA*. -aliAa c^oiAiw -fora -XOJ« v aao 

ojiaaoa? v oA ^^i 007 : ffij\a>a3 yio VpffiS 

-erod-l^o ;*o*A **>.**■ -oLio>i.»^ ;»o2.\ *a»a 

:-flids30i30 g»r»,Q.Va .biaojs&o :.oViu.n . *vWr 
* ' v ■ ■ " V - ■■ V- " ■ 

^*ad ^Axb crisoS^o .^Vaa v oi4*»> ;c££o f>"V>Y> AJ> o ..oatSoe^aei :^oiu3<w -acoou.0 r^oaXtO ^Jtoi -, ft\i Sn i\i»o 

••> Ji (*) .£& ( 3 ) .Des.mt ( a ) .j£ii sbi* a* -**>*:> (') 173 .i'icj^.yss? JD-ioaiS :tLtti i^^S ihoty loot O^to ^V?p .^o 
or^aaM >?en ?\ <s spo :o*so*a 4 6o£ loer »'»&» 

,?-^ loo ^Joejo ; W^jp 2*3i ( 2 )i^ n? ^ 
lom *3jl» **2 }So .U&a -?**? ^oToia ^ 
(j );?pi aLwo .^ low }*a> .Xi^ap tW*m*pah 9 
ojkao ^&4i < 5 )^; ? :^ ,5) ejiA,3a !&*) ^^ 
: ,J >Jb£i ? ^Axb) -*r.*5i ^ ' 5 ^^ob^ : ^ "^ 
^♦-3 laooZ.s o£ **«S2© .jn^-fc*© „aa \i, jj^a 
S'^wNb fis^£ < 5 >J©7 to, rKisa.o, £ }i» :e£ aelo 

loO) Oli\ S< ? W«i^ 2o<Jl «ia: £o .0]£hO*UQ>3 

^Jiato .' 8 >2?i^ ^2. juaio E j£J ^ au, a*\ ^ 
<*»> :% Jor?) i»Ai £» Iiis» « ?l » # «J$$j 
:fegj0 0^a ^i %© i^^i^ ^oari^ dp oocr 

2Li oor «i^-»i ? ) 2icj !<"),*«*, *ai) ^ 2aI ^3u^po jsoA^I? [ w ] £„ ^^ (8) .^^1^ ^j ( 7 ) ' '^^ (S) 
oiic- ,*, ;;Ai iid; kS ^i? , W.<A^ ^.^kj [.££ 387—396 

^»*H(") .-oraiSX ->=>«, ?? i'.i .1,,,..,' (9) .( e5 


.^Ax jiojjjs «ia>3 &A*N 172 " i^*io ii^=>o £\. fi^i ftJK*|o :oocr ^ao ii^ai 
at&^o . ,J oj3 eooi ^asa^p) ]£»£ ??^»? :2aoaa 

lM4* •' '<»^ *»*S £*•) -^a &m f l (%$£ ^ftj) 
Ji» :Ja-K?r .yooj < 6, £ ? -.^c^ a»j|© ;^o;.\ v oo£ 

aiooo lSl /''asupMo JkIao) »'>o»3 s„»ao ! >\rio 
-?»ap <' 5l oi- 990 .C 4 to ^ P*^, \J^3 00,0 

■«-vi 0) i.olil (J) .Desunl (*) .;^ jgs; (*) 

•* (») .?>^ (*) .sii*. (7) jJJ (6) " ,^" ^ (J) 

<ft* J1V« («) .ft^iM («*) .Desunt (") .^ o^i. («) 
■4 t ? v :? C 6 ) .*. ('») .-^^oio ^ (»♦) ' .^i owo 171 ,2'ixD^isJSM .cxJoabS ,307 :<L^xw Jfc*«u? oj-Aio :2ii.a: W« -?*»? 
^♦2 .Ipcu v o<A*a ii^sp -?♦»? ou*?<;? - ? . *»»?»> 
-oioaaio -1^& yoioiS ^o ^ooji is?!,* .&£2 2il 
:^ioj ksio ;ocr &g»? :?oc^. A«:o At!*? i?ocnA 
^XtcSxso v-icro : -floaiio ^3000 -oplo ^iao 
■»>, -05 *ii : (>> ^ou *oi?<? i*>«*>i ^oo^&s 
.WjU 2»S2 ^o^> tA &l) -4-oS JSiio :^Ai v ocr^a 

A ^.'aj ^» oiio) ---aiii fc-^Xj :i; iA. or 1 ^ 

.Ii2 ^Oas jiiol? ;xo3^ law ^V?P :I ?^ h*?^9 

)S tA lii . . f vis. <7u*A*o <A dor :«A«ds» -.»» isil 

-;.; A^ .uo)^ 2ooi ia?2 :2?oc^ *o<r *A^ ^oj aao) 
o.slo J^yeaajjia ^i» 007? qjMg oaA* ^iai 0*.? 
v o<tjSjs i£ 2£2 ..\*»o Arbo :Jaioi -o7ol~» '"'pAs 

.£o\i ,» £i jcdi J*? iioV .91 jo>»<ui ijlA.* v ooA My (') 
.lioov ajbi ( ■') ..»=i .vium v °?=> ^>° -*i ! •=<? J ?? M^i=> oj».oi« 
.J^-1 SU xLoioo .-?**>? mu«9 iyn\jfij £^9 -noau .ia\» &9 

■ S,i' IP .t • f • y 

...iao ( 5 ) .JfSl ft->i^? ( 1 ) .iioi ^^o -l^gi.? ..cojaaio .i>.e »a9o 
o*\* on •■ ;:;\^N <u>> ^**o ( 7 ) JOetnat ( 6 ) .(VA^aa*) * 

Dmi (*) .^daii'iiMJi otuas 


.UAx 2aoo^ -iaoa vv^xis 170 J^Ja? loo- 5^0)0 :-crojdo? U«r ^oV -^ 
oo<r t *\^ b 2 >?°>*? ^^ 2ju2o) . iio-aA 

riiaaob ^p a*, o'cro -&a<w 006; v^~i° '• q ? % i * V? 
o: :2?oen, iaolo -cA ^jsuqsoo crA loer a***: era- 2a 
o2 .^JsoiOJap u3 ?ifiWV 2j»a>> : JjQaii 2* a A 
2x~a oiaj>a £ 2Saflb Aa oers :cr:soa<\a la.SoaA 

;.so^ ^>^o «Jl^* A *****»• #£*$ • : ^ 3 ? 
aA* 2aa a-. 2ma : 2i: ^iSnb >A? . -aoi. ^sioioo 
2i2 ?>ia?ia> s*& „m\T>3 A\sp :-»*2a «A ?f~? -A 

oocr ^i!^? 6j?? -w &»<??) : ^«\fJ (5J «*^* **• 
vieteax :v\\ 0007 t*a*«ia yoicrA wo2 :2ao<rA oji 

♦a^aoa 2oSi 2iop Oiaa-cr ..o.Sii £2 . oaaaxX &? 
©aa>M &2 v o^A &<*xtt3 ^oix33.\is Ao :2il 
: Hi'.' 17b ^oaxftAo ;^.032<A r La liaoa v ©o\ao •li&V >°!i>4o? 1. 1 ) Jfttf ,» ,?-o (*) .Desunt (') 169 .Jxcxi-Xissa Jb«JC»a3 .3-i2po jlsb*? er'aaoo : ?aa\ V o£kaao oei «,*>» -ias 
'A ; j»Ai olS iso2 Ycrau: a^: :-a»ap) <nS Sab'i 
!^ *icp ls.ai opax asoxAo lx<r 1 **i ,»>Yy 
:-?tap oA 200 2 .^-im <A«ax. :<jj^ dO^XZs J±ut iSi 
: ^aax *-of> fca&J $i0 '- ,«r,* :3o: ? ^ooj-jisj©: iS 2a : 
iSftJ (A^sa ^i-o : NArao: ^*i^* Xx Ssilo 
: <£> ^6S v o-ioip : <^S ji; aii, 1A2.0 . oAsoisa: 

: *A«i: jjvj ' ''^il iabi? Jaxi ^Aoi) :Jsob;JK o;S 
.oawiop :^Aor iow sap! uo .^»a^e 'A JaSo? ( ' ^ 
\\y> -.Koaaia „cr<A^ Io<r paCLfU li?»l) :-?♦» Jocr 
li.\a .pois. Jooi is-I? ilAxa &a ^» lotr ^-.3 3 

crjjp A^a? ' 'Joor jiii P.aao? : ootr ^*aaub ixilo *H 4fil aao .< ,J ), ot.3 mXmO ooo" ><3flifllo : _i3*io ) ^oior) I*Afl fap ( ' +) x^ o^Axi) : 1X.3) »n^\^ iS ^..jii * -Nijo (■') .liLi* «»» jty £<*» (') .oii (■) 

.e»* £XHo (") .;,<£» ( IO ) >a ^> (9) .aoMuws il^ji ■ iZSx ;»o; k \ ^iaoa &***> 168 ^LmSJUOO :Jx"iiKi 3x\ .ooi) ^i»s—i .ooei ^PUsA 
2aii ai. *»m° «t*>^ &1o t^^mJtfA » v ocrA 
-?*» ^01 >aax aao .''UotoS^ ^p ^ia iS }>U2a 
:3»3X \i* lom -as>i? ^»X« it-i? «^»2 :2sAao 
\O0-A iaolo .00 cr .oev^*23 ^»2 ' "iOa2 k ~iJt2o 
Jisp? 2»jw 2ors V^o^aI *Alaao ;>aftS -. IJo\.iS 

: lia^jt ^i»i V;t'.'-\.. frwaS eifeaS ^isl ^oiiuo 

*■ *&» «?f*> U+ya) a»4 •^♦?,° <%r> v**- **** ^** 

-cio^-a (A 2^00 :ciAsIo 2»62.JsS ' "oui«-2 biso 

:'-?*» ojS iaslo - ( 'jaAap •axa Ai.o :2*ab«aS 

: 1 '" 1 ,?-? 2a2 2aoi. :l~As c& isp'2 V23^- ia o2 i-ai laox 
r^'^aco o!^ a»2 .'"'jnisp Ai» ji^Sox <^ kAo 
t?M*Jfc o£ i»: ? (, -'>iJkj| Xoii. jia-2 2a>2 jio^o 
^'a-iao} :fWi U.2 lUXaS? (Mj \yi7 :2a->o£ 6-fcl, 
?£&» oue :-?♦» ojS aap'2 . { ' 5 >2s&L ►» 2a2 Jldi 
;?ocr»* cn\ aae'i ?&32JSi2 2x2 ^apo Yams oimo 

•°l->oi (") ..6e& (iin-ww — X3 iio .iji'aJS =»-A. (') 

•i\.i\,? ^s*!! »i-!o .,Q.y ( s ) .Dcest {+) .Ji*>^S ( J ) 

-?«o *»>b ^oruwsio ( 8 ) .Deest (?) .wuk-io .^uo jL$ ^3 ( 6 ) 
.^.\:o «;'J> JDeest ( I( ) .*>>*= (") JDmt (*°) .Deest (»> 
•»o C 6 ) ,ft1 jiil iAi « (Of) ,» iio (•») Dem (**) 

.Dee 


167 .;'itei,JsJsas jcwcxiaS 3s»2o :Ia«uu) &a aSi \i* : (<) 2>oo^ -ojS) fecial 

v ojo^.\^o :ee0i ^boj*^:? ^,2 ^ior JjwSk 

ooj ifli 2©ci A«;o :^ iow J±a«) .^oowe^a 

:-ocn ^*3ao ^*op .Soo" <fl.»3. ^p ^101 .( V^\i«\ 
??o .^A» ^.3«c ojS ioer X^-cta ^ocr ^3,>3 \^y 

Hsouoo^jd 2^.3 JS «kflb : j;Xm ;iw op ^3A»i 

? (6) V*f?^? ^ yio&aA) JSiAis 2s ? o :wOio»3^9 

^2 ojS 33o2io : 23^39 -?**A ^boio ^ii») $2 

3»2,) aao .oj^o^ ^i ? ( 8 )oj33 Xio) ojWai \x 

-.33330 lot* .CL.\S ^OOJ.N : 2303-4 4(9 ►Act 

Jaa33. ,38 IsoolJS Jai* lii-ia 

»-i»:o 23t\» -?*33 JsO^ cA«Io : 233^3 039300 

-<tusccju. o2 ;2x34 oe£ -e>a3: 02 :< '"'SXm ^ibo ) :oA .Desiint ( 4 ) .Deaum ('"I .i^*. .jjus-J ii ;»<* bfe| ^ (') 
.U A a ^>so;^ ^ix»D &itxis 166 /''-orosajjab ill tors £j :2^s» fts^d Wfcj «S) 
(S) Ui $©) 2i2 4^» ft :2*£j ? ,i3 'tfj ^oo, £ 

£o . (3) 2ojSi? eraaa ^*?ucA ^M>«) • ?-; w ^ ±as*s 

*?«fcap ciofc *ao : 2*2 ai^ap aa ,A r fc£2 ^ ? 
.212 ?Aiao -a i ? qjuag? ^ap : Ji2 Js2» >»o : 2*2 

.ia&i. ^o? o<r 2laat £fl :;m» 2aoj £ lj~fcap? Jam 
2lor ^\3P«) :©A *** ^=4» J*J i.?-i ,?a lior v \r 
eo£ :eo| :i*&a? 2L2 o'c^ \iflio &f2? 2*2 -d-iSioo 
*sWx xi^ Aa> .&*JSw oc& :o%i Ji2 ^aa 

i??^ »oj <*&• ^<i**) Xa<i £ .('Ui^ii 
2a^i o£ iooti £ t^j^ka^ ^2, i),\i\ jSo =?V p 
ocr ojAsp oct; v >A~o ^ap .2^,<A>o 1.\.>i «io& 

•^ittaop" JJsi? ojJs.JS2aai ^ :oa r '^i2a.cro ^'Asm 

■DcMmt (J) .^offtijj, (4) .tf (1) . 11cest (») ^ ?OJ ^j (.) 


165 ;ixaiJiJo-3 jcwc»i4 :lSo ;ior o&aox aao .MMio ^i :' ' 'iapia 1^3 v bcnV) 

£ :iap:? Asp^x* £il >?9^o .yoauSi \s» a\3a 

■ouix.cr oisotOpo saAs 1^2 :^o\*o&> 

-. -Xoaio .uub *ho^io -Js» :J»oJN ^o^S i»:o 
Ijaso* jlcp ' ^o^aoojK : U*xs» Ji-oa*? ojiScjiiio 
V^^-« £ ooA>o :^ & '""'a^M -*4*>?) ^^ 
isoS ^d iil : '-aoisisao .jAi- jiop) ^ai* 31 
007 JSaS) -'"'jLiaia 007 (7| Jsa^ : ;.'..fr> A, ox. -i» 
lajii. Mil^aaio : ^oba^-A J***' ><»b crj*Jj, <^»? 
:As cnS iocri? ^ilaxio e^li^L &? arJSccnS 
LV»o :Us» ' a ^ s ? J-*2 i.?-i J^ro) ^sxso &aB3 
;mo x\ 007 . i^» --i» ^se -iV.i Ailtiio ^*2? 3 001 * 
Jis iA }ocn A .wi^a&ia &o J&*i «xaIo ^iVJ 
■3.3U-30 £0 .cr*acro» r *I yffi* 1^2 : ia o^ 'Ao 
iAmi .' ' 'itoi 'A cry*ja3 007 A*3fc£ \\,y :ao>o .Desurl I 'I .2~Ax h00^ U X03 &*otis 164 StCCU ftfon :i»2o) '■'' r cA.:> f>?U3S aoJs ^Spilo) 

:ieniy~o Jr»o« ^BafwA ftxfli r Sen^ r <7iS 2ocu :2~*x» 

. r cPu'a\5?o r erXx£iii Jfca»toji>© iiwAiab oj^oaSe 

^t*o\ ocro :^*i w aaaoAv3 ^o>!yo\ o& Jocn xttSo 

,aaai»2o :2*aA .oii (J, Js-*i \c*2 uiao iie .ioa- —sue 

o_isa\,) 9AO .^>qt93 2~obo 2s30 JLai tuo v ai2 

-oncA*- *»i=»o :X*» aa 2jcoo j'w.A «JS.i :'■ ofAxao 

<^o?p t^iAal ^32 V- 4**?t^? J*Ati «»bA3 "-i»2o 

: 2lA ;fc:A$ ^ 2oau .^*&x ^32 Ai >*2is2? Iwo 

:^a!ik.. is**ai3 jifo'aso JSA«o) .J^V- ^CfifttS ^9,ae 

A*. is*kx:a JiA-o .jojAisb crvSbaso .iao \a.\xiv. 

:,.S^V» *Aias 2J9obo ..kcA*Mbo V-.\.\ ■ iA\,^ 
V; v *■ n ■ - , V ' ' ..... v.- *^ 

:y A SbM 2>itai.3 j\.Aa isAbeso .jfrnVht ^11^ Aim 
2lLa isabaJtJae .2.^3*. lAa AAa *iao A*£U 
•lA?t-Sp lA? 2j? < ft .» l ,x- jSiMi^ : yfcN.yy 
AvCU :.isoiN*&o ^X» 2>i~ 2ba3tt Xo isbiiBJsIao 

VV»V) oovo :; f \.oaao2 }^0o . ' ' iicxa? jLaa ^asbjB | 
W*»iaiSo : 2*ioiYiAo JoOo S>ti*Ao 2*\,b\So 
??<* ^\ja>Jao2 ^ip^ locr^s :bss2o . (5, bb&* s a wiKaiA© 

■^ *> «oli& (J) .swio ( J ) •r&r v 6 ™? 3 r?-* O 


■ 163 ■lajpfraaa^a J 3>? t o r\ ' , & 7»io ^\i\ ^° V*f° ^ "°.^ - ** *"** -^^V ^ 

.('>£$ IsftJa 2*5Li*» vO*^ -05 :2»cpoa?) 23fcia 
2**23 &au ^ v«J £>©) : ^ 2 M 3 v" 2 ^ 

oop is***o) : ?*»*» lis*?!© ,0 >2«»oU ^o*!, a^o 
j-V* ) -ftsas -.J^oaXapS o£ xog :^W -^5 *?© 

232A :a»i« »ote&fc «-i?°) '■ J-*?? **•'*' ^W 
^oxAi? ijxaaa? -^Sf? 3 ""M Jft w ^ *^'? :2 *f^? 
,» ouabJsla 1» i^J^ *? v****** &?*& 
2i«j Uim \i. «i* J* --*» ^ ■?£»?* v" **'^ 

.^3oflf OMUXB £ $&pO »**•$ ^> M*P *H 

;iw \i iasfco :^oo£$2 \i- 0M10 ^oisKxd^ 
gA*9 c^is -»aio .WwflaSfc £»»» *»*> "-J^f? oo-S-xaj.^ 


.UAi libjfts w u» &A*is 162 :Jooi jl^t ' J) J-*>> : J^» (,, -3to03 oiaa) .^oa 
i.iooj* ;oct; -iio) -'''^aao ^oo£ Jooi scuab I'&aaa 

*Ao -J^Ab J^ao lao^. jya) :;,\-v<aap3 ;A^o.\o 
bo- is*3 : u cn<uaa*dpe3 JikarA y*»l isooa jo Jxia 

. f5, 403f2 :S ail u oio^Lo :;i^o 4S« Aosfi 

isjaVcjo .(" oi=ujosa^ Ixasoa Z\.Ax «-^f £0) :o*-o 
: yiooV yOO&* s~»> iM3Uo2o : 2,' Ata ^-i^.. 

A ^bbia: l \ . r -» j> : l'i.ia\rit bi-S? 2aa) .' '^a'iia 

JU.Vcj:? jia/sao ica^oya ;«V ,j» trXia Aaoa ib-iv> v <u; .sj»<, (») *»:« iioj.s ^» (♦) .Dec .^ (') .ii (') 

Desunt (*) .£ (?) V'fl'^V < 6 ) .Desunt («) 161 .2ajcaV3aa~:> Qjaaivfi :6jS iaplo ^^o «J : oi^ Iiaalo cr^i-aoisa:: ,-,? 

>r 2 :ojS lai: ?i%» -fiw -JMio :ctl3 i»: joiso .^2 
^aoAa) 2ia> Ojiop Jh£| &ti Ja*A :o£ aai 
Jieia) :oi^ 2aao2 1" 2oa> ^p '?imA -4wajt2, ^.io 
: JiA^ &**»? .^ , n\^;a iri*; r S^- aa ''' ?-^\ 
.^tsj ^ ?Aapa :<xoub 2a-i 2*L©ai ,5) oer &©\ ^»2a 
:i»i -wo V^sai. ftv2a 2*^. oi.i ; (S ). *o u$ -aHi 
? A ^sajcttoo ,6, »*»i ^utxj ;{7T?) :o£ Xii 2c. A :o£ 

oibkii aiiso oifsi- iio .^c op cris^A Aio o^Io) 
is*.\2 :'' < ' 1 crv^ 2'isolo) <r,S ^Ajcio **uiijs£ *- v VO? 
-aA~ a ^-«-? ' "'ocn kw) V;\\v lioi'zoa ^p *ua>lx 
.lavs- *-jA **A <* *if 4 9 '■'**<* '^S; A ^A*^? 
feXg .\*2 A? -.;i>2 2*2? ^ioacwao ( ' 2, Kttu Ao 
*cro jAo ) :oiaJSA»A {sa5w*s2, :*Ao7 fsiiaoi aio .-*kA 
2i2 ^ ( ,4 ^a sjL^S$ o4 2&L -A* f' ; 'oa! 
. M o?o>A A JsapVxia eor 2A^o : ( ' 5, <Aw2 -aouAa ■ jiAi. M (*) .~W. £4* (4) jibs -?> 1 ( 2 ) .Ni^lB (') 
.iiailo J.idii.joo (*) .o-isivilo (?) .....w.:-. a^_i ? ( 6 ) .Desunt (5) 
M&» (*») ,^.^flax( , -•) ••«&(") .Ni»: ( ,n ) .A> ,\mo i i 

II 111 


W' ■ ?» » A* ooo;.s u be3 &*sis 160 ^cr iao .' : '^eauojai > nS \aoo i^aL^ ^— »« 
:lXaao o«o& :i'j>o\i OttojLo .Jsia- oaijjjsl : i»: 

i»: r .? ^oo;.\ -Q3O0? cA«; i^ocAi A,ii3 oo<r 
. ,*bcu» A.<uu :;>,<AAo «oj <^k.3 \o*p :. ataS (i) ;ooi 
-3 isii) ..coJso: o<Ao oox-3 ^coLm lia ;«ra 
}3bSL* fi\*3 :' '?As ^p© .«**5cFjii ; '^Li? iacroia .iao 
^*3U3-.? »A*i yooiito .jsucWria ^i :}ooi sens c\a ) 
\asiw o*»»cr? v«"w aouAao :ooo? ^V°? r*^ oocr 

*Mas Jjyiis. ^ .«X3 Qiao :^o cr^ asb'i I . ; ^v>y \ 

^aajso) *-*-.s3 >i» '' ';*koiA y©o&) is*; yiiao 
^ooAa : v 6o>»3J3 A«: '"'^ii aae .'"^oo?^^ X*. 
.v>Y3 -.'"'Uioi? o^Sfro) .0001 r fi ■'"'ertS^j 
-wo) .I&Om JSo^ 1*NJ 3ta v «*03 crisis*: ixiaa (**)«■ 

.Desunt( 3 ) •^k.'i^ ***>« CO . v <ka?} ^a V - wN Kil ;*-**? (') 
p^jo? ^3-9 i#4 ioo, jSotoj ^4 (*) .Ay ( s ) .^iioioia .i» (♦) C J » .Ik-.ini (") .£38, (") .Desunt (») ,»»oA ioo;.v osd ('♦) -lliol «\\< ja» ( IJ ) •l?o«.j> ci.sa 

159 Jaxayno ^ a jcujcoiS • t t * * • * * 

yip) .-?Ja 1*2 awte ( S#»£ .o.^ y ki £; -.vAxi- 
1*2 laoeoi ;»**. : M aa 2i2 ^''aiksafld lii aaJ, -,& 
^o-io ;-aapo £»?) 2joa>b ta*^ 2*2 iLai . M a^ 
fr-lAso lio£ lia>) £ :^ jj^ £ (*>2a*u.o 
aaa, k^a ''V?*?^ : °£ »^J tf|t •->? ^«^i! 
Aa cA sii.fi>?) fi*ii \As 001 A\3 Is. .A 
<Aer aao .^oi. 2i2 2a3o» £ r? ^i |C 8 )iv^ 
x- &» '''g ji n Shiy, ©or) fiw.JS «**xf. :«iM AMJt 
:2*e*A© '"'^oa^sA ©puaii aaoa £2 ^.i© .ia©*« 
< M ) Jia£ £ ^£ ^ iaoieio : |U| - ? ^ ^ ^ub 
jot) .^a* ^js 2oto t'^'^Asoai? ooj''k*io .jooi 

. (,S) Jka- ox..\m >Aora) 
:.Vi»i ^Ao7? . aao? o^Ax 2?OOj-) Aor -**» aao 
2*^jox ^ :a©su) 2iU»? Ato '"'^?<^ <$ :»»2 

A*A j> («) .^A*ao .iA ^ ow .jgu 

•V^J < ? > .I-ia^io ,\>«ik?6 ;^mwo £jm> (") .jiNjio tf ? (s) .1 

L-Aa txsolis ^1333 i*iotK 158 3oS«^3 c-Jsia^o cr^Jsil^o v t~.<Ao 3aA..JSo 
oi» : ^cp *»: ooto .^oiowxti ^pvk^^ ^,BO 

jJLi'is ^S «i£ ouao tWAii «-**S^? ^Sii 
v bao *o~a ^*>wo '• ^»^? r-r^ '*-?.?*• ^*^? 

' >i*i.30 ^ ""'■*) J010 . ^aSi-lo :.oa-\.3 ( ;bo\i.V 

\^t^ I? 9°^ *$) ="° ; .^Aao -?csp? «r^aar 
pjA lai: V^Jcta-W JjoJ :tiaOa^ ^S '"'^MI 

Y f oc; ^om < ,5| &aJ -.hsi'i &$ £• .?**• 2a~ ' ,41 ^ 

3xx ;.a\» -3*50 .Aaoa : X*3^ ***»^? ftp ylo 
^*a>3- & :«A a»2o ?j\)i\) ''"'iii A,? I A "•fM^ 

■w ? i 6 ) .fcftM ( s ) .Dce.t <♦) ~&& (J) .j^m *»»;iOi 4 

^ali.0 (») (.l>ftSy& ft? faVff) .ftfrf r> #%• (*) -Ui-< ( 7 ) 

■ **> Kui A ('i) ^M (») .£4*. ^ i*>i (") .,££ (") « 157 .^Kpviaa^a jo^aiiS o£ >Je0) duau.) £*\? $*1 «3i£o .*Xa* £ 2fcx-2 
A-i>i- A locr & A qeua 2fckii ^p ;*oao 2a?o 
.^Act 2JaJE «aai isxai. liaS^La "--fts&sii «er ^lo 
:$J^» iKiax ol *.*• ^o uSoer ;-».\ M aS: 2i»o*o 
tA^ ? ^.o :*socr P)^ -ok. *£• (%om 2oct A 
Jis* 2ct iqfe^l 2i? iA, U^oja -Xoc? 'Aim* 
(S H?6^ Aa<7? 2il ja^ae .( 4 >ji«£o&ao : 22^» 
-sai- ^flfc?) *A ftii 23«Acuea ow ^ :}t^a 
:2i2 iaoi. '^boAa {^u A© iA ^ : J^vaS 
.uOl 2<n*ia? &AA aS *a2 2jQ>2»o .adtueb 07*0*02 \s- 
a»2,) : 2aa*a»> o^^^Ax iasolJs «*u,x ySoj »ao 
Aui 2«^ :isii £a*ojso? oo; ^ EuWj( : v fc.cA < 8 >o£ : i;, "ao2xo? r to« ^isxo) :oox!S.\ 2xau.b 2?b\& 
.^cLo (") ,D eest ("i .jAii:? (») 4^ «£ j^l (») j 
.;~Ax boo^ -x»i &*ais 156 oufecr; :2ii" •iajo? 2o£i 2iop ii oiso*«r J :^xoaua 

\i^» <ra3aata : li-fli liop <uaa*aj .< 3 > M oraAaaio 
Ii: 3o» li aa : M oro>»ia pass »0?Aa, a»Ia Ja 
:-^oi^jc«03 Udut „aso ,S| *#©oi isii . .♦crou.ass:? 
mOo- kil ...fcaflui/oii Juaiaibop ; M &soa.fa».a ;iAy*y>o 

2sa :2l\» <%?•»? eras ) ^O r &S± r .a ocr » 
2^afi :ard, ^ ill lip : a:S a»io Ofljjy Ibcr 
Iao \ . iA „<r a .J5.flIo «S»2) A jo.3: :2o£la cruAi 
Aisiso : Js*3^ joi. <^t2&a ^ J&soo : Jauauo 
1^4 2o£i 2io6 2A& 2lZ 4; ;ooi2o :£a 2ttxea JS 
*?afcap *\a»:a ^trjaa ^Aoy?,? ^V? -**4 •&**? 
A ^Mo :«ai r a«p ^ iSai :— SoAiyS .^ocr 
-k*2 tt&X 2L.o ''"'a-\ 'rf^C M> -2^*i2 axynN 
»\io ? ,; ? ^ «' »;«r S) ^xs *Sjlx ieno :li»o, 
2iia2 : J*,isAi aoi? a-V 2Jaa ^=o .;xxiia Li oec •i*^ («) .^ftiifll. (J) ,;ii^ {') .Desunt i'i 

•Desunt (») .*-, (») .„, jiAi. (?) An*** (*) *-k««( s ) 
an) (") .A ("] .fjfiljS j&j: -ii: 155 . ri to A Jal? >cuoaiS «a&o&3^) .^sp'iaf Aao <yJa 5 J^***** : ^o£ £»• 

2^0-0 :.S.N.»i & &,o :Jw.i 'A &» -iocr; A 
.' '))£& ^oj.?*-, JA^As ;*eai ? £Aa Saja* :JsA» 

^©ji £ V ?^V N ?! £ «a j&^o :*»»£ -uo»«i 

i^t <£-r ^V?° —*,?** timA ,~-i**» A Ai^ao? 
^V"? ■<*£* \^o a-\ ^ail -.A &£*,? ±>6x. 

V* '" — ?? ^V? ^v? 01 ** **^ *** £0 :^uwo 
:oc? ;*.aao ^oroaJSa Ji&i • ?»*'-'«- jxa ^afl .001 

.0^ xA Ax paaoa : iaitt roeoS ja&jsoio .oa 

.Dcsunl (*) .tfpfc £ t^oii, ^ j£fc$ 1 ., 

•Jll lax (*) .'i'oi.si ~~i .>■» I l) 

.m-Ax j»o2&s u i»i jUx^ 154 

■■''cnlxj iS'^toi jA :*A;io:: ;^**i #>o iika 

;.S^io :dsuob«I UoXtsA .0P*M A |&ttnao) 

: ^^3<> *,?** vf** 3 * ^° "°£ *ft*Jl =**?4 2 ?«- 

eri\i 2~*^3 crioiaia A ix .wHo3: 'A 2/id JaaxAo 
,aa :-craAid:o IfceXsap .y £9 j^3 aj>. : cjmo 
:^ifli) ^ *£i .' J '«oio.t-i £ <7>-J£5p ^0 ■*^*\»» 
2sp>2) .^xoaS (siaaVo 4^a s «^Ai» *^A <;,) 2a«iO 
-Japroo A &oTf ijkftV**"?? ijiaAo.? ;viA.'. ip^A 
A? ;jc>A ^p Jtua >VfA :X.A crAa iAAa lacpa 
= r^- -^K* 3 -io»?) :^3t*oi pittas !Iwi ' 4| A^ -Vjt 
taxi Ai. *«l»ii *?*2 .;<um £ ,.*£■*» »a ^oofdETii. 
lA -i^O-V-? :.V-J^X: lA wsW^Ao :-iXS? 

:o»a ^p :?^-A -V 300 *9** -jnAgu. . '' v <Ai^a>a 

i*-A? Asaxo :c?JsAoi A>aa 2ioo^) .s3uo»2 «a\2 

&*»*© £to*J? -^iiy» **a^ -<***^ 2**» 

joija ? aS^o :^o s ai^ |5| w.PTft,V-iQi : ' ^ > &ikAfc© 

v^\= -3? ?w v v> \ ) ,;m» A? ^xsxjcj ^o cxo: 1 
.' 'ojAa. wydkJkj* &^ 4y-v» As- «r05ou£o: :Js»o£ 

.Desimt (*) .„i ij,. je i^5tu (J) .Desuni (*) -MP (*) 
•"■•Mini (?) . fi .si^> ,» ^ifcj < 6 ) .^,oAin:o (8) .( V ;.\»W) * 153 ■ ftjcaaaaia j&Joe%*& ;xocujo f»o : v oi2 .\Aae Jaaxa «,aJKai« ^» 5^ r aia 
.VjAj .\«vn 2w ■ { ' ) K o3.l ^£>a3 ;xoii- £bo iifl^ ^00 
;cujoe lia-ftyn (J, fis.oei : *aoi. .\aaalo : <u*a- 
jAa^syo iZei&o iho 2*jo>io 2^*xo ^^>o jJiteaio 
*aouo>o -.-Aaois jofii 'A .ciAvo ^*Ao £&»o) 
J( Vo^o :^ua JitoL yoooft, *A .SsofSi. A ^Ava 
:&suftfc ^istA^o -»b<. v oaa:i A v-aisj(i A &^*V? 
;> T ~a <^-3« -Sny-v A ..ft^V.^A "A ^.pa ^"a^ojcso 
A ..euAJKU A op „crai*^o :<^-a: £» JaaaAika 
r\*Vi? ^w-Sxy Ao : w 0ioli*t ifc^M )^*P» i*\ 

i^io &iio :^oa <^>a ^A-I .eop .oaajosdao -.Ji-aia 

^y y>-» .^aoala 5^2 oriJaaa A -eruacjo '" -<ra^A_ 

2oA»a 4^1 A i^Ia Aii ilooisisi :iajcaa. ^&kikjQ 

.cA *fM*3*a -a-; j saai»Ki A :liue Jsilsx -i~A 

jpo i^afi ^aao i^fcifcl, Al*ao ) :isiaoa»Z fjoauA .jso.V) ( s ) .&o>a OJ .Desunl ( J ) .S^eib ( a ) .Desunt (') 

:,..At laool.S JkM? JvAxJS 152 

.oil ->w* :ci3 ^uo^oDao a£ yVnirc a r^* 3 ^ a* 1 * 

i»io ."A^? *oer ■ail zaoolsA ^« tA* lio 
:«,ivooAxj Jftsi*. : ^aas *vdfta ijlytns v oq: :liaof 
^4 A qo7© .jlyyia <^.: jiLaia Sf^?*; Ipoji©) 

(5l Jia-.i : r cn\~.p ^oo-. A JOoaaso . (1, J»oIa iLntl 
A: :l*tt,ft»A ' V^-^ *^° *^A ' u> ^dui ^i- £i? 

jt <V«u» wAao&so «aaucbe «c£io -iio .^ta ^ao v ^fl 
«>ikoSg Iff .liaw jS^ia yi$&i rr Ssil ; . itA^ o 

&au ^>o i& -a JW-?> -.\aA\ £>a ial : i^iA 
«0.\aAo Su»fcj*»j isAi.? j^ ftiT >( n > y>\ ? kii .^>o\j 
I^JmAo :1a: <^*?? -ifca#aoia dai) .-***»< ia&u 
. '-iJMtt A lAoV l$3d*» <£? ■=.?»? :ioi^: A 
ftrr-"«1iA »fcJto*4t Ao :' A aoasA uMflkS Jaijo A 
:iiJsi,:o l+p't? .Veen in,, ia? ocr ) A*.? «,JscoaA 
laisai- ^0 ?3«\*>^ low liana*? :-ift«ou. ,«tO«m3 Jsil 
Tv\vNa l^oJAOJaoao :frX»A Jkuo.010 -li*ia ^apo 
yA.Ao .A Js.«rXI laasta laXoX iaia lapA. :^ao 

•Aifep (*) -VV?^ .ooouo (J) .iij^o (') .Hcsunt ('l 

■ Itesnnl (») ,f4 *jj ( 8 ) ^^4 (') .M3B (*) .Deeit (*) | 

—_ : I 151 .iHjaaaala jg+JBXib& lAiDaa. t**?* ^4 &*£*? Ji**»»o .liAio ilfxs J32a 
.Ji&Auoo 2»ai. ioer? : jAVn uo i?^*? Jio* -on-sp 
?i«r>aW Jiff ...ojoaai. ^0 Jff*3?.o --cr^iaa J*xd; Jacr I 
£? ,A*2 ^0 3jcj--^mo ^^xisisboo : ^oiojJo-otip? 
t»o J&u ^ee JJM>xai» ^ae ai-ao jior .*9io>&ui 
io«.V33o roi-Xxioo :^piftu\Jl^ jibjoou. »soo 2aa^.ax 
Ji*?o iw'iaa 2aaoo Jaoob? Jai Jiff . l ' '-ffoiai. ^ap 
73-aab ^» -*~X2o : Jacob t ap Jiw? Jio- : ( JaAa.? 
JisoboX*;* jicr .2s^i Acjo. W Jooi 2ii3.\apo :<Ao.V3 
.eni^oitJ JJKOiao*oi3 crisoabo : cii*i« >■**>'' ffb\3? 
' ;.\i»oi.« orftsaooOo ) .^*b*2a -c-Asi Js*ai> ffilSa Jact 
lA ^oAa Ibo.\.*i ^LoiAi crjsio^o : r .i . \n *.»- 
2»*aJt) Otooro : Ji»V\,ao ^3LOX2a 'Jact .{yaA r ,30t * 
V *.S... J^? Acar>b JtoAJp < .acuo : M, iao lA = 
JciMo :A*.:> Em Asa »o>«« isi Jicr ) .„tro5.S.»o 
: opa*-dI A Ibut \i-o -oux\. J.aoo oiyi? : cA Jio 
JtAv. 2xo wffOiLj ia Jaot .kA as ibba? \\y 
wflLji* o^uo ocr ^atui v oe"\ao u oioia0o o*i^A jo 

i7til»MI w->«- f 4 » -siXi? (») .Desimt ( J ) .1900% Jt.S (') 


■n .i~Ax i» ;.\ uu>3 Zv^x.s 150 J 23MO : Ixaj© lil -o\xm la- .2i2 3^2 ocr I&ooo 
»i^? ;>>oi-o :2fca*ad ^o a: i<nV» *<r .2*2 \aaao 

i^?o && ? £? ^: ;oot :<* .2*2 aq& 20A3 :*.oa~o 

;«Jr .2i2 2ai 9?&> ( '- > ^Ii3© : C^ni. & ? © 2>o*ia 
e£ X.i«ivl? ;^oi^Ao ) :lie^ii £> '' '^ : »?«•**?) 
li'&iNO 2ja« £bo : li'a^o 2*3# Nixa 2of / 3, 2a2 &«2 
: 2$Jkj 2x* <ap W^ij vA) 2*2 iiOi Jw frjHfrJ 
r ai!k^ oii^oii 007 l&o»3 .iva :jaeiu© ja^ap £a 
—Sj: & jo.So :2i2 JO&o :2*2 j£x 2o?) . ,s eraser oso 
,(*)2l3 ^ai l^i j« k Se :2i'2 pioo :2*2 ^isa 207 .2a2 

r ,x- ;<r .2*2 Jsii A ^0^0 :2l2 2^0 :2»2 .\i» ;<r 

:^.ox» «,JsoA»a 2l2 <^aoap Jo- .^oou'SuVva Jaaor 

JK33-? : -*»^B laoiso ^Jsau 2cr , Aa ^t^V^ *- 
/ ) V**5 J»?303 «A? :&? <rA 2dcr ;cn ..ocnuo A 
000; N*2s v oitr ^OOjSa :2>o<7U ioc) i»: ^o- iio 
ioai iiaa <*»? o?c ^aaae :00c ^.kl* ' : ''^5.\ 

.2»ii- '" } <»? gft/1«Wi> loo- 
•H^H (') •*?*'♦• 4Sr**"¥ ^° ^ 3 s. #» J? !. 10 --i^-i ^sai* (*) 

.ot**bkU0 (5) .liy (4) ,Sy.MNl o|S ? J.SoiiA £1 ^ite (J) 

■o£ j^ ? As .Desunt ( B ) .-mut • .D*»un1 ( 6 ) 149 .i'&ptoaaia xucobil ,bAi « .Voir c?^*2? <^.2 : fao? -^ 4>oer U2 
ilauai SS.3& ^«;i. oin? ! :xjo2 2jA» *a»ap li« *io 

»(')« 4*?^^ 2v» ^*C ai. 

oji«aa* ^ap i^\» -?•*>? °7?>3 v ^oo -iocr J:s2 "So 
ff^S'Trm t ao iXa*. oS , JoL^o ; loo- 2>>2 laoo2*»:> 
t i.<Ao ao3»Jk |S, J0>Si :2aoo^ J-wdI JK^ Ai. aao 
JS23 \y,!» -..osisia oi&aiiSo ioi. e i ciftv4Si£o 
^s. .;.*.? i\ao v o.VAtn : cjSfti. oooi o^i. v ojcr; 
cr A ©3 ^V* : * a ^ >ao ' ' ! -?»ap oi^ ,?=>©»? l "'*A. OOCT: 
-at^ia liaa-^o) :>»J*? 2»o2>» ;ocr »aio .;^ie» 

.a-A *?>«*? -^ ^?^*? «^Vf? : ^Ao? J^?*^ ^P 
aaalxa 2*2 A/ala Ny* :2*2 *bso 2*2 fe£ ( 7 >2« Ucjjo 

: >»v>\a >jp© jiaBola ^ J-iJ i^SJKso Jen .wwtio 

.Desnni (') .-? (*) .*Ji (*) .A»*o ( 4 ) •«£ VtH &» ■ 7«Ar isools ^iaoa Cv*iJt.S 148 aa : a»2o Jboi 6-A. oo-o : oiroilo» AOxo \^6x6 
v otr:*Joa~ f.cAa! ^0 ktis* :^,qx. «tXsxa~ „cr laisiso 

Ij&J^ oo0t cu^io . (1) ^as yoeri^o^ \?,BoS Oui^K 
\j£ .dcua '"^oajA -oioaJ«) : 2aoA < J \,£a aa 

r ? 2a\sp .aflaa.? '''-wouSsi 2ad:o : oVa\. I/&\^ 
:«,o£i ^ ^3 : T^o;^ wl :^3B ? }^oo Ji- as 
.< 9 );ia« .sosii i^o ri^oaaia) lier Idso* £» rn^ 4 ? 
:^ao lii ^3 :^-JC5o *a,<xu v aso :a»:o ;»o;^ ^^e 
dai iao? Ia*A '' '-cjjaaa© jicr ;i' A \ ^ovsoa; 
2*a»a:s iocuo clSsjlaJO y~aoa^ ( ")wOj»*1^4a ocr 
:»jtAia ;> « cma a e :2aoo2X ^~Axo ^asia, aJa ?^\m 
: A otr\a Aiiai 2a\i aou) .*a>» 90*. (ia) ^3ijia 
iooT : ;iA-n a ou\Aa» *A? c-i-a ,\<A wJt&ia aiLl^iao 
:2iot £a*uaa '''^ojAii kal : 1 > Asa ^a yVy 
i^ao-O? ,-Scn ^0 a-\ *«2 V*"*? l\a,.Vti 'Sp 

°^ : ■•<*« (*) .rS>»» ( S ) .^aujo (4) .^ 1 J) 

•-«*»• C") .£*» W <«»jM) .^ ( 8 ) jM 

iw*!* t£j ,As ? )£ .\\> ("J) .Aiot (")" .-OUNiAfl 

.£• I'M 


147 .jauasJkis^Jsis jp^oaafl :;Sso->^»> *Sso3-*o ;» «isoso :f?^ <-<A?? J») 
:ct^o^d 2*bj&3Q J*»aitt*^30 lao-so : ( ' ' jiso*oii.ao 

ai»o .laooiA u c?o*3>*3 J&*i «Aaod cn2v Jooi ;*3©) 
woroaabo J«&& o^Jo -Jow i^2 3l» i^i-^ap ooi 
i*&» ^ v^o ^io .ifA ^onSio :#«4 

«vS>vi iaio : |iAi <?^?o >JoW P^ 1 -'<>? J^o 
-ana aao) .cri^Aa^ «ojoa*2 (a-?A ,?a : (l| i?«oj«S 

<*)Ui :?»<»;* o£ asp'i ffcbj }& ^o? ^»? £*fw 

< r '£? J&ax) aae} =-?♦» c£ iapi .'"'^w J*2 ,*=> 
;i\Aox jS-v &^ isA --Iiaobjis o£ iaj'i -<£ lil mo» 

>A« i»: uo ..A isjki jt-» $0 : (H| isii iio? v : ) 

.Deest (J) J--> *a> li»&i30 ( 3 ) .jisoi.vJo a&a a& (') 

■;;iao ,'^Nw )N1 V?-J?o ■• ?..AtS ..oja^jiii i if> < j? lam J&»i.v»« (') 
,<ro\i:o '^ix aN f o -o:>;oi Jiiib -an ^ .sio .sa^ tiafiOi joj»i??o 
£tJ ( 8 ) .£>> iOiLi* (?) .Desunt ( 6 ) >fc$) (') .Jioj.v^ 


.l~Ax ^ooiSs, u xba Coa.s 146 V*** *??»•? tea & M :}iCia ^©op) r o£tao & ? 
lip 2*2o B^'^afcal) ^aOso «,oai Aio bile .^oafr 
jer-o cliiloa ^L cA ;i: Ajtafcaoo) -iao ^s 2i2 
aojaijup (1 'isiio .,*an» p\>A? }•&: £i ^oojS 
1 i-Aiao ;^i?o) ;jQhpcL3o ;>3i3o ; y*fla *ai 

1 ^O^JpO : ;i>o*oiiao ;Xau*»3 ;il sopisno ^io 
2^2? ;jso3»soaao :&n i-soSool ;x<A,po :2*ool3o 
2o£& ^ab ^i J£2:» ii*i>3o : r) 23Pat»:> Uospo 
Cubits 2jcdo\ isii wi fsiio .aSiAa jjyj .o-^s 
^so jL? £9 2-ise ; 2<j» ojJffla O^i? :«,4soaia 
#>■><> 0.05s oopi looi 2i2 W Ji2a :liso» 
oo-o ikilo) .aAa? ilia o*ocro : iaao luaitto 

3dOO : v O^..S,: i-50O 2U0O. :!ooi Op ,\ij i«,23 

pSiS? ©op 2*8©^ 2*2 wi 2*2o . v 03*N f 2 £ 2bf 

&ii £2© .'"'Jia^e 2i3f v oc\a jLju 0.050 : w cj©i*2 
;cj^i 2io£ lA£ ©£ < :, 2o«*S? fc^J) ^ :- ia i^ 
Alio cA Jocjisa) is*i -ixap :' H| pjS 2il «A3a) 
iJKcuuaip :^S 2*2 i»:? '"'^Aep jsil oiAsp iut«is3oo 


.Ocsuiit ( J ) ^ (') .Dumii (') V *M .Desiinl ( 6 ) .Ue< 145 .2'ia^is^io jo*je»iiJ 1 -cnaAf& or»\tIo (,) ,3^.2e .eni^o ej&ox oxxa \i.o 
*tV* ^O aiU? :^*: oaoi : \ocr^ i»2o 

( 8 )^» -?#*?? oi») ^o *&« - (7) «?«V? -rnoLiSl) 
;is2 ^ :cj3ai- ^iaiJa ,A -cioacr?) ; ;AS^ aaqio 
:C")laoojA cix»? 050) .c£ wowsojj ^01010 .isXao 
ojS a»2 .' :i \J?o ^» a*-? &&) e^ ^0 
-\Aso ?'' 3) 2aVo *?t»?) 2*2 oiiai **2 i-^ s^o 
?^WV i»: ? 42o :)jil 2?£? la tAs£ iaoi? 2*2 
:A i»2, ,,j, 2»ji .^ \ys o^ a»2?o : «£ 2»m 
•''''Sojaiotsp© >ai a*J) oiap? A«3o V*ciSi mae 
iaol 2i2o .<A oj^Ni) :2x'a--? -or 2Jk<xU9o; v 2o Viai 
.\ii :.*ol l»o^ cjS ai'i .<">«$ 2uo : 2 ^Vo\ 
#2 eraoi. 2*2,0 : mlL? '"'^Asb -?•»? Nil cpxj 
i»2^? **2 \.V« *i2 .ion* -nSiA? 2&» ^-cau? 
llaoM ^Sot 2mB Aai 23^? A*^ *-**« :.•»«? A 

a&2? (*) .*i6Je«i> .ar?a\a (') ...o70->j<utJ (•) .neurit (*) 
.^V i# ( 8 ) .J^kJt ( 7 ) .M ( 6 ) W -«& (*) 

,?a. V ? l") .;ocn v i ?? £4(") *|j?j« ('") AW -oi«»* (*) 
kiio .^$^i (*») ,>M« y ( 14 ) •*$*•*£ v Jo ^VH? S v : 

III UAs too;.N -MO 3 &U& 144 


£3»o?o :oor :»V JKoS f*)j^| ;*> A; .}i^o£ cA 

-croiii^ -cox.: :o-.NXi^ ?-\>\, ^0 Asax ^Atr aao 

:,i.iao as Joir A*:o .JW>9 A*? U XUB3 : laoutt 
&& :mS aaolo rauxD abetA Jj-jojo Jocr ov-asle 
Ti^ao isilo : ^^ifs*. ;i*A V^ouxi ;*«A ^ wiiKass 

wA iv?oa- J&s&) ?flw» £ *■*!• :-i^^d ?vrt\ 

^o-os'ij ' ' ' Js*3 ^3wi3 5ifl) :jia». dcni -araoao;? 
aiao ;*?«aaS oeaca oii xpj -tiaoaa opnx loer ;^io 

: lik— - af» iaiL^a ori\»=A .ttoj>3&> a^tlo .oyti-. 

.ocAa 030X0 .J^kaoo a& aa isoaiA ^o-a-Mlo 
V ' ■ * " ' ' t .... 

.' v ocW)ifl £9 ) ail A iaoo^o :oocr a»bo j&2 
otxJo • •?•>»? ' 'oar cuoco : ^Aso ' '«?*» 4>>*e 
:-o-oi*; ''"'^.oi.issisa crltuo : croiJcrlo ^oSccA 

•^a iS ? ^jjs *, (J) .De.unt (') .^ii^. * „^ (') 
.Desunt ( 7 ) .oipisilo (•) .Desunt (*) .«u (+) .•f4»£ 143 .;ajoa.iAjsa jo*jcaa!} .Ix,afl ^co'HS'S -i^ *<**» 007 zap -Mas* it JN-2'a*ai 
asa.0 :„%uV.a .\a~aoo „aA aivaaoo -aA aaoaa co?o 

+■7 * „i «* #11* * * ■ ,1 * * ' 4 » ' n ». 

.**a*. >a ojN*iA JsAi: :fA r ii r ^0* ^o? ,??<> 
.-iiai l^o : oA lonbo aa. c&io -?»acA crj^aocio 

^.\*ocr ^M - a AVaaa oi»o) VjLfiox £> ^>Vto> 
laaoi ?W. asiaa -a^oaia li'A JlAx £a -aaao 
: ^.isioo jioik^ <^ :;A» -?«9^ **\-^V ^ 
: ;jS3u. jll ^**»© &^H« .-*fca»3t ^oaV» .\<xaa 
2~As 0.0 era i\iaa*crio) .2>a*l Jc&2a ?mAA .Si««o 
ai*a»o <7jj ^sftucoob ^o ^3^ : ^ -aer^a '' 'Joj-^i? 
ffcpaa*? ;>,oi.\, Ul JS; 4^i-aiJ2a \»aer A &o .051*3^ 
iaao ja^ap Joer-is isii JJia .JaJy &Vp ^aXaoio :*a 
lil laaoia -aaa? aaa*&o ,7> A JO*3\,\is) v i r^aaaa 
slab Jo£i ( "^ .-Uafio : ^ ?i2 J©*-W) .<£ 
.Jo^jit 3&1 .S^a a^iso :}bA 1*2 l*ixaal U<r 

i&~*sa? Jact j^—io :cjS laaa. iacr *>.aa\aaa \v r ao ^ X»» < J ) --a M* *>*Aa?i. (') .frtel (') 

.j^ (9) .Des.mt {") -.*W> ( 7 ) .Deaunl ( 6 ) 

.jiL..s*o ('") 

• M ^ ' 


■ l*l Ax boo;x ^iaoi Co»jc.S 142 Alia *A»2 :iaoaX» ,jp :<\.iV *ittX ^Aof ii>o 
JfU?) *S\?~ ? *- AA J*~^? "• A*~ - 3 ? i^? er**rA 
^.ao . c^> i»^? -is :o?{soA *Ai* >io .' »»i>A 
^jco :2$fci c^ ? Oj&sai liaQ Ji~*A ^.\2 
>«2 IsNoa. Ao 2i*ia Ao V jsifcin ^ooAa ^e» &ao 

•.(TUICOAM? J33030 2?A»3 : 2LkQ ^3 <7& JS*2 .oA 
S.OX* : »P*Op Ao Ad~.V33 Ao • ^r-^ftT "A OUfl 

o«r .2*1 *«S^? wia : l^os'il oAaa }Lse ;- , '- r *y 
;^A **JS2o :' ''ca (*isa.cnaob ,A-2 ^ocAiA J^i •sovs 
Acr ) ^nx 13 o ...crca'iA,? ;Luas ^ddio :cuo&i 
&02> $djKoa 2ii ^:) :o^ 2Sao2 tj^ai* ' <m» 
4<i3 ( 6 >2ij &l) ;^»o)2o dhftj £lj»? ^Aoj OQj&a ; 9 <r2 
i~.) oiup Aidio .Jm2 ffpO)? 2act 2cAA <wa 
ivtA (tils A^ • 3{ "* 3 »&*! 2soiot»3 ( '>»AoT 
2i-»x 2*Aaoa o"»V, V> :2aoo2:s cA iso": . aoo,. 
— *iisiN,2a 2mo : --aisisaoo jjeii Joss Aao : — >*3 
:*sp\, >i ja2 oA a'ittJsap A ^o 73ioA -^Asoo 
Op) ;XarAa3 iA ^i* .-erbiJav, -X3 ii AS2o h<rl <*) >f ^4 ewe (*) .Desunt 0) .£ii (*) .Desiint (') 
•oufcoJ^ ( 8 ) .^i ^Ao> (?) .ftcsunt ( 6 ) .££ £»io g»4«i Jll ji 

.Deest <'.'! .;iX, (») 141 .iijoxis^^s jp*j&oa3 07tt» ^ap ^iao ; } ■nyfto ^up c£ taps© S&&J 

liftVi . ^» JliSfcJKo :i»"»Mi c£pjiy- <?£ udoaaaa 

oer ji») : ~i*i> ioao Jsa-ou-o -4w : ^loa^so^ 
?»*>£&. fas ^i Ji^o V^A wis Wjlii Ji^ox 

wadaait Ai. wddoie) :.ooocra\. -pcr> t/wrti -pc^ 

^ioiVm ' 'o£ :>»: . J9pp £ -afcoS^b :p>so ^paA-JS 
\fio ) :«pA ^»x A i^;i- £? Jri^ :;;\,S^\ '^ 
Ok |7, J*r'? ^apo .Aiu. Ok -3**?fc> ;»oia? :A» 

-Jsxi pi A . Jsxuit Joj &?»p jl-pp) cjTiJLvSp ^ ^pA 

.JsiuJsacpp ;<r zSaL-p ;XodAs0300 :2aaxp ;^of).sau 

.Jtoj^s&p A ■nSA.Np ;*viio i uVv^S ^Vpp ;.\^i 
ctJkcuvjq A>o ; Js:u{Sm Aautsup liar uaa5oxa 
:*Jkfi*is« ;cr ipai p ' ' *A ojcq >M aA A^ioa A ui-T*i *> 
??VW p ?»tati ...isoiS A >oppi. £a u>t*Vio 

/'^Js^Sba £ ;.sq»? ;i.p f '"^ -pJfAio) : w ftva.ftw 
■*a I 4 ) .a^a* M «*» 0) .^*™ (■) .ssi* 

;,oia ? jiups iSaoC) .Desunt (°) .^^Xft> .^sjoa* ii> Jsi (*) 
.^po("',) .y^iftao ^Milo Jo- i»^ <*ja?o C) .^i'oV ( 8 ) •**-? 

.^3-S* ("I ■ ■ " ' " » .^As ^joo;^ «3S93 &3A& 140 


£ ^Aoaip) :Jcf-V* ^?^ *ooi^o :(V ( ''jii>J\io 
^w ( i» lias ^tw :^3>3* **-»»?» *?■?? *=** v? Xo:m 
;co? ja» Jmje : <^k3, ^33339 ^-oba Jmx : ^X^ 
{03033 I :X*. JJSZi :^ox« goxs :''''aa)io A& ^p 

.^cr-en^ r oX v oaakxio iW^JJ^j oiup ,.Xas3 

triy^S Sil -.froliS ^QfAa ai JsAm ^*3 -?«a 

;o<t; Jii? !D3io cr.SXil^ loir ^.isxMO :av>-[..y t \ 
-cr^ocr jus ' -^w w«m : cji i»»o -ojauifl JtsaaX 

^.? ji\ .wM-iiviop mA^b Jar o"Aoi Jsia <^i jiiA 

fcttaxs :tx'3- dcrA u e)o*vds3 4^*1 ^oaVaoo ) 
^p '""'ejiiio ojjiay-o) .333. i»o : cp^j JSO0) 
: u ora*3aol3 ^a^o -,333a Jiso >3»al ' "'^io :e;4jsax 
<' V**M* >«#£"* .iui : " ' A, £j|) .,.»£«£• 
.0073 i*>X\j *ora&aS aui.s "Ao *«jS-vA 
«o33 o»*«aS iA»:o : ?.3-3^. ioafl -3 laflis 

■S-*i> ( J ) .Desunt ( s ) .&jct<uo Aausfc> <k»A*j (oiij) Xij (') 
■( )%** Tenia? (?) .Dc»unt( 4 ) •X^HjP) .Aa? {«) 

•Berl. ,A> n? jwy -sow ii» S'^l 1S0 (") .U'ridiit j!J« 139 .2ioiwJs^»o gpjaaaS ~xxo .„cra*uo2:> 2i2 ;^» A ; 2*2 «i»a*? ''^aapo 
(iJ 2?m :Jooi a»2o .&o<xao*£o \i.) iaoj-i? Zoct 

:2'i\3<s &xAi) ^uuoo .2flfc»fi r ;s.Sx^ 2am 

23JKOX r owo) :2*.o.xA>a ( ''2-*?-i ?,tQb JS*uCbeo 

Cv-acmijoa^oi OL-i^aox^S) . |r ' l iciv^. t O30Jt3 

.( \a^o>JC3J ^sbi, &3<ynvnna :2loa ( ' I^*« ^jox &S 

^octi.u'so 2-xao -soii ( "'i»I, ^Aw uo) .'"'ojS 

i»2,o) /' 3 - l :aa l^xaoab) 2*£» liLl Uaax ^ :i-*s»? 
3: Ma v ai: *u*ie :*aa <' 5 )2aa\ %»4» ^'"loff 

:^s*ao& wcrrc&dal? 2**. laaJs : (,ft| 2oa! iub2o : w aia&^> 

&x.aitx23 isil) :o?3o\. ^» ' "-'^aj ^a j>T*VAa 2sfcA .(?&♦**. 1 ^sja. ¥ j£~) * .,£ J.Soi» ( a J ,jli'i p) .Desunl ( 6 ) 
■^?w (") v 6ou» I") .^b^o ( IO ) ,,nt (») 


.USx liOOlis J&>? C\^JE.\ 138 :' 4 '&?\ Coo-jo wvkya ouoo ^0$ ( '^&»o joliao 
o^ia J:?aa k *»* ^Aar uo Votj «x-x» i^>o 
&o : v oa*.oai 2i2 loo? & jii : xel lAab «?«? 
:-^S iil axb>2 »*3 ^.S - v coo -oixal? Ill AOl3»ge>ap 
-iA lii jasa lAo ■ -^\v- 2i2 '"^Aa? \^y 
."'2ior 2xa^ ;ni opai. *AW\o :oi4so^) ^•Z.M 
112 S.£ lil, »<*>£ r<? v Jo .*4i O^kttjSv^ V* 

( >2ooi .^tlo :*»&&:> cifc*3 ^ IsoolN jaiUo 
o-A iaelo 4907 isai- »»No :lS»i of> aafL^p aifea^ 
»mjo iliAfliy) ^ £fcj :i^Ax ;»o;^ soiL,. 
■>oAi_ cnii sjoIo .©& isols &*; vii^o .-''ois aV^ 

<i- ^iiftV. 2vi3~'?J3 :-^»30 u fria2o lil : li^ ji 

;»3oi> \>liia ^iio .230m 3*. 30 fJ-^.3 S-l3 ■ \av» 

lusdao :23a*? J-Afi ^xaS 0^ iaouo : ^3.2 £» 
Jul \Lio kap23 2i2 j&^e : Z»olN ysol) 

t«fc (V .Hi^t (J) .Deeit ( J ) .(.^k»»o) .&*» (') 
.iuXoii, (?) .Dcsunt ( 6 ) .l^fjo (5) .obo> j Vv ft-f '•»"! i^r 
.l?aau wi C) .Desunt in Wright. (*) yw og .N.o<m 137 .&Q»^3J\3 jcwcnbii Ai.Mao *?»« Ao) :i?J- ' ''-» Ao J Jaaii Ao 

.«VjWj Ai, 

*>So*tX£ woio) :^oo^ Ax :^ocr iiaoi ^Ac? aao 
AL.?? -•- :>»a& f *>o£ a»2 .''''cA JsaVp Xaafl 
^A iiai* cA isai aapla &A30 : ^S ^k.» <£» 
-X3*3\,ivi :2*ioa\ab wJKaa ijaooiiv erA i»; -jLa- 
:^io^» o|S iik»I .J>o-; Jt?oa -?A aap'ip P„?:«A 
A-3 Ao :fiwa£2 A ixiiA y.o)ooao;&o JSai 
aapl?) J^aox iA <^bp V A {Sffe&a J&J ^oicuaa^a 
^-*i litro : ^oil ATjx jut? Jm ^Aof? : ^^eoi 
aap'i) doNo .^afiba A jillifl ^<ro -. ocr }*3»:> 
;«- A>ttw A«; :jL ^Am) jios ,u, ^»? : (5) is*ocj 
A«i ijAAso jMM-i? laejoi ^w ^jco? ^aoo .tAvN? 
: k.O0t a»2 jsofivo .}AA oja isA? iatnai -.S^ftM 
E*itt „>xti A*i :^a'iosi. ^Aor Ji-Ufi jbox? (; Aa? 
i»i ) :aA-?> Ave £6 S"fiL.lo :<*Ua») ;=AiA> 

: C75J3 y»a£MU0O Ii3A, W4.3 Otil .*Aw tA ' " 'Kli 

*» ^ia!o : A^Vu ^jj au0o Vojs aika l "'iiw>B6 
:^0T» ^3<sia Jj-i. i3~? 9*»« VcA axu, ^crojcalio 

•ktygf ( 4 ) ,«£ £>V&o t>Joioa ( 3 ) .Desunt (*) .jab (') 
iA^i lH„<p ^mus Ajl -.ji^i M (?) .«**? ( 6 ) JAty ( s ) .JmAx Jasbjis »uis vOJtN 136 :-is-^ -aoA. ;jko A^er A .o/lNyivI :u3 Naoa-? Aa 
' '^.2 : -iv<A Joorao <n*jca*32o 2*ib a>VnS cA i»2o 

.^92 ;«L-is Aia, Jsboi ov*>*2? 
:cA aab2o -cjaia. 2otr |J A'i2 : $-A, aa 2a»b2>b 
:}b$A (5) }tw'i-t ooer) ^aono o^2? '-''-aa ^aoucr I 
o«ao oooj ^aaa 2ao Aa : yOoyainwS '^^aa-Sa 2i>*2 
. \ooA 2ooi J^i«? 7>,aap iocr JsAo) :^bojS 2o<r j«* 
•ocaoas ofdxSV <:i, 2sob2Js. Aa. ) :io(n a»2 ^Abr aao 
2aaJ3 aa J*aaAb :^a^I aa 2*ao>\aA cuojuo 
b?A 2a»2o :cui.3 Aa. buaJ; ^ilJoxs : cfwoaxi 
v^ocnio ) :-»2 JSkX &0O* .bop .o\ftt : ir».. t.-iivxA 
: (0) ^aT 2aaAa, ^» «i> .Bo32o :2a~ 2xx r cAa r cA 
bcrA : .viacb criv-i^ia ) l%&£ boA „<ra.«~2 ^t2o 
Iaaaa.2 >Aa aa .op oiavcrta *AJ-V 2~. am*o 2*- 
Joa; isAo .2aoiM ( ' J) V 2 A2 :£bs* <*')£• :2AAo 
:*' J) i>aiaa, Ao ) 2aaa Ao : jooaaoo 2a*isa. *A© :2i*30 .D«unt (♦) .^.i (J) ,j£|) (•) .^. jiiA («) 

■J-ioou &j A> ( 8 ) .Desunt ( 7 ) .oooj ,*»-!>? (*) . r ?«j (') 
.Deest ('") .xJia (") .^*» epJv?> { ,0 > .Desunt (») 135 -I'ioxisixa Lejay>a3 K oxai ^,8 J'^^JLiSap© x& jiaj ^cro s.oil, £ki'lx 
Jadoxo .^VY^isap &o ^aaii. lS .t Ai A :ji2 ^V 35 ? 

- |J, ^..sA iAa bio i£»,4» law? ifcouAfc? iioj 

: li&ap -see p>tt ^0 1*00'^ Ipoov ji£U uo 
£ I W |Jf JiJ ^Ja) :oji iaqlo o^<A abca ;^2 

(s ^c£i3 £0 : r aJ diia £0 ^3 J&mdI jaaap 
jW) iia^o V (0, J^ kM &ua 2 ? or J&k i**>tttf 
,ap (S >*S ^ao jiSftu*. &2o) Hi±±2 J^ {;> £y± 

?\S4fc* iVfc „& £3 MIo :Uxd l "'a^-.s J> 2&Se) 
ojSo :2*2 »oao 3S :ejS *jCB*4ao £ v :? iA As 

2s&i, ^p) 2*2. *&J© z( , ')£i'#k& r i« ^)'apis) 
£, ^J :''' ;i Jsii iap'ia) <^i ^io /"" 'Ul aaoao -x£ki 
:2&ao3o) % .vie :^oa»o J^aaLi *f 2 « *-l*o»o 
oar ,«,c£i 091 tfJa v 2* .2*2 *2e jLaa ^ui. (M ^k 


A • UAx jboo2£s W X)03 Cs*iaX 134 fv)^S ^liooo U^opa &?*'? sj»aas 2i*Aa3o 
:^8o;.s^ c^ Oiijjj ;^\m « ?f ») 4*u ^A<n aao 

o&iai ^oiVxA ovxa-ii: (J) ^» : £ £1 2ii im 

K 2 :2~Ax 2»o2&s cj^ iaoi .cjim soidfr, iSa :»a*a 
.2 :a-\ *« .a^ofta*. £ :,A >a*aA js*3» ^aa> 

:?»» ^ aii. 2xo tfor £>? ( \**1 xxa) £o 
l^lao -at*? o^ i»: .ouSJa a^ia oo-A cA xu&Qo 

IjsoocAo : r ia iia-. *Jsc"iiib :.A -*- ; ^» :i ? o<r.A 
:2fci»2 i*v<w. ^ap liodrs Jcr -.(%*& jLCLais J*?a2» 
-asm ifchj lag ^ (6) ^cr 2aw?) .Jiaaj £9 Jiaa 
J*4 **i *£• -i^^a voi«n ^&^ ^ojS K*ai fcii 

v 2a r p tfc> .2x<r^ liii, ^ ^.so kA £ --y»i 
,?ae» .. T ila^) r -i,n r a ^Aor 2^, ^p :<j£ .Vd«Asj li 
i~ ^Ao? :2aoo;.\ ;?ocv o£ i»: .<*)^oojqp g 2*2 

— i 1 

.&S«.i («) .tfj (i) .mi ^ ?Mp («) $+&, i ;.s«^ia («) 

• Desunt (?) .&!} Jl (*) ^j Jg^, ^jj (5) . ft^VA j. * 133 .lixs^kaisa JCUCO^ aasi Vo» S\A i*ii? H?" 2 ?? :0 A r?*> t"i« r, ler&Ia 
:-?«» (A iao'i ?jii ilAao vX*aa 2ia» :boo> o£ 
v : Si :;«iii >,«A 2xLj3 ^ "4 ■ A **i ^? 

.kii »i^J03 oo? JojSA fc*}laa> v «»ojxAi V ?*V* 
Mim £o :jil i»2 iiaor fcwia*aai :}MoiJS cjS aaai 
JaoaAa) ^..A^ ^-aaso W 2iaab .^2 aaaia jaaaaa & 
?( 5 )^jj6» aa oi ^ aa e2 : ^aoati TiniaV 2aa»£aa 
:4sii Aa^op laolao :2ii.a2 fell iAssa A^or fcsi 
.^lAi ala isii 2*3 latino IXiAx ocr.'l 2JKOO,. 
aab'i **;*#? fS) ^*i a»2) JiiJ :A.a K\*> ^^ 
^liU»aaao ^Kftti >rtn -iriAs oA v o.Mn U2 
v oriuo :&aa. j5£ao ZsS,. ) A? ^oocruo :2JKo>ouao 

J*A*fe (,) & 3 g **° : £*?>« &?? ^'^ &>\ *» 
^A«.2 Vliaaaa IXorLAoo 2jkoxAx ^aoo :£aJSoa<a 

**aJ. ^aaoaa :' " ; r aia.»aap ^o ^uaxaa <^aa aA 

k!o a*. Aa. .oopaa a^ aaL . 2o .uaa'adsaa ooora 

lie? iaaa a- .^Amttao ^iao laia aoao : ^ixdoS 

; Ogpratn ^*&*<ra ^A*A ^) jAoa :A»a JcAi 

.£> ( 4 ) .jj1* ? (^ .j«ASi? («) .iioj.^ ja\jb h*Jt (') 
jf|4 ( 7 ) .^» ( 6 ) .,.1* *} ^»»o ;nflM$ frfeX? P) 

.-jjb.Nxo (") ,;n<u^.\o ('") .Desuni (•) A o.\Ax>i (*) ., uAx ^oo;.s u u»a iAx.\ 132 iaoia 2xaa»aa 1> ;o2a lico :j£au, oa (,) aaaJs2,a 
2ior« :2a6oae? 2*oi\ **? <w? .2u- op OtOp&Jtft 
;^u la^ia? ^bii " ; ^ .jocbo ?A\\> licui ,\o 
Jjao-a ^Jjajiaj 2x»a> laoro i^'oA^a 2ii^ 

£ J6.\o :iaa» *A*A? 2aaxa 2*ftw ( 7 )^ a,ojuo 
*&?? 2*wio 3oa iLaoob 007) .^iufcsj £a Jsii 
■ >(^£ £ -nisi? liL l\s> ? Jiiooa Uco : r iolo 
2a\» *?»» fc&) ^j2 :a?oa .baas ^Aw aa© 
-oi»*ioai) 2X*i :ia\» ( "'-?•* M?2,o •<%& -***2o 
-cttoS^ alj l<">0*pj$,s$9»a$ aasi) . ' ^o-incao 

&ai »*&) Jger&a : UoaVaA 6# jq^mo &il 
2aoo4) o^s.io :2a\» u ? «ap aaio .^%f*l feXl? 

v oeAa>i ) K <>a& *acn2iu*o .(">2».a»> (^.As 2»o;*s 

UAx 2>o*ju o£ ;ocr <' 6 )^»;ia Xr ' (i;,) '?7"7- .<»<* 

.^Ala : r aaaio ojS 0001 ^ao . (,7} v ooj.bJ 5 ^ 
*?*») -y^o^ ^as «woaab ^i ('%?ei is*2? jl^aofl 

•^^» ( s ) >t £fe («) ^ (J) .j^bs^p (*) .&s ? w ? (•) 
• D c«st (») ^bq iiXi _ ?i ^ (8) jo^annt (?) .j^.^, («) 
•°J> kilo ^a*n&i ? (") .ajaa ioalo (") ..o,ft.?ooi ('<>) 


131 .lioi-ioisi jo^siiS v toA\is!bs) 001 v : :' ' 'aixla «oA ill booh ^raao Aa 
Jy.isj.io <^I -XcA ' -'^oeraso : Aao »Aw.So A 
crisp ;oc jiao crJsoA jo!\ ;ocr aiiSo .' :| «Js*001 
^o*3\is.> JsiJ v : :i>.ol^ A Uocr & .A :o£ i»Io 
ooxa ) boouo :^^o*otao? Jaoa* -X- -ia»k2 .-i 
<u» : (S< Iaax3 *:xot *S |1, aao2o .JtAabi A ops 
Vjist liop <XoiU o2 ;iia« oop 2ii :»oA iivlao 
ba a^-s &3« ! ' : e<r :aiaa :^ioaXao cA ibaol 
:^3axs 2i3f bcr .^a ojik*? 2bf Uero :' 'Ayio loo- 
:*&? Sso 2^3 (1| ^3» oai .IxAax? ^b* Atro 
: iaai.3 ££»?>»? 2io» oar) .-rAvS? 2^s iis* Uoio 
jj» eo> . r '-'iiaL A? 7i\4\s 2*>oxi:> lis* jiojo 
Joj>A* £» i&Ju jty Uoro ) :i>A?o ^^; ? 
^D Iser : Js^yjo *Mfc UaJ is**- l^JMktf 
:&= L »? l*.o*otap Jot) .(*%£& A tAvN 2*,o£aap 
Ji-axai ("^itaj .'"'tAvN,? &■? lfcoAaop laoro 
£i*»xcis;o ^ojtox ^Aoro : ^Sai.? ) &\.nToso 
j$J£ Xi ( M )juflao oar ^.SAa* ''"lAiAa 2uo*a» .(V -iaslo) (♦) .w*4& -,k.?oj 0) .^wSso ffiM**.? (*) .Decs! (') 
.Desunt (») .He-si ( h ) .±3^0 (t) .ife (•) .Deest («) 
^ ? Jic-« -.^iii ('J) .^4»( It ) .Deiont (") .l^V ( ,n ) 


.;~Ax ^soo;.\ ^isoi ^Uxx 130 :(ase2o ^£99 aa erXu*3io^o <*S oi-aotlo ) :A«2 

Jibii jojSi ':jiA 4jj 0»ai $& ,?-?> jxxf 2<hSi 

A -a-? IcrsS; : Zxaa toiler? e&a 2fcaati2 ^s 
<*os (J) «^»V?.? 2o£i :;»o2>, ovAx 9^ c^oax 
£ (J ^ fcj ? ^ii ? Ay»9 2o#2 :ov3 ^im.0,0 
ojii^o ^orasa.9 vii^ao? 2ejS'2 : ^a ^oia ojiSo\ 
«•£*• & ,?? **?> J°£* :^©9aa»»ii 2»9*. 4pioia^ 
71993) C7UM 2tt9JS93 £o ;»Oi3 9^9 2o#2 :oA r ocr 

kilo : (5 h>tt£ capoS^ wovabo^j© *990 kii ..xboas 
^aax ^Aof UO .^193^CP09 jX\*9 iw..\ «oj*»9i 
iJU-Jto 2M ,A Jb&B i-£bt :^ioiWl> ^''iap; :»oa 
J?0J : X13A, A Uj,. ^Acil .2i*i»o 7^«DO 

ft* ("%* a&) tfi ".4^ -**# #* i* ? 

"U***? <?^ 9^[ **S*j &»• ^O^t» "*^«* 
*3A* &31o :2x> r o«7L3 n..T.. cro **$? : 2*&oal» 

-^ 2*2 2a,& J%*$a y& 2*2 .Jti& 290MC939 *J9» JOwtl (») ..y ? o, *ii, (") .D« 9 t (?) 4fi JuBi {«) .j*^ (5) 

.-»* (") •&• ±9* ( ,n ) 129 .iijcajk.isiisp dcuaaad 1 wOt ifll Jsaao :^ftoJS Jioj iaja iJiii JKaaax aao 
o& jgvo . joJtoi .aaflJS -oi £2? : ( ''^-Ax ^e) apse 
■a>? ! ^*I : ''^mus w^eauiy. ..%»■>, ;oc7i^ : aaolo 
(5) Iosn wi>jeIo :JO-*a? 2«cj A*:o .'''Uk'uui biac 
:^Ax iaolo .^^a-aob aa i?o\io :<--*^3 aa Zaois 
V.&a la Jti; ^e w oio!Dm30 obo.,5 clojJfi ,«rfcoa? oue 
;^a\vS -^3? ^Asi li>I :4U3e ^n-is ^ ^ops out) 
Isaac -.liHiS &ip 2ao~ :-*i-a\, ,aoo Ji^aol ^ap 
:2*«^&ao Xa cj o-J-o? Ib^li : iisoaX ia \\,T3 
Uio -.'^ Vya l^oaoab 2^ :A~o iioaoaab »a,.ajo 
2~aca :2j2 ^apai n 2,>;-A J^aox VvtxoJJ ;*.oiaA:> 
oo<ri> ^Vi^tj l««3ax :' ''oabiajl Jaawi ^app 2aa«aa) 
cwaalo : <?e\a oa*a»isK2, : aspj ^Ao? aao . ,Ai, 
. ( " '^aaob aa .oojaa ia*?— o ) :^*<«s4 aa v oojaa ZaJaJs 
''"'ja'o ^Aor ;a.:>ka .oil. ^*i\ <x»? : ooo- ^aaoio 
£ » *,?<* *?.<* (,J, &3otts» ,» aA oal .^l, ^| 

.,i.\ ail iocri jj^ 

.-oivia-(*) „,*££»(>) .jiA»> (') .Desunt In Wruiih 

.£^,a (?) 4fc* ( 8 ) .*o,«iaJa ( ? J .«»4 ( 6 ) .ik-,.! («) 

■ aa (") .,«af»J p? ^isu Jle (") .4>^at ;».a fff j™..^ ( ,0 ) 
i nr ' i .JtiAx j^oifts ^s >>^xis 128 


:A -3f— S *^«?-JtM^a ^aa jLx» :i»io optaa) 

iLao^o-o L r : i,ai. . aao : ocr isii -&£a &30T3 

: *»^> &oa^sb:> cTptia -apaio .cna &&.& $iox»^o 
:6r>;aau ojiap la:o : y»»"io o-^aoox ,.» cho: 
tOLxia i^JUf J«Aa «apii aao .eV>Jkc\*~» ,\«..o 

cHflkoao : (J: '^o ^\_C339o: r 'i^Oo «js*l) :ivxAo 
J ''Jc&i? ai33b Jjcaaao) :Uasco viobAi J*ioalaa^ •<**» .Desuni (5) ^ooji^ &0IJ? <»n»fti Jow ^Jo («) 

«op*?i .»<WiJ fc*f cuaioo .«$ *£a (*) .^ (7) 127 .2' , ift>Wx«.a Js-oiiS -.\a=u\.o :S .0*2, „ksaa, ( ''jn.2 :ji^b ..^Ay 
^ &± £*, •' } vf °P ^ ** J $J»j 23«M i>?»? 

?£fcO*^ Jf^B Jhij ^35 J& :2*flii O^^aa* 
-**?o*Jt2 2£»aii f 5) 2aiLJ v o«r^ ? :^sS *»2 &% ;iio 
:2ll*>ai 2*3^ -*ttai a^ ^ ?«i «9&bfc» 4 
-<Aa 2iao *a 2i<* tjiey 23>ia 2?uto- -i«\aai,o 

:-^ (1 "»-aai 2SWa &\*aoo :,A ''''-aca^ 24*4? 
£»**) 2i2 :2aiai 6jS Jail «4*»fe 1> '"Uso.,© 
-a**gO |< " tyftfrlfafr 2toa«) :22^2»4 ^2*1 

:2*^i &V> (")£;. : i 4,'i) £ J2^« ^ 
(,7 U.i $& £2 :\iu 2^ap |( rt >^ a- 2i4o 

-apiio :2^aao < ,8 >2^A»; ^jauto ..Sotr 2aa«B 2x?i» 2^Ax 

■ llt> "" 1 (3 > ■«!»• (*) .f('j .;>>oiV> (•} .^;i'> 
~n?l ( ,n ) .a^ P) .fcii!!** (*; JJccm II .fc^f^ («) 
.Dees! (««) .&A*» ( ,J > .^ iS^ &?i a (") .j> M (•') 

.ddj ;ior C*) .^aa: 


.jZSx ;»o;„\ *yx? ^^ 126 :'\. 2 ; fyp «ojom«m 2iL- ^S 3i» £ : .vfti ojS 

ia-att ^ 2,3* ojm) -or :2xii ^e **!» jdoo .o^oaS 
loo? 05?) :«oioaais £a\S -*» 3oa-3 . oa^o^b 

c£ iaol YiiMS 2t~fio ia& ilss«au ,J» ^Ofli aiaoo 
&-*. v ooj^a ^90 qcr V *A~- : ».. *» A, ax. v i» :isso;.\ 

.xbxo cpaxoi) ^ am : ("^liibaXab 01^ Jam; 

:c/*oj£ JkSa.o WftStit afeima .2*Ax ^» ^ 
-ivo*3i»o *5o2 :<7iS 2'i»:o iriwioiMi cr.\iAio ■*4»I« «? ->£> ( 6 ) -A^o^ (») .Desimt (*) ._aA .^otr 

Jw^4(") .Deett ( ,0 ) .^i ? .^5^C) .^A^C) .Deest (') 
■(.A'J») — ^t-'o ('♦) -Deest C- 1 ) .jfeftttA (") .£^o> 125 .&A)^/x«3 .<*i.*fr^«.g .>to r ( 'Vowfis £© :,AAv £*a? f')^ ff.^ £ 
^H : °£ i»; ^dr aio .baicp iWn-wo Ja*.©\o 

aa : *at2o 2iaa. 2*ot o£ i&joaL ^s £»«f^p 

4^3 : &i aa© .^2»b2*\ fcoi o|loWo) : frfr -ft 
2aa*o :^,?o oi»*. -ojo .eiiU^ JM ai 2»b2JS op 
J2$» 2soTOi \a? =*?«* Jjs'Sos ^ a^a -^ ^ 
iV-ao «i&i ^ *o : a.a»2o .^eioikfl 2oor JW? 
<*>#*■ *°£? ^«*?? J^A* jieJfcS aoA,o ^'-Xaai? 
^ai» £ ^rdjla 2»aa. 2*uoa:> \ r :*ii &i £ 
-03? : (<,, 2>»2© *i idox^ c£ *^,2o .soi^o .«ny 
: yiojS 2i2 < ;) 2jJBua»o io ttop 2ia-2 oiofwju ^ 
iio .-i* \fli £ 2L-aat ? :2s5 2io> ria^ wij^fe £o 
.oisfta ^io 2»o2fc 2^2, :^ooi &5fcaa ^oaXao ^AeV 
^A (V *») .*^S* **a~ ? «V i^) ^e 
-a^ 24a» £ :2^ 0? ^p gX.<^ £ :o£ ^ ^ 
-*A*\J? oai «ai» «aS 2d&s> £o : X-x* **,&.) 

:?<wuj or.v^ ™o\>i ? (J) Mfcjai* (*) .,,,.,.,, (*) 

.DM (») -UAx OOOl.S ^IMD &Axis 124 >Jk\b - v o«7uio Aiisi? '''^I A^ „xe:> ojao-aa) 
Ay-i ^iixooo <^iilixo •^*>^- v oo-\i) .oil 
: ^ ^lAiS ?oAa ion» A,oaL ^uoiflo „i»© ^v 

op is?-*? jLi o'or .2»o& op v.^ A-i &*Sio) 
**> A ijjdcioo A JJa^ ' W : op *daa.<ro Looi 
-Voen ia^o 5^-? ^eaoy :;i,Jsoas y'ativ* ^oo^a 

x-ocr &o*opo ^ aa :.oojS 
.0^ (Ojiui ^ ^ ? ^2 : r^°^ ^i?? ^ s > io 
}AS A»a* -aaAm (t 'U->o -ax-^i :o£ i»:o 
: Js*ocr *iaJs«23 <^i ' ; ^aain wisloor? ooul -oj^i 

-=4) )«W *»•- \y* -*^»5 v^° "^5 -^ *** 

ll^WjIS A>) .£ttL tfl xii, A ^o :lii~2 
&i :2»or Js.ii ^aijo 2ooi l$o .op Jsauin Ju>3 

-oiS^f. ^-o\^0O 23A. £90 : (,i) 2l»ai» ^ojaa*. ;sA 

jstil^ *.^j una 007 ( J ) .iAi^ »ii> laxti ,',.j»i a,«u v £»o ;"-'.« 
liml (?) .^aj. ,A ("I .Dcjuot ( s ) .&+ (*) .!^ o«r 

-looi ..oosi ^o^tt (") 123 .2xoxx>3 ,/a f ft>->\5 z*tyaaa U2 lis i^nii <w^ao ^2 .2^»iaap £ A 
,jp 2i2 3^fM Ajo? -i«o .-a uSOmO ^adA *aa*:>2 
.A *>m2 2bJJL2o :ii^ai-o -<7iiap 2*2 ■u'Vie :£xlLL 007 
-isai* ^00 -wisaai 2»a>o\ juA ivAs :Jk,a* JtiAao 
,Ant ;cro :A 2$ibAO Jsa2 wfral :A ) .\*23 \i ^330 
oA 2!k»2 :3baa '''locr i»2 ^Aoj ) 990 . |:, «*ao >o>S 
Aa ^0 001 sJStfM =oA tii ixwsa eoT :<330A :2*io>V30 
^ae iA <gA «s.:a As .<^S X**? yasoAa <jo© =*-**?,? 
:ocr 2^0X3 >oa~?? ocro .a23 2i.i>2no :op? &3l 
riaix <^La iA «o.\a^ .otiscA A AcHd 2*xuAo 
.''^ssoS^o ^uLo) fXs ^iuo : Ai-iop jtj&axo 
.di3>sp) A; 1 ^oH\~.o 1^0. tos. ^ saAs isiio 
'"'A ' ''iasis A <^ »-«A v oitr ; . opjup Ki2 
Ul 1A90 2a2 jAg»b v aicr : 2-3S3J3 «3S <^'ixVaa 
<^~.i Ai- ) ,Uj ia,?V A -A v ai2 ' ''J\.V>s :- ia> *» yOAOT .(" .Uesunt (?) .jsiist (*) >v 2>4 fcol ('*) '41 io^M *2) I (+) 


m .Z-Ai ^soLS -ii? &»dh 122 :Jh Jkooi Wjaiw* S\\v» (a) *A low *yi? HW^*) 

ao.\ ;xa .cn^ap \i- *>oa2a ^i 1^» £? 2i*iB0 :A 
A-? :J.Amo .Ji2 apoaae ^A»? i**?* 1 ? ! #* .J-*** 

^(Aa ^i» \ox *£ ^90 —3*2 N*«JS *-2 ??' . 'Vp> :-i» 

^.3 ^50 I^ojsJAa -a -ooi (iw -?^*? ^.? -3*i»*.o 

'_,S. \P^1 ^aO) ^,3 -3.3 330 : *i*to*? -*.33 .oo3 
^AoAaoo : Jtbeo ;oir ^o loo) izol ^cr ( »o 
Oil :4soo) :iv- £ Wfo Xotr '"'jifci jfaoa^ ^1 
i»;o crXoS jivaJs.: ao.So .Now liukxo i&iis 
t-oi^s ^apa -*?.?^?, :2*»o3\ao -ioua~o "'>a :op 
ii : VA. .oAo .A JsiAi Jsii) "-oguor? 1** 
is.ooi -Axsp :*J>3 o^l. :-?*» -opj y»^»? l^^jj ja 
»A^£ :^o3A±o 2i2 ^a» £) n ? pas .*£& .^ KJ? ^ (*) .Ilesunl (') 

• oiioj nii»3 ^ai Ui4^»> ,>i-: a-\ .A ' '') .-«&^ •#&*( *»« C 4 ) 11 ( 4 ) -J== 121 .2iax'x»b ja+oaafl «a*aaoa o2 ^i')J± Jdokxlo J&a iiaJsi ^i£ax 
&o»fl» tmai <Ans:> map ?p3» iao* "Ao 30*3*2, I'Su'V* 
i-il -oijp ol ?£^J ova 3smo : Ixa^so <o\. 

^^.o op X*ocr itu.? jl*^. jAoi :^o <rS yVoia 
^.ajGNoo »Vo<r a*Aw ops la.'Vt _.i\3o -. .^as o£ v VftT 
. !4 )jio c& v .nia^a li-ao*? -i-a?o :-a» (i) o£ ^Aax 

*A .' '. Vi^ y laoxob ..iaioio :^.*vV>.isj3p Jivoaoa? 

&) li^ol Uou> i^lpJA -*aii ii yiioid 
^pa :2~-3Jt jo-i ( 8 )«a v obo-i) lA .''''-loi'ai. 
?0Lix5: ao.\ i^ . r 'Uo*i4 jA li^o: lie?) 

iS^I £© .t4oJs*2 &3U3 ^<^? :;-J3J«3 ;ai^A 
v ooA aaill £o : ( '"',3©fc ^ooj^ -abi &o : v ooy*>>o 
.f' 3 )^^ 2dm? 2 ? o> l">Jk&i*& ^» ? :<">2i»«B 
^OOUap 2*31 oo.\ 2& oi) : v ooj^ 1^1 jo^ x\ 2u» 

•■**? °£ rp? -**+? **•-* W .-a»$««* (') .Dcsm,! C) 
«^UhI (*) ,JS fow jii ib'^oA »a» (') -its^js ( ." ) .Derail ;...Vt ^oo;is ->»? ^^xis 120 «^.i» :o& iaoi .IseOfJv \\,-y) : &lA *ocr i-oopo 
V-^ a.**.;? i3U3 iie^ *\.~ox Oiafl : ^iOiljo ..Ss-o 
:,^oA\ X>3 -"a 3 *il Ui S-Ssiis. ^Ac ;rolSo 

. M fv*\\< Ji2 \»V* jdcooa ^po ' '2o&: ^ap? ocr iilo 
Ja*»c\ -J\>?ai- &aSo f W *io*a»i &u <^J tsar iisA 

31U ^<ri Ul Ads iA crjs»~ .lib-, ocr? cr.^b 
jsiaox ^Acn sao .(^" , 6ji*<u.4s) A ao»\?) : *%>> i» 
JKooi ^oui-Jsioo &•&*&* aoJN : <7-Ai£i J*Si&b o-jja 
t^aai -ik &a . oA iap: jo.\ ocio . ISiiyisjpo 

lia ^'^10.^*0 ^o^e ;».o\^iaa i?oA? z^ooysaifl 

o'«r : ii'axb »a3kVJi ill Ulo : -a>»ftA\ \sp abco 
txot po aoi-: A2o .ox ,A~3o :A ajaiao ii.s: o^as .Jioa.Moo (') .(V „cuL»-fc\ .g).ii<..v Desunt ( 6 ) .ora-i ( J ) 

■•mi^ (") .(.»w*o»-e>) .»>t*tti& («) -a- £w «4<A? ( 8 ) 

.Desunt (") .-aa\i -cuL^Iafc (") 119 .;'ixs^i~:> .j&^oaaA ^ ... ■vrso U+~soo I**, ^i aj .Jsaoaio r^aa-S Vf \y 
\a :2a.>o 4^>o:A ^A^opoo :2ao$ ^^V* 30 : *-?A 

,AlJ?o ^ia ? pjg jjjjXi, i^isS ^o ,-»<& 

^i.3 .;. oxu-i^Io ew? ;.\jo Xi :^cui3 Jboo Jus 
£& *Ai : is-so^o ^i»:? \*3 S^LdfM v *» <^ap 
z^Lm iA ooi .Vi2 .^ux ik& ^\yio ^Jsori^ 
^aui op- iSiJ S^Jm ho oct- JS&i :' y^A-OiiiS ocr kil) 

r?9\ :e**7 0) 5fc?? <•?**• : *?^>f? -** r?<*c .#f 

yjatp ocr kii:> ^aoV :^i \i-a $*»o ^Jksjoso 

.,-»! : r »^» tA&o x crS: ocr kiia ^o\ :Ja$ 

xoo- Aaas.S £33.) :;n*>tt ^ap? $*i :oppi. orfcisii 
tria ; ... i » A.CJL v iaaL3 ^souffJKO 2aoa>p otdXae 
oiMk& oj^asj. :<' J) ofAs4^ sieo) ^ iao .< 5j JopU ? 

a-\ *iui .jobii okii (*) .llic tleainit Incuna cod. Hcrol. (') 
.Desunt (>) .Desiml in Whicht. (<) ,«p Jk& (') .^AoiA 

•M* ( 6 ) 

.j^Ax ;»o2*t -iao? £Axis 118 «*A*Hf> £»*? ,-XO :ijSO £m V3*-3 ^ JsAx? 

i^-i?b ::bcrai isXao Iba frASopa ,-. «,Js*'i3 Tib. ^0,3 
.Wo : v iso^cj\ Jvoio :$fcfca»a y^boo JLaoob £9 

N^JB 1^3 : r aAi« \*3 £m <^ax aiaob»o :&iaxJS 
.vA^crao .. 5£*3g? b~? V ^ Xtt ? \^r^° : **?<*«■ A 
<^aban=j yi^Bxfa :a.iO ^ioja ^.i» ^\a *Aa -.iaa 

^\*. J3J \i. ^ r <£03 *v>Axio : JL.iDO i^ ? 

*Alo : v otnia bAx t » isjcaab ibea tii is^asM 
"- i— .? 2ao Js^S{n.» ,. ^. pc&jo . ooi^sA <^o- ^.: 
:^.o\xS $3 v Oi\oi? «»>«'i3 isifX? '-Jai? &?g b*i\ 
:^bba \a ^e bob 2ai i^axao .;. ^.tbl [lb v ©oauo 

. ^3U3U3 e"?**3 b-bbOO ;«MJL33 &1 ^(U.\ &^3 

icxr wa-JJi? : JvjoSdao bo-.?? li^JO iba JslSo^M 
b: .\~3U» .. • jlobaS ^'ii? : >"-'i? <^V bTjcpo ;ux 
• «,Ss3craao3 bfoft <^o~:>? ^.Nol 23a*o l^D :Aa bao 
*bo iA^cr,ao , Ji ^*o Aai ■QUO 001 isii t -h \>7 <t 
v Xob:o :iSixb b.bt>;o bc-ai? jLbis 001 k*i? :Js3 
:l»*o3 $1 Js ^a bao bob «,oai ;s*a& Aiaaib *x=uiio " 117 ,2aoo2is „iao? vv-ooa.s 2aa bSSapo &~aaals <rS . oOcua :0£uxo 2a-23 
<w oj>ao :triocroao ^se 2x>xtt^ ^oubae laia :2^a 
jS\b :\a iyto lal Awaaao ;vt\tp m-ioja a\i»o 
Ul» o ;At i M o? «it . >ri\ ^.oaa ojaab M o)«o2 
JS--JN -croo\S ajsjcxao :jj?i? 1^3 las isA^opo 

: oo-ju.3 ix.^3 Jv'ia Aa 2~so : ^ail 2a2 iwuao 

Jiua r mV- iy>-o :wi>icj 2mS1 . ft : iasaa 
:ia\, 2a2 i s ^ >'pn •:• rAxb «»:> jmdsso rerAcftOX? 
Xa £0 ;Ao :^eroaoSx>3 ^.aaaa ^ab ;-Ab ;ixp 
: vv\» 2*3 f0&<7}» CTWS3X3 ^ liXo : cjJKi-3 

^V? ^kedos **~23 :2~- 2a2 is^iaao i*aio 1*~ 

.ViiJlo v .\o.\*ais dwia iljOfMS 2aa islSc^> ^M~3 
JWBMO lii-ap «,aVlri i~, ruts ^ .Wo : v .\oui\. 
\ao ^»c& \a ^» Jjoa jii d^acbo £« ^»a 
: «o23 xa <^3Xi\o : ^-xacp ^ <KA*?^a : (\t\ 
Xjcpi? :jLi aaa, 2aa JS^Sopo ui 'jia ^oo-o 
V**?M° v ^o^ ***?• : v JSoS\^ kouflio v .\'»*. .;~As 2»o2is -i»? i*vxx 118 lia if&Sajat -oroni .otr^ia :^.^j :lA\^ ora^e 

'' iBSJXO ^333^3 ^(Aa OXl!S.\jtI 0133 Z JSflwSs 

iAxao tdJsxa oiaaos l. v '''?\*) :£jL^ jii iwii.» 
oro««9 2a2 t ap .-i?3 :^Ajo ^ ^^^P 9 ^H*? 

07^33^ Ij*~» criaooo tAv\ cikeoS JtaJ3b9 :^£Li 
v Xxfii J3i3o :*al? oro-t ^ap -**?:> :2«3 233 iO&cns) 

0!3(TQi3 33330 :\i ,3-*.: 2i>2 iWXXJaO jl£« 0"^»33 
07JSO3Ui^3 \Sk3 "Aio 0TtS*O3X>Sa 2j6)l30 : 2ljJ^ 

•najs £»o :&•» 23.32a 3-ao :2i3a\aaB 2aa isS^opo 

■ \i v if jii 'i s r yt v) U>?xj «>aaia yis,: ;*A^ 

=>*>4 *"^° "• jA3BdL3CIO 239033 ^Js»i ^fti^ \sop 

Ai, «-i?b : 3 3 A fa 2s2£ 233 iO&opo . ^iao -cLi/taa 
v 3 \\ v -tl\ tr\\ao l^kagti jcAo :2Mu.i3 \a 

1230)033 lia .\iSoT33 (V (I, :3£L 30*) -OTOAJ3XOJO 
Jiii- \a, =J-?i? 2acjOJi A.yv,o : 2^oa \v Juaii 
ouaox^ isiSa, ,5, Jua3 :\i 2*39 bi X-asao - ix'xd 

•owes? Jia*,» (') .gA»(*) Hi- inei|»il lacuna in cod. Bcrol. (') 

• aia? ( 5 ) .fi^ml aiia: 115 .Jaoo2> -iaoa ^~coj;.\ :i3as3 tblib&t *^r*3^o .ojAioio opoo£ 
6&a^ ojla :^ffl^ ^i -\«^? •****<* <^**.? 

Zxi.Vio .iii- »?o*xfc oar 4io : M cnoi>aa^ ^^? 

joas ;&£&> >#**«fta ■**-*»> °h **i&M ±* 

-»\*A iaoso ^1330030 : iJL *a; cpai ftV? ^ W ; 
.Ix*>; No oraopia ;}.'..Not i»ol»\ Iaocn.3 ixaaaj yAr 

.■ ». 

k$p ,-.< >^. ? £\»e : ^ g| ^ .£ ? 2 ^ 
^=10 ^ iao ^oa^a o^fli f 8 )»i^ i^w) l£j 

t* *-*?? :*»3 ^i ^^f 58 V»S* : y^*" V=? 
Hie dminit lacuna In cod. (*) ...oroaaoo:. (') .J* (') 

.^O (ft .i*-j ^^o («) .^ii (S) ,j^ ^^ (4) UeroI . 

.#■4 (») •>* .&-i .^Ax ixtoDs -wo? &Axk 114 -X*~*A : irx^xo; aa ;Ax ^0 >w ^l js*a bi^tifuc 

r T if* v ' 

IMS ^A» Jt*i 3^3 :v aAJt OJJ03 2X. ^J ^Xa 

:^3g» tiiV, JioSjab :jX*a£» '''^oi^ ZyOm^Ja 
laoaioo : ^>.\o»6o ^la'ioo : l^oaaso *3<raj 
Jaoaopis *S**=o :^Bftoa tooom „w ,3i .Uai >a.i3 
$&>a cjika :tA» ^A»? opoS^o .^alebo a-^'xx ±s 
ousooia ,joJs :j\ f fljaa Jfija (,) ^io .i*_o JOucxx 
(V'^fcia j»Hk) <4-e> :ojioq ? ao.\ .y«u.o .Ja£s£ba 
b"4v»ii \fi :J>kXJK»a ffl4y*<- JO.V .o\Wn\? ^io 

*-*er o&aab J* 2 &la .^»is -cross aii -looa n e>Sa 

iacnaisjCttp o^iaocva :a*2 \i.o :}i&isX3p -XcA cjSa 
\cral? : 'o(T Xo* jo. .A £2o .e-Anila ^ul 113 -bOOi^ -333? £«>*» <*«\\nx :-.\ii ,jp Jkotto fcu :er.Sxi i Vn\p ^"S 
-3^»? dcr Xi.0 -is-ifl oj*J*^ ^* ^*3a° -ins»Jaiio 

Lv: .a t^ ao a o »\*iso .JKaaisii r?Q^ otAa, ? : :^a v*A 
■ax? :oi&3a*io oiJSMuki .;a./oo iXu.3 ^ouA ;o^ 

JM^O -4.?^? OVapCKO :^393Js: Wjlj -ffloSi.) «3j 

liwoA :^2*.2fca .frjaWt mkjfo* .^owifcia 
Z^,3«2a -M3J3 : u atetauUo -kii *Ao .^ji» v x»3 

.2ljx£» (xbouo uabaja 

^ooU^AS :iab ^i^ •\V«o „\tift\ V77S 

.(Y),Mfc ( 7 ) etdcun y^jjoAc. ; (v^l») ( 6 ) ,A4»fc4 (I) in .:~Ax iaeiltK. -sis &*xiK 112 cris^jyo v ocr,^ ? SVoX N-^So = 1*2 liSao M»? 
:. boiuSso^s :%dcu3o .^oiis-cni oA^"? "■ £>A,i»^ 

A^ os r o axis -01?: :-ii?\? rf^ 3 r^ 013 ? 
S\-vi .3^ku t^bis^ Jf&a? : v k nVWi «ia^o 
: jjoivSI As* oi^flo :?»'»y>v» -»?3<» \so :oiviii -i'io 

..vAs ^^ >•?>?-> «**** ! ^ *^ ,3J * 3 ? ? cr <±H 

o%ia>is;, .Ksi,Js?J **?5*A ^A^-> : &A**»^ 6j*,?op- 

:'i.i» laoo ^>j ilia 2*3 *-» :e^D>- cujw 
:&»& oAa? ^A» :2au .Vuou '''fy-*^ :\o3i»? 


iooiiais fasts o& *^J? i.1 ".of .xiiiBdr- Ai- -mo ■. <sii-Aj-.a.i<? HI .boo;*, „iao:> btaiao . (J) yLi u cj) £*»&> rjaoMDia | -' M ioo^o .'>a 

5^.°^? : *4t^4 ojaaiis :^u» jloo -eroaa., i^ 
koaWi f5| Jsb^ :^I5\ «<wi -ai.o :Jbo fr-S^ a 

•*.?& A^o .^aab «5SJk ? tf©^ : ^ *»cU 
«oi*aa- jjlfl^ NoA ft^afc .a*ifl ^ ^liXiao 

= 4a*? **4 A° sU*tf ia ^^ou. j^i ;Ay\ 
.fc£&oi oji -»\->oV;^ ? 2aau ■ .^*y ia oiJsaai.0 

2>230 .^ 2^oA ^ouiox^io :fuVisA ov»JB>2a ! 
{*«■»* •■*) ( J ) v ^^ O .(»JW *i U\i l( u) (■) 

.(V^5,)(») .(Sj^iM?) .*iv(«) .^i.(5) .4*^(4) .j^Aas 2mo2*. „3»3 i.*iais no :?o» . (, 'x,o3ti ^a-^3 M k» <£ a: isoua :i»;© 

■Wi2 .:s*ocr IaoaJ.0 2&Jtteo £a,3J©o ia'i-. fr>, \\ . y 3 
$po :£^? v ooi«i ^aqo iruaapa ^owo\ ^» Vio- 
^£?3© : J-it.yi .00^ ^uo .0003*3 .aitna ^oerao\ 
■ 5«ip I^jo v ocnAb- r iaolo yoad> ^y^Laoo ^oojS 
ft>A\yi ; ;:' ;'. \(a r* & l J(*i3o li; ;*» ^i \\Yi lm 
:;o0! l^^ao a^o .jii i-s* 'A? ?»»» Aa. ^SioZ 
:locr ApB,3 OJ^ oocr r**- * : V B »' ^* 3 ? v*** 07 ^ocr^a 
A~ iio .' '.octiA*. Alo A^i3 oyao 00c ^o 
.( J) i»(Jr jMaap) i»ii? JaooJJS io<n ^si :ais.o 

,£tV»A0)9 23^233 J*As Isoojis 2,?ooj.3 jisasp - 

&*» »» .\.0(T -X33 uUIVfla >0^J30 Ib^OiOO 

:^ ii isj? JafttO}* ^po .~i?3»i „cp: aaot : v ^» 
lil? : AAflo „en IIAjo .'Asaas A oaso- aaai 

2^)1X90 - |5> ?' : '^ .V93 -07 ^3ffl3 .ffAftll -1Q-^ 

*»3 ^03 ^.SoisSo :o3A07 wisAiao :&» *,»\ 3 

,1st*. i^oiw, (J) .Desunt (') .(?ilua-) * JDwnX (*) 

'?-'^V SvJ») ( s ) Hii: inripit lacuna in tod. Rerot. <*l 

,(At». H. n. i. |S». .*»!) {*) .{Ass. B. O. II. 41v 109 .sso±? 4wtoaa£ & »«?) lia^o jdoa ^iuto .2/aoS^ 2*2 a«i cp ? 
"^ : *»ii° (,) i,?ooj»> ojSioa «asiio :W«A^ «ji 

i»2, : ( %£ i»2 2^» « ? ^p ^ 2io^ »o aa ) 

.^? •*«&%# °£ 9«f ^o i2ooi Afci 2»6;.So 
xn3o .'^oa <**»*« i2» -ct?o24»o ^f \*\ ^^ 

***>•? ^V» ~ovi< A\ , n a )**•?? *"o?<» -?«p Jooi 
"o^-i^o .o£ 009 ^j^jo :2o£l5i ? ^i :0 ^ 

$a <ao.m2? ;oer iSs :^Lau» ^.o** ''\ai <£ 2i2 

•J**^* ***V*> ^o6ua»2» £2 £; : ^oai ackAa 

v- 

.#&t < 7 .) .j»«^ ^A» „a fc^j (6) ,,,,.„, (S| MiAo w 
44 *^»o (») .^i »*• (■•) J^ (•) >wW ^, xa (8) 

.*•*> ('*) ,r>csmil ( ,J ) .Jbj; ,;...\t booZ.S ^i»a &J«ik 108 ;» >y\ Alape aftJ ai -jro-ajt: : aiA a^i. *?° 
«A-,?o .^ocr ^3frJ -o-oSXJi tsoV i*K»?X» >£2° :J2?i*3 

-.?ttt^ i»2»^ «r>«2© :(7 ^ **,?»*,? ilAjQ &*• °*~ ,?? 

isai.? .Syr 1 ' "- P,i» oA iseii? ^w'i'ttj iS? : o\ao 
„cr<AV a .So^ lI*o>^ap A2o : w oiO>2^ iocr >-2 22A-0 

oxaxi* -v3?o :^A» -?•»? ^u\oanJ3 jo iboa aas 
:c£ ill J.VOO 2i2 ^ti 2i2? :&$2* 2^? J&att 
a:XiA 2^2o . |4 '6uobA a^uixs „cr ^baVwS £2© 

\\y : oi*«aS x\ o& tKoai J^»2 .^o.\ <*I~**2 £ 
--.a: t»^? ojAjk. gj\vA e£ ooer ^isoi? ^ocr 2X^3 
2&3U£BO : ' 'jia <£ pad -. laocjA juixa c& iuolo 

op xl :2iaer c£ i»2 »« v «>o^ »i2 JMrw £«aa 
»4 (») .*•*(«) .fcMr( J ) .^K (') .*io^ i?p»uS (') 


107 .vp&o jgfcjcaaba iLio #ai iLio) :(<'>? 6»i) ,A aux. £ i 2i2 j^ 

Wyfrfi* &\oSo 2^ft\« ■J-'^UfS^ jfc 2iolto* 

.2aA (i) <«*J© o-.\i3 ? o o^e fts^ao) oi^oS fcVf2o 
.2^©2a opav 2i2 2*J ja lO^Sft ;**»?* ^ *^) 
:*»* too oar 2>£kS afeaxo o*- 22X& £»ei ^L 
>*W*A *•*!. -*?Jo .' 7) -ojoli. sdM too <»<n 2?2*^ £2o 

3fc*x crA ^ooo^a ,( 8 )jyj ^ox^a 4io :2fcoi*um 
;Aa ? <'°)2i» tfjS}*£ ««i&p :i»2© .x& ? ^. y^ 
£fli© .<*&. *&& vf^° »«^" ?■■;'" ±«*So 
to.? <*) :J^p<, 2i4 ^ $i vfo ^ ^a^, 
^?? 2a» Aao c£p ^o .<"># 2fi&» .,*»& 
oio&2 2iw owa -.,3©* jm&mo .*£ *•> jd£j j» 
*** ^V* •&-*© 2^i© :2xmd3o 2a^o :oe; Jxj* 

^ i>a rioA^ ^ 2a\» * ?l ap **, ^ fa ^Str ^oin^ao (?) ,4M 1**, 1^ i»i ii« ,;j^n, a^ „^ gn ^ ^ jjg^ .;~A* boolis «saoa vv-vx.\ 106 i i (i) -cr ^u>o? : ^>e>\'o\ oA ;e»<r ^isi r ? 2s0ol>. 
Isaol "? ooA >:ii~As; ,Amo ) zo$&a *Vi> op? iAs. 
aA Isaosa .oaoi.? jAa«A *x£i ^<n* A? A\jo "-©A 
oA -A&? jLl oar M« ^uduo : -liosiib Jia 
: -cos-: ^9 -x!li iAsA I cAa iLl o'er, ii\,M* 
.•Ka^oa -i^aaao iscAo :Xfls\, -crop;- ^ \y^S>o 
v coAi. cp?) ^Aca :-en*ocn liao 111 2s. s* Ao 
wttfecri A* .^'acnss 'A -Jkaa ^ ^Aer :2~As oA sap* 
:--kiaa ,4 >a*s&b <r*sa«*ssA ) ojii il « ocro : Jwax-i 
-sA loaf ooio .;>.oa*.-o An .,, ^e -aA -Os3>» «ojo 
«£*-?) on.ScoAxA 2s'a=>sa0O : (5) i;^ r .3 2~ao23 I $aoi 
«aA aove :-n\\Sa i-A -aA Asao ocro . -croolao 

/ 6 )^,aco £o 2b>L A? ;*coA» 

iocr A^isao :2aAap -?np PWS ad ss r ? ^^r 

^\aa 2iaoo : f8) oc! 2a*i) ^apo :<na^. 2as : saolo oA 

I IsAsA boiL ,. ©A s»2 1 ' " \**«30 ^ ^fx>»? oo- Js&i 

<A Wjofli (sJ jaa jau,? :-si *ii jLii (,) A 2atA» 

dai .S,s*a Is*i Jor : -isXiI Ai. -ao-'a .ocrAs as. 
■• • * • V 

lasso As? «oi -^sa As.o :<rs£L23 ,-s**.: IliAjoa 

^ul''l .c& i»io -juo (?) ii.vxio (*) .Desunt (*) .aboa? 

Ayao ( so ) .Desunt (») .iioj 105 .iOio jc^oaa^ as ( 'Loia-igc2© :cib*a& oeoi <A»:o .c^ ^ovibitu 
JaftJ LaoilMo : (1 »UAat feaojfcb) cro^ ^> j£ 
.oj^ ^saaxo :«I5J» £i*a) ;ai -croid :> :uaud *\ocr 
**iaoio j£Li a? soA.^? oriisb cAi: ? ^cio? (^oU, 

-»*»« :?'&^ J^sp <<U&m »ii j*: i^'i i0i ± 

35 30&«^ AMJC ^Acr XiO .♦jiLA JA^*? O.V\JOO 

:^» o£ Joer, ?*?$*»? ^\ap £ rtfljtititj :&«. 
iaai* .^Aat ^jiojfca ^S» op 4.3*9) \^y £ji 
.^cUkkjl ocr ,^*^Vo tfj; tj&tfej i^ ojS 
orfcftii ?Msii v^a cfceo* 5390 x^ <£ ^g,) ^^ 
K^fc? o& Jlau Ao : ^\» ^ws raukfl auao.b ^ 
>av : ; Av>\ o-A aaeis \a -iysoMis saqa bcr 
jSj .Xi?fts £ ri^ £*|fc ojS bwi .£s g o^ 
: ^l»e »4X* J«oi JiiLi oca btr a,oxj ^^ 
*^ •&• Jj&aX, •*•* cp ? ^ij ^oojia ^o 

-criibo jc^ :0L- J5 ioA. c A*H ,A<* 3AO .000,1 ■"">>' » s «*? «i.ai3 *|>*a *>Ntf? i;*.*ai Jr \\v> iA 


.U\x 2*>b2X -,iao3 &*&*< 104 lii pofKbaap? ^Vi :pixD JJS'i- jAoaue :***>*. jap J 
:cru»-JO^ ' ">^«* i-O30 vouo ^^kii *m ) ^»? 

a,is law A: . lootiA >voo7 U^iy £ 2i; £,?•) 

SAO zwftwio <ti^ poocos ^L oo£o boA.^ «oj***; 
-aio\ai3 ^aai .Sftui yU yOo^a ' '&2o : v b cilia 
i»i ao-iti i.xi yip 2a\ap -acap Aaax ^Sor wo 
iis*»o lil abiao 2i2 .^ 2aais &o .CLvisfe ^ ■*& 
y l -'iSiSJBSo «»JKMi isiio zojias a: :ai»e :<"^ 2*1 

ll- aa aal^b loo-) ailSo ^""'^.A *&* Ji3j.o ! 

.or^a^ ^iaii joao -. oi^-ai ^is*l ^aai ££. f) i&s,. I.' > 

-N*ij _^Jo (S) .^ i-aSA? £ja ^swft.? ( 4 ) .Desunt (J) 

•JS» C B ) ..so«r &U0 -j^J? *?«*•.? £• (') *<*• i?»o ( b > 

•Jo- ii ^ . ^j _i^ kS eestAi .ou^i? ,»»%xy lit? r-^~i ii'i-l^ ''' ' 

.I'eMM.I ( lo ) 103 .ajta^a jo*£»b£ iliaioso Jii'io ^Aao si. jxSii Jsguuo :jm ;ocr -^ia? 
^p ^oii.o Jooi Aai, xsai) XUoal :*& l£o 
l*a A Jooj* A .Jxa -ai, A\jo %& lis.lo .^eroaaj 
-i.i3iUo ojxaa -autDio ^^uolp !»**. :2iAa Ao 
A v Io :^Aao - ? **> 5JXB I^JJ & jiw jA^ ) .0JUO 
kdio .-alxa A jlL&ai dena oox-po :^a» A jra vjj 
Uxala yAv locr oer? :o£ iaoi A*~ aft SafL- Ak, 
,^aaao ^^ iLAxoo :ct!^o j** X^ loj3 -*,?^ 
ilAao .;Xocu>a? iJKx- *ii^o- v ocn^ ilAso :<rJ>.<A 

*u? Xs <*> #&MNI v* &i **tf J~ *$ &? ^io 

>3^4? }ia Joro :oj*aai isexle Z*A» ;oo-o : ojS 

JtaA *»»•) : *>«A£ (3> Js*ia low ^cs-.Vo ^Aor *&o 
:-o<7T nicj ^oraSio : (,, Joai JtaA &aaap iifca© :. ipo 
. (5) looi Ai, fcAap -?«p? ?-ni*No :o^ }ooi aufeao 
iiajtoi Jiopa :o& :oA i»2 lAso -a«o Mtghj* ,^o 
■ Atcvi o *o»~ '"'S-aoa oi»o ) s \,x<A JS*is2 2a*9JS 
"';*.?-. 2aai :^i» .iw :»oa oA i*j V^o^iS 

.Mesunt (J.I ..oiio ooj l»a$, io^ (*) .j&^jo ^ ^ («) 

t> to* (*> .»?» »soS Aio i-Jiio 1*1 ?".Vfr #**> jsi» (*) 

.Deest (») : . At joo;.\ M ad93 Cv^j.\ 102 o-A '"'auuo *^ocr Jtik) S z^tik, Si* low pia 
iaoi? \a ? ill (•>££• :;o^i »> loci -A: .^o^..\a 

o£ i»:oi .2i*3,. A aoL :' 'liAso -iiaA c& 2*2 
2*»o as? i v.^fl-i 2iaJ» :l*Loai ©cj? w.Wi*. ,\i, 

yooii eix&io : orioat- iASao ct>.ol3*> xio-o 

duoV ^ *A ! ^\^ :ir *- $ ?**3 Ivor,: >» 
aokio : >A«I 2a«A 2i2 ,xa> &o .303 isoc 2\.o?;> 
*Ao .frCL&s lA to ai 007? ct^ox-w? 2^oib JioojeS 
J«-^» *A aw og&3 \\a? S*lpf| ^*A 2ii ii, 

-o : 'ispjio lacua 2oci Jxk : <JScr iaoi iio .loo: 

:-a*p A lor ifcaa o2 2m lSsio .A '"'-i^ocn 
: ^aoi T *JsAaog & o&a> &x) .--i^n: ..cranio -Mt -Si^Nfc (*) .Desunt (J) *4fr^ (*) .-Sow .s^oU ('.) 
■**le l^i* ^, ;,„ jig, .o^a^ *> (sail ( B ) .JsV * 

-vAsox ** ..vie (") „fcriiii« (*) .nU^M? C») 101 ■ > ff >V f> jSMQjaaA N43 001 dais :Jk&**? iA iio-2 ) .Jxool ^3 fto-l,? 
: $iap iil 1^3 Jen? laerro .^S ^L*l 1^3 ,A~A 

-o V^kx^s &o : j-iao crjsa3»»~ Jap uuBoado) 
isiASo ftoofio J* } Jbi& 2axi o& {ant £0 :cr >.o^x\. 

Jsfl^O JsJ&a&^o :Jo\*c? JioN \i» iocr 23033 
|5> oi^.oA *ik»3») roiayAlaiaj XoA W|j5 fcStj) 

-OCT lAVl 

.icxi.3 jo*xoa'i& 
;aoo2>. \i. 2a\aa „3co^ otioi A1302 ivS-23 \n. 

■ M 

-(roilo :;bo) -<roX*: *>\y»? e£ka }A\ **3 x.ia ) 
S*l\ ;A\-?3 loo- J*£o :iocr ii^» IxJ ik Ix- 

.3X»iOOO .CT3l333 :L\J3 ^- -tA» «3«S0L\) A,3<U 

: (8) M tSoS 4y2? 2*JAj© £fl£a) ill ^fi yfo xfefftio "Iocr 
:li2 -i-a* iA^ 1*2 *i A Avap oiao :r%\ao -3*30 iso^ 
.ofccu.) Jpo -icaax J»o : .^..ifp & list a!S:3 
2*io3\33Jto ;^«iispii & &\it ;ioaoV. A 2*.os3 ^apo 

■ Ajyii ^Noi («) .-ij»V lU? ma ,» .j^jc (*) .Desunt 
v^oi £p £lkA <Aa ^.s ai» ( 6 ) .Nub? *f&« ( s ) ..\ii:o 
^o {'») ,j£a ; ? «fa C) .;-=>\mi\ (?) .Ala on? J6<r j*~.moo 

.N^SivxJ "A —Saba joo . ^Noi^N- 


.^Ax boo;.\ w 3>» i-AxJs 100 i*9ffe -*oo2? ''''^ao iA^o) :.w jiuivs 3Ja 
:o-isA >so -*3o ) -iv&ls <r >r AA -<ra.*~,N ^fliSo 
ojJkoA lais lotr 2J3 iao :<A ^3Ui .*? ' a *« : ^« : .° 
doaa :o7JkA jo ja&ib £&xa op *oio .cr^vi ajm 
.. > . ^3 oo u opio -ivs© : liuolo ^oc lA^aoo jaaao 
.siao a:^cu.bjA 23#2,a liL- «3 jo? Kii : 2*Lsao 
:6p (V (4, Js*i-a) kii? Jff :}^oju>» i^:? A ocr Xi2o 
ft^iL- -iA:. »o .aa Ui j~vtY> tAAs & 2*2o ) 

■ae ouao \Ao Jii. :"aju.:a ii«ap jj,3a ooio 
' cA I'xsolo 0J3 fKi^^i -cro ) ...craiiss loc Ajto 
a,qx* „i» us ocr i>Aoa \yn — **A laisi A isA 
<^«A -SfSAe ,3 Ado ocr -al^o : :>\\ r »,I cn/ny? 

: a5w oop op |7) -Xii ^>\.^» iAs't : oA iaoio 

yOJSa; ^L- A £? ajoia : mOmA&m ..\xA 3^xo 

s Uaor asp J aao) .^>k«di>^2 ^J iSj : 2o$2 p^a 
' *«Xa &2 :£vbiua) lS -wo .ou?2^ ^»? ioer ~'ajpl 
J i?V ija : ;>,x^ icA: ^ib : .sasolo Js*2aAao 079 
-u3a.\ A : ^oju „aas ^i\-i ) oa>icA 2*2 J.ifirvi 

S^aio riwio f O>ji ..O^ 110 ( J ) .(.e^ii) .iyAi (♦) .i£»l >i 

RBI (') |.firf -.oiAs \A»» —iaei ^a^ojo ( 8 ) 99 .^s&o JOxJBaasA **&&«) .2il -\.in Ajq otr Jaw ^eo ^-^e ( ' ) - {s ^ 

:!i^y Vox 007 laors :;bi\yo iii- oofs ( '*^ax) 

io&io :ai& Jilaa ?»>») .Jpcru jS orfcisii :ai, iii? 

.' ''o& »b»A ocr :ob ^io jo.v ..S s-i > *i ».»o wtNafibo mINm ^ ="°* oe«s otro ( s ) fivooj «.is ;v . -»t £> :;w\^ 2ocr ? iA ;aoo» *» .cre£ia 

lo-ao aS 2»y» :2i2 Aaoaa 2iiJ :Uo»o! .i-ao ai: 
^ai.V & :2aa £0 lii & ? jo.\ £2e .!*»? 
£? \V=° £$ '-*** ^° <^M & ,J, J>>a£U ? . Xy*? 
&A *A3I? li*2 opt i^eaj*) iA liao .^j^P Uia 
.2>i~2 c& i^? <^VP :i?- .=A?o ?W«A 4>-2 IsjoA 

& «&> (*°>A.jft \v*) -^ t» 2*\j \oi £,?o 

'"*^i 2*ioA» :«a) iao2 ^S<r aao .23M3 2x&2» 

UJM» (*) .Desunt (*) .i^ .v^d* (»} . jo+ (') .Dcs.im (') 

.Joio .;*£» ;_»:> »'a«» ^m ?S>»*? ^-1° •'• J»^i *si« ,» 

.Desunt ( ,0 ) .Jis^i JaiA ;jto li»> iLi i^aj (') T^T"lrt • 2~ A * bottle W XB3 &*xis 98 .'''sals -aaso -troi-ao: l^a :w4wa Jab Jaai \a, 
6& aa^io iocr aJvo :i-oji aa. tt\rao 2«jb> A»:o ) 
•isooj isis: : iiso? 2oei aa©) .^jlfti aa. Ixioaaaaa 
YjabjS jijsAi) -i«oo! la»: :cr»S aaolo oja-ai o<ro 
o& aaoi . (4, fclocn iS.fi ^oi xaS :<jjS isaaaZ »oio 
{b) ^ :o£ 2&J V |5, oa, £*j &L ^Laai o<*) :<Kn 
v o<r\a I ,>oo; ' ' K boj*aa *ao <' J) ©b) -xAdo :ec? Ujo: 
.HOsjip : fB yiioa8a ^Sbr !Mj) 2"aA3 |7) ;ioo2 aA 
9«JKa ,AJ :2jo»iso £xli ai iaV3 :&»!) r a acr 
-?«p? on*ai) »oa) >aoa ^07 aao /"^aAjup iS 
ooi \a»o 2Jaba\ab Ai. chXa, ou^as Ai : laVw 
\^>a A\ao .©& ail, £ ( " ) 7»„?» P?a) : (,0 >£5*>»i 
ladnoaa ctjjo .Soa iiisjo aA Ajta : oujo Zoer 
<Aio ftaanA Aa. A«Io) /''Je&fcjpo ^oAno 
i*2,e .<'*>#$ gunynN iAa. aoSv^oro : oaax^o^ 
-07) .«»i. ; ' !) ?uuis JJo34o) :e£baAfta „<roA\A 
"•■fl^jaa jls,; iS? ,ym aa© S^lfim £?,j £ **? 

^3 £?« < J » ■/:" i >\'"^ °£ (•■» A" ^° (3) -Dcsiml (') 
»«* -*ro£-.i i»i (5) .sao ^ci jia ..c£ tf»i («) .£*>•> ^aii. 
IK** (*) -,.}**?» (*) .^i&i? -<fc» (') .Desunt (*) VjiS- 
'*'> s po (") .c-^iio «iA* A.b ;s&ja ( ,0 ) .Jtofcp l"iXJo 

'*•** ( M ) -wp-i? oaaua^ Ai aao ('J) .eiLiis jla ('*) 97 .sVx&o J3*Xoa-& ■}j9oaS X^ .aatti< o)S .bis* 2 ^.noy .okiJ 
.;-t.-i\ w ovio:s*a*3 ^aii tOia2& : Ja^o yoaoa^ 
v 0L3^?o\ r . v oai»5 a^o-i^ ^ot~<N iO&*2? :^wb>ao 

(,, ^w »o . v o.sai3.s: £V« *»? ■i-c^ v?**?*** 

M 3«303 CTDflu-ii SJttS ff^JsiM y*3 ^lOiliO <7lS OOO" 

;:ko.aiiao ;»,<>t.>fft ,\o(t Isaissap b*2$Jt<+ : o\xi 
ooo" ^^sacwJsap Jaoa* o\^ 9^0 : fo av . -vsn ou a jo 

'So :;xouX ;x: jaXy -?•»? ojswa) ^s «oo 
'' r i >-o Y t5) .oaJsaa> &ti &.&? :<n\i. <zfis*3 -is 

>a (S) .Pesunt (*) .^ojlaoP) ?xf-\^ (') ,1>csiitiI < '} 

, III I~Ax isoolJs Jwo? iyia^ 96 jaiaap aols >->»« JC -> 4a °,°" '^'° ■&-? 2*oao cp 
.±,6x> Mj&a 2*2 3o> &sA crj!s ^o>3 2a23o) 

^\?? ^Aoi : v ^i3i .i» ^ r ?o») :2*>o2*. i»2 
.23sxb ^2 <£**$? r^°" : v^~?^ - * a0 ^ r?** 30 * **fl 

k»;o) .is*2L»i &4?» ** ( * J **?*? 2 *x**!> **•? 
v oav3o\ : ^ois. 0001 JS-1? ^oior ^00^33 ; .. A* 
X\,y .^oo^ ^joa £ ?i©fc» £0 ^crJsiAi? :1»*B^ 

r OV3fi^ .(T'^bojAi.) *J^**» lS« : ^ °-**> 

U0X2 c«3 qjAjoo ."A As o\Jx> :ix->o? v ocr.S-oiS 

-'-'--»-* . ooja *tt**? £s? Zacu v ooou3 ooa? :2auao? 
. cwomo ^J»M^ \As 007 v oaA> :ix»*>d yO&^0\ 
v <o4o\ .^oSs^fis?, 2iu? v oisi2? : 2**13 voa*?*^ 
:2s.M» v oi»sc\ v o.\\^iot: 2oji^- ^adaxio :2xl'ii» 

<^=>A ;» ? , :$Xo 1") *.>e^ W **H •r VM0 * ^°°" s •* ^ 96 «*akki jo^oaiiJ :J sA &^» -?»»? ejaua« «oa jap? :*«^ft ^o 
,v 'djS l*»2o .2L»* ? e&\aa iW»p muoao ^9 

a*4i) &J :2wo 2ocn £ Uoj 42 :2^o*^» o£ is»: 
A-Jtio .OjM lia-fla; £ia ji^J I***?- ** :o<r 

J>ooj.b apa&ti jS$ ^ 32 js»b^ : ,4) «oa ? or^&j 

-cr 2fc*a2 :uU : v om3 i»2o) -??f Vm fyi ^ -3x0 

-?•»? °S»-*tt :3 39?? *!« erJNis£i :l^L*. aa ciS iao'i 
: foVifA xcifii J^o :<7iiv3 2>xo 00- laiiXo ;A» 

.o£ :»-:> A*» mbi 4:o Xiao <**><*?: ^4? ,s, a»'io 

Okflio :laii 2i=>o ^w JJ& £ zap .v? ? ,Jb 2i.it wi- &m (*) .^A»> c^i (5) il)esiml (i) .^^ ,^ .2*. As Isoelis -ilea &vxis 94 : 'cn>aa ^!iio -tub*? ;oo- tloo) -A 2aL A? 
a»q*3 i : <£ isiaol iao;bo ;ocr I A : a& Xisolo 

' J) ?2*2 £»•> -boAa 
Jj»aioo : (4] 2oai A«2 :2?oi jAso low) >aos iio 
wdwo ^iviao :cA i»2 oi^ix .» li abo .cJOi ;*,a*,2 
V* soft> ? *«*« •#« ; AS a ) isi«~i> 2xA r -^abot :2»io A» 
•' '23<ii^ ^o.^B auoo :2bAao ,S) «?*ap ..iso ■aaja 2*2 
*»o -abba Jp An*? ; ioox jo fc«&b iiui ***«~? 
ojicA ^i2 J3jo2o : Ail«? A,o« jbAy -?«5 aid 
bsa2o .^iap AA *JQ\.o jo.S 2>s2o : ( jois ^*2 ,-oxao i 
:eor i'bs* jo.s ;^2o .&xa oA ^oJs-i? :;b\ao «»«» 
ens laso ,2Lidaxo ao. ' 'i-ab.xd jo <aotS) Attto 
Ai .oiao-: Ao '->b!A ^ jo afs baxo :2a2^ -?**> 
too :2a2 Jh» 33 ''"'fioA© .Joer (, 2>X, outA 007 
A ao,So t(")«Mi||^ :-o? A\ r ^V» A 2A*A, 
■'"'nVio'Va ci»i\ 2<ro) : M aoo.fVi cya? -0*0:? <aiba 
»A, iai .'' qcr i*fld <£&»<) :2lioai^B o^ 2aaoi 
» *» .v \ A bio 2u$ ^,3 o<A :.Vi2 jqA AV~ -aoAa 

.jio& i»ii. A\~ c£ fcoer 

ti iSjJSjoo? {■>) .Dcsunt ( 3 ) .<hai ^»?»i> «J>2fc ^1 as« (') 
■-?*» pka ^.ooi ^»Q ( s ) .^or «"» ( 4 ) •^J>.?J -j"*-^? &e«>^ 

.De»unl (") .^^AV« ('*) 93 .JkXtSb JQW&aad :mS i»io cnttxio .ouS: (J >JSu£o 2aaia £03 ai 
22\» :a\\ :*»2 ^JNJ_Ctoao ^ ;* r ^ , ; ^ aj q^ 

Jk>Miie J&nl ,4 >£o :«afeaa -kafc-o .ax«;|A 
■"'-flofl JoaB &2 ?£«aa.a $?»•? &$$& j&» 
Jsii ^$s? ill i M mm x\ J-^' "iW T*y .joxJo 

.2*1 ( >lai£& aA^ A*» :**&> ^S > rw ^90 ^L»L 
: ^ioaVao oiS Xa»2 ^<T3 jioa puss ! am* 120 
xOd iS: : nVft -. -nS ofjaaieS J&x>S loo- 2a c A 

-.(""ojLaai, ps-fca) ijiao Joe? 2aa :-<ro»aj3 ''"'ettojo 
.r.siA^ (*) .., ii<, (M .i,.. C si 0) .fr^i ,4$ 


,t~*\x Jaooiis ^iaos &j«k 92 -?^3^ ^i. -3^ ^V 3 ^ l^o .-aotai -?cjxo :lxb: 
&© :o6 ^ls? -?^? arbfJojt \i. &o :ojS 303.3 

(3) jv>\in> JioY) ii\Aoao 23ix \i. £o »A^{ \v 

^ A! .\„\o : 1 4 ;>.;^ Iper ;xo3.\o3^ ^Xm»S^ A o .boi.3 
IsdotXO :o^ \\J3 3-1 Sa^ .233Jtb UoaJsox -tr ! ' V» 
Atte -33. bai. U\^aio :^Aj l^io :\a->ooo alo 

: isilia ^ |« jw flB oaabisjl l*b-i? J&a 
ftoi ^.oje* llAta ji'ifaca -ai. iaaL (^^IfcoSkaa:©) 
©>Axio) :^acki oi*.:o<roo3iuo3 vA.:o :plA ?f>Ai 

:' 7 )&iKii Jo& baoi : tA°T * ocr **?£ ,^° •vP ' 3 ^ °^ 
iaii .UcrSl -croo^ -a^ loaao v b»o : ;*\\x~y Sn 
^3 i£u\o -ifibaJS li^b : ^»I3 lii OL? :er^ 
^Q3U ^ ^i» & :^As <hS xei .llaU JakA 

^V? ■ :a & >&#?° 'Jsioji._iN2 -wo ) .-ojosb-.? \ \x > 
■taw si oriwa^ Js!St2o .^,<xx. ouoc-3 (,n) JNow ^bauo>3 
-a\oo i*j» : l,i>jtop -3*j?3 ou-it) ^3 aboj 
&*J? oiisiSii \> Joe) <^2baoo .oaoJuJoS ^spiM&2o 

'**}» ( 7 ) . W .>aSiv«o < 6 > ,4* ^ [*) .(13 jf# -.*-) -U K 

iiac »* ("'I .^ini-NJo (») .-3« (*) .J.io?X»i 91 ..iaSsb ja*a :>£* ^eii :l~ S x v oVaa i ^ v aio iA iaol :2i*xi. -OJ OL* 

. ;iilX»3 yaf>I\\ I'io^ivais *ao a»dJ -S jctu 
1 ''Ix-ai Jxia .oo£a slaselfrt 2ocr (l ias2 ^S<r uo 
ci&ikii) mot .0007 (4| -X3 3mA 3u«o :00c wAMa 
ocr jap :m&i,o JKsox : o\» u a«ao3 opuija sboas 
.2~Axb -cnoXVi pkd is^Ai 2i.3 2 Ss.o) : l*joioo 
wa-ba^i. ^Lae 2a2 2**3 : ( 'o£ laabio cjiap (sow 2-iao 
.ixu'inb Jsdy ^p 3io- 23JS& 2$.23 : 2*»i*. ioAla 
^ep -Ok? 2i.a*i <^2a \\ - ap E ^i-ijai- 001 Isaacs) 

£9 2a2 £2 ^s :Ai. A^So JkoS 42 (,) Ji4(K*.a 
.''^ k£a ctiA 2ooi2o ijfcij tM»3 2iar ;b&2 
: ' &?o»ao iiaxwo! l&oS^a v q%y>s„ 2J2 ^2.\\,,.\2e 
l**6 jXx« ( ")<4 feorjo :2*w*3 ( "^2o 

v 3aja? -*.2 '.yoaaao 2*2 J490 2*2 1^£» :2~Ax iaol 
'"'JidBM cr.S^ 2a3tJS ( " l v o>V>'i> :2-*x»3? -.Sa-Jo .£U»^(<) ^»4#»»( 4 ) .ft<f»*(*) •**»! (') .Uesunt (') 

•£<w ( s ) .hilt? C) .nSjpJo «.M^ J1A»> -otoX\5 ^o ( 6 ) 
. v ki ^X") .41 jl (") .Ji jl is*;, ( '"j .DMont (») • J-Ax iasoZ*. mMh &ttjk 90 aa :Jadox «oi (*>*bj Jfcoxab .^f^ai^ *!») o£ 

*yM> ^jSoJi ;iax,aa) .^'Jiiiaap ;£^ B . >0 ^ 

.*&$ i.\aaj& '"'Jfiopa :^i ? «oj |S) Ia^**2 ;ieuuaa) 

VoAaa ^ ,» -. «rA Jia ? ^ (7 V? ^seuoii. 

-o/aao aa :^i, Jaajbo jio.oiX .ojaia aixis -> T t y 

*..?¥? ^V* : *^ A«3 ^>>\>3 ;>sQ*00> .^03O&S 

r .? iioa^aab ^«m oj^ai&p :o£ fYjia?) V^S 
jfcoa^aaa .sui^os <s*«<s oifcaai-o :*,?»** ;.v<mi 
: i aa*«&j «oj 2"a*i Jfcaa*a» .jk£« 2fco3Sa\aaa 
:lX:? £ ;aasp ^p Ifcoa-ai .jA* £ ^^on^p 
:^>AlO ««77 &3 Jfc«ya» .^g-i £ ;naaa ^3Ub<A ? 

©£o-w aA, Ifcoa^a .lil oa« ? Jior ^£0 a^Sao 
:ii^i ocr ojka-or :ojS ai^is ^9 \ao :2o&i:> »oi 
^aaiJ :2oj!sia -01 ojJa ;*.o*oia,o ?-'--»— oja aaaa*o 

£ **#• v^" *«■ \*^ w*"M» *fA»J »A. 

a*\ ^aa^aab .J^sao oj? aaav :o& ai^la ^o -~^ 


89 as.\3 >o->oasS lUcuoiiao .&&; r cr\a £9 .=4* ;cA; zsyti £A 
•nfoXs !~« illoi* 2o£i 7i>? ( "'Iw* sA^ot) 
iscr :osas£s2 2*as-ss» «dlo .IsJta i^oi^o '.'&m* 
**tto < 5) JtA\4. -ojo : M >fcittkivl -=i»\i "ai.) SA, 

ii • r mm ' V* ■• *• ' * t 

:•*>: .sqVoajo Uci^ojjo .l \A- . j^Ldxo 

iw-L>- .'' t| ;,a'.tftt> ;*.oa*o^ kcAssaoa©) : vxcv* A 

aA '' ''-m 2sw) -.©siateai .oal &o ;kox**Ba -s 
.-nSvVt ££ &*?? ( ' n) -<»J &*•) s?«£j »fr» ^ 
aoi <nio z$$Jt, <*£?? **? ( ">sA, -p> 2?wo) 
: jxUiSM &s sA. ^ao •&*£* i?=>^ ^^^ t?**'*^? 
:io^ iA. r*<T^ .anVnS -SJtap A "''**&*? P&fi 
iy*~.s; iA 2cni: \»o .;ioa-afl) 2aeia ^2 ers^a 
: ioAx 2e-£ii i4vox«itJ .JsiLjtoi ( ' 4, 2isi : ;jkox,so ) 
lis) -or ;\.\jsi ;*,Q3-.iO .Ck>s ojjso 2aoi \\jo 
;xox*si) :Ji.2t lS? ' : ' !, -oi laax J*?*??^ :Ja?W? 
loo-S? .\os 2o&A ;*.ox.ao :\£ii 1^? -o "ArAjso .Noi^axsMo ( 6 I ■**&<* (5) .5J^iaL0«si -c-pM ^» Ai 

■ Ji^tfi-nS JsvoiiJii-? iNoAwea* ( 8 ) .;tr>fty? ( 7 ) .(,>\*«JBoao) 

.<'.iiLs*?) -*M* (") «* -5° ( "> ■ 1 ?"° ( '" ) 4?* O 


.?...\t laoo2£s Jzsos ^vx.\ 68 .;piry £o I'£tft4» £o : 2"iJ*. -ia Ao 2a>s& A 
,\,I 'Ao '.Tj^ap v ocA i*oab tOop 4*-2a ^A-2 Ao 
.iLa lie ^o V ag-X n^cay .007S ^^Hao ^ooA iws-a 

ILaa 2i=u.a £0 :' ;) ,-iiraY>\ 2*ido) 2'i*cu Ixaj^ 'Ao 
4A-J&S? lii^ iSc ) ifcaa^B v bo£ ^ I'iXia ^>i 
5J»afi '' f &2 . v ocxoiaooA <?A »A>,aJ, Aoi&a A>-: 

Jaa :23<a\ l + , £» ^»V» *••<?!? : ' J '.?^? *****? 
JojSi £> vv\.<A cftVjaa :&\a *?o .$aip ^0&»a? 
y^^yn* lboefAa : ;*.colA ,joo .jkJk! r lo Aa* 
.» omvNj> : 2».ft\,ftB>2 ^00 .oj^S*i i*riaw»A 
:2aoa;saQ o-A? r»? :**>ojJk- ysoo .oiJ^BUii crisoa^os 
l^ rt VS?^ ^300 :l*la/D 2aopoJS ^o .aai. iiao iwa A 
: Ibises? i>is, ,apo : lads lilxoA »apo : A-v^ a 
oaa : ;a»f>Ai\3 23SJUS ^apo : i\*a ika&kax ^aoo 
mOIO :&*a Aaa 2se2 ) ^ -510 .TaAvSa ;i,< vi ... Y> -cr 
:2*&JK ;a»iaV) ^06 &«• flifV? **'& W *M :^*?oi- &9 '"yoa-ai A a :oi£*2 ^ v ocrA 


87 .Axtsb j&*JttaiS AsbS ^?iXO -cr;S(A uS ' \A^B 0001 ^0 & :ioai 
: oyt% \U oeo; ^2© .'^wOjoS^a? b$ iuo : ojXia 
v oiI ,3| 2*« uo -.bop e—sooi 2atiA oocr fre 3 — 
^jjJs v <ncA .bisil ^^.bao 2i» : v oc& aao2o i-As 
^o^jlo :.oki)M3 v oisi2 v ■ \ . t V r ^ &lo : i\ap .AaoiaA 

:o)JSoS ooo- r Jsis ;iia v oio*A .is© i*\ locn iaoi 
v oaA ds*2 2iA° :.bisi2 ^Vjot Ao ^oaA iy2 If?*,? 
A.rito £& »ba\a *Js<A oXo ..bfta2 ^«L. Ao 
' '2aai, ybibp ;ocr ,6 'a4o ..ba*.*i2 liio : Xaoao 
t *uV\,3 obi yCoA :aoj»jK2 .bib^a l=>o\ lx<r :&a?2o 
y«i\i.l r \ f nT i> iA oc yoisii .Aiflkjqsi v b:si2 
.bisii - v oA i'iaaao ouMallno : '2Jsi*flL iSaow ) 
^ivy» iJKolA? <^.2 lUla :. ba i aiin jiuh JojSi *b 
v babr .bcuili»'ia ^iajoo i'if^ 7**\ ^bsi 
..bof&bai Jxjub vbftubsj A? : yb-vAs. ''"'^.y.Via 
v 1 : v cu; r ox Jb^i tj>jD ,'TA.i-i .boA?? ^ys- Ao 
jM3 ;cA;i ^.3 off v bo .yb&2 232*. Lis . 2* 2aaii. 
:caap .\A9Jsaj ju2 Ao :2i*ai \i.a &x3i r cAa Xi. 


.UAx i»o;.\ ^a»i &A*is 86 .oaoks -- 6v :^— a:& boo;.\ ajaSo .^aaA*. aa 

o\i.i cAfla aao .fiAo %-ooa. T .cr.S ;©cr ?l**\ iA 

aS« 2o —iis3 ois : v aifr 2?'ii^ ;»o;>» iao* :ai^ ^xl 

ftfirti uo .&3JS ^e iiA ^ail »a32? i 39 ,?^- :ff J?*3 

biio loo- -alo ^Axo : ( ' M ooci r ^«: fty&-cp :?"ii. 
oocr oaAali JsmAi) : v ocn^ :>cn» jdi jo^?? :^eop 

.WjojSja fiviao-w? ***Saa fc&ui £io&V» Xi. 
3i ©of? <n&*u? : ^ocrjap :?ocr^ ;ocr ^_3cro ) 
'"'JfcJKai ^3 Jt3\ .oooi. ijAa &ao -ioer ^«; 'A~- 

UAt^O :f3EktS333 ' 'iiO-. ;o^23 i 1^3*. }0«n ;*~»A 

x*i? 22i\ci> ;^su. \\ye .'"'ojS oocr lf \ ? nt aupHxo 

JSJ»ifl son • -*»»? j&^v^ks -viAi (S) .Desunl (*) .«!&>«• * 

.-3 ;.\^J . oA oocr ,*»»>» jl*\te J*>£ -Jooi -3»"i iS.^ja iua^e il?'&> 
-i-.\\.o '• iltoia^a soo- £*•!• (*) -IM? «i=»J°? (') .Desunl m 85 .Iiaoio jg*taet'6& ;~3oot i -.' jo^jo^I ^isSyvta ^fcoseaS ^aox :Xa6«*) 

<,»sruaaa\ ^.aox .^ {Scot ^o-oio &olb3 '-It^o ftys 

-ipcni iil? 5^°^° : 9*>* &aac> Xi.o Jula* \i*3 :j 
2*x»a iaoroi ow Js*: : JUaoxp 2a»2so iVotr) ivil 
iaox-a o^oab :2aajcb l^ioia }ika»<u<Le :iLki»JKa 

t-icra ^Opap \fcA '"-ad ;^I :;>..\t i»I ^AtTl iiO 
lS :2~*xao ) jwox. «o£io -iao :x»Io -ocr Jaa'ais lx\ 

joariio ^ai>S4, :<ruAxo gjaai^ ;koi»o 2wnara£ .*im Jsu£ rt I tf>j M| : ( 6 ) 4^t .Nil .p<ni« * .BOO 


.^Ax ;»o;x M i» ? ^Uxi, 84 ^oiw .2Aoj^U 2?2:> yOOjJ^ oi£ ^se :£j»<i? fc*«cA 

.^abv v O£r.\i^o : ff Vnua » ;;.'V<o r? j^J : n Ao£ 

v oe!fci»iao z$*~lb j£*3 ^ooji ?";-fr? .oiw 

&l : ^> *>W vf°^ ^4* **? v***" -v-j*W^ 

r-ii^»? v oioj .Jfci«2 y oao±=>o :2a*. v ocnaoo£b? .oior 
JiLfli 2> &S2 v <nojo :^i« ,» r icrb»so ^kow? 

i^&jakxap <-oAa x.^» v?°^f? v? 01 ?? :ifc<u**o 

.'"'iasus* A £12 Acr ? r ^j\»o 
^ii-i''^ ^ua v oenla :oo- 233*) ^Aor adia2. ,aao 
\i cii-AJ 2i* :^oo;.S xej; :o£ *o*o( aio .ooo- 
2»*xd3 o2 .2*2 A, a* A :«,iso2 &3*2© Y^iju :' >33cu: 

■^Ha? *&>« j=a?> ;^ 8 ;f\Sttwo 2^*0 :;oAm 83 .Jiaoio >XBujQ>daA aAaoa &*I z*S Jii- O07O : cuajaas^ \*aa*, &± .OfJt 
v ;:Ajo uaiai&aa \*. JapoJS 5^ 3u~i *i» .^ Asa 

U'iia»s i*ii>\fl Aar crisoo: \i- Ml i»bftoo ii» 

;**. ^o ":';vd«? ^cr ^a isxl Jflsisap u*> i*j 

ia*3 A<7U .ot>^3 : t .aj&30Q ^»*jB {073 *A"" ***? 

: i^jcbo ?iA^vA ojjo*ai : (J, }kxx» i-Lo-aA ) 
1 ' JWqx.? :"-wj ) m-Ax^ cuao-.cn :*— ? iiabssA aiao.cr 

: li^xo &*aS Aio .}«*>dUS ajs ^ua^iao &=>b;s3 
\\jao ro-iiljcA o-i^I .Jk.b-.JSJs ;Jsi-3o\ f»a« °I?? 
A«2 ,jWfV'-"* 6tr ,omjfso &xaJbs ;ocr ; 1 aS,ao3 
op ^3300 .oojSaa .o««$3 :&aba0 jioo 'A^cA 
: ia'iis ;,„A.t aicr : oars ojw \jt 0I07 .—sbittSao ear 
<oJSj»? :a3t r ? ;oai4 .<r'?xx? ^»? Ji*?^ aai-? a*ar 

-.i.nx.1 gi.,.\tS oaxugr I ' ) ^>-£> \>ffiyN j3g liaaos ^i ioip ( ; ) 

■ i&x. K...J :=b? I VI ;^i-ii? ^' o. ' . w^ (''.) .auo^c- 
6* 


.;~Ai i^oolds Jxa? &**is 82 1 1. A'). *H»>» ]# v«o?w?5 ^W^o -.^oA r ^ foViaa 
v <io& ^&d» aa© :&a± ^oj^ ^*oiaa *>•) ^oej^ 
V&n ii'^ia ^oioj ^io :^Ax «^ a»i ?(»)&&«* 
.«-a*c^ £0 :laix ,ai^ oAa^o .^oo^s jai 
Jlo .&\* £a 2fc&» $J I** ^ii Jfc r? W^ 
r*?» £•) :o)3a^ **^ >j> oqai ^aajs ^or :?"aA* 
A* °£ *?<W? ow xi £l, <x ; *\o^ ^ a- oo<r 
.-oio'aa^ ^dior <ao ^ojS ;oo? joiisi :. asoa *V.~- 
v o«-i? oj? tfi-lo ooo- ^weuidt ^u2 .oo£a aao 
: (5, iiocjjA aa»2o ^ojlxa :>ax on a»i :UAa aqS. iiao 
imp) Vjj»»a»a oj^Ax ^A-^a© «*j *j£ ji» 
■*?> ^** a -oioAlifto :(*?aii) <^o ^ifl ?^\ *t S^ 
$ 3 5* ^5 *?? ^? '#** *>*V >*i ;oi^Asap 2iao 

°>? t»**? A*^ S *°J>£* ^>^=> o5*>o*«»a la^ ^pa 
diaxa $?&•£ .aa^ : fcoj lla; 2ia> .^2 ^ T) !; 
^ : <V-?* & -** *a&»* Pl6 ,^aM Jora ^ajiia 

>i * N> <p ; rf> ia\ ^A to* x.i ? i_ o'ri, jl!i .15^ ^ ^ o^j £„ (j) 
A-V?" < 6 ) .^lo i»oJ:v »i i?ii jon Alio 4* T4- A\» ? •« 81 -2i»*o jcwcoiS A »*aoficfi? ) A* : '* x '^° ( ' } »A ^.^ -A ^ : ^^ 

A IM . i* ^p '''lia-io -oju?g .oop J aax*s2? 
A 42 Aier» : ^S ^aoisxap? A-'Ao : koaiSioo 

kdie) :iAA? 2~- **? olor :^lAo3:s 2aVj jci* ^jia 

j\\\p ^ao: iWjaa ->=£> iixaoS '"A j<?u "A 

:cr^.a Ixixsaao lio»«aaao Jwis^ao ;.\cn^o3o 
Uijuo ^oVjo A\Jla U2 — uNJSap 2a2 &* iiacr 

A-lVi a: o3aj U; .32 Jiaw :-zAA> i*A Jti'.'foN 
.valo .tAvS? ;n.iTJAp 1a*?A A ('"'^^soioap? 
-A*? llle :^La 2iA2 k*2 \?n» 
<£ ) :2»Aji i»2 :e9> 2? I* ioo- iao2 ^Aff 390 

.ffi'.'vib c\s 2a*v. j)^6im\Q^^; : .o\i.4s 
fts*ji3? <^i ( ' J, ^iAfi ;<ji 4- :2.?2ac v oiw cjS r i»2o 
:.<u2 ^JBS 5^?? *A.2 .oioA) »^2 acxv ,*? Juo .^ 


, jj ■, ') ,;a.:« (- 1 ) iftifijl .All r i»i^Bj ( J ) .Desunl ('» 

.^.d« CM .jltfj^ ( 8 ) Denial ( 7 .) .Jip (*) .,A.£ (') 

, in 


;~Ax laoo;^ ^ivsja &**>> 80 ocoxa A; . v o.sa: ^A,** ^..tvN Aai ^o- \\^ 

,??•! -oaotita **oi*ai_ Ai.o -.^cruac oii 3.»tY> -^ox.3 

»v»o 2** ^iw ^44* •■j^A jt A* #« j«oj kg] 

ypou. llo AiHo :&aii ^ro xi ;oer nA .^c<A 
.\«\2 90^ :i»2o ;»a jAeb 2>a 2a Jx oaro .^007 
ojjasoas 2jA <£ JKkkj aois : ^ab ojjj&aaB <^ 
iia-io V^Kaiuj.a liadaao 16^ $S i^s2 ao.s :^hV ? 
-aoao iA A .jLaia ^tbauo &*?£ A : ^: li^a 

ImoI.s Aaiso2a .^ yivnN 2a«n ^3« tfoja Aski 
cA iaolo : ;xisA2 Lm £0 3?a? 2?;x "'dor cuoeo ) 

.s^? iaJ '' iiai-: ^42?) A x>ai :<^» r? ^2 jia 
.As. \Aji3 oo- op A-p; Ao :Liina3 ujp Axdlo 
.\A: Jij 32 2iaor : ,6, aaioo.Sa kd^ JSi2a aA^ ]ia»j 
oj**a ? ( <7,, fisii) sAsi jSj) : X*i ? 2ia*2o \fr--l* 
A: -. 2ijt 32 2ia<r .ia2 Anffin 2i-xi : ^aaia 0073 

^•< tJ^r **?♦ 53.?° : -*?>» *><n? e^a„ J*2 »7V 
: .Si2 aaa.? ^AJa «,»» ^ bisAao kft£ 2A*io .Zi2 
2iaJo .2iJ ixo? ^A-ia '"^2 A ^sao» ,S) ,A 32) 
: v ooia aasaaa r oxa t A-2 Jiji) (io 'jA' •'7;\'r &Sa ••« •<*? ( + ) -Ml ( J ) .Aax ^h* (') .*>^& 
.icua>^- .is^: S,: i^ K? Ji.ji (S) .40 — 61 . . . ;.s3 79 .liaofro jGM&aa3 A : ^o*-i A? laoroA ^ae v ocvLi. M ^uaa Ji2 iasl 
ill iaol v oaA .&3Si^3 iocrscA ii*?? ^Ia -Assp iA 
o£ ' 'lAiskao 1^3 eors -croi3 :2ias230 2ioA 3 I>\» 
. (1, <-2. o^A^s Jaws &aau o^^aoS iliaooA J* A. 
i»: lisso ..ocjrAi Ai2s -aai :2*J!uo li: iao'; . oaA 
:J>.Vii Jisoo) .lil JWaJ A : ' v <ANoju3? 2iA) Xi 
.\Ao : iaaoxaa ^p iA^ ^2 ^LAjb .JaI -Ass? & 
^ixAt :(*! Voilaix) yoocii? SA Jaba .2ajo> r oA 
:i>2jt ;iJ i»'i (i -'iA, <£ .^aa^iaVagfl ^se ^et.2, 
aopfejcj! o<r .dAAjw iA 2xoV : A*ai £? «-':^Ao 
iA .bisii :^oagA Ai. iaol? 2&2 Afi»ab 2iso) .2iA 
2xor A"; .^oikfcj ,.~A»soo : -iao Lis- ^oIm2 A,3- 
Aer : i-^xao .3»ojU3 owAat Isolds Ipocrj.* 3jo": 
"''<*sA J^ **»«£ o*0 '- <6> 2a^ =>?:sx2 jiLso Jaa^Aas 
2i*i tip A 03£s2o : Jaior Tiid 2cr 3 Jicj jsqW2 

S'2xbA, v oJm: 

^03 3r» : ojfcsao Jot *a>^ * ,J ?^* ^^ ^?° 
:2~Ax ^i2 2«*. »o ./'U.gSO o ^m'iA'wo :jik*JsA Loo- 
:' ^o^Av Jjj«o~ Ibcr A ) :i»2o ^cnAi. o£> is.3a 


V s AS* .,naJ*ft( 4 ) .^1 ( J ) .fcj** 0»I? (*) .Aif'j 
^ol Joe? tf ( 8 ) ..\«i> J>bd *&. (*) Jksunl <") .^j ^, I ») 

...z.\\ ,'oc- 


■2~Ax laooiis ^aaoa ^ja.\ 78 Aa *ap ©001 <*>>; ILXa -**^^ Jew i»: aao) 
iaplo .^iS 2fcl ? Jo£i ? jjp^ ^Jti .otwia :bo ? 

: 07**30 jifcii P)^ J^) .('); oji 2aaio : ai£ 

^L>) £ aa jjcoaia ^; o-aoaj o^>aM jSj ' O^'v, 

*."\i*A J^Ax J^ ? iMal pcA 1^ :iiA **^pj 
: }Lxv ^90 tf**aa> irfaa, ^aioj ^ ^ ?.'..V» i»^ 
v oiojS ^jL -ifl :&j *2fl aao .lio-> o^ |5 \Soa, ? 
I °!,^^^ J^A 5 #•«?} aapi? i^ojS aa>2o) la Is 
oct! v oa^V» ? ^ap .ii^ 2i^ o* :2^s» ^oau ? 
Ja>iA ^oaaoaa^a :v 0La.S3ax Ja Xi-o fc^ftaft 
^ti v «Liio JboSoflta 2ia j ?£* jSai, s oaX ? :iiila liia oiaoi, **.« aa :I>a*» oar '"Ai ..OjSil ■. uVy-w ^J <^si orx^ jo (*) .^ +* ,^4 (3) .Dcant («) 
v i» ? X« A> -VI? (*) -W ( 5 ) 
.Desutit ( 7 ) .Av r? .j4& Ie«S ,i>L £« . : ? V» 77 .liasfto JOJoaiS i^'tsxio b»:? ;*: -a*ap A :i»:o ( ' 'J^L- a=i oboM 
2*bU ^boao?*. (y, l*«**> #3 : W *b\b ?jbap XbV) 
•i*,b) :&**» c&a r a |4, (som £(n1) -Jxisxi, ^a-ore 

ovxxia idio) :lio«3 ooo- '"'(fuaa ab) 2biaj ^aicji 
L-Aji c& b»2) . »*>.\i A«2? ^Axb ep^ oocr 
?^ Nii ^"oao :a*'Ao ?<f>*-b oa*i :e<r &-- obi 
«bai»» OU»bk Xbo M2 jLb* isii :&— ob oA bao2 
*fes b*^ : ^baX o.Vi ^ibdoflqb ,A<7io -4S*2 TiLd 
.&Of £9 ftwi box s&£ J? ^Aoj bapjl aa© -^<> 
<r^b.a*3 aAi.3 -i-ox.. :i»a3 UAx 2ocr -bio 
A.ox. :2?ot S-t-,7"^ 1 ? ep\ - *?? 1 *? .vox. :2*<7T 2sJs2a 
\ai oi~Ax!> -sansn .vox. I .^Sci itun is*3 2«vjc y> j 
oai^ai .Va-i'Op too ^-akaao opo :2Laae ^aJko sis.! 
ixiba loerp 2'b\3 .xaib Jk.ox- .^ojt cA? ^.2 
. b» .oibou ^ao xobSa iS? \\fip : ^ 3 3 *«~«n2o 
^uia o£> ^Ltio :oj»aa (*?£3*a) y£&» ep& aoj.? 
:oa£SJ, £lL o£ i^*? £ is*l bA^ libo .^33*2 b*nJab 
v- a«Ab jjbaa Joe? & V-iX- ojxfli ooj. b-\ ooi 


.HUM * W^O.?* ;ipA\, ,3 S.M. < H I ft ,#Sx ^oo;*s „aso:> ^*Sjc.\ 76 :'' M . 2$% A-i) -cnAi.o -Ai. jtaiaSio ijAao Ad 

ooAx : v oiw 1?3^ v OCTI ^ **?* : ^ cr ^ 3 ?* ,??° 
..aa JN&o sAaoa ^o^joAi^JslB \\.sc : v aaav\, 
yS<r 2aA3 iiA*. .oiaals&o :.opaa? isail K o^ls 
x*. a*. o?*aa* iao) .^aa'enab ( '''^-iiuo lao ^oA -=iO? 
«j aa*a yboua? ii*2? :ootr ' V^ii liii. ^oiot oo 
: oaaaJS.2 ^oacno : . oa^ia*. ^e ooo- r*°? VA.:o 
\AtJ aao .i-As? -croaoixflo oisNa oocr ^fi«J ,s, I»iso 
: (7 >J*3?? :>o»L 2*2 i»2 ^asA : \ocA iasl :©>i 
.ek*oei f-^ 3 *"^? tOsAaaai^iAf. .^oa^jA cA»o 0lX0 ^ 
v oo^ cA» *o Iwr .^boA, v o.Voc ^Ssl v oa\a : -A 
oocr ^A*2 iaax 1 *cucro .^oiv*ocr r o'cr cpa IbisA 
.oj***« ^o oaaaia isoba. : 2»\t-» 
1 oocr r i>;o :2aatt© A**, aao 2~Ax 2o<r afclo) 
a*tkisi A? :AAo ,S.\nio) ;Atio ;.;.n 2a'*a, v o»cr 
cA»i.o caaJS) : <vj-aaA o^a? ,390 .'""'Joja'ia oruAx 
-a*<r -A— ji oors crJ\D33 2a.aj\ jiafl asm 

ijts. ^oi*? v 6oji» >. j^.© (») .^£i» ( 2 ) ,j£i ? AV? (') 
■ I'lAn ( ) ^boiai^o O .,»>■ ,.j eon? fyjo (*) . ^^rw.sx 

■■ ?■', i\t» 'A— ai (So* JSya (''.) -*^*i r? <**? \i .iis? ( ; ) 
.&.3JP9 iib> I") .,'.'..\tS ^n.iji.11 -A? ,'l^.I ( ,0 ) .ooot ^sjio 7B ,laaais& ,o*ois5 >cy,^? ;<a>\S r4* Js.4v.Io :;*»4y"i3 t*?^ *4^?° 

;ooro =?>-Vy,^ 5»^9-*xi ,.» Uaol ot?a <y-a § 050 
^3&b booila A\».\lo .£s?4^> ^ ^^ ''''JmbmAso 
\Ar?i rt : ^\,-\' A" •■t'rtVfo hAoo -6u1i.d : y ocn±a 
. \a? ftal :iao? \v?P Isilo .^ua (4 ^jj <^V» 
«,Xoua-iio .Aa. |S, d»oaflftO :*.aa I \i 5^ ^V 30 
•\ii? ©<r :<i4vi3 1^4 -*^o '^a^s ;4>I? ) Ura 

:( ,;,< ?^a3 0*05) -oT.^5o*di «,4>oAiso -ouivjcaa^ 
JB^J^2> .^iooua)? "^-r <£*?$ -eroJs.2:> Liff 

v oi k .iwo .^ocAa ii^i? ipbis^ :<o,4s."iaa Ixsuacd 

<^»o ■aia 4^3 \ao .^a£b» ( ' M ,aa xio) : ^cu&S 

OCT ^Xi- j£jLo .OOl <£.? ^»» \y*> : |I,i | >Oi.isJL3D 

'"'^.ol- ^o£ 4vxx>a fc&io) ; -iao ji: \ais 


.2«Ax lSDOl>y A»a &»*XN 74 aoo -ci^ 2b ot Aa ^?^? Vy? : l ' j 2boT ...%*Tna 3*2 

li>2 .jerb^is l^o l->v lS :cjS uo2 UAx ^en.**. 

:^> J>»»2,? '"'^ :ioxa r io*cr o-iaa.cr.jo an As 

^cubjao : A*~ a? oar cjS aao2 .2**.is $"« l&aaoaJS© 

2aaa ^ >r***A -coaUa ;\y> tiiap \aa :o» 2a2 

2Aa aa sla'afca 2a~ iaaaa 2aob2>, r s loo- 2*. .croap 

00>2 : AA J33 objS a»2© : ( '■ , \ii tf »i ^0 ^b£ 

aao2o 2 a 'A. a 2aaoa „cr :s<A ^t :a.o*a iui *aa.maoa 

Ic&l? {F33 ;»..tT> A,ax*a cn~Ax 2aoo2*> a»2a :.oe^ 

o<r Ai2o .^IzisSQ A? toaaap 2aaai .bis** : 2A 

^uo .oocr ^iAtoa \\,y :A-C> X^-a si A— aa 

oaxo aao .oo<r A2 oiJScA ,aicr : loo- <^#2 o«i 
• x / i V " ■ 5 •• 

jAxao ^.oaua cn«Ax 2aoo;.V 2aocru : v ocA aaa2 cn^cA 
Aa \\,y : v baoap ioi; -JsbA '"''.bfcjxa : a»2 
v ooAa ) :«a"ii- ^oier 2acr; ;Asj oajox iao .^ooXao 
icrJstA ' ' aV° ??° - (6) vr^b^ ootr ^Ai 2aa JA^cnaa 
..aao a ojiSouaiaAaoa cA oa\o 
&*.odxda . aaoa g>«Ax 2»b2*S, 2aoou I oAo TL»a2o 
v «»cAaa 2aaoo : 2a ax a 2cA2 kii M jaae : (k| aso2,o .wNii of to «V<* 4 (*) . V a-Si (*) .;«<* ±it* («) .(?j2>4ol 73 .liMAo jta-j&aaS ■h ^vy? £9 e$& cu~.o*aeo : joo!LM£»::> oiJ^Aaab 
:(')&«^m §2? <» ©ui^io : (,| ^i^ & °£?o •£»? 
iaolo v ocrAi- o-x.J 5»»o .-croa-2 £p ouoaM. liis 
.^i\- 4: <S«Iio :▲««*? o&As yOOJoA * iocra : v o<A 
r? v oe7^ :Uio2a ^»^ l~Ai 2ooi Jj&io 
: o-iia crA oo«r ^apoeao : oA 0007 ^<Aio £&as 

ox^o : &» a? 00? lljefci «fc J-iAs Jooi jA« 

-or Ax? (f-yj»> i«?*i? 2*2 A^ 8 J** :<i( " : **^ 

Ibit) 0}S loenlo :,3ftv2. L-^20 A.A3U la£is 9l»b 

:0L» 5J-; A?; ,^e -op ySi'i i*&*r? <& J^3«i=> 

.ciioo? Xi -aisia ia'iflS J&S2o :o!t,oA a.Sv? 
a? B> 2?ooj.o :2-ia«23 oocr ^Af2 ^oaoi a?o 
:<*o£ ^ooj :A ^ot gp &* :^'2ooi X^api £~ 
iSo :^o& -opi TJflo :^-a2 o?i^.? il\m 2ia\ ^e 
' ;ocr -OUXiNissp 007) OL- aao -Jt~»»^ «?W r?^ 
^';ooi diJKlo .2oen i.b- £ ,»*** Uaso :ca\ 
:t«a'5 ol) ( 3 )j£»U 2a*S3 2fiyio :\.° li * -WC&V/ia? 

.l+J±x isottlb. Jaw iAstis 72 laooao '''ojfcxi? eor :~a^»o ^a«^Sb jLl -.J± jsj 
-nix aa :ooa isA cuL -saoo? ^V° :0 A **^? r»^ 
cnJs\\y '"'lis? l<r\~o ocLo :6iia: loc? Jxila ojS 
.' ''^uo-asoo r a*is>? bA .oil ;*>~>~ • \A* : °»oi. 
Ai? '~''tLl 6<r '.S ^J Jiisoaila Jaw J*3ox A .SIo 

r a 05a : .' Alia r i\cb) -wcAi- ^A*?^? A-: 

lS 53333 trifiax zl^ax ejS is*ls ji«i ew ^aikftua 
\iyjp aiS ooc ^-ao— fia ^S*i v ai<r Al .ejS 33*» 
^Kaa^ i»\ ^fi^ -evzo r 3a &»2aJsi ^aicr :ariS&x 

.^Jsiiao ^cusiao : t aa~.3X» ^cmaia :^*2 ' 'irnVvsa 
:;m^i? oris i«~x» A.OX* As- v a330J» iocru Ai 

C75S ;ojo,? ^\ v iA»t A: b^m Aio ») .jo£i? 

&o;Ao 4.UO : ^jAikflao jsxaa aoao : Jsut iicA 

AA Jo :;.saAi :*.<&£ ^oepai, ;ooi A^o .'"'^ :do- 
lyaif tta o <nSs frAv . ^ooAas rise :i»:o V >*A v o»: 
Afi^ ^jo -diilo :^33jom ojas &i3ki r? 1 ^?? ioAlo 
A>*A ;*.oaai» ^900 l2b« *» 3-wso :o£k»» ?*£>*?& 
■aA »ooi JS&i -crjaoi .\^A o^io <?A oVakxis 


71 .;*ai»J>o >xa*xaaa5 : ^equaiSo ''^JScaaWi jKosas-ti) iiai. = ^»?-B 

.2X90^ N>.2, $J? 

Ilia :.ocn^ r 'iooi iao2,o) .oetJNaugbaa ''''jtfflo i-Al 

..ofti «iiN2? iicr l^sso Jwox. v i*u op eabaa 
.odaJSiS &o .^oaX 33^130 ©we i^oaacuo J^efe 0*«oS© 
^p v o^:? ocr v io . v o=A Jlaa 1^? ^Vp hwc 

Of :«ffjofcA ju: op <fc»»? iao? si?of &*s ^04^2 
yoois*. v 2© ■ v oa^ i^-boo °^ *?*• ^ : *??? ^ 
•-' 'yuaaap & s>ii>a m'y?JS v a*i» ail? :}*w?o 3&jb ) 

^2 2»2 <£^ &© : v oa.ScA ,jo -^ 2ii &il laof 2i2? 

.ooX .asob*.) S*zcn & ziiL&a .oaS ill I*- oo*. 

£**:> .oo^a ixoao .oojaap Mao Xi? :X*aA» wiiu 

a: .aaa Htfffw jsofLisi/so:^ 2<n &: o^xi.s: 

;.--*vi jwojA »ii» M»soa>i 007 £io : ^ A V - ^osJS 
lb>o*. £0 - v a=*i» >- «^2 2*2 liias a»\ 2*2, A:© 

.(XiURRDftn Y.»a4kj*>») iJfcda*iai&3& ( a ) .JNioit JSojjo^o-A (') 
M-a (') .iilo ( S J .o£ wso ( 5 ) -^^ C 4 ) .<wottsu« < J ) 
..cuo?N (*) .ijiij *■-*" 1^ <*ia»^ v <uutt Jul .J&£>o * •iZfkt io;.\ Jmp ;4iais 70 -isisiio s^ffc £ «js<aa :$bis& ^jjt *£*. imp A* 

°A ***? ; £*r *? •«? **» J^A* **« r^«" ??° 

aapi .^ojisoW fcii 2*; : r o£ ;»2ab s ;.'..ro ^«ix. 
ou.oo-3 e£ aaxao Xyap :^Aor >sax aa bo- Hi*- oj> u& 

:UAx 06 i»: .^ iai 1jb>2»? 2i: **"?» e^itf 

i»: . r pu33o^ soio : r ejS jjpjao 0010 :^t3a (4 y.? 
,o» £ycrr2o cms? J>a2 jiaJ ^a- :0u- 31 ocr q\ 
:\iA £±s w oX» Mi -Aispi laa :?."-. \a qjS iv»: 
0k2 .:a^3? ifL <Abp tier 2«~^e 0£a *\y 
— ?*»p (S WbJ»2?o -070*049 ^fejkSQ ao7 2*.^i»*bp 
^ox, ^ 2*2 ^.ouo :iaa:o ^Li OS bci o&JS p*j* 
rixiia i-oe-o :2JLa ' ' 'oiiob 2*~ 001 dais :2o&i llsao 
Isiaap ^i v oc7^jsA ;^)ba^o 2i~.»o 2lo2 ^«~*^o 
U: iixatooo z^ap ill 2*a „»» ^ .^fcbS ^i .*> AAJ £| («) ..^ (J) ^ (») .^ .^ (■) 

.o-ia f 6 ) .ifyQjblaa (S) 69 .*uo£o jcwcaiiifS A»i aao .JaJ Ia.av i-As 'A -i^ila? \V» :±il A 
^•m :£» i?<r lis? iioVA iJyaoo :^io3 & 
A fujoxio :A.->.fleA sid? 2»aoI >~ 2&a^. Cslocn 
.siioio .c*.\eA yala :c£ lii? iii-i uA\,o .opw 
*.»»2 -Nx»b .*a» Jsco .oior JsiiS ( ''«♦*. :-JS^A 
; iflN.A -crcus ,J33? "■*"*- «?1 **^t J*?? : *A 
ear ii.olu ^<A v oil ^dfixo . li~a£ mts&at*) 
ilfcofcsap **? ,» K *\£o :J»o? ^? Joci aa A^° 

v oc£ (LOii-o . v V»nn\ r Jsi? v <ui *-*~ lii, ^:© 

:.^&3^0 A -&o2^90O : (S) ^0i OOOI ^*i? *A\ 

v ocA oJs>i : <7 >S Jsoen lli-Jwup) -en ?ao . {6) yOl*xo 
r '^*y A :Xia Jerr ^ae .^i2, a*acol jo^o :^cnAi» 
XcA Ao : lA:A ^#2i? Afiio :2oaA r diL? cittX 

1X3 -<-<tA yaiaps ia-I ,-cA ^oiAaoo ^crA ,*aob 

•i-Ax Jaaojjs, ^aboa &a*k 68 ^tf»i orii^o --' V<uj|o W* -*»«? i^oai alio 
Atoi £ao ^Oa && ^3 :tfl ?id tfi aao .ojii 
.lorn 3*2 -iai> ^aooA ^a ^9 ^ ^ oiil ^ -.islom 
^loa.aoia |W0|j ^0^ ^ojl'^i r ?£» aa «aai ^a*w 
iAa> :a-i £& ^ : 0)Jfc ^^ ; fa ? ^^ 
:.%^&oi ^i ojxJ lia^ -aaaie :o£ Ja»a opai. j »H-- , ! 
l£i»3 ^o : v oonap r,, ai ^4010 .«,*,aa ^i ?A\o 
s\fb. iiXJ 090 •*%»&* Ja-aia) r .a.fQO : oil r±a 
&a& (6 ' r ovafio :«*pj ^fla^ao rW*° "• *4"7 J» 

-a-Ie :&it'aA »ftw> :dk*ttS -js*3 ja ^ ^!Scr aao 
.4J001 \oja ;»i3 ^i liaoxao :jyoc7! ' S| £a^aa ^3 A 
&lfc.2o «&**<> :iaoaa ' ''^a aa pfj N-oajlo *A»2o 
-oor adj* 22^m 2iaa. '""'aka <»©) Vf^ ^»| 

£ :*A laaaio |l,, ! y M^ Ji» ? :jj*iJS ,,J, <JjA2i2a 
;iodoaaia &up a*\ ^ .-a ^aia. Jiaa ,M> X»i £0 •j«i.ol (■>) ,144, 

.*1 ;i^ .'<i •i«»r jAg^ .^1*0 ( ,a ) 67 .UaoAo jeujcxaad 2*2 2>a :c£ a»2© oiisb^ 2is2 '''.a*. J&ao?) J^Li 
*J*2, «»o*fl 2a Ja &i (i) iiu. 42o ;Jc£ia ojasi. $xso 

-scroop ^.a-laa ■'•'jiaaoaA *-o*i«>a =?»*'*>•?? 2»seu&& 
:*»*: \oi £ Ja2 ^0 2a\2a :^Ax Jsajox 2*2© v ooA 
:ivoai cum 2alj a-V, °^* -Wj -JOii^» ^=5^ ^* 

;.\i A ;aA U20 : <£ ^ocr i>i3» ;^jco3 ;;i.oo 

A JS.2 .^aiio £ ;nasa -aaAa J^»? ^V» rfrJoer 
jd2ao -oiicr cir 2aao 2i2 2a*<bi>o : 2;ao£> aA 
2*iai . (6) 2»o? 2fco3 g =» -isal, is.;i3o7©) :ft&>»2 1^ 
:oA Ji2 iJ r a Afiso .eriap A isecn Zfcaao :A *S*2 

iv & owi. ;>.k.; ;js.\i;o : ^V 30 !** ^? &^ 

r 3*au- J|oo : v Ni*aA>3 ;i.oJMac '"'fcoe? ^a aa\ ,2i2 
o-oi»«o :-i» ois oislo .;jsoiwtapa cu'aao Ax ooor 
: (<,) Aa» eooi ^a.n.j.a A\ase .ir^^So crS ;;soMaA 
,» A2o :2^5 £ aa en*, aai &J A2>a2a ^^xi £ 

e£ ''"'JjAtt $fee :cjsoi. ftoai IL^so -ftws Ji 
2'iAjAi : iy*«ft' 1*?* *•« ?? -^g oi^aiAo 

ei io>fl c ada I ioS^ el ioA.^ lioNiu Ji<r &~. as) .^is >- ( l ) 
.&?<* M ( 4 ) -Deesi (') ■:&?(') .(V & YiW> £o ioai 
, i? ai (?) .IsffT #»e? e -»**>\ *>?£-*«»« < 6 ) .#07 *4* (*) 

.^^6 ('") .-a (») .*£** (') 
5* 

.l~As ISOOlfc v,j»3 4s*ioi^ 66 

$S? :«asj »*. .<^ps jltooia^ ^ jcto : 2ao-A 
V*** *^?° ^jHiO *■&?*? -** ««~o .^ao-a ^>oAs 

l\».\io : (S) J«-a 2»a $«?lS? r^ia'ioo JkOpSga 
2'a^i? ^0$ *ia ^ebuca ^iao »*, ..JUc&i oift^aiis, ^ 
>^Mo :2a as? «fXoiouaa -Xoa^is) :2*La2 r '53o 

^2 -*»2o :2>2| £a -~»js2a o^aao 2>is*i .ii 
-i-OX. v i»i o;S ■■"■■! 
of> : ;o«r •iaoxs baacrr ^3o ^oo;.\ :?o«tu aio 

->oi ^1 \jo ^.si (J) .jjaiioa ,»0 (*) .^li^OJ. ,»0 (*) (Edit. Wright.) . v»? 


65 .Aiab -cuoiiS : 2^30*3 .OOJ^ 0001 ,.Yt.<r»o :ooer *»>>-» Jioaiaa 
). S.i-> eg?V>^ 0010 -iooi ^*is OOOI ^ A\ «3 ia-A 

Zoaaao ' tr-yn ^CUxdao l\\> Jicjioaa 0001 w o^iaa 

Soctu? : ?«»Wi A-ox. Uaost ^ : r a»:<> ^oo3 9^ 

aa iA, Jo? .Jsaojfc *~A*o £»a*. a*3 (4) ^t*«3 A 

„4a $m ^1 Jooft? : 5^0 ^3 <S) ^*^ £?° r^A- 
£0 : { \i» yS^J?) .^ii.? ;^>yva ipo^o : £a»a 

.^aij. ^ijto Ojb£gB £,?,?) sJj^W 1 r'^*- A 5^ 
e£u3 ;a»ai .fcoo^ iiocj. ,01*, ft- aa ^ 

>-a!a? v -^-J7 tfSa*»o £Li iZaax <£ wi^V°? 
Ui^»o : ttV^ r»? 2a-Ai Uaox <£> ,y&2 ^ooi 
;eoaii :Jo&i M> Je#i 00; Ssii .^>>o i*~ :lxi*b? 
cu&> ,A*2 .0069? J--10 iao^ .Vjo i*:»a>Mo 

«,iocro^ -ii) ^Q» .'"'ojiofc© oj^a ?&•* 

.»<* ( 8 ) .$»*, tfj* Ai*. (') -^i -*4* <*) i 1 


64 oocr oap\sio s«M) aisa, ? *«» ^? ( \e*m 

i-^4 JJ^«» &aa ^ooyap al g* 0001 r Js,a,o 
'^'^ $W *-^A4 «£ -?w e^ab : ^»3i? 

;?« $£ £ ^ OOTO Jao^Aio ^»i<>*A ^ojS Jbo, 

:^fca -calk aa»2 ? ) : J^a, ^ W*^ ^j 
.jjsua laoaoi ^ojaltstuo »ora$a)2o w oiaoda\ a.o»e 

r±*l Aa) or^aiAaas ^isiopo .Jo£ia ouNaaua, 
:4&?fJ©i&o .2-aaxs w ifiU4opo i-triiaaoS i^Vi 'j 

-craSx .bo&a? ^ap ,&»£ .aojXa^ Jaoaxb :Jxa» 

:jl'aaea &aaaa JxCia V» «^ ^oo, Aapjsajlo 
i-loa ojS Joe? *y2p oi sjb^aa 06 Jow 4y2a ' 7 > .«iV* tt ■*^« .-.oroiko&S ~»\j? Jut .001^3 «_s JUO3.SS0 I 7 ) 63 .Jena jcuoaaS .o-axi'aXoo v Q3..i30S t *s oior :i4»?*. Jsiii^ oxd^o r^liukii 

I.'izxi. ^OC^i ^33 i^k. : Ic&l tJJfl OCT ilJ5» x\ 
2*.O*O30 IJK&DcA^O IXOjii .<i.>\ y 0^*1 1 .lata 
.^oaosN & jul Ai ( '"^L3 I^kacLe) : l^f&rtlaflO 
: ^ixD lil «i3J5? lie? 2o£& ^cA^ x\ ^Saj 
lko*oiX) c&ao ^oJMl oiabkl &2 .o-A ^il tlaa^o 

».Ocro .la-Si Sxp isaaaO :livOa*aOO '"'''IfcO^SOO 

-.^acroso ojoo .oM2 -Aaoaoo : ' " 'ilia ojS ,o.Vi! ■A* 1 ? (*) ■^W ***¥> *****& (*) .fl*ii(*) .^iS ,010-0 
£4 <*•&£*•. (*) .Decst (?) .^>*. ^J. (*) ' .^jSjj (S) 

^Na^uc I "'I .iua &?«- (') .-rA^p Jo*»»i^ ,«£•;£» '•!.•>»> 

.2~Ax 2»o;»S ^503 fjnis 82 

^V» : v oa^ 6jS 2*2 aoju A :A 3*333 ItaS^ o<x 

fciiaifci Ask .A o>*A*2 ? ^ ^> U: A:*? 

&&* ■& -<& iii JSUNp jai. A2 :233w ej^M? 
•V;> W2&t$k -JJSSio -iisbo .Ui-CoS A\v. 2ii 
aaoio -5^ ..v tAt Io ^ £*».?? ooj -isapo :2aa*i3 op 
Vfeote »ff ^*) ^> li^b ^M :2 ? 6^ oj.m ? :,£ 
.2a2 2&A ^sp.ka 2e?o tojiao fcuJ »»*££»« .^iX,b 

.ftJ*»> icLkx*. "\oio& 2i2 Ji) ^42 A© :W*4oJk 

-V la^tss ^ ? o-As 2oo; Ae Viisisii 2 ?a > 
Aaor ^ofcii £j .^aua j£ ^ ^, ? j^j ^ £j 
♦**»? (8 '2aajt> 2o&i) fc©^ ^fcfc r* 3 ** "'£ j) r » i V o6*isi,aso v oa»S iT. . y > ^p :yOflA ^ctuo A? 

1*2 .^oafci- (">^| 2*uxis ooi ^c£ :^i.a-3 As 
' 3 >J^L ocjo :2^»b ^eaua oj^ef, ^^ ^j .^M»f"i .ji^ A ,^s». (9) .iS*,jU( 8 ) 61 .JkOLxa Jo*ac*s& £? ;s^\i.o .^ov'aoSs? li^a3fcas: la. (aaa,? l**o 
. v ooi4sJLm a-SfcsJ. pit *>o -. (6 \ooy&oStti oa^i 
&jL :£** »-3? itoosoi aaa. ^oo^ **£*» &e 

lS ? &S?*CIO .*"V"? °~?***° f^°*^4 «**»^ 

:ii^Sol 2ao& ^Jslo :^0t?i^ *ev?i ,7) J^a*M 
joiv too- -Aaolo .^woaaa- ^.2 Jtil -is (K, A.a3fcap« 

Jlxoo* ft«3 oitra :-i-o ' '"'-CUai :,A aa?2o .ciiao 
>3uo doa^aca Jaw .^enAs, ^ ft*ai>2,? ^Sai pt$k? ■ A--^ ( 


1 


•frftf 


(*) .™ 


«■**(*•) 


J.'.wi 
.^iij.Voo 


f"-'">'V 


„C71U0 


N-i0 


30N v"°^. .^t (M) ' .^eriaV 

.i~Ajc i»o;.\ ^s &sois 60 A*? IS^A ^>>070 : ' ' '2^*3003 cpo~3 ! ^t»isa,^3 
:-*A»2, 2a»& : A JU{dt| :;»oix <£ xlpi ?JaLafcfc 
£o Js-oc- -sai? JNij : oA 2asoi fjfcaiji J*io 

* ocr .a?.? 4 ? ^iVS *ooi -nzoio twm+jp 2om lues? 
U.SO :ioor l\» ;^3? a- ^& -Aaoio .ojxocA 
2*^ ^» 9-? *-?©) :?ow a£fc o-oXa ^itt a**. 
^2» : ,S) &»*0 &4^) ^^ #)£ 2ow .clmo 
"'c?o%i Jaoi? A^*\o : 0) maSa '^•oV.fop ,0, 23O» 
v .?-'>^- l£Uiiv U«rA? :A i»2© .^ocn ^'iajsap 
W^afii -.Jttosoi .li, ,8, (ia^ ? ^i £&i {fa 
£»i«2o .2c£i £> ("Jpgfttfe jioflftvoa? 2^oo« 
»V £? ^2 :2iw 2£LtoiA o^ ^2* ? V| ^K4, 
lio& ^5,io .2^* W 2>n*S ^sfcjo : r o7ft,oSo«a 
^AisSooe .2c£ia 2o<ttu ^i iiA-b ^i, :2*Ao2 
^aaso £o*c t&g±* ^~<^> ^«<?JO :£& J-oiS 
:2iw ^p us 2iiJ Ui^.sA £$2« .lioisoaa 59 .Jk»b jeajsaite -? S.OX* :^>\\n 'A»i£lo u^ia 2i2, : a£ iaoio 
71a JmAv ocr A<ilo •*o^ a.Cbo u Noi^bOp ouuj 
v iao Jaaxs ^s *«iaa.w ^''Jasi i»Io ouap \A 
:-A330i* ^a (M aJ3 : w oraai» voeraao 2~«X50 A,os. 
%m ^Jo : y»x»2 As ^jo : ',-jq»i3o3 Aa ^_?o 
t*2 ,.bocA oj^a ^a ^fsA r *3*>» 23&X33 : iiuiA 
,*i33aA ( "'2*» : «,Xai»-aas ^e 2a2 2>a B^^Si 
ai -x'js o£ JO" 2?cA i* r o : A*? ^JNoiijdJsaAo 

^oo;^ :?oov3 ;o(r ai^o .33x23 2?ot \i. i*i -.i»» 

v i» ;^U? : 2oAi? ouAs Ai- Ai : eA i»:o 
' 'm^Lp \i. i o*x,2 -aoiio -oA 2il 2i«3 -i3?oA 
Ao --**- iaoA aerro : lZ*xa ±>ax> '"'yjiso Jx :**32o 
jsaox : 01,3*23 '' Aivivi? 23*390 .*Xau3»cr!3 2i030i3 
.Jooi tjIo? iiAxD ocr jotAala ftsoei 23*^0 :Js*ia 
is\.o-io :d)Aiof>S 2doi -dIos % 33»3 cuAA or»S«*.o 
Noc 23^2 -crAallxso fAli ^creAi i iso\d 
fc»23 iiiv-I 007 aswi :Jk» <^iap 2*2 2*3a :o?S Iisolo 
JAI .*-»-? 23JS2 oop jo423 -ixiix As :^o> J001 
: «,4>A &»; 333 230^3 : ^S Sdojjo jjAji: ^ 

.i~.\x ZaaolJS «i»> i*iJtis 68 :^S .so&i aoAa '"'^ixjka 1^:> e'er ^.ox* .^S Asii 
1 ^ ^«*> •« - (J) ^ 4^i) £5*? (t >AJ J&.J? iSi, 

*?^ t*? °,f* : -c-^?- v is~.oa:ao ^*i .i.naxos Jaaap 
o^ixp :i»2? dor . (5, 07*aoro» ^ ocii . iwoxao ^ao 

•^V* ^A~? .*? : v?« v» $**f«i t»Aix -i*?^ 

'So :&*a iSo li).\fl^ lAo lijj© l^o Jaots A 

<Ady ^ai/ii ^p $» ?J,aap &o :2ftwi £o ?g?^i 
1^1 -t^P : ***^*SP *^o -on: ouaoo :m|| fop 

&m $A«.diutfcS) :<fc»>H ^i> jpdA 2i^a 
^Aw? '"'Jfccasuw? 2&£o :^JMw£j ? (7, ^ ? o^o 

■ ^iijida 
-V^ 50 *^ ****■? -oJSao : ?YiAv, iojS i»2o 

""'eufco^ *oo j&) :o£ Silo laA 5 s 05 (")oj»^o 

.^ojw-iioaBi jai (♦) .^j (I) .1^0 ( J j .Ai» fi 57 .Aa» J B M oa'a^ VaaaaA -or©?-2a ^» 59* ^a? ^v** 3 ^*? < * 

aJk. V*« J*» ■^•o' ,S| .?^ *4?? ^**°' *?» .?» 
jia».sa fceoi *&- £o i ***** **■*? #&•! «**» 

iaJ zixuso^ ^«2* 2fc :J»o2fc o£ i»2 .Jia* 6& 

: l*iAx> -oioiafl 2ow ^flo 4&*#* ^ ^>*V,? 

t * * i" 

ojS &&») : ?»At 6?i- uo .£» aa Jfciai ^ 
cnionflio 6ucAhto iaolo .Xow ;A\? \> :o-Ajw 
.l/oiio ^ou»i:o ^ou>-: mo) .Ifl^oS? (8) £*AiftS 
:s»2»? Jooi -iio 2»©2fc lien* oj^- ojj*l '' "'jmd 
j A** 1 '"'*** Issopio £ ?o.\» ^ap?) ^w» ^-ox* 
:©£ ^Laa? '"UtVi yfcoi 2*2? ^.os. :o£ ?****? 


.2~As 2»o2^ wiao? &AxJs se : r> J± 2*&*a\,ky 1^? ^m 990 .jkooi **3^ 1S0 I 
xJoer aauoaao 1^? \\,y .erbXi^rio ^^i&aoai 

&sub iaa-a ©2 :2©ci b»2 2~Ax Asa* ^or lao 
o2 .aaai ^Aca >.i*ti 2ac£ 2&J :'' , ';^» r 4op 1^3 
.01120 eajjjraaaS iierr .~bjx2 & jia»i :.A>.b |V| 2:l=uA 
Jaaliab '"'Jj-A»"i iSa^ i&+l :&~*bx ;xo3.Voi^ o2 
Jib*i : .,.\.<>\a bibab^ o2 , U»i»p cUscaupii & 
Uao o!^ v ok4? 2~Ai ao£io .' 'Jttbbkkao Jixa e^Laa) 
w33Q ..be;Aa< &£»a lip 01S cuJS*io :4s^xb ,'itA-i 
:amo* : (9> ^ oao^tsl i~ }% yspp £») :iso2o (,uo 
2ao«b ^aep iacjoso) :^S w Sk*2 2^*» ''"'lisro* ^ea 
2ii- ^s 2ii~ :^ obbks2, 2«- ^ap? jl- -.^ Jsk; 
«,xowumo **.cwa>2o :J»a« ^L- }^2a : ( " '^ t-a kx2 
^i^ab Jwax. <£acb : ^01 £ap Xi. '"^asfts© ^baciO 
iipati?) 2-oba ioefoso :b»2o .^otnAa. ( ' ^dsa^b) Asj^ 
<^'3-2 Jwxi ^t : 3yiAv bcA aa»2o . v baa '""sAftotiK 
^cuk*:? 2ib-2 -oaio ) : -aiox.; >Vjt2 A«2o .;*ao .aiop .,4-i Al sj, 99 ;«-!;> (J) .ojwui; ( a ) .^ jS^Jl^! 1S0 (') 
_1^> ^L>3 ( e ) .'^p (?) .^i <•) .4^ (J) .ittBj, (4) 55 .t3J3X3 .iC3u0333 i»2 :oA i»2© 2~Ax *0j«3£b .'''oytA 2a3o ?.;.At\ 
2cA is.klo JS.330 ;iao : .asp xopJS Ao *33 A 
;;Ao? 23<r V «,Js032 . 3SCO crisacr o33 Icra : ijtcn 
<rA ^*33J9 2JKax33.aujo 233X3© locwaa ^A-I 
Ao : «,>.x3o: oxsoab ^Ls ^> <^ ] :^ocrj!k 2wq»23? 
oaAjk, ioer 2i~ iao .,Acr ^ otiV) 2±L2 iocr 
ASa 2^,2 :«>»? ;.\jeaioo2 ,30 cA jfcJE&aJsis «i<r 
i&a&oeo cpjp ioer liao .l~A:i:> -ertAA f> r>3a 
^.ocr 2a a 33 ) '^33Jw 1X3 23^3, :ciS iao2o »g?o*>frB 
lo.\o3a X-ocr -3-a 2s« 23,ki2 ..yc ' '',333. 3*4x3 
.\y,ye -A Isocr 233-3 -en idio : &a*339 ^p 3:A 
2x<u33.cro : Jm2 3ao23 lsu <uao j^oer *s3aoaa 

it*! gl . .. \t s 233X3 X3.3*0 : £k*2 « 3330 3 2cA^a 

cAao? v OA<n -ni* I33X03 ill, SI Ss.pcr, ft&sil :2o&23 
2tso5i.ax 3&o&xap3 A*3»ap 2Lis :S>~Qtr 3»2 liaoro 
imSi .NcA U. oA .\A :2aoi -? r? >^2'3..S- 1<*>^4j 

3w33 : oA *uOW 9*33 \\,ipO . JSA2 433303 JiO 1 
2>33 I33903. .J33. l»i.\i cr^jC9u52o CHASO JS.OCT 

:Xi2 iAaoa 2ac : ;%«v^o 243io A,cno li.ioo 

.Dnunt («) 

.^Ax ;»o;.\ Amp $±xk 54 U^*? ? 1 ,?°^ t **>4" -3^o*.xl,o J* .\aa .bkii 
JiSao? Urao : ^ittooa JiiSaO iicjao : ^.jovj 
.^.>i? ioo- «Sio :^ouA \L tiA,, jaiio -4*>^-? 
-ftA f,, 2.fl0J*. :6& iaoZo jiivii *o& ^>fl«A aoo 
<*o) :?4&? (,) 4fci$« Joj^p) iaoU ^flaoA 

l^oa&o:} v*^ * OOT * ! \?°& a*?J° l>l «N?N •?«* 
P\«tfM .&***•) iLxY ^o :' l ''U^«» £S) 2jH* 

tA-io .^op \^03 \i. i^ojAaX jjfluo :-o;©».2s 
CA^O Jw JXisiA -Jo :^Aa ^2, 

'"'©A fcooi 2fe>»> xi 2lkS* ^ ^ Jew *j) 
4»»p lfclo .{sow <"'%«> a^ ? ' iLi :;io3 s 
-001 xlo .opea&s ?wto> Afjo :^ftiio2 
-wpii- aio .mssail^ ^0 £0 :*©rox2 '"Vovksi. 
«en©X?o2 0^2 :oppi, 0001 *u2? ^oior £9 Jsij 

.^«fro .^Js* & I'l .^Ai ^1^ («) ,^ e( ^ i ^-. 

.(Edit. Wrioiit. .»_ais jo.v -~»- ? j^^ois k*^* (*l 

i 53 .(KX3 JthJba'^ 1 ' Afg^ro Jfc.it .iJfc^tt ^a>a? :g ?ttyiTY>S ;~Ax iocr 
1»-S pA^, TWO ^lo :UiO <rAi. JOiio : r 20>A 
:Jooi n a»io cjiap \A ub l-A* i:sIo .^oioa? 
^JS0i0UL?0 :U*>£3 «,^il^ >3'ia»M? V *V» : ? •»»«»* 
^.aaoap ^Ax? t^* ois -^V* 50 "•♦»—» V=^ 
?'j-n 3^3 ^iaivla dor i**?^ ^wS <i*3«0o z'^^LabdB© 
<r\^a ^~Ax 3*3 Xii iajsjoaoo .^xoo&l ia^b ^'l 
yLia -Uu? A «^»-i3 isAi.\;o :«,4,<n^ <^.i ;*Ax. 

«,b-A3 '' o \vp :«,x<A ^bai.3 .oa?&afei£{fc*uo 
ji^AoJS ^oji ; P mio .<*>#$ ^Lao) Jsm*? 

?."^t" *?•"? °* :t,) i»« ^^croao Jfc :xoii? iocn 
:^ua : ' : :'in? ^orof'sl JsA\ u Jv :io.>D J-en -Jk 
Js .&< \V^?? „<7yoi<xi2 -cro-Axn iviujoao -^ 
,Jfc .;.\ya -troi-a fto^u. *fc : iJsoaaa biJfcStwa 
&j£oo &iVVYrn Jfc :J»£? -woia! JfcAXao &3L*s 
a?>sOJta^3 i~* Ssaou -*> - v «^^? -eroaii- X.<x-»o 
v oeAA J^Iao IJkoxm Aoo> Jfc :<7Uiii.oj03 ' 'JkAI.o 

.i»io (*) .(N. K. Subscltium VlilbNS .lWs> A ja3ft>) .] Vm-iP> ( ') 

.}&•*» («) .jl^i liL-^p (») v «^4?>»? < 4 ) *M*W 

■ ,~ A i JsooJJs u Sd>3 &ajeJs 52 


•J#M fcj *4#4i }*»&» ±*it> :lLtx i^oo73 

±,ox* . foAy o I\-a Jxiia iuoo-s :&&e ^i ia 
*^* ^*o€i)> .aixao ^A3 ? ,a »fco3 ^as ^po^0 iSa 

: <^a ^usx^poo psoij ^Aoj ^i li ^p tfj ^ 
^Aso A-nriA ^ooiulia; r^o :«,fc©aia J»«^ 

-^ v?°^ *?*>«»» '"'Jw? :JJK,?U. ^dia v arAio 
;*** : vf <^ ***<> -^ *apo r^opjAi, ij^i aoo 

<n~A* :•£ ii»io ^.kii J* o^ lsp«' ^.o 
jofc &? : ,B Lii ? ojaaxoi A adr, :<'>**,$» Jc&i?) 
a- laoji ^& Jbw A4ji* -i3?A^i eor WJU, ^od,^ 
Uoio J'iao Jai asa sialic :<*i^ f )^, ^^ 
.xoflo .'"'oyai, aaos-j, ji^, gij) ^j .ji-,^ 51 .docs -cwoi'ii mas »d) Ji*a iSl lisox- dcr yk *aao* naaa <A 
.C7»sp J&jco 4i.No :c£ l^V™ iA, 2aoi .'''j&^jsap 
(4) >A? 2waa "'as .xox. :i»ii? I~Ax ;«o! -iso 
-in*, ^p i-JS* ^fa2 -A ^A\ ? o«r fes&i : >Ai >s2 
xeu Jot U:d ,AJ : (J| ^Aap ftsSfc tA &a»2o . v e<Aa 
.2i2 -p*» £ : (6, r i*.2 xiA Y*ii aae2.30 . r <ra li: 
ia icAi xox. .&» : iV^jH : 2aA. : 2xi2 :.Xox, 

silo ;clus jwox. .asoia -.;^w J«sp liiLsp :;<?Ai 
??r'S?* ' ! 'i^?^ -vafaao ) .xox, : ^ojlAo 2*.oxx^ 2»<u 
Uio:? Aa&x ^3p fN ,«*iisJsapa .Xox* .2aaXf 2 » .m \ ^0 
.;<rA: <^i ;»*:> lV^.1 Ai- ^Sopoo : 2x1x3 ^2 

. ,9| 2&iao? 2A~ r »o ;sAi.3 2ifi»iAroo Uaiwso ^Aas 
:i»ocr*A iwiA ) 2x*sA isA-joa : lalp 2x^cu -Xax* 
;>\» -Xox. .la-ia <^36- x»A „<roxu£J ''''iouao 
2aio iaia '" j) iai? .xox, .aattba Ax^o :)Aa Ax? 

.Jfc.OJS.230 2^30X30 JxO-SO A*~3 .Ofc&i a~0 : 4^3 

Jwax. .2xV3 .VxjAo :[ (H) ?2i?w yap k**t J ^isS yy e ) .D«SIUH (») ._*i^K» (*) .Sua .vato- .^1 ii: ■ 


.JiAs i»o;»\ ^iaoa &*!* 50 

i»£> :jixai J^>f Asia bj :-? ^ ji: ^Ja :' k»io 

£ *&*j| 2i» .2a*i ? ^ada, 6^j> »-4r;S> -*w 
&» tfl Ji> ft V^5^> 2*ajj i'<)^ ^ ^3 ^ 

r M^? °^? &$ :jiw ;i k siS .A & i#i .^ 

*j»jo - Ml aaii -kauiu, ^ r»^o) :auk^ £ liar 

-*> O* ^i* ? ^0 : <^ ? ^ # ^ >(Sj(A 
^ tfl 2fpo .^oK, ow? <*Ufc«j }* ;2^ JJ^ 
"'tie* :2fc2* tf^ JUjBl) moJ^? ^io : J^p 
A«) -6^i ^ ojSo :;^ ^ aa ? .Jk£j U* 
o6i ? O) o^ ^ ^ ^^ (..)^ ^ ^ 

:«i<7J 2>2* 2b* xpi ^ ^ J»)^ «) f|^p 
£*») #1* £i :^iKi) Ao -*i*2, Jfcfa *£ 
^°J3 ^X? ^Aor ^ooj^ao . g,^ ^ 0*)j^y 
: v o<7^ i»2 2^Ax j^ ^^ ^ ^ ^^ o ^ 4J *i (") .^ i? (7) >DMi) >>SS4 {5) • ^ iai4 


49 .1K» jptpaaS }^4 W aft :£>t *?* ^ *£**? v-— ? ^ 
^N» jis> t^as?* £ s*& la-V*?? ! W &&* | 
Ji» S*S y;**^* £ f4, aA. $^f? :^f? £? ^ **j | 
^o offcoi? -*V :Jo£i $aiaS fcii Japbiep ' 
v m?o ^wi^o :ooj £o*>? -mAa, v *a*»© ?Ja^s 
a^ ^aauo aa Ml aA-) oji» a^ *«»)» .2a*V»3 
ocr i^oiJsJ :«oifcapai ^yW X-*o "'-oioSa. 
^i -.<%£ ^oj ^ aA, £ .jaaocftS) ^« 
.ffijsoiijwaao oifcofiuaxso Sa-aa? oifcf^a a^ lev 
£© :oo? Jat&ia ^ao ,3^? -«v£*f- aa ^eoj ^aatoo 
f D £ ^ ■**><«** *^?? p) tf*«V f»W <*# ^> 

.jJk '">£© !*§»% <£ ***? ?>,.?» ^JP 
ioer jws) aoSs : oo? 2>^f J©« a»3 ^<n aao 

*•***(») .,*(«) -**«* -V>? W •^' ,| 

..« *L-» .*a ,** ^*: a? ^*^ < 6) -w^- e 3 ^ 

III 

.2~Ai frails j3b » ? i^i^.s 48 &**2? ©2 .^.\o-.\ ^eti2 jiccxi^a fcftj .xfitaftoe :"a*£kx 
.i*~»op 2a>a jia.i© : n £iii ;j;"\m ;*\o»:> 06 
o; .ocr «£ab \i^ao : ( ■' 'AJLfcap jJJ) 2»aa©2 ^ ? ^^ 
-ordai^a 2s*aap 2ilL2 o; :2s^ riafci ^?°a»o 2a**,. 
.^iofisso o^ ? jS i? a» :^b I^iikai 62 .^ ? o£ 
zlko^^a l»Jt t£&) csei ii, aaa : (Vl - f i-«\ 6l 
" 'Asa? £&a) oi .ouap ^a ^i \i (^bsoai© 
J»b*o .J^xoftoco ifcosivaoSo £&© 2*~ao :2.o- ^ 
o: t^oio & ,\^o 3S2. Y^Aoj a»2 -.\»& 

>% o«^ '"'^Lao 2aastb jojSi fis^j, ^oa-bAo 
eo! :=a>\*> ;y -.2^ (7, 2o<n ai2 ^m aao 

•5 vj &l za $ *•* J^ ^ **i as :-«jo»aa aao 
v ©ojaa aa :2om '' h 'as>i 2»a Initio .^ ;x.\iio j.\\ r 
£0 $ 2» :<rA eoai ^©x W^ ode, j^ i? \j) 
V^ao .Wa eriai; ©So ^ 2* ?<'°)2A4»> « \ T ) 
Ji» ?&Sjp 0,33b 2suae M er©ta2 is ,£© ^ ''"'2a» 

fr&S ;»av aa :£ aoj.ft.2a Ui£ox cub&a jsii jaa 47 .Jsxa .foi*aas3 -ao> Noer >w2s y»,\\\o Y^S 2i2 frck >a2& 2iaJ 
2.W3A. : labAi, ocrp> aibso&*g&) »«<* : o& *si»2 

: Jii- ;js2 2 AV7 .«U 2a2 ilia ,39 JN^»,?o : A 
'<xaa*l3 Jblo S^fym Jkoflioia ^) Sis-okxlo 

2V.3 ^.2 X^ii- ;<7to ^ 2ocr iiioaoo Ai- iotr li-I 

2xa*s i^y,ap 1^2 .-J-5i2 Ao :^is isau Jo? :.A JKikj 
2o.b .Sio 2«o - 3 iJlo la'is Sip :2*2 2ua*cuoo 2il 
:-i» <^iap 2i2 &a :,4r*aSg £» rA-?° "^ r,?^'^ l P 
a 0*01 yua i^cnbJso :2cr&2 ^0 Jia&o Ai* A,j>o 
( "'.iiaX26 0232*. Jsaa 2oor2 A (I laIo? Jiato .2ac- 
.23uuJsao 23-iA? istroso \3flI0 :2*»ati ^sla Jsois 

A? ?n?>\>a o2 :' :| 2a*^ 'A? &ua o2 :is?2o o\a -N-ai ( s ) ,^k> Alas Ji_ai £ ? > lioAs. &«? ^.64.^ (') 

.1UI K ^aa^a (♦) .ioej \iliw (■>) .It. tit., A >o«"> *%J 

.tiJi* boo;.s *&»? i^s.\ 46 2i~ liksio .cum ;oo- jia J^oip \^y ; (!) — ia 
$-?? &M> tf$fe waai. :o^pj^ j&l? #*? ##1? 

: ,s, r *.2 or^b ^Ja) &&i ? ^^» s^j^, 

-lioWa utxai :oaAC7 ? 2JKea*2 oj^ai i^a £lfc 
2i =w» $*>& $> »aa> ««j&? »>W |£ a»2a : ^»*J3 

^fg 3 i?<" *S? ■£ *** i^iio .f&H* y T? 

■**r #S? 2i?f iw : |6 '2ioal*a ^ U3 ^*s«p 

.la £> A iocn a.a- jLio : ^looj iaxl a*\ ?A^ 
&* J&g &32a la^ :t y w £^ & ^'^ ^ 

i»2o .asib, 2^a5 cjj^ o^o ts&o P>mkm& -.la* 

2i2 :<r£ Xiaejo /"'liUiio 2aaJ^a )$,o4fcaab .-^v. 
oaruxasol #2 l&S^ £a .aa^a :ftC*c? £ '">? £.^V 

.*-» t ,(") •**«£ ( M ) .$ft*tt« (») .H.S CS.ttil 45 .SSM jq»0333 0001 ^0730 :2*-Xa6 -croao>ao 073*0 2i*2 0901 
.007 Aa j ajS 233 ji&Jo :c& (l| ota\ Ixao .ouii 
:o£ iaplo ojup .y : &*3a«3 P) ^.3*A ■ , \,y 390 

iVjk, Aii £330 0730 ..N.ocr ^k.2? ' 'S-: iv*,; ^1 

xoL :^ois oocr X.23 v aiw v oer^aAo) :' *-a)o oar 
. -o"— .1 : } ^ At\ 0jS 0007 ^3302o /' j M 07O^ v ooii .Nocr 
a: ~^ia i^ ? \^aa iocr 1^ :^Aa v ooA 330J 

-01 I30» £l :o£ ^2 2*ao jS i^Li, iioA «ofo*J? 

: &\ap Oji }O0- OCT*? ^30 iA O07 .'' V& 2333383 

-cr 23W) 1_^2 :*.oxu J_$3 cr_S 333a? 2ocr •-•>*y 
: 0JJtxi-3 v oioiS 2*As ;ocr 3J3^o .' 'plS 2333303 
2*3-2 0333*0 .073^3 ^03333,30 &03 0^ v ?i^? ^©07^ '"'xOfli .*JC3 JCWCX333 l 

i»A3- O0>3 < "' l -c7!a3Li2 fivaifc A»Jj3 leer 2i3o) 


ai'ajjo : ?o; -.^(xiU .\aai ? J^ <*) .j^ ^^ Aft ^\ 

-<ro=.: .No5> A*iv ? j*-.Sto (™) ,K,I.\\V 


.I~As iaoo:^ „*»:> ^s^a.S 44 

\i frA-iso «'^io Uoiio) :*•**» £> oct :&* 

**■?> ^oo^a ^oior Jxia ;^Aa &»£ ^ior *a© 
Joo, aoiu JmS^S) ;iso ^o^ ? oooi g*» :^.\ oocr 

£?S<» **.'&»,?*> Ai»^) *»?£3> : *j**p J*o fcii 

-»<t?o\ li, Joj^i (*>A,oau .*»•) :*jLn* ,s, &» 
[ *&* ^V«o :^i? *»*&; *S Ufr .*** 

ai* ? Joe, gj £o .O^ jii ^ f tfJ3 ^ ^ 

ioo, iiiafcapo ou» Joe ^p £* ^ < I3 >oo, .^e&L 

AX»M $fe H (3) ,i* ,U ^ ^, (•) .£ ? ^ 9 ^ , tj 43 .XM*.a h&*A»3& loo-? fyly aa .2o£ia craaa ;*jc» -oiooi .Virile 
is .2*4 ;*»o3^A illV^A c^oiijaojsxsiab t&ai 

^tii «ia ^oi oJ"?g3 £? 2*2? .J-oaiOja 2a>& 
£©$2 ^aoao «,^t-3 ;cro =;cnSi ^» ooo- ( '\a^? 
^iL ai» iwijft&Jkga Jkv. '''oas Jia .^*A ^adtsap 
a, ox. o; :a»2o Wjioifc c&J3) :a-:>:o .&.3toS iai 
4^ai> :2£U\io jAi bl s'^frwVrw 2»*3? lis 
-oioaniaa 2.xai ol !isii Waisao Cs\m -oA k>Sa 

£? (6 J^4x U^mo if}!^ *S ? ^X; jiai .^io£i? 
Miaoo) ij-ialis u0 ro&a& }&2 Jeer •JApfcf 
:^4!L ;L^o 2io\23 ?sib .< :| )u^ ^WOtt 
■•isfiSsso £? 2aax> '*\V)^ )vf°&V» ^ &*»? 

a\ 2^.a .2*^02 JON o» &A ? 2^»o ;2aaL «A ? 
*tt4* £* '' 'i?^« :0 £* 3^ ^ «J*9* 99jla 

.<4* £** -J^io I! .pAV (*) .^.^a (■) ^f™ 


.'+~\s Isooiis ^i»p ^-iak 42 

v a>\ Jtai #l ,«^ ^iia ^oV,? A*i 

voiw 2*i» ?iio z 1 " 1 **©^ ££, 5,10 ;&*& ^ 
.-oroi.ktt t. Bo £j jS&» &$ ^ £*, :#«, ^$* 

r-*^>? ii»? <Aer *£* : &1» ^j, 05*0=^ ^S 
2ftx> J^ia ^att^b :^i j^ ? ^ fcj^',^ 

fei A\»o :op»a3 «.vs^ 001 j^Uo .^fia» ? 
1 *'<**-* J*o2fc) :e £ i»2« v *» ? «nV^ txiii 
:Ju«sp? £a» er*Xap 390 :isi.x»b cfcAxo J-l.^ Weight) 

ft .moot* (*) -^aiaukasoo* ■'■) .^^1, i", ,,, ces( ,,, 41 .Aaala j©-jQ^%3 :iii '" ',**!? &i-a Ja>a>.o :^oOb &a £^A> 
-.^3? i*^i ^eo s^lln Zi-a^a &***><» loa* ^po 
M«Sa J^cfa Ia\3 J90o :aiaiooo alas JaSox joo 

V p- iao ao otr op ^*o^a ,-Acio ^'-j^v. locro ens ' ' \ *-•*-- 

■ i ; l a \v a ^UA v a«^ otio : v aiirUD lotm oi.SoAp 
Zoouo :jieu4^? Wjim lakia ' ' 7^?on v oaA locuo 
v ooA ;<>(7u© :;>vaxAi? ' 'Uoj ba*=i U^A v oaA 
v ooA ;oojiO i^ouc^a ">J»o) tffcjb i-< jlspa ;Lia» 
: v o9Nx^A U*i ioouo .jAia JaJsja fcVw "Ao 
: ,4, ooci ^-xo Jiua ^>o?) .^eb-t&iA ^*-»o ;&b}3>o 
&o~aoo :^.s UaoJa ;**acro s|Im JcjSia oi*A,i 
^or :^S (v&na ^Vi ^2 v £Xi sjftg Jj£la 
^tcrA laoiJwo .)k£j ♦xsoaoa WjLiSA* JojS&) ^"iaoi? 

;^iaoo ^ ^U yj. &l .^orosoxo ^jjcdo oCS t~aaoi 
,- l ^oy . 'i .a ^\J ioti ^apo : J-aoatf ^^.oo ^ao A 
:ia»M» r ojJ^, " ! A aaaiko oi ^aao ) lSo ;^S 'aAO 
•oy-3^ r i . \a o Ja oo :ojS t i.v»^3taoo ilvny ojS a»oV 

p* v » ? (») .Dm* («) .J. ? oj (3) .yfcfe. (') jil^f («) 

iobi (') .&$, ^a**> JASi? «<«£ (') .^iik oo<* ^ ina 

.^Atto .siS ^ii ^.ia&i? I s ' -lit J»J& * 


.J«Ai beoiJs tf u»» C^ioc.s 40 

: s i . W-n aa ocr ikaf \L .c£± ^-iu.ss A*& au>fl 

•9M 1 *!? ^ t 2 *"«* a-Vv £ .**o»4s (,) lSa op xiao 

£© opj io~ . fJ >o£ «3>.\> IsA^ J-aaa £© :o£ 

Jii^fi* litia :oor i w\vS P>^4 ^ao;.s iabij ^ 
iaoio / 4 )e£ r ^o) 0007 ^oiu» ^ ? ^aoaSo 
-* =^2 vto.afcka £ yp :2,?<* *> Ji^ ^ 

■»<iwe<-»? < 4 ) ,1?0CU ,'oot isel ^4 (J) 

39 -■*«*? xs*jccki3 

^V??° : &2ax ^\jc Jaw?) iL'l oaf isoSo :J-aMJ3 
:cnS ftai 2»^» ..Si* q.'-Xsp ojSa lie*? o^oioia ;<>*, 

.iai ju&» v o«v> k*2 Bio? ^Act ^ 3: 
otra c?,?*2a a~2o : ^uMftS Ipovu Joo- 2Jk2o 
^a2 ^*aov.« ■ s -»r? ^o? : u aa :c£ i»2a ■ J^nAy 
r Sca i*V lot* *A -^cr^ A crA *+i? IfcjXS^i £» 

-.iv»^ v i ? .. STy 'A :^m ;-n\via aA &a :?o.\sso 

■aaap : laoroi A "jaj.5 i»^ iA^ v ; .aV-vrmS 
:2a:sc&. jk (* ^>^u?) i»ii yjo) .^i»I 001 ,5, ^.»«? 
Ai. aaoa v Io .^ui»2 fca\\3 ocj -woJk.2? tjaap 
\a. i»2i ^2o . |6 '^uaaoi v t.nS Jissoas aw :2x-i 

.-cra\i- sua Isia rtoin :a3»? 2~~* \i. isoli . lo 
£&*> \a-o :A.ax> v i» \xo UrSl \a- ^ 1^2 
\i.O .2*0*. laAi. ixo : 2x.'ax> \vo la-Jk, \>,o 
O&M&s \i.o s £ ? txLip ^jcdo3: l^a 2fcsiu<a) 

•^ ( 8 ) -an-? C») .Dcsimt (») .& (*) .Ai^ (') 
-*k«*jOB CJ .Dasjml f*l .,»a».?i? ( ? ) .I»esnnt (") . 3 <n. ? * .l~Sx Zxolis M >W3 ^*.\ 38 wi^ai jlfrtJo : -^-*" -oiftijjd Aflo z&'ii ( '>o£ 
oo£ n p t^aag .j4?3-5^i Umou '''aa s'j^fcoiai 

^ao jl 1 Jaa jS| - v oau ?0? ^ ^^ao i^MO* 
-**»$ ao*.? :j£a ^iSap «a ^.039 :io£i ? oj^Ax 
: ** ***« <£ -**A?i? oo> ? cifcaa* ( V^a\x» 

:o£ i*aa Jio» 5pa. ? (v '^a?> )Li «wji 4*acfeo 
^iii-ojo v oi(r »\(A ^S ;M»\o remap 4^ ^ocrjs 

■V jAirtfly. (') .»io C) .o£ Jeoj (') .add. ubi.jnc ^a< * 

.«.so?_3 iSi iooio .o& Kii ;»i .g& &*£■ (S) .^sa^j («) m 37 .Aabia jojoaa'ad &2 :X-oir xais «i» ^COtt.D fcfiu. A:i :< J) 2cAA 
>ii CLjAap ) oi.?oJ <<A^o .«uo^ ^A teal? 

:>3>o :^b-2a ;<x-2p A *-2 2>:".'W : <^S f1| ^e:o 

^3U3JS Xli? ^AJ , (5 >A 3a*A.£0 'A fc*2 lf;'\m 

laooiia v oo«rao : ^ouas ,?aV.i> llAo^o : .ocT»\J 

2x>Ai- 2ic& i«2) \acj JSii .JejSA 2*ia Ibenoia 

oA iai 2*~ ^^flab) \yap :apajAi>3 ^ *-»^? 

Js*iM5 is3d^ i*Ai : lo&is ouAx „is> -2 .*a&A 

2?:A» 001) A32o :2lAxA (*>cjfcoS .s^ao :2aaojS 

,2i; A ? o ^ A ? jslooi r>? 111, .fiiib r '> 

M^JSl^O l' <^»b*2:> Ai- S*.ocb ^i»? otfitocu^ ^>V=o 

yd'iM ^p xloAlo .' ' ' l w flsr>\ < .,ao Ai, fft>aof?oao) 

A:aa»b oaf & *Jkloj\Jo :AA r b U'ii.aa> ^aoo .Soda 

yjiiwyifc ^Acr boVo2:> A too- ftw&s^aso : A loo: 

-.^cAaofAb (IJ: 'A low) iaoia dcA >Aai>dD2a .^oo 

JOOf l " >) ,lVi v 5p OpO(ra\, S3 &OX»ab OcA JOJ020 

2am* 23 enwo 2b crai ocA £wuc2o .^o-oiii-oj&a A 

.-= (») .£ (♦) .M»i? ( J ) ■*$ j£ (') 44 k»io (•) 

•*|S iltL ^* JS.M? ooi *i»? jNoaJy ( ? ) .in N^.XSi i* 

..Soi^ ^> (") .yfe* ('"> Jjb U£ (») ...^ («) 

.Deinnt l IJ ) .Add, iihiqne kiocf * -I>2»3 (") .ojJoira» 

JIM! ('♦) ■*» m - 


.^Aa i»o;\ ^aasa &ask 36 

&aa c£ i^bo .C)^ ji^i) ; ^ ? : ^ i? 

©£ ;ocro :;?aj a^.^ ofckS© tjjj*. aa c^ jk** 
-a-o .o^oij^ o&a^b ojLaatZas :^o>i}ci 05 
0010 :(*?Qj^ia) \i ;4«*^» o£ ~ax2? £?A*a 
Ji»~a* U|o .laaa, ^e^a ^ g£ ; 9P ^ ? ^ 
.si>io :$4?*4» r£ **>?4 ^o ^Sb 
:£&? ,\a Xaa^o «,*Aa3 ^caiZp (* * W«V\) 

* 4 \g&\ £*> ■&>*« ]»«; ^0 ^Jsoadi Xaaa» ? &&, 

**»> |7, -a>o3 kJ^o .^« ^ ( 6 )^' ^^ 
•a- .Ji^a ^ \wo :<\iaaai» \i a»] ? #£, 
0J ?*~ ^V»? : -otoS*. Jil i»i ? Jaw >A ^j £ ? 

.# a*i ;j^» 

iaei© o^oaio -.opouoio or a* J *£ ^x i £»©j^ 

*W Vf°^ *^° ■1&' lW V i»? PJii- :«nS 


""kMfW -»*»( 4 ) 


35 .^iabia JCwoiiS :^Ax ojS 33>"i .oj*&oj» ojS Joof :£*333 ia» p.aap 
(xajofl ^u»© jl©* oai ;4*« •*>???? °>?* a ^^ Jo- 
.cuao JJsiap Joo? Jjiao : jaaAv ecs eriso-» ii. 
mioi s^Sfti&iM jisss Jo») ^>a \Ao litoo 
2*<v*o :;ooi ■> a- lioi.ai jfcj >?©) x^w? ftwAv oa-p 
oo!3 ojiap aii wis sap o£a 330 .Joe; '■'';©# go- 
:^Ax> -oroXVi fisoS ^©13© jsflo Sea : ?-nAv 
.isuM*? ©i^Asaa ±J0& oor £©« ^>or .o£ 3^0 A4 1 ? 
:^o- oars oyiS3» lV) op isooj iAiUa &30? ' '-070 
J»oJ& ^oojJV J©6l atlflo .op |S, Joor ^a=i) &4 
v oMy«aio . Joo? «oA cuoXaoii :„cro..l3o fovn j 
.;;^ci^ ri ^aaap £s*3 J&s op v ©M^o iJi&JSss 
m*. 0711*33 :;<r^A ;oon -aiao i»Aa- ^3 '''ooi 
-©To^ai- v ocr^ ^e Jsifl^o :?~A* J»<*1^ a* 3 
,s<A >o^^3 u oto*33>i3 ^Ax £9 { * '4ao jfo** 
l^sta &S zhao'io enspaiti ^p loo- K as too 33 : v 'i» 
-c&33 ^Ldisaso iioai. :U*axb ?33© ;bo».3» lo&l 
£33 r ojV^ &-93300 ;»a~* 4*M» ''"'fcii? :|*5fl 

isiio .^fiXetS ^333503 J3&.CUE ^o£ .VxWO© :*-33> ») .Jeer ijio (") .O^ I I luao I 6 ) .-sotr tei' I 5 ) J* 


■MAx jiojis ^iia ^»*« 34 ;,) oioo :^er 24&*£% °**«? °*« ,*» .000? ^io 
¥**? •#* &»£,? W?^i 097 ,x: ? ^oa &fl ^ 

oct ? ^i ? : afuo 0007 ^o .^a li ^ -?JO 
0,^03 ^i? : ^j u ■£&£ ^ 0,^3 (%£ ^ 
pj>ia :oi^fc, v bojl tii ;»o;js ^^ .^oAi^tu 

ooj : ^-as* v i» ? opaxa Jii aasi ^ £ 2 -0 £ ? ^ r 
i&ja 4!L :^a pi, aai, 2io\i <'>£«& &'sx? 

iopil a.oo-5 oja eoaauffus :2*or ina mag ^ aa 

• >-i*.: xAo -bbjcp 
'"'<£•» »^» Isc& jipi, £ i*b a^j „£ i»2o 

*^fe? *>* **»<!? -S **i ^Ai 2i» , .si» 1? ^ 33 ..iania jcmaaiS (2) oai )Ji Jij .6*3 o>i JjaLao :lL»j M^.Ak.\: 

2"iV3 sj'aoa ^iao : ^oj,; (4, 60JB>i Jiu? &\*?« 
00 n JiJ alo .«i^ g ^oja Jsaajk, fyo s^jj^ol 
lao^e :A \ „ m .) \.W -i=£? :i N ao v*^^? ° 5 ?^? 

SlUxa "'»J^sSi jcoaoipAo ? ^iliNb opt ill ill 

^) 9$>JM &^W? ^ok ill ill .ja^si ;*o&i> 
ia?o : 2 S\„rn -ibas -a***? Sao ;jio7 '"'jaaX^j 
£»a) oo>a ill <tlzooio\ aa Jig .y k \a^ ^0 0^9 

ipoovp \\ , vi : 001 ^o- [K ''^ei loo- kao'i) uo 
^idao) :£\ap o^ <?e^s? ^i* fp jia Jaobjfc 
;ocr ta^tf ocr ^tia :^Ax aao .'"'aabji cj*Ia \*V* .N-iJi.; "1 ;»=.) (J) .00, «,„ [*) .,,<&$, ±^ e (i) iii .2~Ax oooj.s ^izop JvAi.s 32 3AO .^aooS> law jLajBk? .S,2 2©** d&££ Ja« 
cr^i*«o :t7t|)ap^»jo .g;^au.ao or^la- -.'''..Vv. ; ^y ) 
:oj»i ^e ? ^jpsao .flio .o£ jasi*, ^ ;>kAy 2i<7& 
A) -ij4? £? ^Xi 6^ ii4& Jj^j lioa^o 
^V» s^jj ii: ? U; «4»» £ r? ^ : ^ ? i > r? 

U2 :2isA< ocj.3 WftS^a JlS '.mL.*2 &y \\>? "> 

aapi ?&»{ K*i iUi ^» :>A a»2 :J»oJ.S o£ i»2 

i? Jioapo : ,f ''ix«Lf» io 2*2 &oJ&) : i,o~ ocr ©£ 

efc-? Aaio :*»A. v oaii4A? o£ ^^iM^tf AJS 

-xjisi? A* Ai,? off-? 2*2 0,'xs .epx> a3*o Aj jo 
^ap xjA? oor ? U; o,^, .^Ai j^jx ^ 4wiA 
#2 0Epcno\, is ."'-f^S erjaooSo *wojL2 joa^jao: 
A> v?& oi^kpA,: ojao :A^*» J&S TaX? o<r? 
: |TI '^V^ fj&> ©07 ai 2i2o .2e£i? 2iiflo3 

.Soiil"> .d<ro.rt'"> ,»,lw( 5 J v j*«-fntf {'J .JSpo O) u^m 7 ' 31 .*asa23 j&*i<aaa3 ..via 07S a»2a 2a*A :At&A I^Ax ;ocr ,r&io 
:,\.\rt Uao2 ^o -V°>2 :''V?M> jVflA iV* 5 ' ^° 

: 33920 :'ii£kx a*. 2aaAa.3 2lai aa 2 a- 2aAx ;U 
ipou *L aao 2aa<rA yjJKG&i 2io*xaa *»a jior ■V\^ 
Ii>» ^iso :a:o2o A^ 2ooi) -aio .JNii 2a^3 2*a*2 
.^seb Jtr? ;.Voo :yittifl ( ''2«? i* r .) :J~?o J^* 5 ? 
2a2o :^J3 2'iV^)> A-: :&£&? 2ai < 4 >&M 

»a* li i<*><6& 2'iXfl) £» r^i * (S) ^ rj&a?) 

ift-o .<sa-*aa ^.3*2 A>?\? ti&i* .Vyin) :i\xx 2ao» 
1 '23033 2iop $~3ojc 2o-o :<£ 2i2 2aaa ' '2-so* £9 
A a loo- A link 2ao-» S^OJS 2ooi aaolo .2aa<r 

(.3 A .^Am i>*D3 OOT 2393X^33 ' 'WiNOi^fAafl 

^io ^Aor '"'aaidtoia 6a- jaaaA a g 2ooi -ivsa» 
.071*3 A JOJ.SJ .2 A: :erS ^aaais 
2xtU ^90 2aaao2 x« 2*ou, : ^Ac? Joo- a»2 aao 

crioio3o :2ocr 2aXso) 07x30 . l!,) 2ooi .ni* |T " 'aw 
a»2 :;^AtS '' ! '3ao2 2a« Aaao .jLaA J007 iai^aa 
ifcisii .laaAa. 2aoA oiftAa^o jlao '"'Ai. :^*»aa 2a 2 

.Dees. (♦) .& %# (i) .;i<jj $g, {•) .^fc j\> ^ («) 
.iflbl? .Desunt (') ,j*ii Jjii^fl («) .iSii? (SJ 

: ^ w jiyjo (") .hesunl (") .i^itjt (*•) .«4i w.no-v** .;~Ax ;»o:.\ ^3 ^wxis 30 ,;o0i ejiU 

Xi^ 5XBO v s» W4| :?A\i ?.»\t £**> aao) 

*a~+o : t»?** A>^° V? *"*-*?» i~ao^3 A to :^ittxti 
Ai2 Jt&l* Jiak L\ 2*or 5 ^» -^-? ?^<« *? 
J^Lio) : v o-ao *,oo\ fiuai yOA.ii *LXta : ^.oioXx 
OTAuc ^0 3.->AJs2 »io *feo£ ffiaXyia ^U^O 
iaxoi? 2^) ?ji» yiiio :«» :otAoS> ^& i»2 
£ OlSaoAi paqp? :oj*ap ^110 j^ $2 .Jiial 

W^ ;«^i 235? ^•V?» &*4 $2 .waoS ^ iooji 

<7U» :iiao7 a»2, aao -mfa^ ^ **«J ■*$© =•»-?«« 

,n \oc£aX ciojio 2J\xoiao2 i^oo .yOojA-k, orx.2 

ULS ^VB3ao2 2aoT ^ecA iooiA. : yooj^ iaslo 

^bo2 :oi»: yOAero . ( "'^3Cii\0 jLa^ l^o :£» M &o 


K»a ( 4 ) .;.\i r? ;2A= P) •»?«? ??2« (') .j^a (•) 

.ioAAJL ^p (?) -•&•*• ( 6 ) -^V?? ( S ) l£»£i JJ&ei 

iSa (") , v ocA ('") .^ Ja^oo 05 is^a (») .Jaooi. (*) 

(") -S*3i^ 20 .;s^£o jg>jtaaa3 -07 v a*o2<. Jaaio .&aL "S?o $&^ liJ? v o.\*oo! 
• 07V*? il^ x-io ocr? -^\.» : 3~»? tod^iS A 3 
030.3 : yoo^ 2ruJ\j3b 2*y3w Lo? t30\ oaabMo 
:^*?g£ So ^-at S? : **»*? ^ois otb.sio ;aalb 
■ Q 3.Av JS*2'3*is« \^cr 2soa ..oo& osi.VM Jo&io 

CTtNa.S^O^I OCU3 1^2 ,2JkOASO*C! -fuj©~ -m\ Vy^-i ^ 

0*0073 ^ ya o .otsojtD oi.xl.cto op oaouoo :'''jwoxo 
-obscUk. ^.2 iiV>\ Jk.03 0*0510 :i^.»o lis^o? 2i*.3 
jul2 a»2i? *«033 J3£ho iA isA .&3~2 oj*JK}»a 
Wi\«j3 A33l3 -cro«oii |S, aa : r oo: ^A.3* lika 
:2i\3~ JXacM&a ouxwo coo*.? : ^i-wo IsA.vs 
Ao olu.0 : <AAa &so-bo jjojq.3 2'ii* o\gubo 
:2?oa- t ap odo5 .^e»;dS Ao 2*~ oLoo : v o.\us.N 
v ccA oaujo 2=i\. :\o.S ois .2i*aji v oaA ' : ASfl aab 
..baivtAi-i v 0:33333 oat*i .03A o^aruso :2><acu3- 
-..oouao Jxa2 cA r uol :2A\s 2oo- (8, i»3 A07 300 
2a cu- 1350 :.bc£ iao'2 .JwiS.Ni 23— ^23 ocr Uii. 
" '>3ae .ojS A>a l_*os ' ''2-oa J-V'2, :2*3 i**^ £i«S&a 
Ai,o ;«\ao Ai.o 2-sIf \io) 2ja«S Ai. 2oo; 

.;~Ax iaooliv «,isoa Zv^tk 28 :2.*\jEsiao2 ;^o : Ia5^ lotro isojA* uo -^i- \ u .^|03O ooff ^.sio :.ocr„\i» oocr ^oo>Sk\» llAjo lao locr jiLi A ;aoo^ ;iocr,.o :*'.aao3 cnxotA ^cA 
zls'S&qO i^\9 : ***° **?^. \ off ^ iaoiao^o oo a ^oS 
livoiv. ^ae ZAsOui* r » ' ' aCU.b'4s: :<Ao;\3o ?».'.!ik>i 
locr) :^X*9 s^.\ iA ^crj .'"'ijCBaaa 2i*Ao3 r »o 
^u»o :' I^us 2i)o*£p iA 2JKa.it .'"'2>jeo3 cy\a 
:<n*oi 3^— 3»o :2':AS:> «*oii'ej? 2?omo :&&i3 iCs. 

2i^ui)© :£&£ &? ;aiap lias 13 :iiXS <Aa ?t1i\ 
^P 2LA03 . \aais „cro'i»^ ) iiruL ;isx i^ ;*w,Ss 

2^ia as : &3*^ ^ ' :«o*» ^a*ao &3<*s :ifl>ia:> 
cvL» r jx.-ii? As.o ) -^y^o u]S yjixmi Jjo^a? 


27 .X^Jto jo^coifi i»cua : ^aoo* £??) axAx 390 .op l~Oi '& xilo 
v Qi* SJfl^i? ?*\\i ,'An\ v ocr w ^i«. o\i< : >'*"°^? 
390 .'''His oocr i: '^i.c7ji IL&ta iV'ixo .' ' ':=>oo> 
. (5> liooj* v oc7ue>Jb ) ;ocr .Six :'''Uto JS«3^ cAi 
.~Ll ytoJaaX iaoS.x : v omS iaoio ^a» |6, c£ -»«4v2o 
0007 olu. & ^.3 *o»~ :?aAs o**» .liua ^3 .o»o? 
j n\ ao .ober osjxls. \*aix iSa \V-ao) .omos 

;«x» r »3;o :ji*o3 oj.siiufo \i. ^»b;js o£ ^a ;ocr 

:&o»3£o iberraas «Js .ILsAxss i»~3 ois :l»o3 ^so? 
2»2 Jfc :l^c» ;«3l »>^\ u£ :f330Oi jiadJKoi JK 
M*.; "7*. . n frj* 2ooi l*iaoio &ipb :^io Jiais 
►Acr3 v ocr.\*3.3.S -ni. .SkoMjo :*07oai? Zisoi-i.Sa 
v o<rr'^AoLa t*abo : Lx3oJ33 i*.o3 Jk ? s* 'A v, 
l~oi© 2330 2ai tijls ^oii aaaa-io .^oor^ccAo 
: iIsjAa- v ooii -••^i : f "'llsp ^0 oa\o» ) 3A0 .lasoas 
crA loo? op£o : l "- , i* 5*' ,?a) iio*ia J001 ^a^-io 

ftflil SAO .0)301013 v O<7IX»i.3 iJ^il .UQ|3 .O0730|OlS '. v oona> MM t^ 3 v «ou>'»v A*- •&^*> .W»3> i»«i ooof (') 

,£bpjf iii;.N (*) .^,s W .Cod (*) .^bra (M .^i iy*ja 

S-a *> anil (») .-is I') .£«£ ii^i. i^ jS (?) .^ (6) .lm\\ iaooiN -,x»3 i*ia^ 26 yap yOkl 2abo : <£\-i tO*£ wOUdo : r ^3«^a ^ovl 

: ;-^3>oo &3 v»— &*& $p i <"* JiAxio : ^Aiaa 
:<^k ^ajtaXMQ <^sp ^3 i*\ l<r .oj^aiuo *i^ &o 
tiaoAial ^ao .oSsiisio .^A*V ^ ^oocus ^^° 

oocr ^,«ose) .^Jk3oias»3 ;.ii? ' yp . o\nftio 
Ao : ;..At\ c-A oocr , .'V.hio '"iou'aia Cwiuei-o 
jaxJA : ioer *CL »B J> \ao .cr^ScA ^ao ooer \*jo-& 
' Quiao .wMidsisopo ^ogu.ao ioer VI <Anrt A3 OJ.U0 o'er icnA*? >A ^&ut .i&utoa Shn.\ : (,i >Jo£i 
. ' -eroo'Sx v oo;!^ c£ ^3.*J(Op laaxoaa :jsii *M£p3 
;?o-o :^Ao& -o-A J&aJi 2a2 Jl;? :2x.3J3 ^oer^ iaol 
2sor ^jsiioia yOfiisoJsxdo : ^ftrny jij luo .2il 
lil froae? ji«F J-JU03 ojJsasooa £2o :I— 3 
: |,71 ji3i &ȣ ''"'lAs 'A^.n-v? &y loen >n3o 

Xe^l M ,^> ( 6 ) .;iJto (*) -^otojo i^A» (♦) 

..Suo? i^** 1 IiJJ»J>a .?>«•*} '• ol <•? 1 *? (') .Decsl ( s ) 

.ju— w. C'i .ooer f.Moio (™) .000} ^o (") • < r%&6 ' 25 .frA^b j&Joa'iS 3\,? <^> Jva otr :l\aaai '^oo^S -iiao lor) -.; K si^ 
-en*oA2 bai : ;i*\o lafcoa. ;<7?) .A*a -tr ,.» 

iil fX3 : tnS yaolo vuox locr Jua»b Ibl is eopo 
A^\b :2<*£ia iixaxso (i, ^> 2iaa 2as£ ) ^2 :<pp 
:oA Js»l ~l3a ow 2o&2 ^p ' Ji Ai- ^o.No :A>*. 
>Sa^2a ^.mio :^>,?^iV ^? *jo A -flaicu eoja) 
liar 2cA& 2-AiJ cA loo-Io :A i"-* 3 ? ' 'j^M -cA 
-croXl Ja paJS AfUo ljj.2) ^ercu.. wS2 .kil •i^>»? 

?ij3 Ui £2 rivJH : v^ ^ ^ :0, r ^9^.° **- ^*? 

pa«) Aiti2 >so«So : fc\5V «jS Jocjjta lexio "-*»cr^: 

. 'mMm iaA» a*a oca 
v i» ^ 2a2 hoc :' asofo Isolds -aaa 2fi- ^*a*oi 
kAo :2aasb loAl <^.acuAa ocr isils ) :;...*:*> A.ox* 

►Nil :jL's» A .s*2a) paap isii jLai f "'is*io . r i-i 

r 2 - v oi: ( '^*Alai) %H jsiio S$«tf^ v oicr>o . v oii 
\Lo :„c-o~"Ao 3^abS v Oi2 Arifi : 5fc**P *^ 3 -* 30 

..»o is Jj£ ,'_Ai ,»:> (3) .lioo-_A mas: iijo l J ) ,&« 

..w&uo -, m v »i? is doi ,!i jseaiia i & i .^^ti (') ■ £,;: 

,\'.\E> l&iOh £idj£v?> job •■ SSya n\.a i I .jilia ec"A *-H» 

.Aji.Ni k^m \) .Ni3.\ »':l\o r,oa;i ^c-Qjo-iu --ue .Si;o : om: 


.;»m\t ;»o;n ^350? •M'^ 24 33Q .Joo- A& ..o-ewls orduiA ixila Z;\ oo -33.0 
«3J3p lSo : cA iocr ioJs :crj&33. 3ifl iocr ) \i. 
SwmJ i*J 3.3* :„crowi cr& 320 2 .cjaai. ftViaaaaN io<r 
Js,oc- .30^ :^.Soi!lto2 <*i^4 'ai: ^ ;so : oSjb 
013*30 *S> ^«Xp ;^iap ^l: iso ^3 Jaw .„£&,» cA 
:-ero«A is\aa ctA 33o2 .073 iA»3. '"'& isii* tJ3ap 
^sti liao .A iaoi : ,A <^3<^? o^A cA 2i: Isoao 
As ^ap3 : cA iap*o .A ^aa! SwOIOmJ crA isol v '<^ 
«A ^3* :«&? 3»i .'' 'cjS Aisj. :^meu3»si3 oA fcj?) 

2JS3*3 A> :;^\» cA 333: .^30X3 5^> ^»i? -<7* J^3u3 

<^> Jia'p - <r *wOf«w| «A 3ab"i V .A 901. Jo) Uaaxa 
;J^aox oii VA^ is.o ilbo-oi 0I*fi>23 -cr :l**Ax iaooj*.) 

OVSOXO 073CF1U .33, i>iSSA3 l30O*» 2^39 A? JoS 

JQ~ : iaol cr'33ox Ai. Aaaac 33 »? ?>\'y .crsSoao 
: ' '°£ k(|« JaAap 2*3, ^.,3-m .JS £9* A 33 :ow3«:3 

J>3o r s 2*2 A,j») .<£ £tto 2jl2 -.baap ' '^ .<r 
' 'iocrZ? Joxlo :6iAid;o <?A Ao3,23 -.;©Ai ^ao lii sjol .Xy&u dtr ( 6 ) .jpj. <uw I s .) .,£> X\J .A ,\.!s B a» (♦) 

Ao-s.;? Jo*]? ;»; ^30 ;i: A^so iij? ,\\.y (*) .-As 1 ;^Vw eA 

,'ocrjo -. (JiAao:? S la : oA 23 .fc&ka jrwc»i3 .«oio.aautti 2a\ 2aaJl3a low 2sg0 : (,) ^o m) 
woaaa zoiStJabx aa ^a\ao? -moJ aX a ^.? «J*£* 
2*.oa>i (J ^ J-i a-io :enacua»i 2*»sio liijia© 
y.a*<r .;ffcnio jla^ v o«w?p iLla? : c& open ^oUaa 
( 4 )«^ - ;-A*A ;»o;.s 2*a> -<* ( ' ,J ;*»*3^ ou^e aa 

: ,4m • oaiM J*2 1** ■ £4^ v?*"^ ^^ : - <7I °*-? 
. stnfcfe «S oacTi) 2fca-a 2aoja jiJj* #a & {i) 9*& 
i ? op aaatrnS fc*| -Map i5t :2a&» yO*^ °J^ ***** 
1»0») :o>> ^a»2 ?*£& ^i- -yOaj^ a»2 .2***= 
<,Q~lA ?«-V m ^ *»W Joel J-Laa -P 1 * a ' : 2* , ** a 
^ o£ai) ; -a» v oai» 2*2 lap : ,oo£ *»2 <■£•* 

a*V — * - 1 .?"' ^V 3 •/■ t?^ o) : -^ ^ ( *'^*?? 
1T*A) JalSao r ,?-m .-^ «£ ^j»o : r) cp JtA.a £ 
(tj^i :o£ ooen l? riVji ^oiet aao . ( '"'a?3a: a.ia 
aaoa :-woafla« ©obi ^*a*«a v oi©jS aaolo .op *Xa- 
„oioad» n a*m .2a- Jfcoaa <W J*? 2 ,? : —& ^ 
:o?Maoa f* a*i aoi iaSspo .£» *©~2? : JaA aoN 


~rp .J.'.An 2wo}^ w i»? &>xis 22 o& i»*o : Ix» yat Jocr vV»i ^3 ' ' 'opi .woroosoi 

:pouAa ^a.cr oiaxorao lS: .\^3fr> A S^JaSjj* ^S) 

U-iaa --tool ^-^sp ^3 lA» .Xil AfrrhB Ti^v^a 
.ouiv*;? ocr I'i\ -\^o JaooifiA w ara*Aoai la.isii ^o» 
•ni. wcnauxocu *V Xl as 2a<u3fk :&*.:> Joe) Aaxo 
o\tt? „cra«,I si*,) :oor *A^a duo -Piss*, lilis 
crb^xi »o .«ajo*.i 3\»? &i^*P ^aoo ioi. ^e 
: — I : cnA i»lo jLaAjoA 1'ia ''''ixi :-Ajo 
i-ii» A\.5o ■i'X, *i2 .<^k Ul \iA» 430 ^X^, 

.J* ii: ; : xi» ;«ro -.Axa) tua^jjj : ^ r v?A.? 
. -y'iAA ki: kMf ue A :^3» ooj3 sjxia ifaj aixa ) l^i 
s*«loei iia o£ka jAJk :^\» ojS yao'i S r )\ £.*,y 
.-crouxfioi ,\*xi aa ^aoosb fcsx«K2o :orXaoi lia-i? 
30>sp is.1 jo.\ ^Ja) :o£ i»^ Ja\»? -mo*i r a*o? 
^ia \a.o «JS*3 \io :' <7iS vf\ t litr .» sivisoa 
. crivtuot oix&i :a»: ^Am) aao .^S jil Jflfo * tA»? -•)«-i ( 4 ) .j>iai *><• (•») .£$,.<& (■) .i><> C r-i l ) 

.jaje .»« .>£-3 ;A\wN X*?V^s ;i.a*jei» ,»o £oi *> -.>i ^ oua> 21 .•tAfio .iB*toaa5 : ."...tvi A,cou yi i»? ^croal : &aa ^.oAa o^aaa»M3o 
''-'^L&uoxapo .;.,». v.133 U~ A\.y ?m\*>>N 2^2? sir 
c-,Nauo:o : Jrt.ua Ai,? Q]frfliaa M y«> Al :oc- lax-? 
ixwsao 0jdA*oo ojtSouoji.o : ^catpo iiota *i»JO? 
;,m.\t ei : { " } Imx $o Awii opi 2cA: ) o2? „ctoA*» 
*A^»o (,, i*\ p2^ -**»■»? *a<t 2*o~ ioAl? 001 
j.jNe ) :llaa ;&XO :3a*.5u j^AspO ?yy-^ jo*Ao :Jua 
"aiapo :xi2 ^ap fffS A.J3X A P.^po .ji-isoa 2a— 

.W&ojL 2i>~2S oA ^»2? 
„o-a32 Ai. ^crorw.1 : 3\ao Aaax ,..? ^Acr lie 
-o^'ajj erisidt aa awto .loo- iioao ovxio : -Oiiy 
^*i3 : ,;, iaobl*A iaolo .qbAwi? 2a£i> 00A© 2*>o2sA 
*Ji3 awa*ii ^i : boo 2, is 2? 007* e£ aaoi V;^i*s .A 
VoA ^i»*~ t*A*' -.SaoA :2aAap o^ isol .;jsi*3 ^ 
&.k.2a laoa ) oxwisa Jwvsm A :2»o^ «ia> oA i»2 
^.a-qj ,2i©7 2abA*. £9 .MliiS 2a» Ai : ( *^a» 2**a 
,'soo2^ a*x&2 us xoBo :oi«Veu »aV ^ab—M 2aAab 
*i. :2'idtoI iy:A v «A*2a : oj»*-?? 2iA k o'oto oc 
^*>oto :«)Joji **A? : ri oipJsa^> Ai, ^gfoA2.ij , -\Cv i-1 : .00? lxo\ia ( J ) ..sot- „lus>o 

.<na=ii f»j .iff ( S ,l oA (0 .3-uo 1*1 .cti. ojrl j^CuA .^Ax Isool.s ^.isos .JvA.jeJs 20 J***? :2»02>. C& *Axft V^k 33CI2 &bo : is?a^ 
^» r >« ."W. i? cu^ <VlAys<» i£) 2^13 
:°>> «Aio :'":»«;*$ ^ 2J^*» ji^ ^^ 

low &i £• .^lo? Uttj» io<7,2 ? ^ ^io 

a.opj .Uaos -ojoioA? ojSa r^ba^ ,-,-*» .^ 
^oenV^o ;;^seii ? iicttiiiao 42o 2£*y ? ££,$ ^ 

& <£ ,?=» .'"'^ow ^ ;o<n) mi ^Ai ? r ^lj 

:cj) oa»2) ^ ^cuer ,2»o2.s ^ 2ia> ^ 2^*3 \i, 
Vk .,*** ^2 ^iap ^>iiko :2»e2*\ <£ 43 2 *»xa £ 
*b*\ax low ao£o : iootao $£9*9 2ow *&»*> 

^ *i^o :2oen ^ii lalfc, .;£$ 2/&2» ' 2^ 
"^-r 3 ,??> <>P73 "- ^aai 2c#2 o?^ ? a^Jo : ;bei - — 19 • t ^ f ^? «A*A»>d 

tS 2-xcr : Ueolis crS aaol .''-'Jaw ^ap ) &»aa^ lbs 
ii.lao :;-v\v) <rS iao': ,^a» 2ica ;in-n\ ji2 ~2aao 
:-aJi^3 *ii 2aaao :l3*a*ti i»2 ^'liaaa^ M2 »Q»rw Jiat 
2**iJ3 .oo&a : i.JAnt) c& iapi .^aa 2*2 -zAsabo 
0$ iao; V JMI 2a3 Jo^oa JSj>2o : ^ia^ao op- i^.hi 
c& iaoi .IpivJsa }ks*a ;..-vsap 007 liacj : 2aoo2>. 
jia«Sb ,\\,y : r '6^iu.23i A c^aaoxa ,-aao : j-\Vn 
-iao :^ib ^aoi.s 057 \o*o'l .2a^ 2a2 2js2 ;;Ao 
iooo : lao-oA 2*.i aacA J^'Sk >asaco .—ojcaoia iocr 
2.1 alt io : Uao«is^ J^oofiwi .yo : 2^oaA 2.3ia>Sp\ 
ay2a*ii : laAab c& ,4, iapi .2.Vi%\\) &caox«S^ 2-aoa 
JOxto) .saaiis? MI 2os SVfAp :"'3\. Isil 2is»o2) 
^2 : oiJSoJa ,ap y^o : ^mop^ 3o.r>a 2ll cuo ioc 
2aoe2JKO ■' 't?* ^?*=> &J^ Jow =>,**■» iaw?o 2-^o.a 
2007 jouaiboo) i^aaaJo 2oe£.3 2o<r «jia*>ao 
aoa- ;^Ai^o : l^^So ^auaaaS 2a\apa craivaa- 
^-aur-^i 2\VaiA ;i\aos :2ocr ' a.ao2o :.o~o£&43 ioer 

-ipOJA 2 ?' ; '\«T>\ 2~iO 

^i *A» ? (*) .Aii» |jf«, J.Nlo (*) .f^ ( J ) .£i«fr (') 
£2io J) . \ffi 3aas .mNj^juo^ j>\y •^*jo cmaxo s cn.\nixi ,'^Vcj .UAs &o;& ^aia £»**, 18 *<**? Mlflo :*\» ^ ^ .^ ^| ? ^. 
ifc<u*oi 2& :^, ^ ^ .^^ ^^^ 

***H* »<*i ££ #» aog^ aaai .!%,:»:© :&i ? 
i^o 2£» ffptfe .si^ ^as .^^ ^ ^ 

ii': -2iW> < 4 >*S#« :J»tto) fxAi' aOk^o 

^ ji»02 Wtf* ^j ? ) Jijj ^i .g^jj j^ * 

*> =^ ^o (o^ ^ ^ o) ;^ ^ 

<4 ^u ? aii ">i 9 * j£) 6^ 3 J* ^•fi 
.A 2**, *I ^ (">*&* ;i»*;^ c* *o2 ,*&,, 
fao? i^ ^ 2 >or Ai :^i<i;4, «^ ^j .^ 

:.\ocr lX>» :^a^r r? ) j^jj ^^ _^ <">2io£ ? 

^^ W • Sa ^ <*> -^« ****** C) .^, jS* (') 

.^o> a* («) ,}im *$**, (?) .£* (6 } #oM (fl) ^ 

■oocij -a.i« .ca ooot n.1 ;u\b> £jbo ,££ £ ^ >«ta. ■' 17 ■*^' s ? jBa*j&aaS 

*Aa yseo lij^ yip ^Aw aio .1»2 ^Saxa a*\ ow 

*^ ox*: oiipNlo) : o&s ii-paap ''' V\v- onoS 

-cro*-ooE43 I'iai., l^^i? ' ' -'©& *>a*>2. l?Sk. isia ) -ispa 

•°**?,? ^V* "--^Or** 2 , ^° '-*$ oooi >,vpo oooi 
o-cuAxIo :oj=i loo; lisp o<r ;j3.\a3^ aSilo .pjS ;©e) 
.ojaai, 0&3> &p \i, : |4, lipio Ja^I >a lisisot ^ 
■Sm^xI : Zbdolo £-*>*. : Xocnp ^ 3 ?» p£ a*i.Xs: sae 

.a: oijo^.\o ,;^1jo Us, isooi r*»i- v ocuo.p>o 

Jopi. .^ocrJsa^ ooo- oiii l^Ip ;i\axs i£l -,' AtA 
criseA *A»Io : f5 'Aff &f,p*> opio&p lojpti^ A»JKxlp } 

-.oaacnp ia\sp fv3pj.o^ llaoacp ^oo;.n lisp Jjsxa \i. 
.cranio ocr 2oji>is ^aa-cr jo^o lippo 

.Sob- ^90 (♦) .-)ia*? (■') .0!i» Xl^j &&«. (■■) A^v- (■) 

J3-0_->b.1 ^tt\f ( ) JJUSJO OllC-z, ,'1,\tS 3^. .*0OJ . 100 -V.: 3 (*) 

1 JD.1IV3 1^ ( 7 ) 

■JOf** oiicA 1 lit, \\Ri.;ii! 

3 1)1 


■ i-Aa ^oo;is -iio? &**&, 16 .No?) &ei 

£P -itUiJ? dot : r '♦?>*» j&ai. a sal siab : ;e&i 

"'-*Ai Jfcajs jSj !**«> '"'s-aia .*» ^oiJS ^; 
^> Ui 2i; aas 0O » .^juaj ^ ^ ? ^ .^^ 
,N,p<r :«AE» £ ji: si? 007 .< y >^a OCT :o£ .Sloo, 
£g) :op .\klsi Jims o^ , -SK ^ ^ioiaj ecu sob 

lil iseis psaas o'er .ojiap ^toao-Js jij l» j^ 

°H?f- ^V» ■■'"'A ^ Ok ji<WSA13 loioJkk, -i ? . Of »pt ijbJs iJ JgM £0 («4) ^ w, •"i*? JS j.cro\i ;.\cu.iiiD j; ijol oaso Is do- ij ••• - ~ ram 15 . ...>oXp jO^CJiifJ : 2sb>\3 i\» 2i\» J9^| ; js^ ^ ^ ? 2i3 ^, 

'V^iy »a v iil ^asjo .&Sa© jL\« ^ia ^xio 
= ''Jifci »a*) p£ ? v&) J^\ e ^Aiflaii. 

4 4 " ' '* ' 

:£\a^ iviol o& j&i ^ #$ ^ u*w £2© 
*<*? J<r ^i a^JS :^kop £0 fcoac? ( '-icu^ aso 

: -a^a 4so^> ;^o ja^o. A\# : o£ i»2, ojosi 
2'iaiio &\a ^Li,o) ...k^u^y ?A«\ap (4) ^i© 
&£» -a*A© :J^cb J*I ^a-3 *»i fc,;^* s («^ 
2ifl2o) :2^ ;iop oja JSkViia £«„. 2iop 2ad2 ? 2i2 
.2^ iiop ^ -t-fcjL? JiXiiiSM £ 2*Js^ 0'2>tl2o) 

Sfcko^a j$£L? ^VP :jii (B >2*c» iS ? o .*l«fcs2, 

"' 2-x-o U: U-^.bo .'"'fcSfca «a &± 2^A» ? Ja4i 

A^*> &?«•? iio? $££ >A \?«Jk4s2?o .bp Jsk^ioc: 

■**• ' : ' 'J* 2 *** ** ****»» !i ^ **}• ( " > • J ^ io e«* A* 

I ■ Z~Ax iaoo;.\ ^yiap &***> 14 

■i^ifiap ^ #ai. v ©«rJKi-: ? ^ioj :$gp J^JJ^ 

.&X»SiA ^ALo :!ii*jA ^»o w ^o tr vAy; 

^ Mt JS&i ? oi s( 3 )^ r o<*) JL^i £;* .#£ 
v «o^ v ia j\oo£ ^i »^| ^ ? oi ^^ 
: ;fca3% oi tfo*, oi : ( V^ ^ OCJf : ?? ^ 
riojao :^a.a«, ^oss oi :2iqi^> oi Jfcaaia oi 

9}A & ^Vio J»a» ^ ^ ? ^ .£ j- ^ 
:£«** &><> ZxL & ? o J& f £ ? ^o^io . v oo^ 
2&$ Joy £©fc^ v o*. fc \ j^fc ^fcfc v iift«o 

»*• \***Mfi S^Jf&X* *£ ^OOOTfivO 1^X39 

oocn ott^i *p4* ^ »' J) v oior .JM£) 4'& 
<» eoo, aoifi^o ^c^Ai o£ ofcXsio s^ ^ 

.^aaiab? mAva=u^ ,oa4so^ 2©o>fc ^o^ i»^ C«) 


13 .^^O^O ^f^frfl ^i. <£* 2i2 2*3 «ii r ; .^oadip '''owiaiaj 
B?H vooji iiiii j^i ^ r >>se ? .^ ^;\ v . 

.li«ul **3 ^ap v ooa* ? :2o« ubAa 
2i<i*\ fi*3 ? <*>jL&4* :2ocr 4^^^ ^ 

i»2o .loo, ^x» J&* aio i%m vib* 2>c»ov? 
?*<M :^ fc.o?j kai* W^i^ idj ? )':Uaw <^ 

£©«J £ 2ii_ .^ ^ i$ s-^^ ( 7 >iygi"^4 
">2oo, a^o .'"^o^p Ji2 -ccwi & :< :, 2-,oov 

? <7^ ^OO)^ i»^ ? ^„ .J^fcft^ ^ V 0?isi? 

"*** *f° t^ <•#* s( " } 4Ji 2fcaS*o* 
£** '">• ; £^k? J^aa 2X. ^> ^4^2 ^iijsapo 

•MM(*j -AM^O ^(ij ^jk^ .^ w 
*>«> ;i^ ? ^j r „ ,.3, , (V | ? ^ .V*Xt Zsool^ „i»3 C\*iou\ 12 '^Jti is.ooja) ijv'nSxM ^»-=? U.ao\xao '''lib 

'"'la? ClX^) OCT JKlJ .^JSMI <-XixA istaAo 

ttj --ax .)£&*») &&£»? ^ <")£k. *^4o 

£ r i~io :< M) £fc©q£j fciflAo) v ocn\a JaoAso 

iaboaA) ^.io; ^©ojA isxsbo .pj,t','>. kejtaia 

.l*o> < 8 ) .^vfal (?) .jNojaaia «a I") ,^mi; ? («) 11 .^aJs? ja,Oii3 

?» . \t oi : 097 Joj^t oi : ^. ^ OT ? : *>*« Jasoio 
oo£ iajl ? ja^ap fc*2aaib ri c!^\»x aA 2*1 .Jc£ia 
m.*-:? :iA oA aaol ,oA aa\ yivao 6730 :ilai 
.ok.**. JofO :2iAa cA a-il aa : «idwaoa l**lS 
v ocw»o .I^^oiS oiso-ff' .ocusoo . ^Aa cr A .: }vy*'l 

.oocr ^*tta*cpo & 
oA isolo 2*J : asox Uot Z^\ si r ? ;>Vn 
^?~- ? \V» .-^i3 Ai A^.o »*4. lis : pl ^xcA 
jijg Ao Ao\~ 6$ 111 ^?JS*> 2iaofeO :*S «oj 
v iwo crA iooi uwNj \XiV A? \\ , «n icpai. ^»2*? 
.liaA fc-aA o-Aaol la-V 03 r? <>Va Jafci «op 
:»07c&xi.a 2*<A ^i» ;2iaor (4) asi?2o : At£*? J?w -iio 
2jo>o\. .Vjo -.ou ^saowopob ,A-^? ^aaiaaoo Z^acro 
: A-~»d XOo&io ; ?i-\n>vi3 Ixjjoo :}J^i» 2~Ao 
iooilio J'nVv a ; u >. » iljUjAa. ixfli? lilolaao 
^o :. a*'fc»A ^AJ isii (5 ^>3 oqi ftai) .&aa? 
?iAW o : )i*Joa IVala 2i*a~3> 007 isii .^oA isii isA 
<^x>2?o :Io^ 2&.J? opo^i ocr .Sii .^CxdvA ' " Aops 
yio^aa Jsa&ab 001 dai .0 01 iv-wi (/1 .ooAk» 
(f^'opf 4si|) - v <iaj4ii-ax» fcii -X3-.N50O :^MLa. tm i~As Zs»o2X ^iaoa &ajs*>. 10 


•obo! ^a* £ .oicro :jbcr aaoi Aplasia, ooia 
:Nocn &aafca Ja\3> :Jkoo? &ox gViAa ^ 2Jsaaot 
''^"X-Ao :<rjsa^ ^ap ( ''&*!* iao .^oci &£ ojso 
$*2 Xoai ortauio .Xow 2a«i cw ooJS :&ba! 2'a»f 
vOdia ^p ;ocr a^i oioua A; :6j^i » '"iss^a 
^^ *$&& Vtdfcin aao .^>fc 0001 fc.2? ^oj 

r 3 ooi .ojiap cjula. Xocr 2l3a» £o :ai\saaS 6ja 

&2 .aiia 2ocn ii*. £© i^oiSLi iotr *ua» iS 

*•? & *^»« *><*e* 9* : *?«" Sji 2a.a23 « s »ooj 

.eodi ' \ . VnT -cniaopcr £s ji ^ ■ ;if\ a n a*oj 
^> ?uai? ^ =JMai? a^) : 2aaa©2 a* r? 2a\a 
aao /'o&vi ^ia fci^o :2oc» \ox : 2>ooj. 
*ov tAiiap ^©^ aio .oojsbX ^oo^a : ojoJi. 
bor :«jn Jlai»>) 2a*2 *-iafca2 ^©uap < "'^ ai» ? 
*.aais J^aaof ^a*of .''">2>oo>Ji ;oo- .n.i'wj 
: *?*V fr^ii i-A*> -oio^.? *»bAo e( u )juioJ 

rid *oj4»,? 4 iLsa*? flf^Ji <^Ln* (*) ,\ ^; (7) ...ios^a ( 6 ) 

«.>»> .M :^tt» (*») .j^ (») .^ ,4^ ^j a !iio ^ 

.«?«ji (") .iio;^ Q * m I 

m oh ****, *** = «* c, iSwi 

' J *"" b ?" : ^" *»- = ,**» U%, ^^ 

•*y &oa = *** •*■ **» «^ *> .»», 

**"** <^ **■ ***« ***> .riL^oio 

v?°*>) o^? ^^ vOOOJSO ^^ tf ^ 
w*i- J^ «4 ? ^^ ^ O0fto .^^ 

><?Ofl »-**, ,C')^ ^^ 

2p *? * ***** <■* *4 «** ^ ^^ 

-. ^ ^ OJ « rf?5»o ^ooilMa 

' "**** M* •*•*• :oj«p ? ^ ^ ^ 

™ °^ ? ^ rfo ^ ^ ^ 

A^p -2oc &*j *» „*,, ^ £ ^ ^ .^ 

-^- 4^.(1) .^(.j ( M aro^i puaj & "aooZJs -.ctujso .ivS Jweil Uax Axa 
v aacr ^») |£ ;^; .; c sli jiiia 'l^I : AjA 
^,? ;»o;is . |l| «owo op£ \i,o 013*2 -nal : ;*>'aAs 
2,?oj ^ifAauot <£ Jdoai* (4, -oT^i :o£ i»2o ojs 3~ 
-op oi&a&oafc) 2a»» laaai- ^ ? ;iop :a-fc-o ?«n\\-i 
^2i.o JaVa c& i^ aa) |5> oM|-2o :-i.\-»5 2a-2 
.230T t&Afttf aaouta ZmoZ.N ;ocr ^aio .'"'tfor 1*33©S 
;a.« :230r«A *,a3 ' '2*»>-k- -b0Oj.S3 cr.N^^o. 

Xaa .\a^oo 22* :oio«» >VV^° 2A. -^ **2 J^V wy 
(")-a*nao «-4?) :^tt$ ; r na^ o>zcicA /*^pJl 333.) 
.ifc-iS-Y -croioiaiA ^jio :Ja\ap ' 2-ut cpas ^oou-i 
,<">,OLaae oiM^a Ifcox:) :2*w8 ejiaa &*ojs 
-kx»i»3.\ .23382 op r-3ii> Aa? :u& ;Lo «**3 opbod 
ojiiS .'" ''^aoaLa op) ^Sfco v .vnTo 2a3> -wcLAx 
*-VS?) g*^,?* -Uova Aii.o tuaaob : 2a, a is !lfli 
( ' 5) r oj.is3k oj.»2J M L0i»ia&aci£a3sJ9 :f ,1 ) t A'5A v ooj»» I') .^o )Si i ...OKuoio liao.o oj9 nop- ;i-_ (*) 7 .^.Sxa uQuoaaB 

■^^ 4»i =^Aa <wX*S2o iefcoSa oix 
o^ v ocrA=>o :^0.\iai &*£»3 ( '>2ji<i24v ^ 0?I 
•42 l^i-: Iao ? ^» ? :ia*m2j ? ^j 000; r x~ 
>?o .Jocr <^aa«> J^J ^oaa : oiu> 2^ ^ 
.2ooj (i >*j^ jS ^ jni» 2i ?< ^ :©.**2o ^\ 

^fc2 2l.\x» ^,0 £a*» ^p i^i Wj^ ^^ 
^V*° ■Ws ^Ai2?o Jalsjs yi \^ r ^20 :il^ 

«W» :J fc \2* fto Asm? ^ ? :ooot ,: '^ ;,tf& ? 

oli-i iifl»o ^0 AJ :o.^ ^ a ^ o^ ^ ' 
:ooi»i ^^bo ^oo^Si? ^ou-M kS.2 : aWo v oen^ 
2»«2X 4&HU p»o?? Js*2o ^ojjttb? v oejuo a^jo 
:2ow *£: e*« ft^^o jjow ^» 2*£& f , ? 
:2ow rua -oiaiajjo sc^M ^A« ^oioif-iso 
:iow 5^, cjxia l^Jp ^iSAao .loot <'V» opA\o 
**2? 2*x»* r ^*oj .^cr 3^2 „^ ^ ? j^^ o 
>a© ..\otr 2aia*op v oci\a li :2iaa*> a$s (S) fc»ooi 
2$»i 0^0 ^0 *o« lijs) , i*^ *& ^ 

rj» fS > -*< *»■ («) .^» (J) .^ («) ^ ,., 6 •UAx J»o;jk J*** £ax*> 
aapi !&*A lki#o iWdro :^>uo »i 32*39 

.**« ^3 2ii 9 2 WjM, v i ? ) 2*2 ^i ,£^ ^'4 

:^t>3 WfljS .So«t, ^ioa \^ : 2m*A ootr ouiio : 4^*4 <A«2o ••« ^&o :2i,iA r? o*w* ai 
•V 2 ? J *?,?r -97 Jii? :a*io 2>oo^ Jooi ^liaoo 

;^ ? tf^ #*. s c)^ 3-j ^^ .^ ^ 

***** Jlo :2i«»*^ ;^2» «2 Aa? : v o,ioi 3 

2*i** &$ = 2*2* £ 2 ? «* ^4^ ? ai: ±> Q 
zyL. 42 bill :<»>}ii^5 *$ ^ *>> i»'i .a^ 
>ao .^ 2^ia2 ? J^i^o :'"•>**»* ^ ^ 


.A»dr.?o (*) ,J,i^ (J) 


• OlOT (') 

.-i*.N» I'") .&£o*i> jBKtAaaS U: 23OS0 laoouas &3fi -auAis*3 Joa ;a\i i^/asu 
23£JK ,j*A : A.? 2333. 2»o22s I?ocnA isiao 
.3. ox. 01333 . triilxi lAi) 3ao .;,s\a> i3xicA 3 

: iao;.V Ipoou cA 3»i Viicr ocr Vaao : ojS 35o2o 
. JS 4^a« Qiaiao : 2i& is ^iiu c& iab'2 .ocn -3ao *»I 
£9 jSaa :^£o '"'txo 2a3£jo . r, *oA jjJSs 2>poue) 
Zocj* :' 'is*3^? i*3-2 ^i» Jw :c6) 3*>2o <riao 
\ai lS piap »a :2ilis <J- XoS S*lo ) <^ K 
iA cA v ail 2ocr| ao^ : M OI(U03 v aver 132 :aaa3. 
JJO» Xi ^.^ ^wS CTUJOliO I?ooj* ^«2o . v iao 

iiso :' IpocrJv 2i!kjs ^n*. o£ 3so2 i {i) oais*o aJo\a> 
cn_3 iso2 ?3*iA«s3 MI ^ !Lj ;*.aaJ»o: „pi 
oA 3302 .233A? w,303. ^aScodlo ;>,oi\i : Ipoou 
JjLsoo ?m'«'nj aftfcfc? isil S.'y* liso : 2il is ^=U 
,33LXi,3 .S'A. j/aJSa -.''"'isoau c& 3»2 V ^jjxSa 
ii&A i'ssJyo '^oyVAN 2i&o JAoape 2auio hJaa 

■Silo tisoojA i-rmW^ij <m\» (•) .Derail (') 

..Nl2 1W> £a<i) V J v i» •. v i»i (*) .JJJJS (5) .jjSvj; „> {io^ (*) 

;»\i>\<Na (") ;mo;.v .U.\x hob^ -i»? ^ kX ^ k 4 

' ; UAx Uool^o IsootA oaacr ;»n\\A*ie Wiia 
2a2 „.Aiy As :2ooi i*>: aa : ^»i*? Jocr fc?^ ^° 
.bo^a ^ap li: 3*^5? ,\\,Y> : 2*>03g Iscra ^L- 
2a 2 wuaJtap 1-oxicA A3«: :i*isa> 2i2 ' ''liaVo J*. Ax 
ovS .i.isi "-2>?ov iocr Ji-i.Sao ^Ac? aao ViiAia 
^V* :2aob2iK A r ?»s A :<rA isoio lAA? low v i» 
; ;oo- jo^\iop A <^*> ^? ooi .-oi ^bi. Mfisoaua^a 
: <4) *i.33i ,\il 2a^3 2bJ AaA :^aa» :2o<r 3.»2 A: 

.2*2 A«: A baaoA ?oAa 
x« ii\N 2^2 :2s9bJM Jocr ixaioc ^Abr ibo 
^aoa) :^3m Joer opoxa : (5) 2iso*k» lilsl ^e Uosiai 
2aii 2aaXa liM :*o<" ^M*! *$>*«& ?>Vy 
Inaxz ^Abpe act .aab -cr«,»»o .cA Aaoi 2ia»o2 
: ^i~ cA aso'i ^'^••N? JSii iva liAi : ©A 3ao2o 
.«£ ^a»2a 2a^i laoii. A X f 2 : y a» oA iao'2 .^2 

'"'^jktoi- opos. ^oo :2»o2^A 2iu.es ^p trA <r»o~o 
as ) Auttb :2ibbj 2aa^at2 '"'jjsao ...orasoa i^jaaa 'i .ifiAii^ r» ?- .cTwafl cause a- J^A .suns Js^to .Igta I ' 

,'a\y ,s>o < 6 ' ■ ■ ■ x*> &o J s ? :i»N23 iloajor a» li\ .\ .ill iioou ( s ) . o-iiO^t) ■.qyjpa'fo -o»«-j *4 w? Av? iftio^ .io.si „, ,#$ j^, ^ Ooh ^ -o 
•o^o* fctf*] ,3 ;ii? . . . v^it-, pj*^. •fioaXM Jlik »J»j 

:rMi Vy ttxiciX&L oAjra* 

v Ao ^oiio-A aao N JEo :a4Kwbis ^c 
•r ■:- ■ .- 

,?^Xi *\<i-* ? :2$Xjk ^o^ 

^otott :.ee^ i^Ax aisioja Jferi ooer aao 
aao >«> ft^ , \ , fl o : ^mO* jool^o : joo^nio Jflja 

oooi o^fl :^ttaaJ sa 2>ooj.» :&ia v <*<ax 

•in morginc Cod ISerol. .^ .„i >?ox? ^ k> , ? ^ ^^ I ' 


.i^aaoa Jljoao ioiajci i~As ."mo.'.s «,?!* .*•!» ' i^-S wattja v =i °A ***M • ■>« iM>o .JaVSia ^ ..;;. i 
:-.->» ooj U»o;o too; ja> aiw? ;<tA ajpio liiiisa oj^oi m^iio 

oAiio ij&jfc A\jo SNw* 3 &L ^.joio -.oiiiiA aJ^MO oi«; uo 

j&a» i^* ? io 6 :N „&Lo i ti.W* ;ki ?? ;i±, A*,* oii;*o .misoi 

MJU^kjO .oA VJkjS* Jbo^S Jiaa T>aiAr> ? -.^ojo'iiiiA ^kl» axiao 

:^\ib J?or> ioo.'x ^uoao >*Sj||M> ;j.iai CT.-ajt i^aSou aa ? .f.' vvi 
aao .i^a ,\\jo eiij# -.iiXi, ^ aio .^\o i^a^i o&a miAio 

yOi.SX Ai. t r ifrS } :^Ji ^coJ.No V-acua ^obd aai ;i» ? o -.^cro-Si 

*4i»M« ■>$•■ »*«b i£] Aj. .oiiia i: ££ jg.s ai-i ;na»o -.o-.scia: 

—wojo^o aoflo ,oor tfli M la'iuoa -.ajjlo >A™ 
k»J» ^W ' ' r> -&«•& flysoo i&iioa „ot<w cii.s.1 \A. i.sio 
;.\;? I 'lidaa ftiltM -.jilocij i»a I ' ijicrSaaa Jboibaxjaa ai?) ■ SS^V 
«£*> roooa'o ;iiia m.\H>2.S#a itfxifMA Jioj, ^olo ,J r ?T a_io ,,.soi 

io? -.-c- ^cu4 l*)^a\ia> ^ aapto *2sw -<* ( 4 )<»»> or»A>o ifcmjr 
e£ AnJs t^xoa_ jp ^o7aJl3Na -.^uo £] ^a ^^aii .»aai ora3> 01S 

Ofll ^0.070 .^AiO l^i3io .^ ? ^ ^jj, ^.j ^ ^ ? .^^ ^j jj 

^ '?* , .? '»«»&*? «-^iaO ^joju ,jo^ Jls •. sum laoi_i n\iw (')aia 
"'^V 1*H i?** .iaXi ^joso .mS\,tto i''-y.? raXn ,»^a ;a'..'. jo a i 
•a-O.sKjo ^o7i^lA ^S^vi.1 ;_Lai ijjvio .o,^ ^j,© l( , )^^2L^ 

• • ■ .aal iUlot &V*) (») ># « (?) _„o^ («) .^^j (S) 

"f*''^ aattiio :,>aico? J^.1 laltt 3(n-.o ajaijo aicAjSo i^oX guog 
•»>V? 'W° (V^uoofia) ^isooia ^a.Vjta ^cTjoVipOo .^uor; iaXija 

vi l: Mnt, 17,198 .^b-ipis lajBJsKj* 
,jLx»guflao Iz&is&z r 


„.si.\ .sits ij&Jape Ji^iig i^jao ;.si^cA oumaxj «<*&! ;.'.,\. 

.^ibo Jr i v i A «asi .('loijoii -^«ioi» TO iai. ii t ijo ? cruaS<Ui> ? 
boo .^oajfno (^JeXajeo (usoVWo o^'ioo) iJ&'iSo £i»o ^oNia 
,» -\.il -So .seen ^oJ6 ? ji.j ;jk aym JJ iai. .oaicJi^s orSj.aajjaa 
^C 3 #*3 ;.\ii^»3 to wCUtyO .ioao: ii.N»? •. &\x> ajraii 

^.1? iMJ MO >£(*&# iai. .VoA? J^JM JO Aijsilo Wtli3 J3CJJ..SJ 

i&L ohus le^ipr iiXjoj mnji b^ ? ,«^ ^j,. , ;?(J! ^^^ io . 

oj*ii-;>a cA*? )M!Sfcj ^oo-Ajo baa or J~As? i^aiotas J>.l fr^w 

i3? ;>.V^. 1-.00&0 ilfu.U) ; OC r Jor oo) : >b»> ,» #Uj io-A ioxk 

.jib* ^o ,** Jo<r 

^3 : .<r . Jiiie o! •.aXiooo VlijSMO V^ia %m tag ij^i£&» oJ \\ wr-n VIII corrects <le lcur pays, en leur offranl tnerae tine indemnity 
pour leur peine, maia n'en ayant rien pu obtenir, nous 
avon de les editer commc nous avons pu. 

L'aimable M. Rubens Duval a eu l'extreme bontc 
(U- copier la vie de St. Bisoes ou Pesoes que nous appelons 
Mar-Bichou, surle manuscrit236 de la bfoltotheque nattonale 
de Paris. M. Salomon, notre confrere, nous en a env 
un autre exemplaire de la Perse; celui-ci etait beaucoup plus 
etendu. Nous avons combing lea deux exemplaires ensemble, 

ui rendre complete I'histoii saint solitaire qui 

li'HU'i'- parmi les Nestoriena d'une maniere particuliere. 

I oire de St. Ephrem .1 fte* publiee dam ie 
< me volume t!e ses oeuvrcs, editees a Rome en I . 
l'abh. Martin ayant copte dans les manuscrits dc la biblio- 
theque de Paris la vie de ce saint docteur, r&ligee d'une 
maniere differente de celle dc Rome, Mgr. Lamy l'a publii 

pres la copie de eel abbe, dans ses ceuvres inedrte 
Si Ephrem, Nous avon cette derniere que n< 

avons adoptee, tout en empruntanl a la premiere ce qui 
pouv.ni rendre plus complete I'histoire que nous donnons 
ici. Nous n'en avons reproduit que lea variantea un peu 
marquantes qui pouvaienl etre utiles au lecteur. 

Mi" Nous n'avons fait que copier mot a mot dans la 
Bible K- in. u tyre d'Eleazar et des sept frerea Macchib 
dont nil celebre la fete dans la liturgie chaldeenne, et 
auxquels ont etc d£diees plusieura eglises. 

riaturanima mea morte justorum, <-t fiant novissima 
mea korum similia (Nuni Ic- 'i Avril vii wt-proi 

fronter avcc les exemplaires de la bibliotheque vatic.me. 
mfime d>- ilonncr un I scact 

el plus complet Pour revoir l'histoire d< 
nous si hut! fgalemenl de la publication 

Cureton, intitulee Corpus Ignaiiamtm, que Mgi La 
professeur a ('university de Louvain, a cu la bonte de 
nous prctcr. 

M. 1'abbe Chabot, jetme pretre du 
orientaliste qui promel beaucoup poui I'avenir, ayant co 
l'histoire de St a Londrea (add. (."!,(:(■), nous .1 

prfite - son cahier aver une geneVositi .in dessus de tout 

;e; nous avions la meme vie dans le volume de Berlin; 

:< iKTal nous avons suivi le texte de British Museum 

qui nous a paru plus sobn 1 correct; cependanl 

ui de Berlin nous a fourni un important contingent. 

I Jans I'impossibiliU' de relever toutes les variantes, nous 

us fait un ehoix qui nous a semble' suffisant pour gui 
le lecteur ■ ! 1 les historiques el litfc rair Les 

variantes puiseea dans la copie de M. r.ibbe Chabot sunt 
noteea par Co iiniensis. 

-m pris la vie de St. Daniel dans le 
manuscrit de Berlin; M. 1'abW Chabol a eu la bonte* 
collarjonner notre copie avec le manuscrit N" 2<)fi de la 
bibliotheque rationale de Paris. 

?' L'histoin larante Martyrs de Sdbaste* el celle 

- Barbe et Julienne on< 6te" copices stir les manu- 
scrit I 2."..") .le la bibi; tie de Paris. 

nine la derniere surtout laissait beaucoup a desirer, nous 
nous sommes adi deux orientalistea anglais poui 

prier de vouloir bien les verifier sur de-. exemplaires plus 


Acta MartYRUM u irum a N. nostra ... ic- 

gationis sacerdote collects et in hoc tertio volumioe inserts 
obamos, et ut in lu< em edantnr facultatem farimus. A FTAT, Sup. gen. Cong. wiss. VI A T I 
Victor-Joseph, episcopus. Leodut .^33? IxoxoSa Tous droits tisfrvts. i_ 


rOMUS fERTIUS a^2 ja».^ 
via DICTA UK Sfevui; 
i ii'-i B, OTTO HAKRASSOWTTZ. .rlxJi^ua^CT rf*iCTaUci*i 1 -